image_pdfimage_print

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10 maart 2016

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering en Annie leest vervolgens een tekst alvast over Pasen en het gedicht ‘Najaarslaan’ van Jacqueline van der Waals.

De vergadering wordt vervolgd door de evaluatie van de  gemeentevergadering van 9 maart.

Geert Jan concludeert dat, vanwege het feit dat alle gemeenteleden persoonlijk middels een brief zijn uitgenodigd, er een grote opkomst was. (76 personen).

De bedoeling  van de avond was  dat men kon aangeven hoe men dacht over de Federatie en de samenwerking met wijk Maarland in de toekomst. De kerkenraad heeft een goed gevoel over de avond; de gemeente heeft  in kleine groepjes haar mening kunnen geven en vervolgens werden deze meningen samengevat in de grote groep. De kerkenraad zal nu contact opnemen met wijk Maarland en dit onderwerp verder bespreken.

Na de koffie worden de andere agendapunten behandeld. Het moderamen doet de kerkenraad het voorstel om de leeftijdsgrens op te hogen tot 75 jaar, om gemeenteleden te kunnen vragen voor het ambt en de kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Vanuit het Ouderlingenpastoraat wordt verheugd gemeld dat in april twee ‘straatontmoetingsavonden’ staan gepland, als vervolg op de succesvolle avond van wijk 7.

En vanuit het College van Kerkrentmeesters wordt gemeld  dat de vloerbedekking vanaf  14 maart gelegd zal worden, en de schoorsteen van de pastorie zal worden vervangen i.v.m. veiligheidseisen van de  NAM.

Aan het einde van de vergadering bidden we samen het Onze Vader en besluit de voorzitter de vergadering.

 

Regina Feitsma,

scriba

Verslag van de gemeenteavond wijk Loppersum op 9 maart

Verslag van de gemeenteavond van wijk Loppersum op 9 maart 2016, na de dienst van Biddag voor gewas en arbeid

De avond wordt geopend door Geert Jan Reinders die blij is dat er in zo’n grote getale gehoor gegeven is aan de oproep om onder andere te komen praten over het federatieproces. De volgende zaken zullen deze avond aan de orde komen: de financiën van de kerk en hoe de gemeente de toekomst ziet voor wat betreft de samenwerking met wijk Maarland.

Hierna wordt de vergadering voortgezet met het punt: Financiën van de kerk.

Ad Bakker meldt dat het jaar 2015 is afgesloten met een tekort; het onderhoud aan het dak bleek groter dan gedacht en de collecten lopen, vanwege minder kerkbezoek, terug.

De vraag wordt gesteld hoe ‘het traktement’ moet worden afgelezen. Er wordt begroot op basis van een 100% plaats en als we dan eens tijdelijk vacant zouden zijn kunnen we dit financieel beter opvangen. Een vraag over gas/water/elektra – de kosten zijn gelijk gebleven terwijl er zonnepanelen op het dak liggen; de boekhouder begroot liever wat hoger. het Jeugdwerk heeft een groot voordelig saldo; men had liever gezien dat dit lager zou zijn. Opmerking KRM: binnenkort gaat de jeugd een dag op stap.

Vervolgens heeft Ad Bakker een opmerking over het restaureren/vervangen van het orgel. Wie een advies over vergaren van gelden heeft, graag vervoegen bij Ad! Het College van Kerkrentmeesters buigt zich hierover.

Op 14 maart zal het tapijt in de kerkzaal worden vervangen en vervolgens zullen de stoelen in een andere opstelling worden neergezet.

Daarna volgt een inleiding van Marco; het proces vanaf de Federatieondertekening tot nu toe Hierna gaat men in groepjes uiteen en spreekt met elkaar over de Federatie zoals die nu loopt, hoe men zich hierbij voelt en hoe het verder zou moeten. Bij terugkomst volgt een kort verslag van ieder groepje, waarna er stembriefjes worden uitgedeeld met daarop 3 voorstellen:

 1. Doorgaan; de fusie komt wel.
 2. Aanpassen van verwachtingen (geen fusie meer). Gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen terugbrengen tot noodzakelijke, Federatiekerkenraad gaat in ruste, maar de positieve zaken die lopen gaan door.
 3. Stoppen met het Federatieproces.

