Categorie archief: Nieuws

Het boek van vergeving

Afbeeldingsresultaat voor Het boek van vergevingIemand leende mij Het boek van vergeving. Zo’n vijf jaar geleden heb ik ‘vergeving’ aan een studieverlof gewijd, dus ik ben nogal op dit onderwerp betrokken.

Het boek in geschreven door de Tutu’s: Anglicaans bisschop Desmond Tutu en zijn dochter Mpho Tutu, die priester is in dezelfde kerk. De ondertitel van het boek is: in vier stappen naar harmonie met onszelf en de ander.

Het is een prachtig boek, geschreven door twee mensen die ervaring hebben met hoe moeilijk en hoe heilzaam het is om te vergeven. Desmond Tutu was voorzitter van de Waarheids en Verzoeningscommissie in ZuidAfrika, die is ingesteld na de afschaffing van de ‘apartheid’. Als kind maakt hij mee hoe zijn vader zijn moeder mishandelde. Mpho Tutu maakte mee dat haar huishoudster Angela vermoord werd bij een roofoverval. Aan deze Angela is het boek opgedragen.

In het boek wordt eerst een aantal vooroordelen over vergeving opgeruimd, bijvoorbeeld: vergeving is een teken van zwakte. Wetenschappelijk onderzoek wordt genoemd waaruit blijkt dat vergeving gezondheid van lichaam en geest bevordert.

Daarna leggen de schrijvers het viervoudige pad van vergeving uit. Daarmee is het boek een zelfhulpboek, maar dan wel een van de goede soort. Haarfijn wordt uitgelegd hoe vergeving en wrok – het tegendeel daarvan – werken in de psyche van een mens. Steeds opnieuw wordt de mogelijkheid om te vergeven gelegd in de handen van het slachtoffer. Het slachtoffer bepaalt of en wanneer hij / zij wil / kan vergeven, het slachtoffer is de eerste die de vruchten plukt van het proces van vergeving.

Kort zal ik het viervoudige pad hier beschrijven.

De eerste stap is ‘het verhaal vertellen’. Het verhaal van dat wat je is overkomen vertellen aan iemand bij wie je je veilig voelt.

De tweede stap is ‘de pijn benoemen’. Stem geven aan de pijn die je gedaan is: de woede en het verdriet, de afkeer en de schaamte. Het is een fase van rouw, waarin het slachtoffer gaat beseffen dat zijn / haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

De derde stap is ‘vergeving schenken’. Het is de manier om vrij te worden en niet vast te blijven zitten in de eindeloze kringloop van je verhaal vertellen en de pijn benoemen. Het is de manier om je leven weer in eigen hand te nemen. Maar wel op je eigen tijd.

De vierde stap is ‘de relatie vernieuwen of loslaten’. Als je eenmaal vergeven hebt, kan dat betekenen dat je verder wilt met degene die jou iets heeft aangedaan. Maar de schrijvers zijn realistisch genoeg om te beseffen dat dat niet altijd kan, je kunt de relatie ook loslaten.

Bij vergeving speelt voor de beide Tutu’s ook het Afrikaanse begrip Ubuntu een rol. Een definitie van Desmond Tutu: Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.” Mensen zijn met elkaar verbonden. Als je erkent dat er een gedeelde menselijkheid is, dan besef je ook dat jij – net als een ander – een mengeling bent van goedheid en slechtheid.

Het boek van vergeving is een optimistisch boek, de toekomst is open. Je hoeft geen gevangene te blijven van je verleden, mensen kunnen in hun leven kiezen voor vrijheid, zelfs als ze gevangen zitten.

Dat geldt niet alleen voor de “grote dingen”, in de woorden van het boek: ‘Wanneer ik een vergevingsgezinde in plaats van een wraakzuchtige houding ontwikkel, vergeef ik niet alleen bepaalde daden maar word ik een vergevingsgezinder persoon…. Vanuit een vergevingsgezinde houding begin ik de wereld niet wrokkig maar met dankbaarheid te bezien.’

