Categoriearchief: Uit de pastorie

image_pdfimage_print

Uit de pastorie 4

Volgende week ga ik op weer op cursus. Op 21 en 22 maart volg ik de cursus (eigenlijk training) Contextueel Bijbellezen in Hydepark.  Contextueel Bijbellezen is ontstaan in Zuid-Amerika waar de bevolking de Bijbel ging interpreteren tegen de achtergrond van hun eigen omstandigheden en leven. De bevrijdingstheologen bepleitten dit door te zeggen dat de bijbel niet het boek is van de gestudeerde uitleggers maar juist het boek van het volk. Mijn hele opleiding heeft in het teken gestaan van de opvatting dat bijbel door exegetische studie kan worden begrepen: Exegeten leggen uit wat de Bijbel bedoelt. Een grondige kennismaking met deze andere  manier van bijbeluitleg zal voor mij geestverruimend werken en mij nieuwe methoden leren om de Bijbel ter sprake brengen. Als in de rapporten van de synode gesproken wordt over back to basics dan betekent dat voor mij:  leven met de Bijbel. De kennismaking met deze bijbelvisie kan mij een nieuwe manier aanreiken om de bijbel toe te passen.

Onder de deelnemers bevinden zich een aantal leden van het Platform Kerk en  Aardbeving. De bedoeling is daarbij om te kijken hoe aan de hand van de bijbel wij met elkaar in gesprek kunnen gaan over onze situatie in Groningen en dat in een brede oecumenische setting. Af en toe krijgen wij bij Kerk en Aardbeving vergezichten van nieuwe oecumenische interkelijke gemeenschappen in dorpen waar al lang geen kerk meer is. Of het realiteit gaat worden, weet ik niet, maar het is mooi om eraan te werken.

Tijdens mijn korte afwezigheid kunt u zich in contact stellen met de wijkouderling voor vragen en is Tjalling Huisman beschikbaar voor dringende gevallen.

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 3

De veertigdagentijd is begonnen. In deze tijd staan we stil bij het lijden van Jezus. Dat lijden loopt niet uit op de dood maar op de opstanding van Jezus. Door lijden en dood van Jezus heen schept God een nieuwe toekomst. Dat geloof zorgt ervoor dat de veertigdagentijd niet alleen een tijd is van ernst en ingetogenheid, maar ook van hoop. Het veertigdagenboekje dat is uitgereikt heet Sterk en Dapper. Sterk en dapper is in het licht van de veertigdagentijd wat anders dan in het dagelijkse leven. Het is sterk in geloof en liefde en vertrouwen en dapper door de hoop. Dan gaat het niet om lichamelijke kracht, maar een geestelijke en dapper niet door het vertrouwen op wat je zelf kunt, maar op wat God doet. Paulus zegt het zo:

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. (2 Korintiers 12:10)

Daarin zien wij het lijden van Jezus weerspiegeld. Wat Paulus allemaal ondervonden heeft op zijn reizen, weerspiegelt het lijden van onze Heer en door dat geloof ontvangt hij kracht en moed om door te gaan. Hij weet van Gods liefde. Dat geeft kracht en dat maakt dapper.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 2

Wat betekent de kerk voor de maatschappij? De kerk is de plaats waar wij ons verbonden weten met elkaar. De kerk staat voor een gemeenschap waarin mensen zich geborgen voelen door de onderlinge band. Die verbondenheid straalt de kerk ook uit naar de maatschappij. Ik denk dat heel veel mensen het hier wel mee eens zijn.

Maar nu maak ik het wat meer concreet. Wij zijn kerk in een aardgas wingebied. Er is voor honderden miljarden aan gas gewonnen maar het blijkt dat  er aan huizen en andere gebouwen heel veel schade is. Sommigen zijn vlot geholpen, anderen echter belandden in een ernstig en langdurig conflict over het herstel en het veilig maken van hun gebouwen. Sommigen willen hun huis verkopen maar kunnen dat niet. Ze zitten vast in het gebied door deze problematiek. Of ze moeten hier juist weg omdat hun huis voor te onveilig is verklaard. Beide zijn een geval van onvrijheid. Wat doen de kerk en haar leden als er een grootschalig protest wordt georganiseerd? Blijven we thuis omdat het toch niet helpt? Of omdat  wijzelf vlot zijn geholpen of geen schade hebben? Omdat wij vinden dat die mensen overdrijven? Of omdat we geen actievoerders zijn? Ze moeten het zelf maar oplossen.