De uitslag: van de 76 geldige stemmen zijn er 3 blanco, 1 voor voorstel 1, 67 voor voorstel 2, en 5 voor voorstel 3.

Het moderamen zal in een brief aan de kerkenraad van wijk Maarland vragen om snel als Federatiekerkenraad bij elkaar te komen om deze uitslag te bespreken.

Bij punt Rondvraag volgen enkele vragen over de nieuwe opstelling van de stoelen en de kleur van het tapijt. Een opmerking volgt over de toiletten die zo mooi gerenoveerd zijn. Na deze laatste opmerking sluit de voorzitter de vergadering met een ‘wel thuis’ .

Regina Feitsma, scriba

Voor ieders duidelijkheid

Het bezit van kennis geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter.

(A.P. de Moncrif 16871770)

Hierboven heeft u kunnen lezen hoe in wijk Loppersum op de gemeenteavond is gesproken over de Federatie en de samenwerking met wijk Maarland.

Ook in wijk Maarland is een gemeentevergadering over hetzelfde onderwerp geweest.

De avond is prettig verlopen aldus de kerkenraad, maar zij heeft de indruk dat het niet voor iedereen duidelijk is wat de uitslag van de avond inhoudt.

De uitslag kwam tot stand nadat iedereen kon stemmen op één van de drie voorstellen van de kerkenraad:

 1. Doorgaan met het federatieproces; de aanhouder wint. De fusie komt wel.
 2. Aanpassen van de verwachtingen (geen fusie meer) Het overleg op kerkenraadsniveau terugbrengen tot het noodzakelijke. De federatiekerkenraad (= gezamenlijke moderamina) gaat in ruste, maar de positieve dingen aan de basis gaan gewoon door
 3. Stoppen met het hele federatieproces.

De exacte uitslag kunt u in het verslag van de gemeentevergadering lezen.

Er was een overgrote meerderheid voor keuze 2.

 • Dit houdt echter níet in dat we stoppen met de samenwerking met wijk Maarland. Daarvoor zijn de zaken die samen zijn en goed lopen, voor de kerkenraad te dierbaar. De kerkenraad van wijk Loppersum wil graag alles wat goed loopt o.a. het Jeugdwerk, het gezamenlijk Pastoraat, de diaconie, Provider etc. behouden en waar mogelijk ook uitbreiden. Aan de andere kant wil zij zich graag richten op de eigen gemeente en niet meer de energie steken in een fusie die (nog) zo ver weg lijkt te liggen.

Hoe we precies verder gaan is natuurlijk nog niet duidelijk maar daarover zijn we samen met wijk Maarland open in gesprek.

De kerkenraad van wijk Loppersum hoopt dat eventuele onduidelijkheden uit de weg zijn geruimd.

Hebt u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter van de Kerkenraad:

Geert Jan Reinders, tel. 572576 of uw eigen wijkouderling (zie Gemeentegids voor telefoonnummers).

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 9-2-16

Na opening, bezinning en behandeling van de notulen van de vorige vergadering gaan we verder met het punt betreffende de voorstellen van wijk Maarland die we ontvingen op de Federatiekerkenraadsvergadering van 2 februari jl.

Deze voorstellen, die gaan over verschillende onderdelen en de voortgang van de federatie, worden toegelicht door de moderamenleden.

We spreken over hoe wij de samenwerking op dit moment ervaren, met o.a. haar waardevolle zaken zoals het jeugdwerk, de diaconie, de ‘straatontmoeting’ van wijk 7, vorming & toerusting, Provider, enzovoorts.

De kerkenraad besluit dat zij de gemeente graag wil horen over hoe zij over de voorstellen denkt.

De vergadering hierover zal na de Biddagdienst voor gewas en arbeid worden gehouden.

De agenda wordt verder afgewerkt, waarbij er vanuit de Commissie Erediensten wordt gemeld dat op 10 april het kinderkoor ‘Eigenwijs’ uit Ten Boer komt zingen in de dienst en dat op 28 augustus de Praiseband, ook uit Ten Boer, haar medewerking zal verlenen aan de dienst.

Ook wordt vastgesteld dat de Startzondag is verzet naar 18 september.

