image_pdfimage_print

Sint Maarten

Afgelopen maandag werd Sint Maarten in Loppersum gevierd. Voor het eerst hebben wij (de gezamenlijke diaconieën) de P & P kerk open gesteld voor de kinderen.

 

 

 

 

Het werd een groot succes. Ruim 170 kinderen hebben gezongen onder de toren met oude sint maarten liedjes, maar ook nieuwe, zelfs Groningse liedjes kwamen voorbij. Als beloning voor het mooie zingen kregen de kinderen een klein engeltje en heel toepasselijk: een rolletje pepermuntjes. Al en al een groot succes en voor herhaling vatbaar. Met dank aan Henk Beukema, die voor mooie sfeerlampen had gezorgd naar de toren toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelegenheidskoor Vredekerk

Nu er geen koor meer aan de Vredekerk verbonden is, leek het ons goed om toch eens te kijken wat de mogelijkheid is om een gelegenheidskoor te beginnen. We hopen dat er mensen zijn die belangstelling hebben om op deze basis een bijdrage te leveren aan de muzikale basis van onze gemeente. De bedoeling is om af en toe, min of meer op projectbasis, wat liederen in te studeren voor een bepaalde dienst. Te denken valt aan wat mooie maar onbekende liederen uit het nieuwe liedboek. Zijn er mensen die hier aan mee willen doen? We zouden het graag weten, dan kunnen we de plannen verder uitwerken en er mee beginnen. U kunt u aanmelden bij mij (ds. Marco Roepers, 0596-572929, predikant@pknloppersummaarland.nl)

18-11-2018 Jeugddienst Weg met de Bijbel

Medewerking Huisband Ten Boer op zondag 18 november

Op zondag 18 november zal de christelijke praiseband  “Huisband Ten Boer”  zijn medewerking verlenen aan de dienst in de Vredekerk. De voorganger is ds. Marco Roepers en de dienst begint om 9.30 uur. Het thema zal zijn “Weg met de bijbel”.  Het belooft een verrassende en inspirerende dienst te worden met een speciaal gastoptreden. Dus kom vooral meezingen en luisteren op zondag 18 november!  

Downloaden (PDF, Onbekend)

Commissie Eredienst wijk Vredekerk

10 en 11-11-2018 Jubileumconcerten koor Simi Jadech

Het koor Simi Jadech uit Appingedam bestaat dit jaar 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan zijn er twee jubileumconcerten gepland op 10 en 11 november aanstaande. Het zullen mooie avonden worden samen met Erwin de Vries. Wij zijn al jaren lid van dit enthousiaste koor en kunnen deze concerten dan ook van harte bij u aanbevelen.

 

 

Greet Boiten 
Henriëtte Brontsema
Janet Gorter
Bert Kuilema
Jannie Kuilema

11-11-2018 Koopvaardijdienst

Op zondag 11 november 2018 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het Zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven. Aanvang 16.00 uur. De voorganger is pastor S. Standhardt. Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Appingedam. De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman. De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar naast het Zeemanshuis. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.

Vervoer nodig? Neem dan even contact op met mevrouw A. Dijkman, tel 0596 591486 of stuur een mailtje naar  afjan8@gmail.com.

Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen

11-11-2018 Johannes de Heerdienst

Op 11 november begint om 9:30 uur een kerkdienst waarin de liederen van Johannes de Heer centraal staan. Voorganger is dominee Marco Roepers, organist is  Bouke van der Ploeg. Het gaat om de liederen waardoor de zangbundel van Johannes de Heer bekend geworden is. Deze liederen zijn  bijna allemaal door anderen dan Johannes de Heer zelf geschreven. Ze staan bekend om hun eenvoudige aansprekende melodieën en teksten. In deze dienst zingen wij ze en gaan we op zoek naar de bron van deze liederen.

Ds. Marco Roepers

Stichting Reformatiemuseum Elburg

De Stichting Reformatiemuseum doet nog een laatste poging voldoende geld bijeen te brengen om een museum over de Reformatie te realiseren. Zij zoekt dringend sponsoren die nog dit jaar een bedrag willen overmaken of toezeggen. De plannen voor de inrichting zijn een eind op streek, een zeer geschikt huurpand, op een prominente locatie in Elburg, is gevonden.  Nu het geld nog. Dit Reformatiemuseum -uniek in Nederland- zou een belangrijke educatieve en informatieve functie kunnen vervullen.  Begin december beslist het bestuur of het tot daadwerkelijke uitvoer van de plannen kan komen. Graag komt het bestuur in contact met personen die het beoogde museum een warm hart toedragen en een flinke financiële bijdrage kunnen leveren.  Als de realisatie van het museum niet doorgaat worden eventuele giften die nu gedaan worden geretourneerd.