Wat betekent dan die verbondenheid concreet als we in zo’n geval mensen gewoon in de kou laten staan omdat we er niet mee te maken willen hebben? Er is inmiddels een brede regionale kerkelijke beweging ontstaan van doopsgezind, rooms-katholiek, protestants, vrijgemaakt-gereformeerd, baptisten en evangelische gemeenten. Een unieke samenwerking zoals hier nog nooit is vertoond in Noord-Groningen. Ik heb echter ook het gevoel dat het grondvlak een terugtrekkende beweging maakt. Men blijft liever thuis dan dat men zijn of haar verbonden met de mensen die het moeilijk hebben, tot uitdrukking wil brengen. Dat deze problematiek voor het het gebied waarin wij wonen als geheel steeds grotere gevolgen heeft en voor de toekomst van iedereen hier consequenties zal hebben, negeren we liever. Maar waar staat de kerk voor? Voor onderlinge verbondenheid met de mensen die het moeilijk hebben, voor hoop op een betere toekomst, voor de bereidheid om daar zonder zelfzucht aan te willen werken, bezield door de liefde van Christus?

Op de site van Kerk en Aardbeving kunt u meer lezen over de brede kerkelijke samenwerking.

Adres: https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/  

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 1

We hebben de afgelopen weken heel veel kerst en nieuwjaarskaarten gekregen. Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken hiervoor. We wensen iedereen veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Op 8 januari werd Otto Zwerver gedoopt in een gezamenlijke doopdienst waar Tjalling en ik in voorgingen. Het was een mooie ontspannen dienst waarbij we de doop echt vierden. Het was een feest en dat hoort ook bij de doop. Want in de doop zegt God “ja” tegen een mens, ook al kan hij nog niets. God handelt al. Hij heeft het eerste Woord. Dat is een mooi begin van een nieuw jaar.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 26

Vrijdagavond 23 december werk ik mee aan de kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk om 19:00 uur. Ik heb ook een klein rolletje in het kinderkerstspel. Het thema is: De kleur van kerst.

Omdat 25 december  dit jaar op zondag valt kunnen we spreken van Kerstzondag. De kerkdienst begint dan om 10:00 uur, nadat we even met elkaar koffie hebben kunnen drinken. Kerstmis is het feest van het licht in een donkere wereld.  “Het licht schijnt in de duisternis,” zegt het Johannes-evangelie, “en de duisternis heeft niet in haar macht gekregen.” Dat licht is Jezus, het mensgeworden Woord van God en zijn komst in deze wereld vieren we met Kerst. Dat doen wij samen met Simi Jadech uit Appingedam. Dat feest is juist wat wij nodig hebben in deze wereld.

1 januari is de Nieuwjaarsbegroeting in de grote zaal bij de kerk. We zullen elkaar veel heil en zegen toewensen, samen nieuwjaarsrolletjes eten en een kleine viering hebben.  Iedereen is van harte uitgenodigd.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 25

Kerst is een bijzondere tijd van het jaar. Buiten is het vaak donker, maar binnen branden veel lichtjes zoals die in de kerstboom en de kaarsen. Het contrast geeft het extra sfeer. De Bijbel vertelt niets over de datum waarop Jezus is geboren. Het kerstfeest was oorspronkelijk een heidens feest waarin de lichtwende (dat de dagen weer gaan lengen) werd gevierd. Klopt het dan wel dat we de geboorte van Jezus  nu vieren?  

