Categorie archief: Nieuws

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 14-03-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering, in het bijzonder Marijke Maas  als afgevaardigde van wijk Maarland.

Regina heeft iets voorbereid als bezinning. Zij wil graag haar ervaring delen die ze opdeed tijdens een Opwekkingsdag in Ten Boer.

Daar werd onder meer verteld dat er in Azië waar de organisatie Open Doors onder christenen werkt, zij regelmatig hoort zeggen dat christenen in Azië zien dat het christendom afneemt in WestEuropa, en dat zij daarom voor ons in het Westen bidden. Dit was voor Regina een bijzondere ervaring, temeer omdat ‘wij’ in het Westen vaak zijn opgevoed met het idee/de opdracht te bidden voor de onderdrukte Christenen in Azië.

Vervolgens leest ze de tekst van deze dag uit het 40dagentijd dagboekje van de Vredekerk. Opvallend detail: de tekst is geschreven door een Aziatische theoloog die het gebed uitspreekt dat alle christenen in hun dienstwerk aan de ander, het Evangelie van de Heer waar zullen maken voor zichzelf, voor de mensen van hun land en voor de wereldgemeenschap.

De vergadering wordt vervolgd door het voorstel van het moderamen om bij de Aktie Kerkbalans  2018, een brief toe te voegen met het verzoek tot namen inleveren voor nieuwe ambtsdragers en deze weer op te halen met de andere twee enveloppen. In de brief wordt ook de vraag gesteld of je jezelf  ook zou willen aanmelden voor één van de ambten. De kerkenraad vindt dit een goed voorstel en hoopt hiermee een grotere kans te krijgen om ambtsdragers te vinden.

Het idee om eens andere kerken te bezoeken om te onderzoeken hoe men daar aandacht geeft aan de jeugd of hoe men zorgt dat er samenhang in de kerk blijft, wordt uitgewerkt en er zal een afspraak worden gemaakt met de Jeruzalemkerk te Groningen. We hopen daar een dienst mee te maken en daarna te kunnen spreken met enkele gemeenteleden.

De diaconie vermeldt dat de gezamenlijke pannenkoekenavond een groot succes was. Er waren ongeveer 75 gemeenteleden aanwezig.

De Doe en Deeltuin is geëvalueerd en de diaconie zal hiermee stoppen. Vanwege te weinig animo uit de gemeente is het werk niet op te brengen met een te kleine groep vrijwilligers. Er zal nog wel worden gezocht naar andere mogelijkheden om de Voedselbank te ondersteunen.

De jeugdouderling deelt mee dat er een grote groep jeugd uit het Cluster naar de film in Hoogezand gaat. Ook een aantal Lopster jongeren gaat mee.

 

Omdat de hele organisatie van de PKN gaat veranderen heeft de Synode het voorstel gedaan om de classes van Nederland terug te brengen van 74 naar 11. Dit houdt in dat wij als Groningen samen met  Drenthe één regionale classis gaan vormen.

Het moderamen heeft een aantal  reacties voorgesteld op de Kerkordewijzigingen van de Synode en antwoord gegeven op een aantal vragen.

De kerkenraad is met de voorstellen akkoord gegaan. We zullen wel weer reactie van de Synode ontvangen.

De Commissie van Kerkrentmeesters vertelt  blij dat het orgel op 8 maart is geplaatst.

Ze doet het voorstel om nog een ‘ingebruiknamedienst’ te houden.

De gezamenlijke kerkrentmeesters zijn bij elkaar geweest en hebben een goede avond gehad. Er is afgesproken over 3 maanden elkaar weer te ontmoeten.

Op de Gemeenteavond van 8 maart jl. waren ongeveer 55 gemeenteleden aanwezig. De financiën werden snel en probleemloos afgehandeld. Vervolgens vertelde Ina Blink van Stut en Steun ons een goed en duidelijk verhaal over het werk dat Stichting  StutenSteun doet.

