Het huren van kerkgebouwen

Zoals u wellicht zult weten zijn de kerken van Zeerijp, ’t Zandt en Leermens aan de Stichting Oude Groninger Kerken overgedragen. In deze dorpen zijn plaatselijke commissies gevormd die deze kerkgebouwen exploiteren. Dit betekent dat er voor het huren ervan een vergoeding per dagdeel wordt gevraagd. Een dagdeel is een morgen, middag of avond.

De huur van deze gebouwen is verschillend. Zo betaalt men in ’t Zandt en Zeerijp € 175,00 per dagdeel en is dit in Leermens € 100,00 ( ’s zomers) en € 150,00 (’s winters). Dit geldt dus ook voor de kerkelijke gemeente. Ook zij moet huur betalen voor een kerkdienst in één van bovengenoemde kerken.

Bij rouw- en trouwdiensten of bij een andere activiteit zal men altijd eerst met de plaatselijke commissies moeten overleggen. Mocht het een kerkelijke uitvaart of een trouwdienst betreffen dan komen daar nog de kosten van de organist (€50,00) en de koster (€ 50,00) bij. 

Wat de kerk in Loppersum betreft is, wanneer deze eind dit jaar wordt overgedragen, er weer een ander tarief namelijk € 350,00 per dagdeel. Dit heeft te maken met de zeer hoge energielasten voor dit gebouw. Die bedragen op dit moment € 760,00 per maand.

Deze bedragen gelden voor zowel de leden van de kerk en andere kerken als voor de niet- leden in de kerkelijke gemeente. In alle gevallen geldt: neem eerst contact op met de contactpersonen of de kosters van het dorp waar u woont. Voor Zeerijp zijn dat de families Dallinga en Zijlstra, voor ’t Zandt mevrouw J. de Jonge, voor Leermens familie Pfarrer en voor Loppersum is dit de familie Stoter.

Menno Wieringa
40 dagen project kindernevendienst 2018

In de 40 dagen voor Pasen houden we, tijdens de kindernevendienst, ons bezig met het thema: ´Ik zorg voor jou´. Op de beamer of op de grote poster staat een afbeelding van een bloem en elke zondag plakken we er een bloemblaadje bij. Elk blaadje geeft weer wat zorgen voor elkaar kan betekenen. Bijvoorbeeld iemand opzoeken, een kaartje sturen of iemand thuis laten voelen. Op het plaatje zie je dan hoe Jezus voor ons zorgt. Hier maken we tijdens de kindernevendienst een werkje van en luisteren we naar een Bijbelverhaal.
Meeleven uit Waddinxveen

Op woensdag 17 januari belde een scriba van de Protestantse Gemeente Waddinxveen of er misschien aanstaande zondag een groep gemeenteleden in de dienst mocht aanschuiven uit medeleven met ons in het aardbevingsgebied..(!) (Zo vlak na de klap van 8 januari jl.)

Hij moest helaas kiezen uit een dienst van wijk Maarland in Leermens of in de Vredekerk want het bezoek gold voor beide wijkgemeenten. Een brief met de aanleiding van dit bezoek zou naar beide scriba’s worden gestuurd en hij zou Wippy Kempenaar ook nog persoonlijk bellen. (Zie voor de brief hieronder)

Op zondag 21 januari was er dus een groep gemeenteleden van de protestantse gemeente Waddinxveen aanwezig in de dienst van de Vredekerk. De dienst had al een vrolijk karakter omdat het Clustercombo haar medewerking verleende, maar werd wel heel bijzonder omdat deze mensen de moeite hadden genomen om zó hun medeleven aan ons te tonen vanwege onze aardbevingsproblemen. Toen dit bij de mededelingen werd genoemd was er spontaan applaus in de kerk als waardering.

Men had aangegeven dat ze niet kwamen om ‘aapjes te kijken’, maar graag de verhalen wilden horen.  Er bleef een grote groep gemeenteleden tijdens de koffie napraten. De delegatie had lekkere stroopwafels meegenomen.