Wat mij is op gaan vallen, hoe belangrijk het contrast tussen duisternis en licht in de Bijbelgedeelten over de geboorte van Jezus is. Lucas beschrijft hoe de herders ‘s nacht bij de schapen de wacht houden en dan verschijnt hen een engel die omgeven wordt door een stralend licht die de boodschap van Jezus’ geboorte vertelt. Mattheüs vertelt van wijzen of magiërs die in Jeruzalem aankomen omdat ze de ster van de nieuwgeboren koning hebben gezien. En die ster gaat hen voor als zij  blijkbaar in de nacht  naar Bethlehem reizen. In het Johannesevangelie staat geen geboorteverhaal van Jezus, maar de proloog, een soort voorwoord, over het mensgeworden woord van God. Daarin staat de zin en het licht schijnt in de duisternis. De Bijbellezingen passen werkelijk perfect bij deze donkere tijd van het jaar. Geen wonder dan ook dat het oorspronkelijke feest van de geboorte van Jezus, epifanie, eigenlijk maar een korte tijd na kerst plaatsvindt en dus in dezelfde donkere tijd. We vieren niet de terugkeer van het licht, maar de terugkeer van het zonlicht symboliseert de komst van het licht van God in Jezus.

Dat markeert tegelijkertijd een nieuw begin. Een nieuw jaar staat voor de deur en we gaan dit nieuwe jaar niet in zonder terug te blikken op het oude. De media zullen het uitgebreid doen. Eén gebeurtenis wil ik hier memoriseren: De deeljelevenveiling op de startzondag die zo’n lange nasleep heeft gehad doordat al die geveilde kavels ook werkelijk resulteerden in ontmoetingen. Van verschillende van deze gebeurtenissen zijn foto’s gemaakt en is een verslag geschreven. Die zijn te vinden op via de knop “Deel je Leven Veiling“. Leuk om te zien wat er al allemaal gebeurd is en om zo via de site daar een beetje deel aan te krijgen.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 24

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Kijken we met advent vooruit naar kerst en verder naar de voltooiing van de wereld, op de zondag ervoor  20 november  kijken we terug naar het afgelopen jaar en herinneren we ons wie ons ontvallen zijn. We noemen hun namen en steken daarbij een kaarsje aan. Velen voelen weer de pijn van het gemis in hun hart. Niet alleen van hen die genoemd worden maar ook het eigen verdriet is in deze dienst voelbaar en ook voor hen is er de gelegenheid een licht te ontsteken.

Dat licht wijst ook weer naar advent vooruit. Ook dan worden er weer kaarsjes ontstoken vanwege het licht dat in de duisternis schijnt en dat de ganse schepping naar haar voltooiing voeren zal. Vanwege die hoop noemen wij de namen, als teken dat zij niet uit Gods hand gevallen zijn en ook delen in het heil van God. Die hoop is ook op eeuwigheidzondag, zoals de zondag voor Advent heet, dat wat ons draagt.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 23

Op woensdag 9 november komt Johannes-leeskring weer bij elkaar. Wij lezen gewoon het evangelie naar Johannes. Dat evangelie wijkt af van de andere drie die veel overeenkomsten hebben en daarom wel de synoptische (grieks: samen zien) evangeliën worden genoemd.

Het Johannes-evangelie is anders. In de leesroosters staan vaak lezingen uit de synoptische evangeliën. Bepaalde delen van het Johannesevangelie komen haast nooit aan bod. De laatste tijd heb ik twee keer heb gepreekt uit die delen van het Johannesevangelie. Op 9 oktober over Johannes 8:57: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’  en op 23 oktober over Johannes 6:68: ‘Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.’ Ik raakte bij de voorbereiding weer gefascineerd door dit evangelie. Het heeft zo’n specifiek beeld van Jezus. Dat kwamen we ook gelijk de eerste keer tegen in de Johannesleeskring. Jezus is de Goddelijke logos waardoor alles geschapen is. In Jezus wordt die logos mens als uitdrukking van de Goddelijke liefde. Prachtig om daarbij stil te staan en dan rustig verder te lezen en je erdoor te laten voeden en te zien wat het kan betekenen voor ons leven. Het is nog steeds mogelijk om gewoon aan te haken. We beginnen om 20:00 uur in het jeugdhonk. Opgave kan bij Agnes Klunder, Delfstraat 48, tel. 571370 e-mail: agnesswaagman@gmail.com of bij ds. Marco Roepers, Burgemeester van der Munnikstraat 9, tel. 572929, e-mail: predikant@pknloppersummaarland.nl