Marco weet te vertellen dat er op 7 mei een Bedevaartswandeltocht naar Bedum wordt georganiseerd door de Provinciale Raad van Kerken, Platform Kerk en Aardbeving, en  Stichting Pelgrimeren in Groningen. Een gezamenlijke activiteit waarbij de waarde van NoordGroningen centraal staat. Marco zal zorgen voor de nodige informatie naar onze gemeente toe.

Nadat alle punten aan de orde zijn geweest kan Geert Jan de vergadering al om 21.00 uur sluiten.

 

Regina Feitsma, scriba

Archieven wijk Maarland

 Onlangs ontvingen we van iemand uit onze gemeente een aantal dozen met oude boeken en papieren. Die waren te voorschijn gekomen bij een zolderopruiming. Het bleken heel waardevolle archiefstukken te zijn: oude doopboeken, notulen en andere boeken die afkomstig waren van één van de kerkelijke gemeenten uit de tijd van voor de fusie van de Maarlandgemeenten. Al die gemeenten hadden hun eigen archief en veel is inmiddels al centraal bij elkaar (nu nog) in ‘t Gebouwtje in Leermens en straks in Eltatho in Zeerijp, maar kennelijk zwerft er soms nog het een en ander bij oudkerkenraadsleden thuis. Dat is niet ondenkbaar, want er zijn natuurlijk vrij veel gemeenteleden die ooit, of alweer, of nog steeds in de kerkenraad zitten of zaten.

Daarom de vraag: zijn er (oud)kerkenraadsleden, die wellicht op zolder of achter in een kast nog iets hebben liggen, dat van (archief)waarde zou kunnen zijn? Dan dit graag even melden bij één van de huidige kerkenraadsleden. Alvast dank.

Maarten Burggraaff

Gasberaad

Sinds november 2016 wordt het platform K&A vertegenwoordigd in het gasberaad door Jacobine Gelderloos, als onderzoeker verbonden aan de Protestants Theologische Universiteit. Het platform wil deelnemen aan het Gasberaad om te weten welke discussies er gaande zijn en hierin te participeren. We willen als platform in het gasberaad aandacht vragen voor de persoonlijke en sociale gevolgen van de bevingen en de bedreigingen van het landschap. Het gaat erom dat mensen recht wordt gedaan en dat er perspectief ontstaat op een duurzame en leefbare toekomst voor Groningen.

Via het gasberaad spreken we elke maand met de Nationaal Coördinator Groningen in de vergaderingen van de Maatschappelijke Stuurgroep. Zo kunnen we als kerken direct reageren op beleidsplannen. De versterkingsbijeenkomst op 6 april is hiervan een direct gevolg. Daarnaast versterken we de contacten met diverse belangenorganisaties, zoals CNV, natuur en milieufederatie, LTO en Groninger Bodem Beweging. Wilt u meer weten over het gasberaad?

http://gasberaad.nl/

Daarnaast werken we steeds intensiever samen met Stut en Steun: Steunpunt voor een ieder die schadelijke gevolgen ondervindt ten gevolge van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.

http://www.stutensteun.nl/

Hoop voor Groningen
Op 2 maart organiseerde het Platform Kerk en Aardbeving samen met de Christen Unie de avond Hoop voor Groningen. Zo’n veertig mensen uit de hele regio waren naar Appingedam gekomen. Opvallend was dat gemeenteleden uit dezelfde kerk elkaar tot hun verbazing hier tegen kwamen en ontdekten: “Hebben jullie dan ook schade?” Het werd weer eens duidelijk hoe weinig er over de schade gesproken wordt, terwijl de bevingen het leven nogal op zijn kop kunnen zetten. Hoe ga je daarmee om? Word je boos en verontwaardigd over het onrecht en de onmacht? Word je strijdlustig of moedeloos?

