Categoriearchief: Nieuws

image_pdfimage_print

Pastoraat in een instabiel gebied

Dr Riet Bons-Storm

Pastoraat zou ik breed willen omschrijven als: toegespitste medemenselijkheid in Gods naam.

Pastoraat is compassie, open staan voor de ander, en daarbij is altijd empathie nodig. ‘Empathie’ betekent: je proberen te verplaatsen in de situatie van de ander en je voor te stellen hoe die ander zich voelt in die situatie. Maar empathie lukt nooit voor 100%, want de ander blijft ‘een ander’.

Empathie is méér dan alleen ‘luisteren’. Empathie is luisteren en soms dóórvragen, kijken naar lichaamstaal en vooral je verbeelding laten werken: hoe is het om in haar/zijn omstandigheden te leven?

In een pastoraal contact proberen we wat iemand beleeft in haar/zijn situatie – die altijd uniek is en die we pas na goed empathisch luisteren kunnen vermoeden – in gesprek te brengen met het goede bericht aangaande God en mensen. Ik zeg niet: het goede bericht aangaande God en mensen, het evangelie zoals het via de traditie tot ons is gekomen, zomaar toepassen op de unieke situatie van de ander. De traditie bestond uit het dóórgeven van het bericht door mensen, altijd in een bepaalde situatie. De wijze, waarop mensen in hun situatie, hun tijd, het evangelie hoorden en leefden, voegde steeds iets toe aan de traditie, beïnvloedde die in ieder geval. Het gaat er dus om, om samen uit te vinden wat het goede bericht aangaande God en mensen nu in deze speciale situatie van deze unieke mens wil zeggen.

We hebben het over pastoraat met mensen die de aardbevingen in Groningen, bijv. in Loppersum, beleven. Compassie en empathie begint met het luisteren naar het verhaal van de ander.

Het is 13 minuten over drie als ik wakker schrik van een luide knal. Na een seconde of 2 realiseer ik me dat we weer een aardbeving beleven. Mijn man is ook wakker. Ik ben angstig vanwege de harde knal en verder is het donker. We doen het licht aan, als de knal overgaat in gerommel. Luid gegrom, en het gegrom gaat over in bewegen. Het bed gaat heen en weer. Ik ben bang. “Dit is wel een sterke beving hoor”, roep ik. Dat het verder donker is buiten maakt het nog vervelender. Je ziet niks buiten. Wat is er verder nog gebeurd, buiten onze slaapkamer? Na een poosje is het over, stil zit ik op het rand van het bed. Wachtend op nog meer? Nee ik moet het eerst eens verwerken, zo’n aardbeving in het midden van de nacht.

We gaan na een poosje te hebben gepraat toch maar weer slapen, hopend dat het deze nacht niet weer gebeurt.

‘s Morgens op de radio volgen we de berichten over de beving: maar 3.00 op de Schaal van Richter. Het voelde veel erger.Dit maakt mij verdrietig; wetend dat de beving van 4 op de Schaal van Richter nog kan komen.

Dit verhaal gaat niet over scheuren enz. Dit gaat over mijn gevoel van veiligheid. Wetend dat het nog erger kan worden. Dit gaat niet over rinkelende glazen, maar over mijn gevoel van angst voor wat er nog komen gaat.

Deuren bewegen, ramen trillen, weer een scheur in de muren.

Elke NAM bestuurder zou dit eens moeten beleven, in het midden van de nacht uit je bed te worden getrild. Verdwaasd en richtinggevoel missend wakker worden, angstig afwachtend .

Zo zijn er veel persoonlijke verhalen. Wat daarin veel voorkomt is angst en onzekerheid. Een basaal gevoel van onveiligheid. Méér dan frustratie om scheuren in de muren. Dat ook, maar dat kan worden verholpen, al kost het formulieren invullen en wachten en dan met de rommel zitten. Er is zorg om economisch verlies: huis niet te verkopen, in ieder geval in waarde gedaald. Baanloosheid: wie wil nog in dit gebied investeren?

