image_pdfimage_print

40dagenproject van Kinderdienst en Diaconie

Veertigdagentijd  Veertigdagenproject

40dagen project2014Op Aswoensdag (5 maart) begint de Veertigdagentijd. Veertig dagen van inkeer en bezinning. Veertig dagen van stilstaan bij het lijden van Jezus en stilstaan bij het lijden in onze wereld. Veertig dagen van bezinning over je eigen leven. Vasten, je van iets onthouden dat je normaal wel doet of iets niet eten wat je anders wel eet, kan je helpen om tot bezinning te komen. Vandaar dat de Veertigdagentijd ook wel Vastentijd wordt genoemd. Overigens tellen de zondagen niet mee, om tot veertig te tellen. Want elke zondag is de eerste dag van de week, elke zondag is herinnering aan en vooruitwijzing naar Pasen.

Ook dit jaar is er weer een Veertigdagenproject van Kinderdienst en Diaconie: De Kindernevendienst: Zoek de stilte
(http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/)

Deze veertigdagentijd gaan we met de kinderen op zoek naar stilte. We lezen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Er klinkt rumoer bij zijn intocht in Jeruzalem, maar Jezus zoekt ook de stilte van de tempel. Ook in ons leven zijn er plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt?

De projectverbeelding van deze periode bestaat uit een grote poster van een kerkraam. Elke week wordt een stuk van het kerkraam ingevuld met een afbeelding van het verhaal waarover we het die week zullen hebben tijdens de kindernevendienst. Door de verhalen heen breekt het licht van Pasen steeds meer door.

De Kindernevendienst: Zoek de stilte

Deze veertigdagentijd gaan we met de kinderen op zoek naar stilte. We lezen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Er klinkt rumoer bij zijn intocht in Jeruzalem, maar Jezus zoekt ook de stilte van de tempel. Ook in ons leven zijn er plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt?

De projectverbeelding van deze periode bestaat uit een grote poster van een kerkraam. Elke week wordt een stuk van het kerkraam ingevuld met een afbeelding van het verhaal waarover we het die week zullen hebben tijdens de kindernevendienst. Door de verhalen heen breekt het licht van Pasen steeds meer door.

 De Diaconie:

Zoek de stilte  ontdek wat je beweegt

Dit thema staat centraal in de 40dagentijdcampagne van kerk in Actie. Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op het leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Hulp aan de medemens, waar ook ter wereld staat centraal in de 40dagentijdprojecten van Kerk in Actie. We hebben drie projecten uitgekozen die we gaan steunen.

Het 1e project: Sta stil bij ouderen in Moldavië.
Honger en eenzaamheid zijn een serieuze bedreiging voor ouderen in Moldavië, het armste land van Europa. Het pensioen dat ze ontvangen is niet genoeg om van rond te komen. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie ziet om naar deze mensen. Ze verzorgt warme maaltijden, vaak de enige maaltijd op de dag. Ook heeft Bethania een dagcentrum opgezet waar de ouderen terecht kunnen voor medische zorg, sociaal contact en hulp bij allerlei problemen. Dankzij het dagcentrum weten de ouderen elkaar ook te vinden. Bij ziekte zoeken ze elkaar thuis op en christelijke feestdagen vieren ze samen.

Het 2e project: Sta stil bij arme boeren in Myanmar.
In Myanmar (het voormalige Birma) leeft nog steeds een derde deel van het 53 miljoen inwoners tellende land onder de armoedegrens. Voor veel boeren is het moeilijk voldoende rijst te verbouwen om in het eigen onderhoud te voorzien. Daarom is World Concern, partner van Kerk in Actie gestart met een rijstbank. Mensen kunnen rijst lenen maar ook pootgoed. Voorheen waren ze aangewezen op lokale geldschieters die enorme rentes vroegen. Velen kwamen zo diep in de schulden terecht. Dat is nu voorbij. World Concern heeft zich ten doel gesteld om in samenwerking met de lokale kerken, vierhonderd boerengezinnen financieel onafhankelijk te maken.