Bijbelse teksten bieden onverwachte aanknopingspunten. In Mattheus 25 (?) roept Jezus op om vredestichters te zijn: vrede in Groningen, waar relaties onder druk komen te staan omdat de een weg wil en de ander wil blijven. Vrede waar onbegrip ongeduldig maakt, waar onkunde solidariteit in de weg staat. En psalm 8: Van God is de aarde. Dat roept een verantwoordelijkheid om zorgvuldig en zorgzaam met de aarde en de bronnen om te gaan.

 Breien voor Groningen
De hele winter hebben mensen in heel Nederland gebreid voor Groningen. In november startte milieudefensie met het project ‘Breien voor Groningen’ en op 3 maart is het kleinste huisje van Groningen in Rottum ingepakt in een kleurige deken. De deken is een signaal dat we energiezuiniger moeten leven en andere energiebronnen moeten vinden om de gaswinning te kunnen verminderen. Maar het is ook een deken van solidariteit. Door samen te breien raken mensen met elkaar aan de praat, en kunnen verhalen, frustraties en ideeën worden gedeeld. Op deze manier wordt de sociale cohesie versterkt. Vanuit het hele land zijn breiwerken opgestuurd, want mensen waren blij om hun zorgen en gevoelens van solidariteit om te zetten in iets tastbaars. Op 26 januari was er in de energieneutrale kerk in Winsum een breicafé waar mensen uit de hele regio op af waren gekomen.

De breicafés waren een groot succes en mensen wilden graag doorbreien. En dat gaat gebeuren. Tijdens de formatieperiode wil milieudefensie blijven breien in heel Nederland onder het motto: Gas we breien er een eind aan. Wilt u meedoen of zelf een breicafé organiseren, kijk voor meer informatie: we breien er een eind aan

 Foto expositie Geraakte Groningers
In het kader van het thema Rottum gas(t)vrij is vanaf zaterdag 1 april de fotoexpositie Geraakte Groningers in het kerkje van Rottum te zien. Annet Eveleens uit Rottum is als fotograaf betrokken bij het project Breien voor Groningen. Het project inspireerde haar om mensen te portretteren die, de meesten letterlijk, geraakt zijn door de gevolgen van de gaswinning. Ze zijn in actie gekomen, omdat niets doen geen optie was. Dit geldt ook voor de mensen van het platfrom Kerk en Aardbeving en ook het platform is geportretteerd. Het breiwerk staat symbool voor verbinding en loopt als een rode draad door de expositie.

De expositie is tot 25 juni dagelijks te zien van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

 Versterkingsbijeenkomst op 6 april in Loppersum
Als Platform verwachten we dat het versterken van de sociale cohesie nog hard nodig gaat zijn. Over een paar maanden gaat in Loppersum, Overschild, OpwierdeZuid, Ten Post en ’t Zandt de versterkingsoperatie van start. Alle huizen in deze dorpen zullen versterkt moeten worden. Er zal ook bekeken moeten worden in hoeverre versterken haalbaar is, of dat huizen nieuw gebouwd moeten worden. Hoe dan ook, iedereen zal voor kortere of langere tijd zijn huis uit moeten…. wat gaat dat betekenen voor de sociale cohesie? Hoe zal dit de levensloop van mensen bepalen. En hoe zullen de dorpen eruit zien als de versterkingsoperatie achter de rug is? Wat zal er over zijn van het Hogeland, woar ik als kind nog niks begreep van pien of zörgen?

Daarom organiseert het platform voor pastores (en andere belangstellenden) uit deze vijf dorpen op 6 april een bijeenkomst op 14:00 uur in de Vredekerk in Loppersum. Gebiedscoördinatoren van de Nationaal Coördinator Groningen zullen vertellen wat de versterking concreet gaat betekenen. Evert Jan Veldman, predikant van de Nieuwe Kerk in Groningen, maar werkzaam in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp, vertelt over hoe de kerk destijds present probeerde te zijn in Roombeek. En dan volgt de vraag: wat kunnen we als kerken in het versterkingsgebied doen?

