image_pdfimage_print

Een kerkdienst thuis beluisteren

Voor wie (een keer of vaker) de kerkdienst graag thuis wil beluisteren, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Via internet, de site www.kerkomroep.nl (of kies een dienst aan de rechterkant van deze site) kunt u de dienst live meeluisteren, maar u kunt hem ook later terug horen.
  2. Als u geen computer hebt, kunt u een kastje krijgen. U kunt de dienst dan live meeluisteren.

Het is met een kastje niet mogelijk om de dienst later te beluisteren.

Wilt u graag zo’n luisterkastje of wilt u meer informatie of hulp, neemt u dan contact op met André Dallinga (a.k.dallinga@home.nl Tel. 0596 57 17 08)

Petrus en Pauluskerk verbouwing 1832

Verleden jaar op 2 november is de Petrus en Pauluskerk na de renovatie weer in gebruik genomen met een feestelijke kerkdienst. Licht en ruimte was er volop zowel letterlijk als figuurlijk. Het verslag in de Groninger Kerkbode had dat treffend weergegeven in de openingszin:

…….Waar de hemel open gaat….. .

Ook in 1832 is de kerk na een herinrichting opnieuw in gebruik genomen en ik vond het aardig om het verslag daarvan in het Kerkblad op te nemen.

Hoe heel anders ging het toen. Een mooi beeld van die tijd.
Bertus Huizing.

Loppersum: de feestelijke ingebruikname op 9 december 1832
Uit: Boekzaal der geleerde wereld en tijdschrift voor de protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, 1832, p. 849 – 850.

Loppersum, den 9den December 1832. De sedert jaren verlangde verbetering van het inwendige van ons schoon en kunstig Kerkgebouw, is eindelijk in dezen zomer ondernomen en gelukkig afgeloopen. Na eenige maanden van het voorregt der openbare Godsdienstoefening aan deze plaats, verstoken te zijn geweest, mogten wij heden middag tot dat einde, ons Kerkgebouw wederom intreden en vonden hetzelfde in eenen schoonen en heerlijken Tempel herschapen. Onze Leeraar, de Wel Eerw. Heer T.F. UILKENS, lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen en Praeses van de Classis van Appingedam, maakte ons, met eene plegtige Leerrede over Ps. CXX.II:1a Ik verblijd mij in degenen enz. opmerkzaam op ons voorregt, dat deze zoo aanzienlijke verbetering zonder vreemde hulp en bijdragen der Gemeente, door het voorzigtig beleid der Heeren Kerkvoogden, zijnde Jonkheer HORA SICCAMA. van de Harkstede, S.P. TICHELAAR, Burgemeester der Gemeente Loppersum, en F.A. HOFMAN, geadsisteerd door eene Commissie uit het Collegie van Notabelen, de Heeren T.F. UILKES Pred. te Loppersum, M.P. WENNEGER, Notaris en H. KLEIN, onder het bouwkundig oog en de gedeeltelijke bewerking van den, in zijn vak zoo bekwamen P. KUIPERS, aan wiens kieschen smaak en kennis in orde en voegzame rangschikking, alle lof moet worden gegeven, was tot stand gebragt; terwijl dit schoon gebouw, op nieuw aan de dienst van God en onzen Heer en Zaligmaker JEZUS CHRISTUS, werd toegewijd. Dit alles geschiedde met afwisselend Koorgezang en dat der geheele Gemeente, terwijl de Heer J.E. BEELER, Griffier bij het vrederegt van het kanton Middelstum, zich wel wilde verledigen, deze plegtigheid te vereeren met een schoon en treffend orgelmuzijk, ten voordeele der armen, waarna onze Leeraar wederom ’s avonds te zes uur, bij eene schoone verlichting des geheelen Kerkgebouws, een plegtig biduur hield, ter vergoeding van den op den 2den dezer uitgeschreven biddag, welke alhier niet openlijk had kunnen gevierd worden; waarbij de belangen van het dierbaar Vaderland, van onzen geliefden Koning en van onze dappere Prinsen, nevens het geheele Nederlandsche leger, aan den Almagtigen werden opgedragen.

Dit alles is tot een genoegen van eene verbazende schaar toehoorders, waaronder vele Predikanten waren, afgeloopen, en deze feestviering geëindigd met eene aangename zamenkomst in de Consistoriekamer der kerk, onder afwisseling van de genietingen des levens en het zingen van Godsdienstige en Vaderlandsche liederen.