Het 3e project: Sta stil bij eenzaamheid op straat.
Op straat leven betekent constant bezig zijn met overleven. Daar komt bij dat je nauwelijks contact hebt met andere mensen. De diaconie in Amsterdam voorziet met haar straatpastoraat in die behoefte. Straatpastor Mariska Putters zoekt daklozen op in de stad, gevangenis of in het ziekenhuis. Eigen initiatieven worden ondersteund, zoals een daklozenkoor dat regelmatig optreedt in een kerkdienst. In Wageningen opende de diaconie het inloopcentrum “Markt 17”. Dankzij het inloopcentrum hebben mensen met een klein sociaal netwerk een plek waar ze in contact kunnen komen met anderen.

Inzamelingen:
Op zondag 9, 16 en 23 maart collecteren we voor het eerste project. Op zondag 30 maart en 6 april collecteren we voor het tweede project. Op zondag 13 april, Witte Donderdag 17 april en Eerste Paasdag collecteren we voor het derde project.

De leiding Kindernevendienst en de gezamenlijke diaconieën.

Verslag kloosterweekend

P1080081Vrijdag 31 januari 2014 was het dan zover. Wij gingen met een groep van 12 personen een weekend het klooster in.

De reis ging naar het Lioba klooster in Egmond-Binnen. Dit is een Benedictijns klooster. We  overnachtten in het gastenverblijf.

IMG_1073Na aankomst gingen we koffie drinken en daarna hadden we gelijk een dienst in de kapel van het klooster. Het was een getijde dienst genaamd completen.

 

Na de dienst gingen we een gedeelte behandelen uit het boek van Henri Nouwen, genaamd ‘Een parel in Gods hand’. Dit gedeelte ging over de stem die zegt: je bent geliefd. Een prachtige tekst die je aan het denken zet. We gingen in tweetallen hiermee aan de slag.

De volgende dag ’s morgens om half zeven was er weer een dienst: metten. Dit waren geen korte metten. Het duurde wel een uur. Daarna was er ontbijt. Om negen uur was er een eucharistie viering, waar ook wij aan mee konden doen.

IMG_1074We hebben daarna een poos met een zuster uit het klooster gepraat. Deze zuster was meer dan 40 jaar in het klooster. Zij vond dit een moeilijke tijd. Er waren namelijk onlangs zusters overleden en sommige zusters zijn te ziek en/of te oud om mee te helpen. Ze kunnen dus wel een nieuwe lichting gebruiken.

Nikon 117Om kwart over twaalf was er een middaggebed genaamd sext.
’s Middags gingen we een bezoekje brengen aan de Abdijwinkel en een heerlijke wandeling maken aan het strand of in de duinen. We waren net op tijd voor de dienst van vijf uur, namelijk vespers. ’s Avonds was er om acht uur nog een dienst.

We hebben dus vijf diensten op één dag meegemaakt en de volgende dag herhaalde zich dat (voor ons gedeeltelijk).

IMG_1070Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel. Dit hebben we dus ook meegemaakt.

Wat mij vooral heeft getroffen waren de tien minuten meditatieve stiltes tijdens bepaalde diensten. En het driestemmig gezongen Onze Vader. Wat een prachtige uitvoering was dit! Maar ook de leuke groep die zorgde voor veel gezelligheid dit weekend. En niet te vergeten de hartelijkheid van de zusters in het klooster. Bedankt voor deze prachtige ervaring.

Klik op de foto om te vergroten

 IMG_1038  IMG_1030  Nikon 128  Nikon 145
IMG_1068 IMG_1076 P1080080 IMG_1087

Groet van Biny Hielema

Oproep Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone

Oproep

Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone zoekt mensen die mee willen doen aan een koorproject over: Petrus.

interkerkelijk gospel koor

Lijkt het je leuk om voor een paar maanden met een koor mee te zingen? En om samen te repeteren voor een concert? Dan is dit je kans!

Het project begint op 4 februari. Tot het concert oefenen we elke dinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur in het Gomarus College aan de Magnoliastraat 1 in Groningen. De kosten om mee te doen zijn € 45, (excl. eventuele kosten van bladmuziek).

Eind mei 2014 is het concert.

Meer informatie? www.gospelkoor-cornerstone.nl of gospelkoorcornerstone.project@gmail.com of Gerard van der Woude: (06) 546 44 347.