 Contextueel Bijbellezen
Ook op een andere manier willen we verkennen wat de eigen bijdrages van geloofsgemeenschappen in de situatie van gaswinning, schadeherstel, versterking in een krimpgebied zou kunnen zijn. Daarom willen we in diverse groepen experimenteren met contextueel bijbellezen. Dat betekent in een groep bespreken wat er in de context speelt, dat kunnen vragen zijn rondom de aardbevingen, maar ook thema’s als zorg, werk en relaties kunnen centraal staan. Vervolgens wordt gekeken welke Bijbelverhalen hierbij aansluiten. De Bijbeltekst wordt samen gelezen om te kijken welk licht de Bijbel op onze eigen context werpt en welke handelingsperspectieven zich openen.

We hopen dat contextueel Bijbellezen een manier is om in (inter)kerkelijke groepen het gesprek aan te gaan. Wat gebeurt er als mensen met verschillende perspectieven met elkaar in gesprek komen: boeren, burgers en buitenlui, werknemers van de NAM, aannemers en belangengroepen? Zo wil het thema van de aardbevingen in samenhang met alle andere dingen die een mens bezig kunnen houden bespreekbaar maken. Lijkt het u wat om een keer op deze manier aan de slag te gaan, neem dan contact op met : Jacobine Gelderloos (jkgelderloos@pthu.nl);

Liebrecht Hellinga of Marco Roepers.

Pelgrimage naar Bedum
Op 7 mei 2017 gaan we op pelgrimage door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets, op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die ook gewerkt heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland. Om 16:00 uur zal in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden waarin we een korte vesper houden.

De bedoeling van deze pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen.

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken GroningenDrenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

Voor algemene informatie:
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen  Drenthe)

Stichting
Op heel verschillende manieren probeert Platform Kerk en Aardbeving er aan bij te dragen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de toekomst. We willen mensen met elkaar in verbinding brengen en daarnaast ook de solidariteit in heel Nederland aanwakkeren. Daarom participeren we in het gasberaad, organiseren we bijeenkomsten en doen we mee aan diverse initiatieven. Om al die werkzaamheden te organiseren en te coördineren wil het platform graag iemand aanstellen. Er zijn concrete plannen om een stichting op te richten, zodat fondsen aangeschreven kunnen worden. Maar mocht u als lokale diaconie het werk van het platform willen ondersteunen, dan zouden wij daar bijzonder blij mee zijn.

 Wat kunnen kerken doen?
Praat met elkaar
en maak het thema bespreekbaar in uw gemeente zodat mensen niet tegenover elkaar komen te staan

Bid en werk voor een duurzame samenleving, die gedragen wordt door solidariteit, openheid en vertrouwen.

Nodig ons uit om meer te vertellen over wat kerk met aardbevingen te maken heeft, om een breicafé mede te organiseren, om te experimenteren met contextueel Bijbellezen of gewoon voor een gesprek.

Organiseer een breicafé en breng mensen met elkaar in verbinding

Loop mee met de pelgrimage naar Bedum of bezoek de tentoonstelling in Rottum

Teken de petitie:

http://www.laatgroningennietzakken.nl/

Platform Kerk en Aardbeving

 

Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Dit jaar gaan we weer samen pinksterfeest vieren in één gezamenlijke Pinksterdienst. Samen als Protestantse kerken van BierumHolwierdeKrewerd, Loppersum, Maarland, SpijkLosdorp en ’t ZandtGodlinze vieren we het pinksterfeest in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16, in Loppersum. Dit doen we op zondag 4 juni om 10.00 uur.

Het thema van deze dienst is: In vuur en vlam!

Onze voorgangers zijn Ds. Gerard Knol, ds. Tjalling Huisman en kerkelijk werker mw. Jeltsje Elzinga. Het orgel wordt bespeeld door John Veldman en het clustercombo o.l.v. Anne Nijland zal meewerken aan de dienst.

Tijdens de dienst is er voor de jongsten gelegenheid om naar de oppasdienst te gaan en er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 5 van de basisschool.

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank met wat lekkers, gebakken door gemeenteleden uit de verschillende kerken.