Uitgeverij Het Spectrum, 2014, Desmond en Mpho Tutu, Het boek van vergeving.

ds Tjalling Huisman

Uit de Pastorie 8

De zomer is gekomen, de tijd van vakantie en ontspanning. Ik wens iedereen die op vakantie gaat een goede reis en een plezierige tijd toe. Ook mijn vakantie komt eraan: die begint op 24 juli en eindigt op 14 augustus. In die tijd kunt u in plaats van mij contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling.  

Maar voor het zover is moet er wel het een en ander nog gedaan worden. Op 23 juli hebben we een bijzondere dienst. Gerjan Voshart zal dan belijdenis van zijn geloof afleggen. Dat is een belangrijke stap, niet alleen voor Gerjan maar ook voor heel de gemeente. Hij bevestigt hiermee zijn doop, die ook in de Vredekerk gebeurde in 1993. Hij laat zien dat het geloof belangrijk voor hem is en alleen dan, als het geloof belangrijk voor je is, is het ook echt geloof. De tekst voor die dienst komt uit Johannes 9, het gedeelte over de blindgeborene. Het gedeelte roept  de vraag op wie er eigenlijk echt ziet en wie niet. De liturgie is in  nauw overleg met Gerjan samengesteld. Het zal een feestelijke dienst worden waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

In de tijd voor de vakantie  heb ik ook nog een paar cursussen. De eerste is al afgerond en dat is de cursus over de 19e eeuwse theoloog J.H. Gunning jr. Ik heb daar al meer cursussen over gedaan omdat de vragen over geloven in een door wetenschap en techniek gedomineerde maatschappij in zijn theologie al centraal staan. De richting waarin hij zijn antwoorden zoekt, spreekt mij aan. De afgelopen cursus ging over Gunning en de donkere natuur. Gunning nam scherp waar dat de natuur een donkere grond had. Het lijden maakt er fundamenteel deel vanuit. Wij mensen hebben daar volop deel aan door ziekte en dood en ook door ons tekortschieten en onvolkomenheid. Technische en maatschappelijke vooruitgang zal ons hiervan niet kunnen bevrijden omdat het te fundamenteel in onze werkelijkheid en ook in ons mensen zit. Die donkere grond zit ook in God, maar hij overwint die grond vanaf het begin waardoor hij enkel licht is. En ook overwint hij die grond in de schepping door Jezus Christus en wij krijgen door het geloof hoop op de overwinning voor heel de schepping (mens en natuur samen) en hebben er daarmee ook al gelijk deel aan.

De andere cursus is de zomercursus over Luther van 10 tot en met 13 juli in het Dominicanenklooster in Huissen. Deze cursus staat in het teken van 500 jaar reformatie en van vele zijden wordt aandacht besteed aan de theologie. Sommigen voelen zich, net als ik, sterk verbonden met zijn theologie en anderen minder. Ook zullen de Lutherliederen aandacht krijgen en natuurlijk daarbij ook J.S. Bach die een trouwe aanhanger was van Luther. Al met al een boeiende en spannende cursus.

Op 17 september is de startzondag en ook daarvoor zijn de voorbereidingen al begonnen. Het thema is ‘open deur’ en we gaan daarbij  in groepjes bij gemeenteleden langs. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die hun deur willen openzetten om mensen te ontvangen en iets willen laten zien (verzameling, tuin) of horen (muziekverzameling, een huisconcertje). Elders in het Kerkblad kunt er meer over lezen. Wij hopen dat veel mensen zich hiervoor aanmelden bij Marijke Maas.

En zo is er gelukkig genoeg te beleven in en buiten de vakantie.

ds. Marco Roepers

Johan Reinders verlaat het College van Kerkrentmeesters

Het gebeurde ongeveer vijf jaar geleden bij het koffiedrinken in de Vredekerk. Predikant Marco Roepers vroeg Johan of het niet wat voor hem was om het kerkrentmeesterteam te komen versterken. Uiteindelijk wou hij dat wel doen maar dan niet als ouderlingkerkrentmeester.  Hij werd binnen het team met open armen ontvangen. Johan, werkzaam in de bouw, is iemand met gouden handen. Wat hij ziet dat kan hij ook maken en dat kwam goed van pas. Onze kerk ontkwam niet aan de aardbevingsschade en mede door zijn expertise werd de schade aan onze kerk op een juiste manier hersteld. Ook de toiletten werden vervangen door Johan,  deze zijn nu weer van deze tijd. Andere werkzaamheden die zijn verricht door het college van kerkrentmeester zijn de plaatsing van de nieuwe beamerinstallatie en het nieuwe scherm voor de beamer

Vanaf deze plaats willen wij Johan hartelijk danken voor al het werk dat hij als kerkrentmeester heeft verricht en wij wensen hem toe dat hij nu mag genieten van de vrije tijd die hij heeft gekregen door het team te verlaten. Wellicht mogen we ooit in de toekomst nog eens een beroep op hem doen. Johans plaats is nu ingenomen door Dirk Dwarshuis, in hem hopen we een waardige opvolger te hebben. Dirk, hartelijk dank dat je deze functie wilt overnemen. Je  bent van harte welkom en we wensen je heel veel succes.

Namens de kerkenraad, ds Marco Roepers

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 09-05-2017

 Geert Jan heet iedereen welkom in het bijzonder Justus Wouda van wijk Maarland.

Dirk heeft als bezinning een tekst uit het Friesch Dagblad. De eindredacteur schrijft als column een tekst over het lied: Befiehl du deine Wege  ( Lied 904 nwe. Liedboek) dat gebaseerd is op Psalm 35.

Het lied is in de 30jarige oorlog (16181648) geschreven door Paul Gerhardt. Kort gezegd komt het lied er op neer dat wat er ook gebeurd, je op God kunt vertrouwen.

“Ga op weg, God geeft kracht en richting”. Het lied geeft ons als richtsnoer: Blijf niet staan, ga op pad in vast vertrouwen.

De vergadering wordt afgewerkt volgens de diverse agendapunten.

Ds. Gerard Knol vraagt vanuit het cluster ons om onderwerpen voor Pastoraats en Toerustingsavonden aan te leveren.

Misschien zou op pastoraal gebied iets georganiseerd kunnen worden voor wijkwerkers? Dit is wel eens in Loppersum gedaan maar de animo nam af. Misschien lukt het wel in clusterverband.

Vervolgens wordt de talstellingscommissie bedankt voor haar inzet. Er zijn nog gesprekken gaande, maar mocht het niet lukken om een nieuwe ouderlingkerkrentmeester te vinden dan zal Geert Jan tijdelijk de functie van voorzitter van het College van Kerkrentmeesters op zich nemen.

Er komt een nieuwe wijkindeling omdat het wijkwerk met steeds minder mensen gedaan moet worden.

De wijkouderlingen hebben een nieuwe wijkindeling gemaakt. Het voorstel is om deze te laten ingaan in het nieuwe seizoen en de gemeenteleden hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. kaartjes die jaarlijks worden uitgedeeld aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. Ook zal de wijziging in de Gemeentegids worden opgenomen.

Er zijn rozen uitgedeeld aan tieners die eindexamen gaan doen. Dit wordt ieder jaar erg gewaardeerd door de jeugd. Verder zal er een gezamenlijke Facebookpagina worden gemaakt waarop berichten te lezen zijn van activiteiten die er worden georganiseerd. Gerda Potze is de beheerder van het deel van wijk Maarland en Melson zal dat voor wijk Loppersum doen.

Goed initiatief!

Ad kan vanuit het College van Kerkrentmeesters melden dat de ‘oude’ beamer en het scherm worden opgehangen in de zaal bij het podium. Nu kunnen er ook presentaties worden gehouden in de zaal.

Marco kan melden dat het Platform Kerk en Aardbeving nu de status heeft van een Stichting.

Als standplaats is gekozen voor de Vredekerk te Loppersum.

Vervolgens doet Marco verslag van de Stichting en vraagt hierbij de hulp en inzet van de diaconie. De omvang van de diaconale, dienende werkzaamheden van deze Stichting zullen naarmate de versterkingsmaatregelen in het dorp vorderen, enorm uitbreiden, is de verwachting.

Geert Jan kan melden dat er een groepje (kerkenraads)leden naar een dienst van de PKN in Ten Boer  gaat om de dienst mee te maken en om een gesprek te voeren met predikant en enkele kerkenraadsleden. We vinden het belangrijk om ook eens buiten de eigen muren te kijken en wie weet wat we hiervan kunnen leren.