Restauratie Petrus en Pauluskerk

Zoals velen van u wel zullen hebben opgemerkt is de restauratie van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum in volle gang. Graag willen wij u als kerkbestuur informeren over de gang van zaken.

De kerk behoort tot de top 100 rijksmonumenten in Nederland en is voor het laatst grondig gerestaureerd aan het eind van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De kerk stamt uit de vroege middeleeuwen en is na een brand in 1217 herbouwd als een éénbeukige kerk. Rond 1275 werd het schip verhoogd en het koor vervangen door een dwarsschip met een nieuw koor. Zo ontstond een grote kruiskerk met een vijfzijdig gesloten koor en zijkapellen waaronder de uit 1530 daterende beroemde Mariakapel met de unieke fresco`s. 

In de grote en tevens zeer bekende Lopster toren hangen twee zeer monumentale klokken, de ene dateert van 1397 en de andere van 1548; de laatste is gegoten door Geert van Wou.

Het beroemde orgel dateert uit 1562 en werd in 1762 door de bekende orgelbouwer A.A. Hinz geheel vernieuwd  met gebruikmaking  van de oude orgelpijpen. Het houtsnijwerk is van Casper Struiwig.

In de loop der eeuwen hebben diverse restauraties plaatsgevonden aan het orgel, de toren en de kerk. Bij inspectie van Rijksmonumenten die enige tijd geleden gehouden is, bleek dat de staat van onderhoud van de kerk en het orgel zeer matig was en grondige restauratie op korte termijn noodzakelijk.

Met de voorbereidingen is in het voorjaar van 2013 begonnen en direct na de zomer is volop gestart met de restauratie. Aan de binnenzijde van de kerk is het stucwerk van de noordzijde, onder het orgel, delen van de Mariakapel en het koor verwijderd en inmiddels deels alweer voorzien van een nieuwe laag stucwerk. Aan de buitenkant van de kerk zijn de dakranden voorzien van nieuw koperwerk, de leien gecontroleerd en waar nodig vervangen, eveneens van de toren. Op dit moment is men bezig met de controle en waar nodig het vervangen van de voegen. Het schilderwerk van de deuren en galmborden zal vervolgens worden uitgevoerd. De ramen zijn reeds waar nodig voorzien van nieuw glas.

Helaas is ook de kerk getroffen door de bevingen waardoor er aanzienlijke schade is ontstaan aan de gewelven in het koor en de zijkapellen waaronder de Mariakapel. De fresco`s in het koor en de Mariakapel zijn ook beschadigd en moeten met spoed gerestaureerd en geconserveerd worden. De inspecties konden op ooghoogte worden uitgevoerd daar er ten behoeve van de restauratie in het koor en in de Mariakapel steigers zijn opgebouwd; voor de inspectie van de zuidkapel zal er nog een steiger moeten worden opgebouwd. In de afgelopen tijd zijn er veel gesprekken gevoerd over de ontstane situatie en zijn er veel inspecties uitgevoerd door diverse deskundigen. Wethouder de heer Pier Prins heeft namens B en W van de gemeente Loppersum een bezoek gebracht aan de kerk en zich op de hoogte gesteld van de ernst en de grootte van de schade van de bevingen. Met hem is afgesproken dat hij de situatie met spoed gaat voorleggen aan de Commissie Monumentale panden waarin ook de NAM is vertegenwoordigd.

Tijdens het laatste bezoek en inspectie van Arcadis is besloten dat de architect een begroting opstelt van het herstel van de schade en conservering van de schilderingen en deze vervolgens via Arcadis doorstuurt naar de NAM. Arcadis is de Expertise maatschappij die voor de NAM de schade opneemt Wij verwachten een constructieve oplossing van de NAM.

Een en ander heeft tot gevolg dat we meer tijd nodig hebben voor de restauratie en het herstel van de bevingsschade. Op dit moment gaan wij ervan uit dat de restauratie van de kerk niet voor de zomer van 2014 gereed zal zijn. Met de restauratie van het orgel zal zoals nu verwacht pas kunnen worden begonnen eind 2014 begin 2015. Mocht de kerk na de zomer gereed zijn dan zal de kerk gewoon gebruikt kunnen worden en ook het orgel tot het moment van restauratie.