Voor meer informatie over de dienst kunt u contact opnemen met Neeltje Wiersma, neeltje@famwiersma.nl of tel. 0596582088

U/jij bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee te vieren!

Bij de overdracht van de kerken van ’t Zandt, Leermens en Zeerijp.

Zoals u waarschijnlijk al wel zult weten is de kerk van ’t Zandt per 1 januari 2017 definitief overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

De kerken van Leermens en Zeerijp zijn per 1 mei 2017 definitief overgedragen aan dezelfde stichting. Er zijn nu in deze drie dorpen plaatselijke commissies ingesteld om zorg te dragen voor deze gebouwen.

Dit houdt nu in dat er huur moet worden betaald wanneer men gebruik maakt van deze kerken. Deze huur wordt per dagdeel berekend (’s morgens,  ’s middags en ’s avonds).

Voor ’t Zandt betekent dit bijvoorbeeld in de winter € 200, en in de zomer (mei, juni, juli, augustus en september ) € 150, per dagdeel.

Van de andere dorpen zijn de tarieven nog niet bekend.

Deze gelden niet alleen voor nietleden van de kerk, maar ook voor leden van de kerk (huwelijksinzegeningen, uitvaartdiensten enz.). Wanneer men van deze kerken gebruik wenst te maken, zal men zich moeten vervoegen bij de plaatselijke commissie.

Eveneens geldt dit ook voor de zondagen wanneer er kerkdiensten worden gehouden in bovengenoemde kerken. De kerkelijke gemeente moet dus ook huur betalen.

De kerk in Loppersum zal dit of begin volgend jaar worden overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Aangezien de Hervormde gemeente  hoofdhuurder wordt, zal er niet zoveel veranderen voor de kerkelijke gemeente Maarland. Er wordt dus geen plaatselijke commissie ingesteld, zoals dit wel het geval is bij de andere drie kerken. 

De kerkrentmeesters van Maarland

Op Hemelvaartsdag wandelen naar Eenum

Op donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Als het niet regent, is er altijd wel een groepje mensen dat dan gaat wandelen naar Eenum voor de dienst daar. Als je / u mee wilt wandelen, dan op de volgende tijdstippen en plaatsen verzamelen:

Vertrek uit Zeerijp: om 8.15 uur voor de Jacobuskerk.

Vertrek uit Leermens: om 8.30 uur voor de Donatuskerk.

Vertrek uit Loppersum: om 8.15 uur voor de Petrus en Pauluskerk.

Bij aankomst in Eenum heeft koster Jantje Brik de koffie klaar staan.

Tweedaagse wandeling

Vorig jaar hebben we een middag gewandeld op het Jacobspad, van Uithuizen naar Zeerijp. Dit jaar willen we twee dagen gaan wandelen, op het Pieterpad. Het Pieterpad is geen pelgrimspad, maar daarmee willen we zeker niet het idee van een wandeling met betekenis opgeven. Integendeel, al wandelend kun je juist belangrijke dingen met elkaar gaan delen. Dat willen we dan ook gaan doen.

We beginnen op vrijdag 23 juni, laat in de middag: met de auto vertrekken we naar Pieterburen. Die avond lopen we de eerste etappe van het Pieterpad, naar Winsum. In Winsum overnachten we in een trekkershut of in een tent. Na het ontbijt vertrekken we op zaterdag voor de tweede etappe van het Pieterpad naar Groningen. Daar eten we gezamenlijk (low budget) en daarna gaan we weer naar huis. De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden; als de kosten toch een staindeweg vormen om mee te kunnen, dan is er een subsidie mogelijk.

Wil je / wilt u meelopen, geef je dan zo snel mogelijk op maar in ieder geval voor 1 juni!

Opgave en informatie: Ton Werkman

(antonwerkman@kpnmail.nl; 0596 57 19 82) of

Tjalling Huisman; (tjhuisman27@gmail.com)

0596 57 13 93).