Regina Feitsma, scriba

Verslag gemeenteavond wijk Maarland

Kort verslag van de gemeenteavond van de hervormde wijkgemeente Maarland, gehouden op 7 maart 2016 om 20.00 uur in Elthato, Zeerijp

Voorzitter Maarten Burggraaff opent de vergadering, waaraan ruim 30 gemeenteleden deelnemen, met een inleiding uit het Liedboek: ‘Voor onderweg’.

Er is voor vanavond één onderwerp gekozen: samen onderweg zijn.

Van het stuk over de voortgang in het federatietraject, dat door de kerkenraad is besproken op 29 december 2015, heeft hij een PowerPoint presentatie gemaakt. We bespreken de zinnen / uitspraken / stellingen.

Diverse positieve federatieonderdelen worden genoemd, zoals: de samenwerkende diaconieën, kindernevendienst, jeugdwerk – catechisaties, gezamenlijk pastoraat in een pilotwijk, wat een vervolg krijgt in andere wijken, e.d.

We bespreken wat we verstaan onder het ‘Maarlandgevoel’. Een aantal exgereformeerden van Maarland vindt ‘samen’ moeilijk. De verschillen in geloofsbeleving lopen door de wijken heen; dat moeten we ons wel realiseren. Voor welke kerkdienst je kiest hangt vaak ook af van welke predikant er voorgaat, evenals welke orde van dienst er wordt gebruikt.

Er wordt voorgesteld om ook eens andersoortige/ experimentele diensten te organiseren, zoals een Taizédienst. Dat zou best kunnen.

Enkele gemaakte opmerkingen:

 • het doel (fusie) moet geen eindpunt zijn, maar een nieuw begin
 • de naam: wijkgemeente Vredekerk wordt mooier gevonden dan wijkgemeente Loppersum
 • het kost veel energie zoals het nu gaat; beter even ‘loslaten’, waarna je ontspannener door kunt gaan
 • we kunnen tevreden zijn met hoe ver we inmiddels zijn

Over de gezamenlijke diensten wordt gesproken. In het stuk staat dat ze niet allemaal even succesvol zijn, wat inhoudt dat we niet zo veel elkaars diensten bezoeken (Maarland / Loppersum). We komen niet zo gemakkelijk ‘over het spoor’.

Het voorstel is om ongeveer 10 diensten per jaar ècht gezamenlijke diensten te laten zijn (1 dienst op een zondag), zoals met Palmpasen, Hemelvaart, Pinksteren, startzondag, oudjaar en Nieuwjaar. De andere diensten zijn uiteraard ook gezamenlijk, maar met keuzemogelijkheid.

Laat de weg ons doel zijn. In één federatie, als 2 wijkgemeenten samen onderweg blijven’.

Om 22.00 uur sluit Maarten de bijeenkomst. Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en voor zijn of haar inbreng. Hierna kan er nog worden nagepraat onder het genot van een glaasje.

Wippy Kempenaar, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 8-12-2015

Nadat iedereen hartelijk welkom is geheten volgt bezinning en behandeling van de notulen van de vorige vergadering.

Het Zanguurtje in Wiemersheerd, zoals die al ruim 35 jaar bestaat, zal worden stopgezet vanwege te weinig deelname.

Theo Uil zal als kerkorganist per 1 januari stoppen. Hij zal op 27 december voor de laatste keer ons gezang begeleiden.

De predikant geeft aan dat hij graag wat meer diensten zou willen ruilen binnen de classis. De kerkenraad vindt het een goed idee om ook eens buiten de eigen muren te kijken.

De jeugdouderling meldt dat het doel van het nieuwe seizoen voor de jeugdcollectes is: ‘Stichting de Vrolijkheid’. Bedoeld voor activiteiten die georganiseerd worden voor vluchtelingkinderen in de azc’s.

Er wordt van 6 op 7 februari 2016 ‘De Nacht zonder Dak’ georganiseerd. Jongeren uit Loppersum, Zeerijp en Middelstum lopen elkaar tegemoet en zullen in Westeremden de nacht in een schuur doorbrengen.

Verder zal Provider drie avonden, dorpsbreed, organiseren in het Dorpshuis over ‘het levenseinde’. De avonden worden gehouden op 4, 18 april en 9 mei.