Wij hopen op uw begrip en zullen u verder op de hoogte houden van de vorderingen.

Namens de kerkrentmeesters van wijk Maarland,

Meertinus Ubbens

 

Koopvaardijpastoraat Groningen

Op de clustervergadering van 7 oktober jl. was pastor Sven Standhardt uitgenodigd om ons hierover iets te vertellen. Hieronder een paar onderdelen van het koopvaardijpastoraat.

Pastoraat: Sven Standhart is als priester van de Oosters – Orthodoxe kerk namens de Stichting Nederlandse Zeemanscentrale ( NZC ) werkzaam in de Eemshaven. In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart luchten of gewoon even bijpraten. Een aantal pastors is getraind in het bieden van hulp bij traumatische situaties. Soms komt het tot geloofsgesprekken, en wanneer zeevarenden erom vragen worden er Bijbels of ander religieuze lectuur uitgedeeld. Pastor Standhart zegt: de ontmoeting met de naaste, de vreemdeling is belangrijk. Hen wil ik helpen, zoals ikzelf geholpen zou willen worden in de vreemde.

Kerkdiensten: ook worden er oecumenische vieringen gehouden. Aan boord van schepen gebeurt dit het hele jaar door. In november is er een herdenkingsdienst voor hen die op zee zijn gebleven. Deze diensten vinden plaats in de Eemshaven, IJmuiden en Rotterdam. Ook met Kerst en Pasen zijn er diensten, en voor zeevarenden die de kerstdagen in de haven moeten doorbrengen is er een kerstpakket.

Zeemanshuizen: ze vormen een belangrijk onderdeel. Ook in de Eemshaven is een zeemanshuis gevestigd. Zeevarenden zijn soms meer dan negen maanden van huis. Hier kunnen ze dan terecht voor wat gezelligheid, een goed gesprek of contact met thuis. Er komen ongeveer 10.000 bezoekers per jaar. Het zeemanshuis draait voor een groot deel op vrijwilligers. Ze komen uit verschillende regionale kerken. Er kunnen altijd vrijwilligers bij, graag zelfs! Mocht u hier iets voor voelen loop dan eens een avond mee om de sfeer te proeven, of bezoek eens een dienst van het koopvaardijpastoraat, u bent van harte welkom. Een paar diakenen hebben de herdenkingsdienst in november in de  Eemshaven bijgewoond en hebben dit als een mooie dienst ervaren.

Gezamenlijke diaconie

 

Nieuw collectedoel Wiemersheerd

Tijdens de weeksluiting in Wiemersheerd is de collecte bestemd voor een project of goed doel.

De afgelopen twee jaren is er gecollecteerd voor Mercy Ships, het hospitaalschip waar de allerarmsten medische hulp kunnen krijgen. Er is een mooi bedrag bijeen gebracht, u hoort het nog van ons. We willen de bewoners van Wiemersheerd dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage.  Nu is het tijd voor iets anders en in  januari 2014 gaan we dan ook van start met een nieuw project, of beter gezegd projecten.

We gaan het komende jaar twee stichtingen steunen die vanuit Loppersum opereren. Beide stichtingen hebben als doel om de leefomstandigheden van diverse bewoners in Afrika te verbeteren. Ze doen dit door het opzetten van kleinschalige projecten. De projecten, die hiervoor  zijn opgezet, hebben betrekking op educatie, gezondheidszorg, voedingsleer, enz. Om enkele voorbeelden te noemen, zo is er een tehuis voor weeskinderen opgezet en is men begonnen met het graven van een waterput en de aanschaf van een waterpomp, voor de watervoorziening in het tehuis. Ook worden er schooltjes gebouwd. In Kenia is het officieel verboden thuis te bevallen. Dit heeft er toe geleid dat de sterfte onder moeder en kind alleen maar is toegenomen. Jaarlijks overlijden er zo’n 200.000 zwangere vrouwen aan gebrekkige gezondheidszorg.

Men hoopt dan ook binnenkort te beginnen met de bouw van een kraamkliniek om zo de sterfte rondom zwangerschap en bevalling terug te dringen. Beide stichtingen onderhouden persoonlijke contacten met de instanties ter plekke  om zodoende goed zicht te hebben en te houden op hun projecten. We hopen dan ook, dat we het komend jaar weer op uw steun mogen rekenen, wat betreft deze twee projecten.