Pelgrimagetocht

Pelgrimage door het aardgaswingebied hartverwarmend

Op zondag 7 mei togen groepen pelgrims uit allerlei windstreken naar Bedum. Wandelaars verzamelden bij kerken in Loppersum, Middelstum, Groningen en Winsum om een tocht van ong. 13 km. af te leggen en fietsers bij de kerk in Farmsum ongeveer 30 km.  Gezegend in  de kerk gingen zij op weg naar de Maranathakerk in Bedum. Na een inspirerende tocht door het eeuwenoude cultuurland van  Noordoost-Groningen mede bewoonbaar gemaakt door kloosterbewoners en mensen als Sint Walfridus kwamen de groepen aan bij de Maranathakerk in Bedum waar ze hartelijk  werden ontvangen. Hier kon men uitrusten en onder het genot van koffie werden de verhalen uitgewisseld. In de afsluitende viering met ds. Rinie Meihuizen en orgelspel van Bert van Dijken stonden bedreiging  van het land, en de onderlinge verbinding om samen door te gaan met het bewoonbaar maken van het land, centraal.  Om 17:00 uur togen de kleine  honderd deelnemers huiswaarts, bemoedigd door de onderlinge ontmoeting van mensen uit heel het gebied en daarbuiten.

7 mei pelgrimage door het aardgaswingebied

Zondag 7 mei wordt er een pelgrimage gehouden door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die bijgedragen heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland.

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

De bedoeling van de pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Aan het einde van de middag zal om 16.30 uur in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst worden gehouden met een korte vesper.

Noordoost-Groningen is een eeuwenoud cultuurgebied. De wierden en kerken en andere landschapselementen verbinden ons daar met het werk van vele vorige generaties om het land te bewonen. En ook de oude verhalen getuigen daarvan. De legende van Sint Walfridus vertelt van een ontginner die op weg naar de kerk is omgebracht door Noormannen. Bedum werd daardoor een belangrijk bedevaartsoord.

Tijdens deze pelgrimage wordt het landschap in een theologisch perspectief geplaatst. Walfridus wordt in een breder kader gezet. De kloosters hebben namelijk ook veel bijgedragen aan de bewoonbaarheid van Noordoost-Groningen door de ontginningen en de aanleg van dijken. De bekende spreuk uit het kloosterleven “Bid en werk” heeft hier ook alles mee te maken. En dat heeft weer verband met de cultuuropdracht uit Genesis om de aarde te bewerken en bewaren. Wat betekent dat alles in het licht van de aardbevingsproblematiek? Hoe gaan we om met de aarde: plaatselijk en globaal? Wat is de kerkelijke inzet hierbij. Genoeg om ons tijdens de wandeling over te bezinnen en van te genieten.]

Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen. Aanmelden kan bij de aangegeven contactpersoon.

Voor de wandeling:

  • vanuit Loppersum (ong. 14 km), vertrek bij de voet van de Lopster Toren om 13.00 uur. Aanmelden bij Regina Feitsma: hjm.feitsma@wxs.nl
  • vanuit Winsum (ong. 10 km), vertrek vanaf station NS om 13.45 uur.  Aanmelden via info@pgwh.nl
  • vanuit Middelstum (ong. 10 km), vertrek bij Hippolytuskerk om 14.00 uur. Aanmelden via m.langenburg@gmail.com
  • vanuit Groningen (ong. 12 km),  vertrek vanaf de Nieuwe Kerk om 13.30 uur Aanmelden via pelgrimagegroningenbedum@gmail.com

Voor de fietstocht (ong. 30 km):

  • vertrek vanaf Kerk te Farmsum om 13.00 uur
    Opstapplaatsen:
  • 13.30 uur Kabzeël Dijkstraat, Appingedam,
  • 14.00 uur Garrelsweer kerk PKN,
  • 14.30 uur Kloosterkerk Ten Boer.

Aanmelden bij Marco Roepers: marco@roepers.net / 0596-572929

Voor algemene informatie:
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe)