Categorie archief: Nieuws

Op Verhoal komen in de Vredekerk

In Latijns Amerika lezen vele armen de Bijbel en herkennen hun eigen moeilijke situatie erin. Ze halen  er bemoediging uit. God vergeet hen niet en kiest niet voor de onderdrukker maar juist voor mensen in moeilijkheden. Dat is uitgegroeid  tot een methode waarbij de huidige situatie geanalyseerd wordt en dan gekeken wordt wat een Bijbeltekst in die context te zeggen heeft. Vandaar dat het de naam Contextueel Bijbellezen heeft gekregen. Platform kerk en Aardbeving wil graag deze methode ook naar Groningen halen. De bijbel openslaan en lezen  en betrekken op onze omstandigheden. Dat is toch precies de taak van de kerk?

Op 9 oktober is in de Vredekerk om 20:00 een avond contextueel bijbellezen. In ons gebied speelt al 5 jaar de aardbevingsproblematiek. Waarbij de ervaringen van de bewoners heel verschillend zijn. Nu is er een nieuwe fase aangebroken met de versterkingsoperatie, waarmee bijna iedereen te maken zal krijgen. Wij gaan deze avond kijken wat het met ons doet. Maar daar blijft het niet bij. We gaan ook lezen in de Bijbel, het woord van God, volgens de methode uit Latijns Amerika om al doende te ontdekken hoe de bijbel in onze situatie tot spreken komt en ons ook kan helpen niet bij de pakken te blijven zitten.

De vorige avond in Appingedam hadden de deelnemers heel verschillende ervaringen rond aardbevingen en ook in  de geloofsbeleving waren verschillen. Toch ontstond  er juist een onderlinge verbinding. Doet u ook mee met dit avontuur? De uitkomst staat immers niet vast. We hopen ook deze avond op een hele positieve ervaring net als de voorgaande keer.

De avond wordt geleid door ds. Marco Roepers en Jacobine Gelderloos, onderzoeker bij de PThU die hiervoor een cursus hebben gevolgd gegeven door mensen van Kerk in Actie die ervaring met deze manier van Bijbellezen in Latijns Amerika.

Opgave en informatie bij ds.  Marco Roepers predikant@pknloppersummaarland.nl 0596-572929. Ook mensen van andere gemeenten, buitenkerkelijk zijn van harte welkom!

 

Downloaden (PDF, 21KB)

Stress en drukte

Steeds meer mensen lijken er tegenwoordig last van te hebben. De snelle opkomst van e-mail, smartphones en andere moderne technologieën hebben ervoor gezorgd dat we dagelijks worden overspoeld met informatie waarmee we niet altijd raad weten.

Het Platform Levensvragen Loppersum, dat vorig jaar een reeks avonden over het levenseinde organiseerde, stelt het onderwerp drukte aan de orde tijdens twee thema-avonden in oktober.

Op 5 oktober geeft huisarts Petra van Lune een lezing over de effecten van smartphone op het brein, en waarom sociale media en smartphone-apps zo verslavend zijn. Tussendoor geeft Melson Zwerver praktische tips voor het verstandig omgaan met smartphone en sociale media.

Op 12 oktober komen drie experts aan het woord tijdens een paneldiscussie.
Bé Schollema moet in zijn functie als wethouder dagelijks grote hoeveelheden informatie verwerken en tegelijk de grote lijnen van het gemeentebeleid in de gaten houden.
Leen Kaldenberg, werkzaam in hospice De Schutse in Appingedam, heeft ruime ervaring met meditatie- en andere methoden die hem rust bieden in zijn drukke bestaan.
Karin van den Berg is kindercoach en leerplichtambtenaar en heeft daardoor bijna dagelijks te maken met de effecten van moderne technologie en stress bij kinderen en hun ouders.

Beide avonden worden gehouden in de grote zaal van Wiemersheerd. Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis

bezoek ook onze facebookpagina

Jolanda Beereboom naar Malawi

Half oktober gaat Jolanda Beereboom met een groep van World Servants naar Malawi, Afrika. Daarvoor heeft zij in het afgelopen jaar door middel van allerlei acties, geld ingezameld. Samen met de bewoners van het dorp Kandezu gaat de groep daar twee klaslokalen en een lerarenwoning bouwen.

De bedoeling van de reis is natuurlijk dat er gebouwd wordt, maar ook de uitwisseling over en weer is een belangrijk onderdeel.

