23 september: startzondag

23 september startzondag: Proef de kerk!

Op 23 september kunt u de kerk dit jaar niet alleen horen, zien en voelen, maar ook proeven. We zijn namelijk op zoek naar gerechten met een verhaal. Hebt u een recept voor een soep die al generaties lang in uw familie wordt gemaakt? Kent u een heerlijk gerecht dat u leerde kennen tijdens een verre reis? Weet u nog precies hoe oma haar cakes bakte? Laat het ons weten!

Naast die heerlijke gerechten zoeken we ook mensen die hun huiskamer of keuken beschikbaar willen stellen om een groepje mensen (max. 5 personen) te ontvangen.

Verder verklappen we nog niets, maar zeker is dat het een dag voor fijnproevers zal worden. We wensen u een heerlijke zomer! 

De startzondag wordt dit jaar voorbereid door Dennis, Erna, Fenko, Hanneke, Henk, Jolanda, Ko, Liane, Marco, Melson en Tjalling.

Aanmelden kan bij Ko Wiersema (571906 / bkwiersema@live.nl) of Melson Zwerver (851382 / melson@melson.nl).
woensdag 5 september: Johannesleeskring

Woensdag 5 september 2018 om 20:00 uur is er weer een bijeenkomst van de Johannes Leeskring in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

De Johannes Leeskring leest het evangelie van voor naar achter en doet dat heel nauwkeurig. De kring probeert verbanden te leggen tussen de verschillende gedeelten en de bedoeling van de evangelist te achterhalen en die bedoeling op ons eigen leven hier en nu toe te passen. Het Johannes-evangelie wijkt nogal af van de andere evangeliën, (Mattheüs, Marcus en Lucas die veel gemeen hebben en daarom ook samen de synoptische, wat zoiets betekent dat ze hun gezichtspunt delen) en het is daarom goed om soms even tussen haakjes te zetten wat wij uit de andere evangeliën weten. Dat leidt er ook wel eens toe dat we concluderen dat het Johannes-evangelie toch iets wat wij uit deze evangeliën weten als bekend lijkt te veronderstellen, maar ook dat Johannes ons iets in wil prenten. Zijn evangelie is nadrukkelijk bedoeld om geloof in Jezus als de messias of Christus op te wekken en duidelijk te maken wat dat nu uitmaakt in het leven. Dat maakt het Johannes-evangelie ook zo spannend. De Bijbel is de bron van ons christelijk geloof. De teksten over Jezus en het geloof in Jezus zijn bepalend hoe we in Jezus geloven. Zonder de Bijbel is het geloof van de kerk niet eens denkbaar. Bijbellezen is je laten voeden door de bron van het geloof. Alle geloofservaring begint bij het lezen van de Bijbel. Dat geldt zeker voor het Johannes-evangelie. Het is zo spiritueel. Daarom nodigen we iedereen uit met ons mee te doen. Het is nooit te laat om mee te gaan doen. Meer informatie kunt u krijgen bij dominee Marco Roepers  tel.0596-572929, e-mail:

predikant@pknloppersummaarland en Agnes Klunder  tel.0596-571370, e-mail: agnesswaagman@gmail.com. Opgave is niet verplicht.

Ds. Marco Roepers
verslag en foto’s Edukans zondag

Al jaar en dag werd er door de jeugd geld ingezameld voor Stichting Edukans (Edukans maakt onderwijs in arme landen mogelijk). Kinderen hadden een eigen wijk, waar ze de kerkleden bij langs gingen met een zendingsbusje om geld in te zamelen.

 

Afgelopen jaren zagen we dat er steeds minder jeugd was om de wijken bij langs te gaan. In 2017 werden nog maar een paar wijken bezocht. Als diaconie stonden we toen voor de keus, of stoppen of langzaam ter ziele laten gaan. We hebben toen gekozen om te stoppen.

 Wel vonden we dat hier iets voor in de plaats moest komen. Enerzijds, omdat wij het werk van Edukans een warm hart toedragen, anderzijds wilden wij graag iets met de jeugd doen, om de binding met de kerk te bevorderen. Maar ook om te laten zien, dat onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.

Na een aantal brainstorm sessie kwamen we op het idee om een ontbijt te organiseren (samen met de jeugd). Gaandeweg werden wij steeds enthousiaster. Wie kan de flyer maken, wie regelt een powerpoint, kan Marco in de dienst hier aandacht aan besteden, hoe kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden, etc. Voor elke suggestie was er wel iemand die hier raad op wist.