Linda en Miranda stellen voor om met de leden, de oud en nieuwe kerkenraadsleden uit eten te gaan. Dit is een zeer goed voorstel! 

Geert Jan bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.

We bidden samen het Onze Vader en besluiten hiermee de vergadering.

 

Regina Feitsma, scriba

Terugblik tienerdienst seizoen 2016 2017

We hebben als tieners en team een heel goed tienerdienstseizoen gehad.

Gemiddeld waren er bij de 9 tienerdiensten, 11 tieners aanwezig. Het team bestond dit jaar uit Erna Beukema, Cissy Bronts, Cora Steiginga, Henk Klunder en Jack Hoogstra.

We hadden dit seizoen extra ondersteuning van Hugo Beukema, die als onderdeel van een studieopdracht ons het hele seizoen heel goed heeft geholpen. Bedankt Hugo.

In de tienerdienst hanteren we onze eigen liturgie met als onderdelen geloofsbelijdenis, inbrengmoment van de tieners, Bijbellezing, gesprek met elkaar over een onderwerp, collecte, voorbede van iedereen in een kringgebed en tot slot een zegenbede. Onderwerpen waren: succes, vertrouwen, keuzes maken, doop en belijdenis. Ook hebben we als onderwerp ‘gezag’ gehad naar aanleiding van de film ‘Storm’ in het kader van dit Lutherjaar. In maart zijn we met een aantal tieners samen met veel jeugd van Spijk, Bierum, Krewerd, Losdorp en Holwierde naar de film ‘Storm’ geweest.

Als collectedoel hebben de tieners dit seizen gekozen voor Kika. De opbrengst van de collectes in de tienerdiensten was in totaal € 115, en de collecte in de tienerkerkdienst van 14 mei heeft     € 203,55 opgebracht.

We hebben in juni afscheid genomen van de ‘vijfdejaars’ Niels Roepers en Sander Pot en nodigen volgend seizoen de brugklassers van harte uit om met de tienerdiensten mee te gaan doen.

Aan het eind van het seizoen hebben Erna Beukema en Cissy Bronts afscheid genomen van het tienerdienstteam. We danken hen hartelijk voor de jarenlange inzet; Cissy is 8 jaar bij de tienerdienst betrokken geweest en Erna nog een aantal jaren langer.

Mocht je belangstelling hebben om ons team te versterken dan horen we dat graag.

Als afsluiting van het seizoen hebben we op zondag 11 juni een zeer geslaagde zeildag gehad op de klipper ‘Jade’ van onze ouddorpsgenoten Appie en Konnie Werkman.

Op de website van onze kerk onder ‘Nieuws‘ is het verslag dat Ilse Beukema en Femke Klunder gemaakt hebben van de zeildag te lezen met daarbij diverse foto’s.

Verslag zeildag met foto’s

Op zondag 11 juni gingen wij met de tienerdienst zeilen. We moesten om kwart over acht verzamelen bij de Vredekerk. Toen gingen wij met auto’s richting Zoutkamp. Daar aangekomen kregen wij eerst een korte tienerdienst in het schip zelf. Rond half elf maakten wij de zeilen klaar en vertrokken wij. Onderweg hielpen wij met het hijsen van de zeilen. Maar kort erna moesten de zeilen wel weer naar beneden want er was een te sterke wind. Na ongeveer twee uur zeilen gingen wij net voor Lauwersoog ankeren. Toen gingen wij eerst wat lunchen, we kregen broodjes met hamburger maar ook bolletjes met kaas of vlees. Na onze lunch gingen we zwemmen. Het water was wel echt heel erg koud, iedereen was weer blij wanneer ze uit het water waren. Op het schip lagen ook twee kano’s dus daar gingen wij ook mee op het water. Toen iedereen weer was opgedroogd gingen wij weer terug naar Zoutkamp. Tijdens het zeilen hebben wij genoten van de natuur maar ook van het lekkere weer. Toen wij weer aangekomen waren in Zoutkamp gingen wij eerst de zeilen opvouwen. Daarna kregen wij een hele lekkere maaltijd gemaakt door Cissy en Cora. Na het eten hadden wij nog even tijd om iets leuks te doen voordat we weer terug gingen naar huis.
Rond acht uur waren we weer thuis.