Er was geen programma bedacht en ineens stelde Els Zwerver (heel erg bedankt, Els) voor of het misschien leuk was om met dit mooie weer (eindelijk een dag met wat vorst en een heerlijk zonnetje!) de mensen een klein stukje van ons mooie Loppersum en natuurlijk de Petrus en Pauluskerk te laten zien. Dit voorstel viel in goede aarde bij zowel de gasten als bij een aantal eigen gemeenteleden.

We liepen de Burg. v.d. Munnikstraat in en Els vertelde daar het verhaal van de gevonden gouden muntstukken. En via het afgebroken huis van Hogestraat 16 en de oude AH (voormalig modelslagerij de Haan ) op nummer 4, liepen we de kerk binnen. Daar stond, ondertussen ingevlogen, Dick Stoter al op ons te wachten (ook jij heel erg bedankt, Dick). We konden hier nog rondkijken en vervolgden daarna onze weg naar de Vredekerk.

Daar wachtten soep en broodjes op ons (Ad en Riet, Albert en Gerda, bedankt). Na een gezellige lunch, zongen we Lied 416: ‘Ga met God…..’, bedankten we de groep heel hartelijk voor haar medeleven, gaven we een zakje Olle Griezen (drop) mee voor onderweg, en wensten we elkaar het goede toe en misschien een weerzien.

En bij dit meeleven is het niet gebleven. Ook was er al eerder medeleven getoond uit een PKN gemeente uit Noord-Brabant, en kregen we berichten dat in kerken in Soest en Epe de inwoners van Groningen werden genoemd in de voorbeden en we ontvingen een kaart van PKN gemeente Rotterdam-Kralingen. Hoe bemoedigend!

 

Regina Feitsma, scriba
Meditatie in de 40 dagentijd

In de 40 dagentijd wil ik graag een aantal keer met een groepje mediteren. Het zullen korte bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Hopelijk ga je daarna met rust in je lichaam en voedsel voor je ziel verder de 40 dagen door. In de eerste bijeenkomst oefenen we wat basisbeginselen van meditatie. Tijdens de andere bijeenkomsten lezen we een Bijbeltekst en / of een gedicht met hart en ziel. Het gaat er daarbij niet om wat er precies bedoeld is, maar wat je zelf raakt. We maken gebruik van verschillende vormen van christelijke meditatie, die oude wortels hebben in de middeleeuwen. Het zijn simpele handreikingen die gemakkelijk te oefenen zijn. Iedere bijeenkomst zullen we beginnen met een lichaamsmeditatie: met je gedachten ga je je lichaam langs. Dit is bedoeld om tot rust te komen, om de dingen van alledag even de dingen te laten. Ik wil proberen om in ieder geval eenmaal een meditatie te doen bij een Bijbeltekst (of een gedicht) die in een kerkdienst ook gebruikt zal worden. Zo wordt de meditatie tegelijk een voorbereiding op een dienst.

De avonden zijn op 15 en 22 februari en 8, 15 en 22 maart. Ze vinden plaats in het koor van de Petrus en Pauluskerk, maar als het te koud is zitten we in de consistorie (de deur aan de zijkant, Wirdumerweg is open).

Opgave kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl
Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?

zaterdag 30 december 2017

Nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode. “Ik kijk uit naar gesprekken waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent.” God staat aan het begin. ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’ Rond de jaarwisseling zal dit lied op veel plaatsen klinken. Het laatste couplet van een prachtig lied van de hand van Jan Wit. ‘God heeft het eerste woord.’ In het liedboek uit 1973 was het gezang 1. In het huidige liedboek is het ingedeeld bij de liederen uit de Kersttijd en staat er de aanduiding boven ‘Nieuwjaarslied’. De regel ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde’ vertolkt het diepe weten van veel gelovigen dat het leven door God omvangen is. Het is van God ontvangen, het is naar God onderweg, ten diepste is er niets anders dat er toe doet in het leven. In het lied wordt taal gegeven aan een breed gedeeld besef dat wij deel van Gods schepping zijn. Vreemd genoeg ontstaat er vaak heel wat discussie als mensen in gesprek gaan over wat die poëzie nu exact betekent. En al gauw vallen dan de woorden ‘schepping’ en ‘evolutie’. Oeroude vragen. Onlangs kreeg ik van mijn kinderen het nieuwste boek van Dan Brown. ‘Oorsprong.’ ‘Mam, dit is misschien niet helemaal jouw stijl, maar het is lekker dik en spannend en het gaat ook over theologie.’ En zo dompelde ik mezelf direct na Kerst even onder in dit knap geconstrueerde en spannende boek. Het is bewonderenswaardig en amusant hoe Dan Brown de oeroude vragen ‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’ weet te behandelen in een verhaal dat leest als een puzzel, dat je adrenalinepeil af en toe doet stijgen en dat zich afspeelt in het alledaagse leven met smartphones, Uber taxi’s, bouwwerken van Gaudí, reacties op de huidige paus. ‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’ Tijdens het lezen van het boek van Dan Brown moet ik één punt van ergernis wel regelmatig onderdrukken. Het starre frame van geloof versus wetenschap lijkt torenhoog aanwezig. Verschillende beelden over kerk en geestelijk leiders wisselen elkaar af, maar de neiging van geestelijk leiders om zich te verzetten tegen vooruitgang in de wetenschap is regelmatig onderwerp van gesprek.