In de gezamenlijke dienst van zondag 8 oktober in de Jacobuskerk in Zeerijp zal Jolanda  samen met de drie medereizigers uit Appingedam met wie zij de acties gevoerd heeft – een zegen ontvangen over haar reis.

De dienst begint om 9.30 uur. Na afloop van de dienst is er koffie met wat lekkers en de mogelijkheid om wat meer te horen over het project in Malawi.

ds Tjalling Huisman

Jubileum en afscheid koor Excelsior

In juli 1932 werd het christelijk gemengd koor Excelsior te Westeremden opgericht.

Gedurende 85 jaar werden vele liederen ten gehore gebracht met veel plezier, ingetogen of juichende lofliederen, steeds onder bezielende leiding van verschillende dirigenten. Veel kerken werden bezocht en aan veel diensten werd meegewerkt. Het koor had steeds veel gemotiveerde leden en ze hadden en hebben veel plezier samen, maar ook lief en leed werd/wordt gedeeld.

Op 1 oktober a.s. hopen zij een jubileumconcert te geven in de Boazkerk te Westeremden, aanvang 19.30 uur. Echter is dit niet alleen een jubileumconcert, maar ook een afscheidsconcert. Het koor neemt afscheid van hun dirigent Hans Berkenbosch, die al 27 jaar het koor dirigeert.

Omdat het ledental van het koor erg terugloopt, hebben de leden samen besloten om het koor op te heffen. Het is daarom de laatste keer dat zij in deze samenstelling optreden.

Er wordt u in de pauze een hapje en drankje aangeboden, zodat er gelegenheid is om van de leden afscheid te nemen. De entree is uiteraard gratis.

U bent van harte welkom!

Zeven cruciale vragen rond missionair kerk zijn / Back to Basics

Afbeeldingsresultaat voor Back to basics, zeven cruciale vragen rond missionair kerkzijnMissionaire gemeente zijn is een uitdrukking, die je de afgelopen jaren vaak hebt kunnen horen in de Protestantse kerk. Er waren missionaire rondes waarin predikanten en gemeentes gevraagd werd om na te denken over hoe zij naar buiten treden. Wat betekent je kerkzijn voor de stad of het dorp waar je woont? Wat betekent het evangelie voor jezelf en voor de ander?

Er zijn steeds meer zogenaamde pioniersplekken, initiatieven binnen de Protestantse kerk die gericht zijn om met mensen buiten de kerk over geloof in gesprek te komen. Dat kan variëren van een speciale ontmoetingsplek voor twintigers tot een nieuwe gemeente in een stadswijk waar de kerk verdwenen was.

Sake Stoppels en Nynke DijkstraAlgra hebben nu een boek geschreven rond zeven thema’s die te maken hebben met missionair kerkzijn.

Het hart van de kerk is Jezus. Maar, zo citeren de schrijvers hoogleraar Henk de Roest: Christenen  “hebben” Jezus niet. Hij blijft voor hen een bekende die hun telkens weer vreemd is. Dat vind ik een mooi uitgangspunt, het bevrijdt van de gedachte dat jij het de ander wel even gaat vertellen. Jezus kan je juist ook tegemoet komen in een ander.

Dat niet iedereen op de hoogte is van het gegeven dat Jezus het hart van de kerk is, was voor mij een eyeopener. Een groep Amsterdamse jongeren adviseerde de Amsterdamse kerk om eens iets met Jezus te doen, die vonden ze wel oké maar met de kerk konden ze niet zoveel. Ze hadden er geen idee van dat de kerk iets met Jezus te maken heeft. Blijkbaar was daar niet veel van te merken.

Een ander thema in het boek is wat provocerend ‘zieltjes winnen’ genoemd. Het grappige is dat dat thema – dat bij velen weerzin oproept – breed gedeeld wordt door hoogleraren van de Protestantse tot de Katholieke kerk. De bekende Rooms Katholieke hoogleraar Erik Borgman schrijft dat hij zich er niet heel gemakkelijk over voelt, maar: ‘we mogen de zielen van tijdgenoten niet aan zichzelf overlaten.’ Het mooie is dat ook hij het wederzijdse hiervan erkent: het is een wederzijds gebeuren. Dit thema roept natuurlijk allereerst de vraag op wat het evangelie met jouw eigen ziel doet. Wat betekent geloven voor jou?