Het is niet juist om te stellen dat Groningers in het aardbevingsgebied zich slachtoffers voelen, die dus geholpen moeten worden, getroost en bemoedigd door goede woorden in een pastoraal contact. Dat is te simpel, dat zou hen tot objecten maken. Groningers willen vechten voor het behoud van hun waardevolle identiteit als Groningse Nederlanders, met evenveel mogelijkheden tot het goede leven als de rest van Nederland.

In de persoonlijke verhalen horen we vooral boosheid op de NAM, machteloze woede om de langdurige ontkenning en bagatellisering van het probleem door de politiek en door velen elders in Nederland. Sinds het begin om de commotie om de aardbevingen is die boosheid en machteloze woede doorgegaan door de niet-empathische instelling van minister Kamp, die aardbevingen als een ‘fact of life’ ziet, dus als iets dat nu eenmaal bij het leven hoort. De regering is het niet onverdeeld eens met minister Kamp, maar er worden nog geen maatregelen genomen die de Groningers gerust stellen.

Pas geleden kwam het nieuws dat minister Kamp toch de gaswinning drastisch wil terugdraaien. Maar… slechts voor een korte tijd. Het is dus geen principe besluit uit de overtuiging dat het nodig is voor mensen en gebouwen in Groningen dat de gaswinning vermindert. Dit besluit is afhankelijk, van wat??? Van hoeveel het de schatkist kost? Of is het een deel van een charme offensief van een regering waarin de partijen nu eenmaal uit zijn op stemmen bij de naderende verkiezingen? Ik vind deze maatregel van Kamp, hoe aardig ook op het eerste gezicht, een vernedering voor Groningers. Hun welbevinden, hun overleven wordt afhankelijk gesteld van iets anders: een doel dat belangrijker is: financieel, politiek gewin.

De angst en woede gaan over het verlies van waardering voor mensen die wonen in een prachtig stuk van Nederland, gebaseerd op een toch al heersend gevoel van ‘marginaal’ te zijn, letterlijk en figuurlijk. Ver van het centrum: ‘Den Haag’, de Randstad.

Het belangrijkste protest van Groningers is dat elke maatregel dweilen is, zonder de kraan dicht te willen doen. Er wordt wel gedweild, met draconische maatregelen: de scholen dicht, veel woningen diep ingrijpend verbouwd of afgebroken. Maar dat is dweilen.

Het komt inderdaad ten diepste neer op: aantasting van onze identiteit. Als hooghartig ervaren bagatellisering door de rest van Nederland en de landspolitiek van Nederlanders die wonen in het mooie wijde Groninger land.

De plaats waar je woont, waar je je thuis voelt, is een belangrijk aspect van je identiteit. Soms is dat de plaats van herkomst, altijd is het de plaats waar je je thuis voelt. Plaats hangt samen met territorium. Een territorium is het gebied waar je voelt en meent dat je er hoort, dat het bij je hoort, dat je er daarom méér zeggenschap over hebt dan mensen die buiten dit territorium vallen. Want die kennen niet het belang van het gebied, de emotionele waarde ervan. Territorium en identiteit hangen samen. Veel Groningers beleven dat ‘Den Haag’ hun ruimte, hun plaats, dorp, huis inneemt, met macht. Daarbij wordt door ‘Den Haag’ ook hun identiteit, gebagatelliseerd. Er zijn zelfs geluiden uit het Westen: waarom gaan die Groningers dan niet ergens anders wonen?

Die plaats nu, aspect van je identiteit, waar je je veilig wilt voelen, wordt instabiel, gaat schudden. Wie wel eens een aardbeving meegemaakt heeft weet dat die een uiterst de-stabiliserend gevoel geeft.