 

Wetenschap en geloof. Het raakt voor mij aan een oude pijn. Zo vaak kom ik tegen dat geloof afgedaan wordt als irrationeel. Voor mijzelf is het glashelder. De vraag naar schepping of evolutie is geen echte vraag. Schepping en evolutie spreken over verschillende domeinen. Als ik uitspreek dat God aan de basis van mijn bestaan staat, dan heeft die uitspraak te maken met wie ik ten diepste ben, waartoe ik mij geroepen voel, op Wie ik kan bouwen. Het boek van Dan Brown blijft uiteindelijk gelukkig niet in de tweespalt hangen. Er is wel degelijk een heilzame verbinding tussen wetenschap en geloof mogelijk. Al blijft het frame dat het overgrote deel van de gelovigen niet met wetenschap overweg kan in dit boek overeind.

 

Oorsprong en doel en zin

Op de drempel van 2018 zal ook ik het lied van Jan Wit weer graag zingen. ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’ Als ik het zing, vertolkt het hoe ik mij geroepen en gedragen weet door God. Als ik klaar ben met zingen, weet ik hoezeer het ook nodig is om het gesprek over de betekenis van die woorden voort te zetten. De Protestantse Kerk in Nederland is voor mij de plaats waar het theologische en gelovige gesprek met inbreng van een veelheid van perspectieven gevoerd wordt. Ik kijk uit naar een vurige voortzetting van de gesprekken in 2018, waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent. Ik wens u een inspirerend 2018 toe.

Ds. Karin van den Broeke
preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland
Eeuwig leven

Daar gaat het onder meer over op het net gestarte leerhuis. Het bleek al gauw dat bij velen in de loop der jaren de verwachting over een leven na de dood is veranderd. Met elkaar proberen we onder leiding van Riet Bons daar zinvol over na te denken en van elkaars geloof en ongeloof te leren.
Eeuwig leven kan voor mij ook inhouden dat je na je dood voortleeft bij je familie, je vrienden, je naasten. Bijgaand gedicht van Annelou Koens brengt dit gevoel onder woorden. Heel ontroerend.

Bertus Huizing

Herinnering

Als ik jouw voetstap niet meer horen zal
op straat of binnenshuis.
Als ik jouw handdruk niet meer voelen kan
in goede en kwade dagen.
Als ik jouw stem niet meer versta
opbeurend of vermanend.
Als ik jou niet meer strelen kan
weet ik dat jij er toch bent.
Omdat ik jouw geschiedenis in mij verder draag.

Als jij niet meer bij ons zult zijn
blijft de herinnering aan jouw nabijheid.
Als jij hier niet meer zelf kunt zijn
blijft ons nog het vinden van jouw werk en woorden.
Als jij niet meer in ons midden bent
blijft jouw gestalte ons nog bij.
Als jij er niet meer bent om mee te praten
blijven we praten over wie je was en
Wat jij betekende voor ieder van ons.