Er zijn kerkelijke gemeentes die zich presenteren op zogenaamde spirituele beurzen. Over het algemeen zijn dat gelegenheden waar het gaat over het paranormale, over tarotkaarten, astrologie en noem maar op. Deze gemeentes vinden dat zij op zo’n beurs ook wat te bieden hebben. Naar aanleiding hiervan werpen de schrijvers een interessante vraag op: stel dat je als gemeente op zo’n beurs staat, wat presenteer je daar dan? Wat kan de kerk bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen? Wat kan de kerk bijdragen aan gemeenschapsvorming en wat aan de bezinning op maatschappelijke vraagstukken?

Deze vraag sluit aan bij een waarneming van hoogleraar Henk de Roest. Hij ontdekte hoe belangrijk in populaire tijdschriften als Libelle, Happinez, Margriet het thema ‘groei in mens zijn’ is. Hij merkt op dat het in het evangelie vaak gaat over je menszijn en de mogelijke groei daarin. Maar toch zoeken de mensen met hun vraag niet bij de kerk. Hoe komt dat? Is de p.r. van de kerk slecht? Of is groei toch uiteindelijk niet echt een thema in de kerk?

Het roept de vraag op naar hoe je je als kerk profileert. Andersom gezegd: wat voor indruk maak je als gemeente op mensen buiten die gemeente?

Sommige gemeenten hebben op hun website een icoontje, met bijschrift: wat we u /jou te bieden hebben. Het is bedoeld als een uitnodiging aan mensen om mee te doen.

De kerk heeft de afgelopen decennia veel macht verloren, ze raakt steeds meer in de marge. Maar wat een verlies lijkt, zou wel eens een grote winst kunnen zijn. Macht kun je maar al te gemakkelijk misbruiken. Bovendien is de kerk ook ooit begonnen als een beweging in de marge.

Die plaats nodigt de kerk uit tot bescheidenheid en samenwerking met anderen, binnen en buiten de kerken. Dat ook de rol van de predikant daarmee sterk aan het veranderen is, is het thema van het laatste hoofdstuk. Interessant om te lezen!

Uitgeverij Boekencentrum, 2017, Nynke DijkstraAlgra & Sake Stoppels, Back to basics, zeven cruciale vragen rond missionair kerkzijn,

inkijkexemplaar

ds Tjalling Huisman

Nabespreken kerkdienst

Af en toe organiseer ik een nabespreking van een kerkdienst. De laatste keer is al weer een paar jaar geleden. Ik vind het belangrijk om te horen hoe een dienst bij de gemeente overkomt. Wat vindt de gemeente van de liederenkeuze? Hoe denkt de gemeente over het taalgebruik in gebeden en in uitleg? Is de uitleg begrijpelijk en prikkelend genoeg? Hoe kom je uit de dienst als kerkganger, heb je er iets van meegekregen; ben je geraakt of heeft het je juist niets gedaan? Dat wil ik graag horen.

Tegelijk kan zo’n nabespreking ook aanleiding zijn om over de uitleg door te praten. Dat gebeurt ook wel ongeorganiseerd tijdens de koffie en thee, maar ik vind het goed om dat ook soms georganiseerd te doen. Ook vragen die al langer spelen over de orde van dienst kunnen besproken worden.

Er is plaats voor twaalf mensen bij de nabespreking, die na de dienst van 8 oktober in Zeerijp plaatsvindt.

Voorafgaand aan de dienst kun je / kunt u zich opgeven.

ds Tjalling Huisman

Reformatie 500 door Vocaal Ensemble Cantabile in Loppersum

Vocaal Ensemble Cantabile uit Stadskanaal geeft op zondag 8 oktober een concert  met werken van Felix Mendelssohn Bartoldy, Joh. Seb. Bach en Hugo Distler in de Petrus en Pauluskerk, Kerkpad 1, Loppersum.

Het koor staat onder leiding van Henk de Vries uit Zuidbroek. Voorafgaand aan het concert geeft de dirigent een lezing over de Reformatie en de invloed van Luther op de muziek.

De lezing begint om 14.30 uur en het concert om 15.30 uur.

Aan het concert werken mee:
de sopranen Nathalie Hoek en Nanda Swanepoel, violiste Inge Muntendam en pianist Jan de Roos.