De meeste aard bevingen horen bij natuurgeweld, zoals een storm. Overal in de wereld werden deze levensbedreigende natuurverschijnselen aan de goden toegeschreven. Ook in de bijbel gaat het over aardbevingen, daar wordt God dan achter gezocht. Natuurgeweld werd gezien als verschijnsel van Gods macht, bijv. om mensen te straffen voor hun zonden of om mensen te overtuigen van Gods macht. Maar bij de aardbevingen in Groningen passen teksten over aardbevingen uit de bijbel niet, want deze Groningse bevingen zijn door mensen en hun beslissingen te weeg gebracht.

Natuurlijk dienen in pastoraat aan mensen in het aardbevingsgebied de basisprincipes van goed pastoraat in acht worden genomen

Er is compassie en poging tot empathie. Open luisteren naar verhalen. Met de gesprekspartner samen zoeken – expliciet en impliciet – naar wat God met deze persoonlijke situatie en ervaringen te maken zou kunnen hebben. Wat ‘zegt’ God hier? Hoe laat God zich voelen? Wat kan een pastor in naam van (een bepaalde voorstelling van) God hier inbrengen in de communicatie met de gesprekspartner? Dit hangt af van de voorstelling die ieder die pastoraal doet, dominee of leek, koestert van God en kan dus heel verschillend uitpakken. Troost? Maar hoe? Bemoediging? God is ook hierbij, ook in de zorg om de aardbevingen? Maar hoe is God erbij? Zowel degene die pastoraal werk doet, als de gesprekspartner, de bezochte bijvoorbeeld, moeten dit voor zichzelf overdenken, bewustmaken en voorzichtig inbrengen in de communicatie. Is er wederkerigheid? Is de overtuiging van degene, die de rol van pastor heeft, veranderbaar door ideeën over God van de gesprekspartner, die deze inbrengt in het gesprek? In hoeverre? Dat zijn onderwerpen die overdacht moeten worden.

Ik geef u, op grond van wat ik meemaak en hoor in Loppersum mijn idee, die ook alleen maar mijn ideeën zijn, en dus voor discussie vatbaar.

“De gaswinning moet doorgaan, want die is onmisbaar voorde economie. Daar is nu eenmaal niets aan te doen”, dat is de grondtoon van wat we horen vanuit de politiek, ook al is de gaswinning om welke reden dan ook voorlopig verminderd. Dit horend word ik geïnspireerd door het idee dat wij tegenwoordig leven met de God van de Markt. Dit is een God , waarin geloofd wordt, een God die achter de vrije markt staat en het verlangen naar de vermeerdering van bezit. Die God heeft vanzelfsprekende macht: het is nu eenmaal zo dat de wereldeconomie moet groeien en dat gebeurt door grote bedrijven te sponsoren en die hebben energie nodig. Het is nu eenmaal zo, want de God van de Markt wil het. Hij zegt dat we de opbrengsten uit fossiele grondstoffen nodig hebben om onze levensstandaard te behouden.

De principes van de markt economie staan haaks op het evangelie: de God van het evangelie respecteert niet de rijkdom, heeft niet meer respect voor een rijke dan voor een arme. De God van het evangelie is de God van de medemenselijkheid in gelijkwaardigheid en solidariteit, theologisch uitgedrukt in het concept van de incarnatie, God in en tussen ons mensen, handen en voeten gegeven in pastoraat. De pastorale compassie en het empathisch medeleven in Groningen impliceert dan:

-luisteren naar de individuele verhalen van allerlei mensen en die serieus nemen;

-attent zijn op de voorstelling die mensen – ook jijzelf – van God en van Gods relatie met hen en hun situatie hebben.

Maar vooral:

-bondgenoot worden in hun streven naar een stabiele woonplaats, die veilig is;

-openlijk solidair zijn in de protesten tegen de marginalisatie en de bagatellisering van de problemen in relatie tot het grote goed dat het gas voor Nederland geeft;

-ondersteunen en inspireren, spiritueel, maar ook politiek: hen staande houden in het grote spel van de machten.

samen zoeken, ook in de politiek, naar alternatieve manieren om aan energie te komen: gericht zijn op duurzaamheid met behoud van de natuur en het welbevinden van álle mensen.

