Categoriearchief: Uit de pastorie

image_pdfimage_print

Uit de pastorie 15

Vanaf deze plek wil ik mijn dank uitspreken voor alle blijken van medeleven die wij hebben ontvangen in verband met het overlijden van mijn moeder. Het zijn er erg veel en ik waardeer het erg. Ook de uitgebreide delegatie uit Loppersum op de begrafenis in Hardenberg heeft mij en mijn familie als bijzonder ervaren. Hartelijk dank!

Mijn moeder was al geruime tijd ziek en wij wisten dat ze aan deze ziekte zou overlijden. Begin juni vroeg ik mij af of zij de zomervakantie nog zou halen, maar ze herstelde toch nog wat. Tijdens de vakantieperiode leverde ze opnieuw in en juist toen we ons instelden op een wat langer verblijf in het hospice, overleed ze plotseling na haar eerste nacht daar. In de dienst haalden we herinneringen aan haar op, luisterden we naar haar muziek en zongen liederen die haar aanspraken. We lazen psalm 23 “De HEER is mijn herder” en de voorgangster betrok dat op haar leven. Het is een bijna idyllische psalm, terwijl mijn moeder het leven helemaal niet zo ervaren heeft. Maar de troost die uit de psalm spreekt is ook op hele moeilijke momenten bij haar geweest en heeft uitzicht geboden op een nieuw leven. Zo kregen wij ook die troost mee toen we haar ten grave droegen op de Larikshof.

ds. Marco Roepers

 

Uit de pastorie 14

De zomer is de vakantietijd. Vakantie is recreatie. Creatie betekent schepping. Recreatie is dus herschepping. Opnieuw gevormd worden, niet door studie en scholing, maar door rust en ontspanning te zoeken. Die rust en ontspanning zijn bepalend in het Sabbatsgebod. Het gaat om wie wij zijn  ten opzichte van God. En ten opzichte van God gaat het niet om werken, maar ontvangen, alles ontvangen wij van God. Ten opzichte van God kunnen wij alleen maar ontvangen en dat noemen wij genade. Dat is de basis van het gelovig zelfverstaan.

Voor mij is de vakantie inmiddels ook begonnen. Hij is van 30 juni tot 28 juli. De eerste drie weken (tot 21 juli) zal ds. Huisman beschikbaar zijn. In de week van 21  tot 28 juli kunt u contact opnemen met de scriba Regina Feitsma die beschikt over een lijst van vakantiedatums van predikanten in de classis. Alle weken van mijn vakantie kunt u contact opnemen met de wijkouderling of wijkwerker.

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 13

Hoewel het seizoen officieel met Pasen stopt, is er de afgelopen tijd het een en ander gebeurd en zal ook in juni nog het een en ander plaatsvinden.

Het eerste is dat de aardbevingsproblematiek ook binnen de kerken in de provincie Groningen een thema vormt. Er zijn gesprekken geweest met de secretaris van de Dialoogtafel, dhr. Bloupot.  De studiedag “Kerk Op Een Bevende Aarde” werd door de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen georganiseerd op  13 mei. Als gevolg daarvan werd ik uitgenodigd om in de studio van RTV-Noord de rol van de kerk nog eens kort toe te lichten.

Op 25 mei hebben we afscheid genomen van de oude ambtsdragers Lies van Dijken, Thea de Winter, Mente Bos en Agnes Niehuis  en zijn Regina Feitsma, Piet Meerman, Linda Winter en Melson Zwerver als  nieuwe bevestigd. Een feestelijke dienst omdat we dankbaar zijn voor het werk van de afscheidnemende ambtsdragers en blij zijn dat nieuwe hun werk willen overnemen.

Komende zondag is het Pinksteren, een bijzondere dienst in 2 delen: We beginnen in de Vredekerk, en dan verplaatsen we halverwege de dienst naar Zeerijp. Het thema is: De Geest spreekt alle talen. Een dienst met 2 preken en een kinderverhaal. Dat laatste zal door ondergetekende voor zijn rekening worden genomen.

De zondag erop is  de overstapdienst voor kinderen uit groep 8. Dat is een betere naam dan “Afscheid Kindernevendienst”. Het is immers niet echt een afscheid maar veel meer een stap verder in de ontwikkeling van de kinderen. Ze zijn welkom bij de Tienerdienst en ook in de gewone kerkdienst natuurlijk. Het is de derde federatiedienst op rij.

Tenslotte,  op 29 juni  wordt Vera Zwerver gedoopt, dochter van Els en Melson Zwerver. Na bijna drie jaar weer een doopdienst in onze kerk is een feest.  Het zal een bijzondere dienst worden die in het teken staat van de de doop.