Paasgroet

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteledern ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: ‘Met open handen”. Ze maakten elk een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 1 en 8 maart 2015 kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u er van overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Wij hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

De gezamenlijke diaconie

Wij weigeren om vijand te zijn

Op maandag 2 februari hoorde ik een lezing van Daoud Nassar. Nee, het was geen lezing, het was een oproep tot recht, vrede en liefde. Nee, het was geen oproep. Het was het leven van een man die diep in zijn hart de weg van liefde en recht en vrede heeft geplant. Het was een getuigenis van die weg, een getuigenis dat van diep van binnen kwam.

IMG_0066Daoud Nassar was in Nederland op uitnodiging van Kerk in Actie. Hij had al eerder ons land aan willen doen, maar de in beslagname en vernietiging van zijn fruitbomen hield hem tegen. Nassar is een Palestijnse christen, hij woont op de Westelijke Jordaanoever. Dat is Palestijns gebied maar tegelijk is het bezet gebied, bezet door Israël.

De boerderij waar Daoud samen met zijn familie woont is al een eeuw in bezit van de familie Nassar. Maar door de ligging is de boerderij zeer gewild door Israëlische kolonisten.

Van alles proberen zij om het land in bezit te krijgen, om er een Joodse nederzetting te bouwen. Overigens: die nederzettingen in Palestijns gebied zijn illegaal volgens internationaal recht.

IMG_0067De kolonisten hebben geprobeerd om via de rechter aan te tonen dat het land niet van de familie Nassar is. Maar de grootvader van Daoud had ooit met visionaire blik eigendomsrechten van het land op papier laten zetten, in een tijd dat niemand dat deed.

De Israëlische autoriteiten hebben geprobeerd het land te kopen voor zoveel geld als de familie Nassar maar wil hebben. Maar de familie voelt zich verbonden met hun land, zoals Naboth ooit met zijn door Achab begeerde wijngaard.

De kolonisten hebben geprobeerd met dreiging en fysieke druk om de familie Nassar weg te krijgen. Een groot blok beton op de weg naar de boerderij. Een graafmachine op het land die alvast een nieuwe weg aan het aanleggen is. Een kolonistenkind van 12 jaar met een machinegeweer gericht op Daoud.

IMG_0072Uiteindelijk heeft op 19 mei 2014 het leger bijna al Daouds fruitbomen vernietigd. Er liep een hoger beroep van de familie Nassar tegen de uitspraak van de rechter, maar dat heeft de militaire leiding niet afgewacht. En nu, nu worden de bomen weer aangeplant. Gesponsord door velen, ook wij konden een certificaat kopen om een boom te laten planten.

Het duurt jaren voor een olijfboom vrucht draagt. Het duurt nog eens jaren voordat de boom zijn beste vruchten geeft. Maar juist dat langzame groeiproces, daar gelooft Daoud Nassar in.

Het was de droom van zijn vader dat de boerderij een plaats van vrede en hoop zou worden. Maar zijn vader is jong overleden. Met zijn moeder en broer en zussen is Daoud die droom aan het realiseren.

Natuurlijk kun je tegen zoveel onrecht met geweld reageren. Of je kunt het opgeven, er in berusten. Je kunt weggaan, emigreren zoals vele hoogopgeleide Palestijnen doen.

Maar Daoud gaat met zijn familie een andere weg, een weg van geweldloos verzet.

Vier uitgangspunten heeft hij in zijn hart gesloten:

De eerste: we weigeren om slachtoffer te zijn. Dat zou een te gemakkelijke rol zijn, we willen die rol niet.

De tweede: we weigeren om te haten. Niemand kan ons dwingen om te haten, als wij dat niet willen.

De derde: we leven vanuit ons geloof. Het is een uitdaging om vanuit ons geloof onze vijand lief te hebben.

De vierde: we geloven in gerechtigheid. We geloven dat het recht uiteindelijk zal overwinnen.

Om deze weg uit te dragen heeft de familie Nassar de Tent of Nations opgericht. Iedereen die wil, is daar welkom om te zien wat er gebeurt op de boerderij van de familie Nassar. Iedereen is welkom om hun verhaal te horen.

En mensen komen, voor een kort bezoek of om als vrijwilliger aan de slag te gaan op de boerderij. Mensen komen, Joden uit Israël en vele bezoekers uit allerlei landen.

En zo komt er ook een groep uit Amerika, een Joodse organisatie voor geweldloosheid. Juist zij komen bomen planten, op de plaats waar de bomen door het leger van Israël zijn vernietigd.