Daarom is het heel terecht dat de Provinciale Raad van Kerken de Actiegroep Groninger Bodembeweging steunt en samen met hen bij het begin van het Kamerdebat van 12 februari de noodklok luidde. Dus pastoraat in een instabiel gebied verschilt niet van ‘gewoon’ pastoraat: solidair meeleven met mensen in Gods naam, om leven in gerechtigheid voor állen te bevorderen.

40dagenproject van de diaconie

40dagentijdAfbeeldingsresultaat voor kerk in actie

 

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Ieder jaar wordt er door Kerk in Actie een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Open je handen’.

 
40dagen project 2015 1Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Wij, diaconie van wijk Maarland en Loppersum, hebben hier 2 projecten uitgekozen, nml:

 • Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie, organiseert jaarlijks zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen, die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie kunnen gaan. Meestal zijn dit ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Dankzij Het Vakantiebureau.nl kunnen ze genieten van een week met volop rust en aandacht. Maar ook mantelzorgers kunnen tijdens deze vakantieweken ontspannen, omdat ze even ontlast worden van zorg. Voor hen is een week ertussenuit geen luxe, maar broodnodig.
 • De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van de Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, al jaren lang ondersteund door Kerk in Actie, bieden hulp in de vorm van trainingen maar ook leningen en microkredieten aan gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze krijgen naailes om zelf voor inkomen te zorgen. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.

Open uw handen en geef aan deze collecte! Bedankt!
40dagen project 2015 2

Laatste lezing “Schatten van Maarland”

De Groninger Zilverkamer in Appingedam, organiseert donderdag 26 februari (19.30 uur) de laatste lezing in het kader van de expositie “Schatten van Maarland.” Menno Wieringa, een van de drijvende krachten achter de tentoonstelling, deelt in die lezing zijn inzichten over het historisch zeer waardevolle kerkzilver van de hervormde gemeente Maarland.

Wieringa is samen met medeorganisator Willem-Jan van Neck tijdens de voorbereidingen voor “Schatten van Maarland” bijzonder veel waardevol historisch materiaal op het spoor gekomen. Veel daarvan hebben de heren verwoord tijdens de rondleidingen die zij afgelopen maanden hebben gegeven. De lezing van 26 februari vormt niet alleen een samenvatting daarvan, maar biedt ook een keur aan nieuwe aanknopingspunten met het Groninger zilver en de totstandkoming van het Groninger keur. Wieringa deelt verder zijn kennis over enkele Groninger zilversmeden en hun samenwerking in een zilvergilde. Het geheel wordt ondersteund met fraaie foto’s van de hand van Maarten Burggraaff.

De Hervormde gemeente Maarland gebruikt acht historische kerken in de omgeving van Loppersum. De expositie “Schatten van Maarland” toont onder meer een overzicht van het avondmaalszilver van de kerken. Daarnaast bevat de tentoonstelling waardevolle historische documenten, aangevuld met kerkschilderijen van bekende Groninger schilders als Henk Helmantel en Janke Poortvliet. Vier van de eeuwenoude kerken van Maarland zijn nog eigendom van de kerkelijke gemeente:

 • de Petrus en Pauluskerk in Loppersum (vanaf 13e eeuw)
 • de Sint Jacobuskerk in Zeerijp (vanaf 14e eeuw)
 • de Mariakerk op ’t Zandt (vanaf 13e eeuw)
 • de Sint Donatuskerk te Leermens (vanaf 11e eeuw)

De andere vier zijn al overgegaan in handen van de Stichting Oude Groninger Kerken, efficiënt bewaakster van het Groninger erfgoed:

 • de Sint Andreaskerk in Westeremden (vanaf 13e eeuw)
 • de Sint Pancratiuskerk te Godlinze (vanaf 13e eeuw)
 • de kerk te Eenum (vanaf 12e/13e eeuw)
 • de Mariakerk te Oosterwijtwerd (vanaf 12e/13e eeuw)

De toegangsprijs voor de lezing bedraagt als gebruikelijk € 5,- De expositie “Schatten van Maarland” wordt na het weekend afgebroken. Zaterdag is de laatste tentoonstellingsdag.

