Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk/Mariakerk ‘t Zandt

  22 september 09:30
 2. Natascha’s beloofde land

  24 september 19:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  29 september 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  29 september 09:30
 5. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  29 september 19:00
 6. Avond over depressie

  1 oktober 20:00
 7. Kerkdienst Vredekerk

  6 oktober 09:30
 8. Kerkdienst Donatuskerk

  6 oktober 09:30
 9. Avond over depressie

  8 oktober 20:00
 10. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  13 oktober 09:30

ANBI Wijk Vredekerk

Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Loppersum

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Loppersum
Telefoonnummer (facultatief): 0596 582152
RSIN/Fiscaal nummer:  002726749
Website adres: www.pknloppersummaarland.nl
E-mail: scriba@pknloppersummaarland.nl
Adres: Burgemeester Van der Munnikstraat 16
Postcode: 9919 AN
Plaats: Loppersum
Postadres: Postbus 33
Postcode: 9919 ZG
Plaats: Loppersum

De Protestantse gemeente Loppersum-Maarland, wijkgemeente Loppersum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknloppersummaarland.nl vindt u het beleidsplan 2011-2017 van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Inkomsten   Resultatenrekening  2018  
1 Vaste bijdrage  €                          77.274
2 Abonnementen kerkbode  €                            5.180
3 Kerkcollecten  €                            3.721
4 Collecten onderhoud gebouwen  €                            1.462
5 Opbrengst oud papier  €                            2.591
6 Ontvangen rente  €                                117
7 Verhuur localiteiten en zalen  €                            5.928
8 Huur pastorie  €                            7.944
     €                      104.217
     
Uitgaven    
10 Traktement en salarissen  €                          82.424
11 Aanslagen  €                            5.690
12 Onderhoud gebouwen  €                            4.891
13 Uitgaven kerkbode  €                            6.543
14 Gas, water en elektra  €                            7.868
15 Druk- en stencilwerk  €                            1.886
16 Belastingen en verzekeringen  €                            2.945
17 Kosten eigen vergaderingen  €                               805
18 Bezorgkosten kerkbode  €                               590
19 Abonnementen en contributies  €                            1.292
20 Kosten kerktelefoon  €                            1.055
21 Oninbaar  €                               537
22 Bankkosten  €                               705
23 Commissie Erediensten  €                               844
24 Kosten pastorie  €                            3.397
25 Nadelig saldo  €                        -17.255
     €                        104.217

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk-)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 Algemene gegevens Diaconie van de Gereformeerde Kerk Loppersum

Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Loppersum.
Telefoonnummer (facultatief): (0596) 57 22 57
RSIN/Fiscaal nummer: 824126142
Website adres: www.pknloppersummaarland.nl
E-mail: meerman.piet@gmail.com
Adres: Burgemeester Van der Munnikstraat 16
Postcode: 9919 AN
Plaats: Loppersum
Postadres: Postbus 33
Postcode: 9919ZG
Plaats: Loppersum

Bovengenoemde gemeente is in 2011 een federatie aan gegaan met de Hervormde Gemeente Maarland. Beide kerken hebben wel hun eigen jaarrekening en financiële beheer. Hoewel beide kerken streven naar een fusie, is hier geen tijdslimiet aan gesteld.

De benaming is al wel aangepast: “Protestantse gemeente Maarland-Loppersum in wording”.

Hieronder ressorteren ‘wijkgemeente Vredekerk’ (Gereformeerde Kerk te Loppersum) en ‘wijkgemeente Maarland’ (Hervormde Gemeente Maarland).

De Gereformeerde wijk Vredekerk van de Protestantse Gemeente Maarland-Loppersum i.w. te Loppersum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Zij wil een gemeente zijn die openstaat voor samenwerking op punten waarin dit mogelijk is met andere kerken om de opdracht die zij van de Heer der kerk heeft gekregen waar te maken.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente (wijk Loppersum) te Loppersum.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
De gemeente bekommert zich om het materieel welzijn van mensen dichtbij en veraf.

De Protestantse Kerk gaat uit van een combinatie van diaconale, missionaire en oecumenische taken voor de diaconie. Hoewel signaleren van materiële nood en praktische problemen hoort bij de navolging van Christus van elk gemeentelid, heeft de diaconie hierin een speciale verantwoordelijkheid. Diakenen nemen als ambtsdragers deel aan het bestuur en vormen samen het beleid in de gemeente en coördineren de activiteiten van de gemeenteleden op dit gebied.

De diaconie wil een schakel zijn tussen kerk en samenleving, met als bijzondere taak het alert zijn op en hulp bieden in situaties waarin de minderbedeelden zich in onze gemeenschap en daar buiten bevinden. Dit komt neer op aandacht en praktische zorg voor mensen in (verborgen) armoede, voor dak- en thuislozen en vluchtelingen, naar gelang de situatie daar om vraagt. Dit geldt zowel op plaatselijk, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Het bekendheid geven aan hulpverlenende instanties en instellingen is een taak van de diaconie. Daar de directe signalering van knelsituaties geen taak is van de diaconie alleen, zullen de diakenen zich ook richten op de structuren en omstandigheden die ten grondslag liggen aan deze knelsituaties. In voorkomende gevallen zal een kritische opstelling richting overheid nodig zijn. In de eredienst wordt het werk van de diakenen zichtbaar in de liturgische taken die ze heeft: het inzamelen van gaven, het bedienen bij de viering van het Heilig Avondmaal en incidenteel in de dienst der gebeden. Via het geven van informatie en toerusting wordt, ook tijdens de diensten, de gemeente betrokken bij het werk op alle niveaus.

Om het werk van de diaconie financieel mogelijk te maken worden giften van de gemeente ingezameld en worden opbrengst van de diaconale bezittingen ingezet..

 Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.pknloppersum.nl vindt u het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

 Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkort overzicht baten en lasten 2018 diaconie Gereformeerde kerk te Loppersum  
  Rekening
  2018
baten  
   
baten onroerende zaken  €                     –
rentebaten en dividenden € 6
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     –
bijdragen levend geld € 1.528
door te zenden collecten € 18.784
totaal baten (a) € 20.317
   
lasten  
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     –
afschrijvingen  €                     –
pastoraat  €                     –
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                     –
verplichtingen/bijdragen andere organen € 609
salarissen  €                     –
kosten beheer en administratie € 220
rentelasten/bankkosten € 155
diaconaal werk plaatselijk € 663
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk € 7.484
diaconaal werk wereldwijd € 11.092
totaal lasten (b) € 20.223
   
totaal a – b € 94
   
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –
streekgemeenten  €                     –
aandeel in lasten federatie  €                     –
overige lasten en baten  €                     –
totaal  (c )  €                     –
   
   
Resultaat € 94

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.