Kaarten zijn vanaf 5 september verkrijgbaar bij  de Wereldwinkel en The Readshop in Loppersum, bij Cigo in Appingedam  of  via www.cantabilestadskanaal.nl
Voorverkoop: € 15,00, < 18 jaar € 7,50 incl. koffie/thee.
Aan de kassa: € 17,50, < 18 jaar € 10,00 incl. koffie/thee.

Meer informatie: Anita Kwant, secretaris,
tel. 0598351441. Email: ajkwant@planet.nl

Catechisatie voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan

De catechisaties gaan weer beginnen. Voor de jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan is de eerste keer op woensdag 27 september in het Jeugdhonk bij de Vredekerk (Burgemeester van der Munnikstraat 16).

Er zijn twee groepen:

  • Klas 1 t/m 3. Deze groep begint om 19.00 uur
  • Klas 4 en hoger. Deze groep begint om 20.00 uur

De eerste keer gaan we de catechisaties tot Pasen 2018 plannen. Als woensdag geen geschikte dag blijkt te zijn, gaan we zoeken naar een andere dag. Dus als je woensdag niet kan, maar anders wel zou gaan, kun je dat melden bij ondergetekende met vermelding van de dagen die je schikken.

ds. Marco Roepers

Geweld op de Tempelberg. Hoe kunnen we daarover denken?

Aan de Oostkant van Jeruzalems oude stad ligt de Tempelberg. In juli waren juist daar gewelddadige botsingen tussen Palestijnen en Israëlische militairen. De aanleiding was dat er twee Israëliërs werden gedood door Palestijnen. Hoe moeten we daarover denken? Waarom juist op de Tempelberg?

Volgens Joden, Moslims en Christenen is die berg – eigenlijk meer een heuvel  de berg Moria, waar Abraham werd gevraagd zijn zoon te offeren. Een ontzettend verzoek van God, waar Abraham toch in vertrouwen op God gehoor aan gaf. Maar God wilde het offer niet, God testte Abrahams vertrouwen, volgens de tekst. Belangrijk is vers 14, waar vertaald wordt: ”De Heer zal erin voorzien”. Er staat hier in de grondtekst een vorm van het werkwoord ‘zien’, dat zowel ‘zien’’, ‘voorzien’, ‘bestemmen’, maar ook ‘gezien worden’, ‘zich vertonen’ kan betekenen. Daarom staat in een Engelse vertaling van vers 14: ‘Abraham noemde die plaats: “De Eeuwige Ziet”, vandaar zegt men tegenwoordig: “Op de berg van de Eeuwige wordt gezien!”. Volgens II Kronieken 3:2 bouwde Salomo op deze berg de tempel: het was immers ook de plaats, waar God zich heeft laten zien aan David.

De tempel werd verwoest, werd opgebouwd, verviel en werd door Herodes, ongeveer 19 voor Christus gerestaureerd. Hij bouwde de muur, waarvan het Westelijk gedeelte er nu nog staat, de Klaagmuur. Het is duidelijk dat voor Joden, maar ook voor Christenen deze plaats heilig is, dat betekent: een plaats waar God als nabij wordt ervaren.

Maar ook voor Moslims is de plaats heilig, en niet alleen omdat ook in de Koran het verhaal staat van Gods oproep aan Abraham om zijn zoon te offeren, wat God daarna verhinderde (Sura 37: 100113). Mohammed begon op de Tempelberg, daar, waar nu de Rotskoepel met het gouden dak staat, zijn hemelreis. Ook voor Moslims is de berg dus een bijzondere plaats van contact met God. In 715 werd daar de Al Aqsa moskee gebouwd.