De gezamenlijke diaconie

Komt ons in diepe nacht ter ore

In de weken voor kerst duren de nachten lang en zijn de dagen kort. En op sommige dagen met veel bewolking gaat ochtendschemer naadloos over in de avondschemer.

Juist in deze tijd vieren we kerst, vlakbij het punt dat de dagen weer langzaam gaan lengen, dat het tij kentert. Juist het heidense feest van de lichtwende is verbonden met de geboorte van Christus, als teken dat Gods licht in de wereld verschenen is.

Lichtende nachtwolken boven het Bargerveen, Drenthe
Lichtende nachtwolken boven het Bargerveen, Drenthe

Komt ons in diepe nacht ter ore” (Lied 489 in het nieuwe liedboek) van Huub Oosterhuis gaat daarover. De lange nachten in de periode rond kerst zijn beeld voor de situatie waarin wij leven. Wij leven in het donker: ons leven wordt getekend door dood en pijn. Is God ons nog wel welgezind of eindigt ons bestaan definitief met de dood? Als we daarmee leven, met de dood als laatste waarheid, als definitief einde, dan  moeten we er toch voor zorgen dat ons leven de moeite waard is. En dan staat het eigenbelang voorop en verdwijnen de aandacht en liefde voor elkaar naar de achtergrond.

Maar in deze nacht horen we dat de morgenster al schijnt. De morgenster dat is de planeet Venus, die vaak een half tot vier uur voor zonsopgang te zien is. Zo wordt de ochtend al in het verschijnen van deze ster aangekondigd.

De geboorte van een mensenkind van wie de naam is kondigt ook verandering, verbetering,  aan. Zijn naam is God zal ons redden. Dat is een verwijzing naar de naam Jezus, dat “de Heer redt” betekent.  In de Jezus verbindt God zich met de mensen. Jezus is Gods boodschap voor ons. Een zichtbaar woord voor ons. Vandaar ook de oproep halverwege het eerste vers: “Vertrouwt u toe  aan wat Gij ziet.” In deze regel verplaatsen we ons in de herders die knielen voor het kind in de kribbe. Ze zien en geloven.

Ik heb wel eens gehoord dat liederen van Huub Oosterhuis in het nieuwe liedboek niet met orgel gezongen kunnen worden. Dat klopt in ieder geval al niet voor dit lied, want heeft de melodie van psalm 118. Of eigenlijk beter gezegd, die van psalm 98 “Zing een nieuw lied voor den Here”. Psalm 98 is namelijk een van de psalmen die geregeld met kerst gezongen worden. Huub Oosterhuis heeft zelfs in vers 2 een regel opgenomen die wel heel sterk verwijst naar deze psalm: “Zing voor uw God, Hij openbaarde.” In psalm 98 staat “Zing voor de Heer, Hij openbaarde” gevolgd door “bevrijdend heil en verbinden recht”.  Huub Oosterhuis vervolgt echter met: “In Jezus zijn menslievendheid” Dat is dus het bevrijdende heil en verbindende recht van kerst. De verbinding die God met de mensen tot stand brengt. Dat maakt de hele wereld nieuw. Een nieuw uitzicht nu wij met God verbonden zijn. Niet langer doen en dood als laatste woord, maar God leven en Gods liefde als nieuw uiteindelijk perspectief.

 ds. Marco Roepers

Verslag bezoek museum Assen, de dode zeerollen

Woensdagmiddag 27 november jl. zijn we met kinderen uit de oudste groepen van de kindernevendienst naar de tentoonstelling De Dode Zee Rollen in het Drents Museum in Assen geweest.

Het was een bijzondere middag. Bijzonder omdat we een unieke tentoonstelling hebben gezien! De Dode Zee Rollen.  Deze bijzondere rollen worden gezien als een van de grootste archeologische vondsten van de 20ste eeuw. Ze werden gevonden bij toeval door een herder bij Qumran. Hij gooide een steen die in een grot verdween en daar gerinkel veroorzaakte. Dat bleek van kapotte vaten te zijn met oude teksten. Die waren daar naar toe gebracht in de tijd van de val van Jeruzalem rond het jaar 70. Uiteindelijk bleek dat in 11 grotten teksten waren verborgen. Veel van deze teksten zijn in de Bijbel terecht gekomen, maar er zijn ook teksten die de Bijbel niet haalden. De Dode Zee rollen geven ons heel veel informatie over het leven in de periode van de 3de eeuw voor Christus tot de 1ste eeuw na Christus. In die tijd werden belangrijke kenmerken van het Jodendom en het Christendom gevormd. De tentoonstelling laat heel veel zien over die periode en de rollen.