Verder heb ik in deze maanden ook nog een cursus in het kader van de Permanente educatie. Het gaat over de rechtvaardiging van de goddeloze naar aanleiding van de ideeën van de theoloog Jüngel die probeert moderne gezichtspunten met de theologie van Maarten Luther te verbinden. De eerste keer was op 15 mei, de komende keer is op 12 juni.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 20

Op 25 mei  a.s. bevestigen we weer nieuwe ambtsdragers en nemen we daaraan voorafgaand afscheid van de oude. Voor bepaalde ambten was het moeilijk om mensen te vinden die bereid waren. Bij navraag blijkt dat kerkenraadswerk wel een heel slechte naam heeft die helemaal niet overeenkomt met zoals het is. Veel kerkenraadsvergaderingen verlopen in een hele goede sfeer en zijn doorgaans ruim voor tien uur afgelopen. De voorstelling die mensen vaak van de vergaderingen blijken te hebben dateren van vroeger. Van 10 jaar geleden of misschien nog wel langer.

Er is veel veranderd. Binnen de maatschappij en ook binnen de kerk. 15 jaar geleden stond het internet nog in de kinderschoenen, we betaalden nog in guldens, de Twin Towers in New York stonden nog overeind,  de premier heette Wim Kok, de PKN bestond nog niet, we lazen nog uit de “oude” bijbelvertaling. Ik was nog maar net predikant, in Den Burg op Texel. Ik ben daar pas geweest en kon zien dat er kerkelijk veel veranderd is. Wat toen onmogelijk leek, dat Hervormd en Gereformeerd ooit één gemeente zouden vormen, dat is inmiddels zo.

Dus we moeten ons steeds weer instellen op de nieuwe situatie. Denken dat het is zo als het vroeger was betekent vaak het bij het verkeerde eind hebben. Wellicht is het goed om als u eens weer gevraagd wordt voor ouderling of diaken, eens te informeren hoe het tegenwoordig gaat. Want er verandert veel.

Pinksteren is het meest beweeglijke christelijke feest. Het gaat over vuur, wind en Geest. Dingen die niet vastliggen maar juist beweging veroorzaken. God zet mensen in beweging. Dat is wat we geloven. Geloven is ook in beweging zijn. We spreken toch ook niet voor niets van een levend geloof? Dat is ook wat er in de kerk gebeurt. Er is veel meer in beweging dan  wat we denken te weten.

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 16

Pasen is het oerfeest van het Christendom. Het is zo belangrijk dat we het niet alleen jaarlijks vieren, maar zelfs wekelijks. Iedere zondag is een paasviering. We vieren dan dat op zondagochtend de Heer opstond uit de dood. Die sensatie is de oorsprong van de kerk. Sindsdien verschijnt de Heer op zondagochtend te midden van zijn verzamelde leerlingen en leert hen door zijn Woord. Dat is het hart van de kerkdienst. Op paaszondag komen de jaarlijkse viering en de wekelijkse viering van de opstanding bij elkaar in één dienst. In een vrolijke viering met muzikale medewerking en begeleiding van  Loppersums Harmonie gaan we de opstanding van Jezus vieren. Door de opstanding hebben wij als gemeente geleerd te begrijpen wie Hij is en waarom Hij  moest sterven. We lezen in de bijbel hoe dat pas met Pasen op zijn plaats begon te vallen.

 

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 15

Komende zondag is het Palmzondag, het begin van de stille week. Palmzondag heeft daarom een sterke dubbelheid. Aan de ene kant wordt gevierd dat Jezus als koning Jeruzalem wordt binnengehaald, aan de andere kant is het typerend voor zijn koningschap dat hij de man van smarten is.  Er zijn deze zondag twee diensten. De eerste is de dienst om 9:30 in de Vredekerk, de tweede om 16:30 uur in Leermens die ik zal leiden. Dit is de kinderpalmpasenviering.

De kinderen maken eerst palmpasenstokken en daarna gaan ze in optocht door Leermens.  Tenslotte als afsluiting een korte kinderviering waarin we van het feestgedruis bij de intocht naar de stilte van Getsemané gaan.

Witte donderdag is  er een dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk. Jezus dient ons zodat wij ook gaan dienen in vrijheid. Jezus laat ons delen in zijn lichaam en bloed opdat wij één met hem worden. Dat wij met hem sterven en opstaan.

Op Goede Vrijdag een gedachtenisdienst waarin wij het evangelie van Jezus’ kruisdood lezen. Een verstilde dienst met een enkel woord ter overweging.

Op zaterdag de Paaswake waarin we de opstandig vieren met bijbellezingen, doopgedachtenis, avondmaal, een enkel woord, gebed en liederen. Thema zal hierbij “water” zijn.

De rode draad door al deze stille week vieringen is het lied: “met de boom des levens” (lied 547).