De Tempelberg staat niet onder gezag van de staat Israël, maar onder de Jordaanse stichting Wafq. In 1988 bekrachtigde de regering van Israël deze situatie. Doordat de Tempelberg zó belangrijk is voor het geloof van Joden, Moslims en Christenen is het gebied ook hét toneel van de strijd tussen wereldlijke machten. Het wordt een brandpunt van de diepe verdeeldheid, van de onderdrukking van de ene partij door de andere, waardoor de grootste machthebber zijn angst laat zien in veiligheidsmaatregelen, die de andere partij nog meer inperken. Het geweld op de Tempelberg is alleen niet te wijten aan  de Palestijnen die twee Israëliërs doodden, waarna het Israëlische leger meerdere Palestijnen doodde, hoe erg dit allemaal op zichzelf ook is. De gebeurtenissen op het Tempelplein  zijn een uitbarsting van een diepe, machteloze woede, frustratie en verdriet van de Palestijnen onder de bezetting door Israël. Het zijn geen kwajongensstreken, dat stenen gooien van Palestijnse jongeren, kinderen soms nog. Een Palestijnse vrouw zei eens tegen mij: “Onze kinderen groeien op met haat in hun hart”. Zij, christin die haar kinderen in moeilijke omstandigheden toch goed wilde opvoeden, was heel erg verdrietig.  De jongeren hebben geen toekomst, geen uitzicht in de kapotgemaakte economie van de Palestijnse Gebieden, geen vrijheid van meningsuiting, integendeel, ze zijn vogelvrij. De gevangenissen zijn vol met jonge mensen, die soms niet weten waarvoor ze opgepakt zijn, midden in de nacht. Dat is intimidatie. Oudere mensen zullen zich misschien, zoals ik, de Duitse bezetting nog herinneren. Hoe werd er uitgezien naar de bevrijding! Ook toen waren er verzetsgroepen die de vijand soms doodden. Wij keurden dat niet af, het was voor een goede zaak!

De bezetting van de Palestijnse gebieden duurt al 50 jaar.

Hoe staan wij hier in ons geloof tegenover?
Voor mij is heel belangrijk dat ik geloof in een God die alle mensen liefheeft, ook Palestijnen, Palestijnse Christenen en Moslims. Er zijn, zoals over de meeste onderwerpen, van elkaar verschillende berichten in de Bijbel. Maar de inclusieve liefde van God was er al in de Tora: heb de vreemdeling, dat wil zeggen de nietJood, de ‘ander’, die ín uw steden woont, lief. Een bijzondere tekst staat in Amos 9:7:

“Zijn jullie voor mij soms meer dan de Nubiërs, Israël?”, spreekt de Eeuwige. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid, maar ook de Filistijnen uit Kreta en de Arameeërs uit Kir.”

Jezus, met onder zijn voorgeslacht Ruth de Moabitische, breidde dit zelfs uit: heb uw vijanden lief. Liefde is niet: alleen maar lief zijn voor iemand en alles goed keuren. Het gaat om de ander, hoe anders en zelfs bedreigend ook, in haar of zijn waardigheid te laten, respect te tonen en uit te nodigen voor een open gesprek, onderlinge hulp. Het land werd beloofd aan de Joden, maar er staat niet bij dat ze daar alléén in zouden wonen. Wij kunnen de beste zendelingen voor het Evangelie zijn als we, hier, en daar in het land, dat we soms het Heilige Land noemen, deze liefde zonder onderscheid uitdragen en doen. Een Heilig Land is een land waarin mensen in vrede en gerechtigheid kunnen samenwonen. Het gaat op de Tempelberg, maar meer nog in heel Israël en de Palestijnse gebieden, er om dat wij ervan overtuigd zijn dat God ziet, geen mensenoffers wil, maar ruimte voor mensen, waar ze veilig zijn. Huub Oosterhuis schreef:

Alles wat ten goede is,
alles wat zingt en in vervoering brengt,
alles wat troost en tot bezinning leidt
en alles wat bijdraagt tot meer recht en vrede
voor zoveel mogelijk mensen,
noem ik liefde.

 

Riet BonsStorm

Nu ook op facebook!

Om nog beter de gemeenteleden en belangstellenden te kunnen bereiken is voor onze gemeente een facebookpagina aangemaakt. Deze pagina wordt beheerd door Melson Zwerver en Gerda Potze. Dat betekent dat u/jij berichten voor die pagina naar één van beide beheerders kunt sturen, zodat het geplaatst wordt.

Het eerste bericht (een “evenement”) is het bericht over de startzondag. Mensen die een facebook-account hebben kunnen de pagina opzoeken onder PKN Loppersum-Maarland. Door te delen en te liken geven we met zijn allen bekendheid aan het bestaan van de facebookpagina en is er weer een nieuw kanaal voor berichten over activiteiten, leerhuizen, bijzondere diensten etc.

Dus deel en like de pagina, en de berichten die er regelmatig op zullen verschijnen. Ook via de facebook-link op deze website kun je de facebookpagina bezoeken.

Wilt u/wil je iets geplaatst hebben op de pagina, mail dan: melson@melson.nl of gerda.potze@telfort.nl

Melson Zwerver, Gerda Potze.