Zo groeien langzaam recht en vrede en liefde. Misschien nog langzamer dan een olijfboom vrucht geeft, groeit het geloof: we weigeren om vijand te zijn.

‘Come and see, go and tell’, dat is het motto van de Tent of Nations. Ik ben zelf niet naar de boerderij van de familie Nassar afgereisd om het met eigen ogen te zien. Maar ik heb wel een man vanuit zijn hart horen spreken over vrede en recht en liefde op een plaats waar angst en terreur en onrecht aan de orde van de dag zijn.

Een man die de weg van liefde en vrede en recht diep in zijn hart heeft geplant: Daoud Nassar.

Daarover heb ik u iets willen vertellen.

Tjalling Huisman

Voor meer informatie over Daound Nassar kijk op wikipedia: Daound Nassar

Wijkwerkers gezocht

Een kerk heeft vrijwilligers nodig die bereid zijn een bezoekje te brengen aan kerkleden. Aandacht voor blije gebeurtenissen, maar ook aandacht voor eenzaamheid, ziekte, verlies en zorg is onmisbaar en wordt dan ook enorm gewaardeerd.

Het werk van een wijkwerker is daarom erg belangrijk. Zonder deze bezoekjes functioneert een kerk niet goed. Een wijkwerker doet het bezoekwerk op zijn of haar eigen manier.

Als er mensen van de kerk bij u komen met de vraag of u wijkwerker wilt worden, wilt u hier dan goed over nadenken of u deze taak op u wilt nemen. En niet bij voorbaat nee zeggen.

Wij zijn ons bewust dat de groep met actieve mensen in de kerk steeds kleiner wordt. Des te belangrijker is de afweging.

Mogen wij een beroep op u doen?

Een groet van de ouderlingen van de wijkgemeente Loppersum

Groningen Zingt

Groningen Zingt en de Protestantse Gemeente Scharmer Harkstede nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke zangdienst in de Monumentale kerk Hoofdweg 63 te Harkstede op 1 maart om 19:00
groningen zingt

Organist is Dennis Wubs

Medewerking door het Christelijk Mannenkoor Veendam o.l.v. F. Vugteveen

Toegang is gratis (collecte)

Meer info via www.groningen-zingt.nl

U bent van harte welkom!

De kerk draait door

De kerk draait door
De kerk draait door

Altijd bereikbaar…….

Wij nodigen je uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Eén gespreksavond op maandag 16 februari 2015 om 20.00 uur in de Vredekerk te Loppersum. We gaan in rondetafelgesprekken met elkaar spreken over onze smartphones en  social media. Hoe goed slaag jij er in om voldoende tijd voor jezelf te nemen? Voorafgaand zien we een paar korte filmpjes over……onszelf?

Natuurlijk is er ook ruim de gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.

Georganiseerd vanuit de wijkgemeenten Loppersum en Maarland voor iedereen tussen de 30 en 50 jaar.

Voor meer informatie: ds. Marco Roepers, tel.572929, marco@roepers.net ds. Tjalling Huisman, tel.571393, tjhuisman@kpnplanet.nl

Opgave kan on line, vòòr 8 februari, via dit formulier: KLIK

Graag tot maandagavond 16 februari !

Pannenkoeken eten!

pannekoekenDe Veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het paasfeest. Tijdens die 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten ( de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en de olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconie van de wijk Maarland en Loppersum nodigt iedereen uit om deze traditie in ere te houden.
We organiseren dit op dinsdag 17 februari om 18 uur in de Vredekerk.
Ook zoeken we mensen die willen bakken en deze pannenkoeken dan warm mee willen nemen.
Graag bord en bestek meenemen.
Er liggen intekenlijsten achterin de kerk van alle diensten op 1, 8 en 15 februari of via email: winterlo@telfort.nl

GRAAG TOT ZIENS,
de voorbereidingscommissie: Janneke de Jonge, Henk Beukema, Willie Wayer en Linda Winter.

Geen dienst in de Donatuskerk op 25-01-2015

Aangezien er in de Donatuskerk van Leermens geschilderd wordt en de steigers nog niet uit de kerk zijn, kan daar geen dienst plaatsvinden op zondag 25 januari a.s.

We verplaatsen de dienst (weer) naar de Mariakerk op ‘t Zandt.

Met vriendelijke groet,
Wippy Kempenaar
(scriba Maarland)