Op witte donderdag is er in de stad Groningen ook The Passion. Het is een eigentijdse uitbeelding van het lijden van Jezus met popmuziek en multimedia. The Passion duurt van 20:30 tot 22:00 uur. Op internet is er meer over te vinden op passion.groningen.nl

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 14

Dit keer schrijf ik vanuit een pastorie waar het een en ander rond en ook aan gebeurd is. De tuin is door een groepje vrijwilligers grondig onderhanden genomen. Hartelijk dank! We stellen het erg op prijs. Schilders hebben het huis weer geschilderd en daardoor ziet het er weer picobello uit. Ook hiervoor hartelijk dank.

We stonden in de krant, de vier pastores in Loppersum met de boodschap “Wij geloven in Loppersum”.  De aardbevingsellende willen we niet bagatelliseren en ook niet ontkennen dat  Noordoost Groningen vooral de lasten en veel te weinig de lusten van het aardgas heeft gekregen, maar we willen er ook de aandacht op vestigen dat de streek waardevol is door het landschap, historie en last but not least, de mensen die er wonen:

www.wijgeloveninloppersum.nl

De stille week is voor de kerk een belangrijke periode. We staan dan stil bij het lijden van onze Heer. Het thema van deze week komt uit een lied dat zowel uit het oude als het nieuwe liedboek komt: Met de boom des levens (Lied 547). Op Witte Donderdag hebben we een avondmaalsviering en op Goede Vrijdag een gedachtenisdienst in de Vredekerk.  De Stille week wordt afgesloten door de Paasvieringen waarin we de opstanding van onze Heer vieren. Door de opstanding valt op zijn lijden en ons leven een heel nieuw licht. De eerste paasdienst die ik leid is de paaswake op zaterdagavond in Leermens. Op Paaszondag hebben we een vrolijke dienst in de Vredekerk met Loppersums Harmonie.

Op Witte Donderdag  17 april is er van 20.30 uur  22.00 uur The Passion in Groningen. Het is een eigentijdse uitbeelding van het lijden van Jezus met popmuziek en multimedia. Als dat je aanspreekt, moet je zeker niet de kans voorbij laten gaan om dit mee te maken nu het dit jaar zo dichtbij is.

www.passion.groningen.nl

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 10

De veertigdagentijd is begonnen. Het thema is: “Zoek de Stilte”. Dat kan de stilte van Getsémané zijn, maar ook die van Stille Zaterdag. Ikzelf geef de voorkeur aan Getsémané, omdat het daar de stilte van het gebed is. Het gebed is uiteindelijk een daad van overgave aan God.

De cursus over Gunning is inmiddels afgelopen. Het was een klein groepje, maar ik heb het erg gewaardeerd. Het is erg leuk om met anderen hierover te spreken. De teksten van Gunning zijn eerst wel weerbarstig vanwege de 19e eeuwse taal, maar ook erg fascinerend. Ook had ik de teksten eerder gelezen, ze grepen mij weer helemaal. Ik kreeg er erg veel energie van.

 

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 9

Volgende week vrijdag 7 maart is er weer een gespreksgroep in Wiemersheerd in de grote vergaderzaal, beneden bij de koffiekamer. We beginnen om 9:45 uur en we stoppen om ongeveer 11:00 uur. De groep is bedoeld voor ouderen binnen en buiten Wiemersheerd. Het onderwerp is de apostel Paulus.

Op 10 en 11 februari heb ik een cursus gevolgd over het leiden van leergroepen in Hydepark in Doorn. Het was boeiend en leerzaam. Het belangrijkste is nu om de cursus in praktijk te brengen.

Donderdag 13 februari ben ik samen met ds. Tjalling Huisman en Frits Postuma uit Krewerd naar de PTHU (de Protestantse Theologische Universiteit) in Groningen geweest om mee te denken over een conferentie voor kerkenraden op 13 mei over de aardbevingsproblematiek. Het is denk ik belangrijk dat wij als kerken ons gaan bezinnen op onze rol hierbij.

Het In Memoriam voor Gerhardus Knol en Trijntje Knol-Slager verschijnt volgende week.

ds. Marco Roepers

Uit de Pastorie week 7

Binnenkort is het weer veertigdagentijd. Dat is de tijd dat we als kerk stil staan bij het lijden van Jezus. Een tijd van inkeer. Het veertigdagenproject van de Kindernevendienst gaat op zoek naar stilte. De diensten verstillen gedurende de veertigdagentijd. Het begint op 9 maart. We vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dat doen we samen met de Huisband uit Ten Boer. Het eindigt in de Stille Week. Ook de Palmpasentocht in Leermens heeft een meer ingetogen karakter dan gewoonlijk. Tijdens de Stille week zullen we herhaaldelijk zingen: Met de boom des levens wegend op zijn rug / droeg de Here Jezus Gode goede vrucht (lied 547).  Dat lied vormt de rode draad door de stille week. Vandaar dat de meditatie van dit kerkblad dit lied als onderwerp heeft. De veertigdagentijd krijgt dit jaar steeds meer karakter naar Pasen toe.

 

ds. Marco Roepers