 

 

Dorst?

Dit was het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen wereldwijd. Op donderdag 22 januari jl. was er een avond georganiseerd door de vier kerken in Loppersum. We kwamen bij elkaar in ‘ons Dorpshuis’ waar we hartelijk werden ontvangen met koffie en koek. De vier voorgangers hadden deze avond gezamenlijk voorbereid.

De Raad van Kerken en de EAEZA kennen een lange gebedstraditie van ruim 160 jaar om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. Een mooie traditie! Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren.

Ook wij ervoeren deze verwantschap op deze avond waarin Marco Roepers vertelde wat bidden voor hem betekende, Tjalling Huisman zijn inspiratie door de woorden ‘Laat hen allen één zijn… (Joh. 17:21) met ons deelde en de Bijbelteksten en gebeden die we samen uitspraken.

Lodewijk van Weerden lichtte het thema ‘dorst’ kort toe en Gerwin Pruijsen vertelde van de Bron van het Leven waaruit wij kunnen drinken.

We zongen de tekst ‘Evenals een moede hinde..’ uit het Liedboek en de tekst ‘Als een hert dat verlangt naar water..’ uit Opwekking. Vervolgens werden de gebedsintenties die wij konden inleveren als gebed uitgesproken door Marco Roepers en eindigden we deze bijeenkomst met het gezamenlijk uitspreken van het ‘Onze Vader’

Dit korte moment van samenzijn vulde ons met een gevoel van saamhorigheid. Een fijne ervaring om met christenen uit het dorp samen te zijn en, hoe verschillend we ook zijn en denken, samen te bidden tot de éne God.

Dit is in het kort de ervaring van een paar aanwezigen die dit graag met u willen delen.

Simone Miske, Regina Feitsma en Mirjam Bosker

De Vredekerk ziet Abraham

Dit jaar bestaat de Vredekerk 50 jaar. U zult begrijpen dat we dat niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Inmiddels is een aantal gemeenteleden bezig gegaan met het bedenken van vormen waarop we aan dat bijzondere gegeven aandacht kunnen schenken en u kunt ons daarbij helpen. Hoe vraagt u zich wellicht af. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar foto’s van de bouw of van erg kort na de ingebruikname, naar (leuke) verhalen uit die tijd, stukjes uit de Kerkbode van destijds die met de bouw te maken hebben. Kortom: (bijna) alles wat met de bouw van de kerk te maken heeft.

U kunt de stukken tijdelijk afstaan aan ons, zodat we ze kunnen rangschikken, scannen en beoordelen op bruikbaarheid. Wilt u wel duidelijk aangeven dat ze van u zijn door uw naam en adres er op of er bij te voegen?

De inleveradressen zijn: Ina van der Ploeg of Ad Bakker

Een kerkdienst thuis beluisteren

Voor wie (een keer of vaker) de kerkdienst graag thuis wil beluisteren, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Via internet, de site www.kerkomroep.nl (of kies een dienst aan de rechterkant van deze site) kunt u de dienst live meeluisteren, maar u kunt hem ook later terug horen.
 2. Als u geen computer hebt, kunt u een kastje krijgen. U kunt de dienst dan live meeluisteren.

Het is met een kastje niet mogelijk om de dienst later te beluisteren.