Uit de pastorie 22

Maarten Luther geschilderd door Lucas Cranach de Oude in 1529Komende zondagavond (30 oktober) begint om 19:00 uur de Lutheravond in de Vredekerk. Deze Lutheravond wordt georganiseerd door de Lutherwerkgroep Noordoost-Groningen. Deze werkgroep bestaat uit Eddy Mul, cantor uit Roodeschool en mij. Toen ik in 2010 in Loppersum kwam was de werkgroep groter, ook Arend Linde, die mij voor de werkgroep gevraagd heeft,  Ludwig Hoogendoorn en Wilma Aardse uit Zeerijp waren lid. Omdat de groep steeds kleiner werd hebben Eddy en ik nog naar uitbreiding gezocht maar uiteindelijk bleven alleen wij tweeën over. Toch hebben we besloten om door te gaan. We kunnen het goed met elkaar vinden en Luther is zonder meer de aandacht waard. De theologie van Luther heeft namelijk een kern, een hart, die de verschillende elementen in zijn theologie leven geeft en die elementen geven ook weer voeding aan het hart. Het is een theologie met een bloedsomloop, een theologie met leven. Die kern is de rechtvaardiging van de mens door God om niet. Daarin ontmoeten wij de liefde van God. Dat is de missie van Jezus. Van daaruit doordenkt Luther alle elementen van de theologie en vanuit die elementen keert hij ook weer terug naar de rechtvaardiging van de mens door God.

Dat hart komen we ook weer komende zondag tegen. We gaan het hebben over de biecht. Dat lijkt wat vreemd omdat de biecht toch echt iets van de Rooms-Katholieke Kerk is. Maar Luther is natuurlijk groot geworden in die kerk en heeft daarbinnen ook heel wat ervaren wat hem gevormd heeft. Dat was niet alleen negatief. Dat zien we terug in zijn houding ten opzichte van de biecht en ook hoe zich de biecht verhoudt tegenover het hart van zijn theologie. Het is een boeiend onderwerp dat tot denken aanzet. Elke Lutheravond heeft naast een thema ook een centraal Lutherlied. Dat de liederen voor Luther zo belangrijk zijn, geeft ook aan dat er iets brandt in zijn theologie. Dit keer staat het lied “Uit angst en nood stijgt mijn gebed“centraal.

We bekijken een fragment van de Lutherfilm uit 2003.

Luther2003FilmPoster.jpgJeljer Vlieg is de organist en hij zal een muzikale interpretatie laten horen van dit Lutherlied. De toegang is gratis, al is er wel een collecte om de onkosten te bestrijden. Iedereen, ver weg en dichtbij, is van harte welkom.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 21

Op  7 oktober werd ik 50 jaar en dat is niet ongemerkt gepasseerd. Ik ontving uit de gemeente diverse kaarten en daarvoor wil ik langs deze weg iedereen hartelijk danken. Ook was er na de dienst een feest en ook daarvoor wil ik de gemeente hartelijk danken. Ik heb ervan genoten. Ik had het helemaal niet zien aankomen en dat is wel een beetje vreemd. Ik had het in de kerkbode vermeld en ik had het ook wel verteld.

Bovendien had ik ook gemeld, dat ik het feit als uitgangspunt voor mijn preek zou nemen. Het zou namelijk een mooi moment zijn om  te laten zien dat de uitdrukking “Abraham zien als je vijftig wordt”  gebaseerd is op de Bijbel. In Johannes 8:57 staat namelijk:  De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’   

Ik denk dat dat niet heel bekend is en aangezien in deze Bijbeltekst Abraham centraal staat, kon ik er ook iets mee met het oog op Israëlzondag. De dienst van 9 oktober is nog steeds te beluisteren op kerkomroep.nl en is ook te vinden op de  voorpagina van www.pknloppersummaarland.nl (rechtsonderaan onder het kopje online kerkdiensten Vredekerk).

Ds. Marco Roepers