Wij willen Appie en Konnie (de eigenaren van het schip) heel erg bedanken voor de leuke en gezellige dag. Iedereen heeft genoten.

Ilse Beukema en Femke Klunder

Ds. Tjalling met studieverlof

Studieverlof
Vanaf 26 juni tot 21 juli ben ik met studieverlof. U /jij zult mij wel gewoon zien rondlopen en – fietsen, maar dat is dan niet om her en der een bezoek te brengen. Het is om dit of dat boek enigszins te laten inwerken in hoofd en hart.

Als u/je in die tijd bezoek wilt, kunt u/jij contact opnemen met een van de ouderlingen of met ds Marco Roepers. Voor algemeen kerkelijke zaken zijn natuurlijk scriba Wippy Kempenaar of praeses Maarten Burggraaff te raadplegen.

Telefoonnummers zijn hier te vinden: telefoonnummers.

Voor uitvaarten zijn beschikbaar:
Gerda Potze, 0596 – 78 50 36 / 0631 23 83 39 /
gerda.potze@telfort.nl

Justus Wouda, 0596 – 57 22 09 /
woudaj@hotmail.com

Hartelijke groet! ds Tjalling Huisman

Nieuw collectedoel Wiemersheerd

Op de gezamenlijke diaconievergadering van mei 2017is besloten, dat er een nieuw doel komt voor de collecte tijdens de weeksluiting in Wiemersheerd.

Het nieuwe collectedoel wordt: het Zeemanshuis  en gaat 1 juli a.s. in.

Over het Zeemanshuis
Het Zeemanshuis is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en wordt gerund door ongeveer 25 vrijwilligers die zeven dagen per week het huis draaiende houden. In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder ander TV-kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis werd in 1999  opgericht en sinds 2004 is zij gevestigd in het pand aan de Borkumweg.

Namens beide diaconieën, wijk Loppersum/wijk Maarland.

Spelletjesavond

Een tijdje terug hebben we een heel gezellig avondje gekolonist met een paar gemeenteleden. Dit naar aanleiding van de dienstenveiling van afgelopen startzondag. Wij bedachten dat het leuk zou zijn om dit met enige regelmaat te organiseren. En na wat rondvragen blijken meer mensen dit leuk te vinden. Vervolgens zijn we aan het brainstormen gegaan en hebben onze plannen voorgelegd aan de kerkenraad. En gelukkig vonden ook zij het een goed idee.

Wat is nou precies de bedoeling: We willen elke maand van september tot april een zaterdag plannen om spelletjes te doen in de Vredekerk. De avond begint om 20:00 uur tot zo lang het gezellig is en is bedoeld voor alle gemeenteleden vanaf 16 jaar van de Wijkgemeente Loppersum en Wijkgemeente Maarland. Mensen die geen lid zijn, maar zich wel verbonden voelen met de gemeente zijn ook welkom.

Als je mee wilt doen, moet je je van te voren bij ons opgeven (liefst per mail, maar telefonisch mag ook) zodat wij kunnen zorgen voor voldoende hapjes en drankjes. We vragen hiervoor een bijdrage van € 3,.

Bij het opgeven geef je ook aan welk spel je zou willen spelen. Zo kunnen wij zorgen voor voldoende speelkaarten en bordspelen. Spellen waar je uit kunt kiezen zijn: klaverjassen, sjoelen, kolonisten, monopoly en risk. Misschien vind je het wel leuk om een nieuw spel te leren, of heb je een ander leuk spel dat je met mensen uit de kerk wil spelen. Dit mag je ook bij ons aangeven en wij gaan ons best doen om dit te coördineren.

Je mag je nu al opgeven voor de data in september tot december. Op de volgende data zijn de spellenavonden: 9 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. Telkens de eerste zaterdag van de maand. Of dit in het nieuwe jaar zo door gaat, moeten we even bekijken. Hangt er ook vanaf hoe het gaat.

We hopen dat er voldoende mensen zijn die er net zoveel zin in hebben als wij.

Groetjes, Johan en Hanneke Reinders

Email: hannekereinders17@hotmail.com

Tel: 0596550819