 

Bankrekeningnummer:         NL43RAB00320345661

Website:                                www.reformatiemuseum.nl                     

11-11-2018 Johannes de Heerdienst

Op 11 november begint om 9:30 uur een kerkdienst waarin de liederen van Johannes de Heer centraal staan. Voorganger is dominee Marco Roepers, organist is  Bouke van der Ploeg. Het gaat om de liederen waardoor de zangbundel van Johannes de Heer bekend geworden is. Deze liederen zijn  bijna allemaal door anderen dan Johannes de Heer zelf geschreven. Ze staan bekend om hun eenvoudige aansprekende melodieën en teksten. In deze dienst zingen wij ze en gaan we op zoek naar de bron van deze liederen.

 

Ds. Marco Roepers

Leerhuis Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal, de tafel van de Heer……..

Wat kan het betekenen? Waarom doen we er aan mee (of niet)? Wat betekent het voor ons nu?

Op vier donderdagavonden in september en oktober, volgden een aantal gemeenteleden dit leerhuis onder leiding van dr. Riet Bons-Storm. Jezus uit Nazareth gaat ondanks dat hij door zijn leven en zijn uitspraken gevaar loopt, toch naar Jeruzalem, het centrum van de wereldlijke en godsdienstige macht. Hij is een vrome Jood en viert daar met zijn leerlingen het Pesach maal. Dat wordt ook gevierd in de wereldwijde christelijke kerk. Ook bij ons. Waarom doen we dat? Hoe beleven we dat? Wat doet het ons?

Mevrouw Bons- Storm heeft zich verdiept in het onderwerp. Ze heeft ons veel informatie aangereikt. Bijbelgedeelten en fragmenten uit de kerkgeschiedenis die ons helpen om na te denken wat de maaltijd/het Heilig Avondmaal voor ons persoonlijk betekent. Een beknopte weergave over de stof van het leerhuis.

De Maaltijd van de Heer/Heilig avondmaal wordt gezien als sacrament. Afkomstig van het Latijnse sacramentum = “Heilig mysterie”.

Het ontstaan heeft zijn oorsprong in de laatste Pesachmaaltijd die Jezus met zijn discipelen vierde. Deze evangeliën zijn 30 tot 70 jaar na Jezus’ dood opgeschreven. Door Paulus, die een groot zondebesef heeft, wordt erg de nadruk gelegd op de vergeving van zonden. In het Oude Testament Psalm 103 wordt echter al gesproken van een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld en zonde vergeeft. Ook Joden geloven in een genadige God.                                                      

Om tweespalt in het Romeinse rijk te voorkomen werd op de concilies van Nicea 315 na Christus en Chalcedon 451 na Christus per decreet besloten dat Jezus  zowel God als mens is. De inzichten van Augustinus 400 na Christus, Abelard 1079 na Christus en Anselmus 1033 na Chrisus in de kerkgeschiedenis hebben we besproken en hun invloed die dat op de leer van de kerk had.

We hebben verschillende Bijbelgedeelten vergeleken waarin de maaltijd van de Heer wordt vermeld. Het oudste bericht staat in 1 Korinthe 11.

Gesproken over het bloed en het lichaam van Christus in brood en wijn. Met de inzichten en beleving van onze kerken en de RK kerk.

De viering van het Avondmaal is een ritueel. Hoe denken we over rituelen? De vormgeving heeft alles te maken met de betekenis die mensen aan het ritueel geven. Ligt de nadruk op het zonden verzoenend karakter of ligt de nadruk op de verwachting van de gemeente op het Koninkrijk Gods. In de geschiedenis voor ons een zoektocht van mensen naar God en het Koninkrijk.

Hoe intrigerend al die eeuwen!!

We raken er niet over uitgepraat.

Gerda Flikkema- Schuil, Willy Waijer en Henny Meerman- Edens

Johannesleeskring

De Johannesleeskring komt op  woensdag 14 november bij elkaar om 20:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk. De Johannesleeskring is een groep mensen die het Johannes-evangelie van voor naar achter doorleest en dat heel nauwkeurig doet en de rode draad van het evangelie in het oog houdt. Het evangelie is immers een doorlopend verhaal en niet een aaneenschakeling van losse stukjes. Ikzelf heb tijdens deze avond al een paar keer iets nieuws ontdekt dat ik nog niet eerder had opgemerkt. Het is echt de moeite waard om zo samen bezig te zijn met dit evangelie omdat zo het geloof ook gevoed wordt.

Ds. Marco Roepers