Wilt u graag zo’n luisterkastje of wilt u meer informatie of hulp, neemt u dan contact op met André Dallinga (a.k.dallinga@home.nl Tel. 0596 57 17 08)

Petrus en Pauluskerk verbouwing 1832

Verleden jaar op 2 november is de Petrus en Pauluskerk na de renovatie weer in gebruik genomen met een feestelijke kerkdienst. Licht en ruimte was er volop zowel letterlijk als figuurlijk. Het verslag in de Groninger Kerkbode had dat treffend weergegeven in de openingszin:

…….Waar de hemel open gaat….. .

Ook in 1832 is de kerk na een herinrichting opnieuw in gebruik genomen en ik vond het aardig om het verslag daarvan in het Kerkblad op te nemen.

Hoe heel anders ging het toen. Een mooi beeld van die tijd.
Bertus Huizing.

Loppersum: de feestelijke ingebruikname op 9 december 1832
Uit: Boekzaal der geleerde wereld en tijdschrift voor de protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, 1832, p. 849 – 850.

Loppersum, den 9den December 1832. De sedert jaren verlangde verbetering van het inwendige van ons schoon en kunstig Kerkgebouw, is eindelijk in dezen zomer ondernomen en gelukkig afgeloopen. Na eenige maanden van het voorregt der openbare Godsdienstoefening aan deze plaats, verstoken te zijn geweest, mogten wij heden middag tot dat einde, ons Kerkgebouw wederom intreden en vonden hetzelfde in eenen schoonen en heerlijken Tempel herschapen. Onze Leeraar, de Wel Eerw. Heer T.F. UILKENS, lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen en Praeses van de Classis van Appingedam, maakte ons, met eene plegtige Leerrede over Ps. CXX.II:1a Ik verblijd mij in degenen enz. opmerkzaam op ons voorregt, dat deze zoo aanzienlijke verbetering zonder vreemde hulp en bijdragen der Gemeente, door het voorzigtig beleid der Heeren Kerkvoogden, zijnde Jonkheer HORA SICCAMA. van de Harkstede, S.P. TICHELAAR, Burgemeester der Gemeente Loppersum, en F.A. HOFMAN, geadsisteerd door eene Commissie uit het Collegie van Notabelen, de Heeren T.F. UILKES Pred. te Loppersum, M.P. WENNEGER, Notaris en H. KLEIN, onder het bouwkundig oog en de gedeeltelijke bewerking van den, in zijn vak zoo bekwamen P. KUIPERS, aan wiens kieschen smaak en kennis in orde en voegzame rangschikking, alle lof moet worden gegeven, was tot stand gebragt; terwijl dit schoon gebouw, op nieuw aan de dienst van God en onzen Heer en Zaligmaker JEZUS CHRISTUS, werd toegewijd. Dit alles geschiedde met afwisselend Koorgezang en dat der geheele Gemeente, terwijl de Heer J.E. BEELER, Griffier bij het vrederegt van het kanton Middelstum, zich wel wilde verledigen, deze plegtigheid te vereeren met een schoon en treffend orgelmuzijk, ten voordeele der armen, waarna onze Leeraar wederom ’s avonds te zes uur, bij eene schoone verlichting des geheelen Kerkgebouws, een plegtig biduur hield, ter vergoeding van den op den 2den dezer uitgeschreven biddag, welke alhier niet openlijk had kunnen gevierd worden; waarbij de belangen van het dierbaar Vaderland, van onzen geliefden Koning en van onze dappere Prinsen, nevens het geheele Nederlandsche leger, aan den Almagtigen werden opgedragen.

Dit alles is tot een genoegen van eene verbazende schaar toehoorders, waaronder vele Predikanten waren, afgeloopen, en deze feestviering geëindigd met eene aangename zamenkomst in de Consistoriekamer der kerk, onder afwisseling van de genietingen des levens en het zingen van Godsdienstige en Vaderlandsche liederen.

Paasgroet

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteledern ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: ‘Met open handen”. Ze maakten elk een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 1 en 8 maart 2015 kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u er van overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Wij hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

De gezamenlijke diaconie