 Half juni zijn we begonnen met het promoten van het ontbijt. De middenstand van Loppersum is benaderd met de vraag of ze een bijdrage wilden leveren. Zo konden we beschikken over gratis eieren, brood, zuivel, fruit, bloemstukjes en tafellinnen. Ook werden we gesponsord in de vorm van giften. Samen met Marco hebben we de dienst besproken en Melson heeft voor een super mooie flyer gezorgd. De intekenlijsten lieten een gestage groei zien van het aantal deelnemers. In eerste instantie waren we verontrust of er wel genoeg animo voor was. Maar als zo vaak zie je dat pas op het laatste moment de meeste zich aanmelden.

 Zaterdag 14 juli hadden we ons allemaal verzameld in de Vredekerk om alle inkopen op te halen en de tafels klaar te zetten. De jeugd hielp hier geweldig bij mee.

 Zondag 15 juli was het vroeg uit de veren. Om 7:30 waren we in de Vredekerk om eitjes te koken, koffie en thee te zetten  en wat er verder allemaal nog moest gebeuren. Om 8:15 stonden de eerste ontbijters voor de deur te trappelen. Na het voldoen van de entree mochten ze naar binnen. Om half negen waren er zo’n 80 man aangeschoven. Na een welkomstwoord door de diaconie en opening door Marco kon er ontbeten worden. De bediening werd verzorgd door de jeugd en de diaconie.

 Ook de dienst stond in het teken van Edukans / Jeugd / onderwijs mogelijk maken. De jeugd deed een dansje voor, waarna de hele gemeente mee kon doen. De enige collecte was bestemd voor Edukans.

 Afgelopen week zijn alle giften, collecte en de inkomsten van het ontbijt bij elkaar opgeteld. Het geweldige bedrag van meer dan 1.000 euro ingezameld.

 Al met al een zeer geslaagde dag. Iedereen bedankt die hieraan hebben meegeholpen.

 

 

Jan Hielema
70 jaar Wereldraad van Kerken

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Miljoenen christenen 
Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo’n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Feestelijke jubileumviering
Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 23 augustus, 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam).

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze viering.

Via de website van de Protestantse kerk kun je je aanmelden voor deze dienst.

Een korte documentaire over de Wereldraad van Kerken, kun je vinden op:

 
Nieuwe Scriba en jeugdouderling wijk Maarland

Scriba en jeugdouderling

Fijn dat we nu weer een scriba hebben. We hadden er zelfs even drie, toen aftredend scriba Wippy Kempenaar en plaatsvervangend scriba Janneke de Jonge en toekomstig scriba Jos Boven overlegden over de verdeling van de taken. Dat voelde als een grote luxe! Uitkomst van het overleg is dat Jos Boven alle scribataken gaat vervullen, in voorkomende gevallen kan zij een beroep doen op Janneke de Jonge. Op zondag 2 september wordt Jos bevestigd in een dienst in de Petrus en Pauluskerk.

In diezelfde dienst wordt ook Geja Huizing bevestigd als jeugdouderling. Mooi dat we straks ook een jeugdouderling uit onze wijk hebben! Om samen met Melson Zwerver, jeugdouderling van wijk Vredekerk, het jeugdwerk te stimuleren.

Fijn dat jullie zo bereid zijn om het gemeentewerk te dragen!

 
7 tot 9 september: kloosterweekend

Kloosterweekend

In het weekend van 7 tot 9 september ga ik met een groep gemeenteleden en ook mensen daarbuiten naar de Abdij van Egmond. We delen daar een paar dagen het kloosterritme van de Benedictijnse broeders. We gaan in gesprek over wat geloven voor ons en voor hen betekent. We snuffelen rond in de kloosterwinkel vol kaarsen, kaarten, boeken, cd’s, beelden en kettinkjes. En we waaien uit op het strand van Egmond aan Zee.

Als u / je denkt: interessant zo’n kloosterweekend, in juni volgend jaar staat er weer een gepland. Dat is dan wel in het vrouwenklooster in Egmond, en speciaal gericht op meditatie.

Ds. Tjalling Huisman
Terugblik tienerdienst seizoen 2017/2018

We hebben als tieners en team een heel goed tienerdienst-seizoen gehad.

Bij de 7 tienerdiensten en de tienerkerkdienst waren gemiddeld  11 tieners aanwezig.

In de tienerdienst hanteren we onze eigen liturgie met als onderdelen geloofsbelijdenis, inbrengmoment van de tieners, bijbellezing, gesprek met elkaar over een onderwerp, collecte, voorbede van iedereen in een kringgebed en tot slot een zegenbede. Onderwerpen waren: Welkom, Luther, Verwachting, Groningen beeft, Delen en Sorry.