Maar op een dag zullen wij staan bij jouw graf
harten geschokt, niet wetend hoe verder,
troost zoekend en gevend aan elkaar.
Met vreemd lege handen zullen wij staan
om de draad op te nemen die jij ons spon.
Als wij dan ogenschijnlijk verweesd samenkomen
kunnen we toch weten dat je er nooit niet zult zijn.
Omdat jij er al was, altijd en overal
zoals wijzelf en al het andere.
Collecte 40dagentijd 2018

Collecte 13, 14 en 18 februari

 Met je kinderen op de vlucht

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.
Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 Collecte 25 februari, 4, 11 en 14 maart

 Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Collecte 18, 25, 29 maart 2018 en 1 april

 Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen  die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!
Van Waddinxveen naar Loppersum

In alle vroegte reden we met enkele auto’s en 12 gemeenteleden naar Loppersum, dit naar aanleiding van de preek van 14 januari (zie bij ‘Van de scriba’). We hadden uiteraard van te voren contact gehad en de beide wijkgemeenten van de gemeente Loppersum-Maarland een brief gestuurd met informatie over de aanleiding van ons bezoek (de aardbevingen en een citaat uit de preek). We werden met koffie verwelkomd en hebben daarna in de Vredekerk de dienst bijgewoond, een gezinsdienst met een combo. Vanuit het thema ‘Een parel in Gods hand’ speelde de dominee eerst uit dat hij zijn bijzondere cent kwijt was en dat er overal gezocht moest worden. Kinderen hielpen hem daarbij en de preekstoel werd aangeveegd in de hoop dat het muntje terecht kwam. (de gelijkenis van de verloren penning)
Na afloop van de dienst hebben we met de gemeente koffie gedronken, uiteraard met meegebrachte stroopwafels er bij, en hebben we geluisterd naar de verhalen van zorg, angst en ook boosheid wat betreft de aardbevingen. Uit de gesprekken bleek duidelijk dat onze aanwezigheid gewaardeerd werd. Een klein stukje Gods liefde in de praktijk brengen door betrokkenheid en belangstelling te laten blijken.

Spontaan werd ons voorgesteld een korte wandeling door het dorp te maken en daarbij vooral de 13e eeuwse Petrus en Pauluskerk te bezichtigen, een schitterende kerk (de trots van Loppersum). De sleutel van deze kerk werd opgehaald, er werd een rollater geregeld voor één van de deelnemers uit onze groep en we liepen langs enkele huizen die waren afgesloten en met hekken omgeven vanwege instortingsgevaar naar de kerk.
We hadden al gehoord dat vrijwel alle huizen in het dorp moeten worden verstevigd en als dat te duur is, moeten worden gesloopt.
De Petrus en Pauluskerk is prachtige kerk met mooie fresco’s in een deel van het plafond. De vele grafzerken zijn bij een restauratie samengebracht in het koor en in de ‘broederkapel’.  Het orgel uit 1562 wordt momenteel gerestaureerd.
   
Na de rondleiding in de oude kerk werden we uitgenodigd om nog even na te praten. Er was heerlijke soep en er stonden broodjes op de tafel. Bij het afscheid kreeg een ieder van ons een zak ‘Olle Griezen’ (Martinitoren drop) voor onderweg.

Een welbestede dag met warme contacten waar we met een goed gevoel op terug mogen kijken. We houden contact met de gemeente in Loppersum. Op hun verzoek zullen we de foto’s opsturen.

De ‘Loppersumgangers’
Avondmaalscatechese

In februari is er weer avondmaalscatechese, uitleg over het avondmaal voor kinderen die in groep 4 en 5 zitten. De meeste kinderen hebben wel een uitnodiging gehad. Maar als ik iemand vergeten ben…. natuurlijk ben je van harte welkom! We komen twee, nee eigenlijk drie keer bij elkaar.

De eerste keer is op maandag 12 februari van 16.00 tot 17.00 uur in de Vredekerk in Loppersum. Op de zondag (18 februari) daarna vieren we avondmaal in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Ik wil jullie vragen om dan mee te helpen. De dag daarop is er nog een keer avondmaalscatechese, op maandag 19 februari van 16.00 tot 17.00 uur weer in de Vredekerk in Loppersum.

Ds.Tjalling Huisman
Mediteren

Downloaden (PDF, Onbekend)