Door middel van filmbeelden en uitleg door een gids hebben we gezien hoe mensen in die tijd leefden, waar de rollen gevonden zijn en waarom ze verstopt zijn.

 

We hebben 8 stukken van die beroemde Dode Zee rollen bekeken. Maar ook potten, munten en andere gebruiksvoorwerpen. We weten nu ook waarom de rollen in stukken, stukjes zijn. De rollen zijn namelijk door herders uit de grotten gehaald die daarvoor per stuk tekst werden betaald. Twee kleine stukjes leverden een herder meer op dan één grote, met alle gevolgen van dien. Daarnaast mochten we zelf een stukje Dode Zeerol  maken en net als de wetenschappers in Israël een eigen stuk Dode Zeerol vertalen en we hebben allemaal onze namen in het Hebreeuws geschreven. Wist u bijvoorbeeld dat de Hebreeuwse letters onder de lijn worden geschreven in plaats van op de lijn? En dat er van rechts naar links geschreven wordt?

Behalve de tentoonstelling De Dode Zeerollen hebben we een rondleiding gekregen door het museum en werd ons van alles verteld over de bouw- en verbouwing van het museum. Er zit bijvoorbeeld ook een bijzondere trap in het museum. Vraag de kinderen er maar eens naar. Ze kunnen u er van alles over vertellen!

Aan het eind van de middag hebben we ook nog even gekeken bij het meisje van Yde, een veenlijk gevonden bij Yde in 1897. Het meisje is tussen 54 voor Chr. en 128 na Chr. gestorven, waarschijnlijk geofferd. Ze is vooral bekend omdat er een reconstructie van haar gezicht is gemaakt.

De Dode Zee rollen, de rondleiding en het meisje van Yde hebben indruk op ons gemaakt. Het was een leuke, leerzame en gezellige middag!

leiding Kindernevendienst, ds. Tjalling Huisman en ds. Marco Roepers

* * *
* *

 

Wat doet de kindernevendienst met Advent?

In het evangelie van Matteüs wordt verteld over de voorgeschiedenis van Jezus. Matteüs noemt daarbij vier vrouwennamen, vier voormoeders van Jezus. Wat voor vrouwen waren zij? Wat reiken zij Jezus vanuit zijn geschiedenis aan, wat geven ze hem mee? Daar gaan we in de adventstijd met de kinderen naar op zoek.

Jozef en Maria bereiden zich voor op de geboorte van Jezus. In zo’n periode moet er van alles gebeuren; de babykamer wordt ingericht, er moeten kleertjes komen enzovoort. Maar het is ook een periode waarin aanstaande ouders soms hun eigen familiealbum en stamboom nog eens tevoorschijn halen. In welke lijn staat het kindje dat straks geboren wordt? Jozef en Maria kijken naar het familiealbum van Jozef. Daarin komen ze sterke vrouwen tegen: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Al bladerend in het album komen ze hun verhalen op het spoor. Naar deze verhalen gaan we tijdens de adventsperiode luisteren.

Natuurlijk hebben we een projectlied en steken we iedere zondag een adventskaars aan. Tijdens de kindernevendienst gaan we behalve luisteren naar het verhaal ook knutselen of een spelletjes doen. In de adventstijd is er kindernevendienst voor alle groepen. Kom jij ook? img-1-advent-8-20121116De eerste adventszondag is 1 december.

We vinden het erg leuk je dan te zien!

Leiding kindernevendienst

Winterprogramma

Het winterprogramma is bekend. Klik op de verschillende activiteiten voor meer informatie.

CATECHISATIES

VORMING EN TOERUSTING

LEERHUIZEN EN GESPREKSGROEPEN

PROVIDER

PASSAGE