De tienerkerkdienst op 13 mei had als thema ‘Wie in mijn naaste en wie in mijn medemens?’. Aanleiding voor het thema was de popsong ‘Another day in Paradise’ van Phil Collins, die over het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijkt te gaan. Het was een heel mooie dienst die de tieners en tienerdienstleiding samen hadden voorbereid met dominee Marco Roepers. De tieners hebben op diverse manieren bijgedragen aan de kerkdienst, met een speciale vermelding voor de poppenkast (inclusief ligfiets) met een eigentijdse versie van de Barmhartige Samaritaan. Na de zegen was nog een verrassingsoptreden van de oudere jongeren Willem-Jan en Jack met het lied ‘Bridge over troubled water’ van Simon & Garfunkel. Als collectedoel hebben de tieners dit seizoen gekozen voor World Servants, dit na de inspirerende presentatie die Jolanda Beereboom gaf over haar World Servants project in Malawi. Dit jaar spaarden we specifiek voor het Cacao-project in Ecuador. De opbrengst van de collectes in de tienerdiensten was in totaal 100 euro en de collecte in de tienerkerkdienst van 13 mei heeft 179,60 euro opgebracht.

In de overstapdienst van 10 juni hebben we Anniek Mollema, Vera Huizing en Lianne Kalsbeek uitgenodigd om volgend jaar mee te gaan doen met de tienerdiensten. Aansluitend aan de kerkdienst hebben we in het jeugdhonk afscheid genomen van de ‘oudste’ tieners Ilse Beukema, Femke Klunder, Jos Hoogstra, Lennard Steiginga en Wouter Hielema.

Op moment van schrijven hebben we nog een activiteit te goed, namelijk een zeilweekend (14 en 15 juli) met een groep van 12 ‘koppen’ op de klipper ‘Jade’ met oud-Lopsters Konnie en Appie Werkman. We gaan vanuit Lauwersoog het wad op en varen het weekend heen en terug naar/van Schiermonnikoog.

Cora Steiginga heeft aangegeven volgend jaar niet meer mee te gaan draaien met het tienerdienstteam. Cora, hartelijk dank voor je jarenlange bijdrage aan de tienerdiensten en bijkomende activiteiten. Het tienerdienstteam bestaat volgend jaar daarmee uit Henk Klunder, Willem-Jan Stuut en Jack Hoogstra. We kunnen nog versterking gebruiken, dus als je het leuk lijkt om eens mee te kijken, dan horen we het graag.

Het tienerdienstteam
Bijbelse musical in Loppersum!

De Missionaire Werkgroep Loppersum (samenwerkingsverband tussen alle kerken in Loppersum) is van plan om voor de derde keer een bijbelse musical op het podium te zetten.

Na het grote succes in 2014 en op verzoek van vele mensen, hebben wij besloten om weer een groot spektakel te organiseren in Loppersum in het najaar van 2019.

Voor deze musical hebben we ongeveer 40 deelnemers nodig. Niet alleen zangers en een dirigent (die zoeken we ook nog), maar ook muzikanten, technici en decorbouwers.

Als je  nu denkt dit is precies iets voor mij, meld je dan nu aan! Uiteraard mag dit ook samen met familie, buurman of buurvrouw, iedereen die kan en wil zingen is van harte welkom!

Het gaat erom dat we met elkaar iets fantastisch neer gaan zetten!

Als je dit leuk lijkt doe vooral mee en grijp deze kans!!!

Je kunt  je aanmelden tot en met 17 juni 2018 bij Renny Burema

Laten we er weer net zo’n groot succes van maken als in 2014!!

Hartelijke groet,

Missionaire Werkgroep Loppersum
Renny Burema  rburema@outlook.com en Simone Miske
15 juli Edukans Zondag

De diaconie wil samen met de kinderen van de kindernevendienst  op zondag 15 juli een Edukans-zondag organiseren, dit ter vervanging voor het jarenlang lopen met het zendingsbusje langs de deuren.

Edukans: Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

Samen met de kinderen organiseren we een luxe en gezellig ontbijt, de kosten voor het ontbijt zijn €7,50  p.p. We kunnen de kosten voor het ontbijt laag houden omdat vele winkeliers in ons dorp ons sponsoren, de winst is voor Edukans.
Ook in de kerkdienst wordt aandacht besteed aan Edukans en de kinderen werken hieraan mee.

Deze zondag is er één collecte, voor ……Edukans.

Noteer alvast in je agenda:
datum: zondag 15 juli
waar: in één van de zalen van de Vredekerk

tijd ontbijt: 8.30 uur, zaal open : 8.15 uur
voor wie: voor iedereen !

kosten: €7,50 (aan de zaal betalen); kinderen onder de 12 jaar gratis
opgave: tzt inschrijfformulieren in de hal van de kerk  (of winterlo@telfort.nl)

Komt u ook gezellig en lekker ontbijten voor het Goede Doel?
Diaconie Vredekerk.

 
Winterprogrammaboekje

Kopij voor het winterprogrammaboekje kan vóór 18 juni aanstaande ingeleverd worden bij Aafke Dijkman in Spijk, e-mail: wijk9spijk@gmail.com