In het cluster wordt flink gewerkt door de werkgroep ‘Pinksteren 2016’ aan de invulling van Pinksteren 2016 in ’t Zandt.

De meeste kerktelefoonkastjes zijn aangelegd bij de betreffende mensen thuis; men heeft ze zeer enthousiast ontvangen.

De avond wordt besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 12-11-2015

Deze vergadering volgde op de gezamenlijk gehouden vergadering en kon dus erg kort gehouden worden.

Vanuit de Classis en de Commissie Erediensten waren er geen zaken te melden. De afvaardiging van het Cluster kon definitief meedelen dat de Pinksterviering in clusterverband in 2016 in de Gereformeerde Kerk te ’t Zandt zal plaats vinden. Nadere informatie zal nog volgen.

Vanuit de gemeente was de vraag gekomen waar de gemeenteavond na Dankdag is gebleven. De kerkenraad merkte op dat deze ongemerkt is verdwenen nadat Dankdag naar de zondag is verplaatst. Het voorstel werd daarom gedaan om deze avond gewoon weer in te plannen en af te zeggen als er geen onderwerp is.

Er is een brief naar de Partnergemeente Ruhland gestuurd om voor te stellen het Partnerschap officieel te beëindigen. Dit omdat er in de gemeente steeds minder animo is om dit partnerschap in stand te houden, ook omdat de samenstelling van onze gemeente is veranderd en er steeds minder mensen weet hebben van dit Partnerschap. Er zijn in de loop van de jaren wel mooie en dierbare contacten ontstaan en deze blijven natuurlijk bestaan.

De knuffels en het speelgoed dat is verzameld op Dankdag, zullen niet naar de Voedselbank gaan; zij heeft besloten om zich dit jaar alleen te richten op haar kerntaak, nl. levensmiddelen e.d. inzamelen en distribueren. Er is door de diaconie contact opgenomen met Stichting Eemsmond Helpt de Polen en zij stuurt deze inzameling nu naar de Oekraïne.

Na deze korte vergadering eindigen we de vergadering met het samen bidden van het Onze Vader

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-12-2015

Op 15 december jl. vergaderde de kerkenraad.

Na opening, bezinning en behandeling van het verslag van de vorige vergadering kwam aan het licht dat gemeenteleden die thuis de kerkdienst beluisteren via een ‘kastje’, dit ook op een later tijdstip kunnen doen. Als er belangstelling is voor zo’n kastje, kan dit gemeld worden bij André Dallinga, tel.: 571708.

De begroting voor 2016 van de diaconie werd goedgekeurd, evenals het collecterooster voor 2016.

De verbouwing van de pastorie in Zeerijp is nagenoeg klaar: de familie Huisman zal in januari a.s. verhuizen. De begroting voor 2016 van de kerkrentmeesters werd goedgekeurd.

Er werd teruggeblikt op afgelopen kerkdiensten en op de gehouden gemeenteavond.

Afgesproken werd om op 14 april 2016 een vrijwilligersavond te organiseren.

De bemensing van de kerkenraad werd besproken; een punt van zorg.

In januari 2016 zal er een boek verschijnen over de Mariakerk in ’t Zandt, geschreven door Menno Wieringa. Aan het eind van de avond was er een kerstpakket voor onze predikant.

De avond werd besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-10-2015

Verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum in de Vredekerk gehouden op 13 oktober 2015

De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom.

In de notulen van de vorige vergadering stond geschreven dat er tvopnamen zouden worden gemaakt van Bouke van der Ploeg (als bewoner van een van de Jarinowoningen die zullen worden gesloopt) tijdens het orgelspelen, maar die opnamen zijn nog niet gemaakt. Deze zullen op een later tijdstip plaatsvinden.

Vanuit het pastoraat wordt er verteld over de planning van een gezamenlijke ontmoetingsavond op 2 november in wijk 7. Het wordt gezien als een pilot.

De diaconie kan vermelden dat de “doe en deeltuin” officieel is geopend.

Dit jaar zullen er geen clubavonden zijn. De jongeren zeggen desgevraagd het nut er van niet te zien en er ook geen tijd voor te hebben. We betreuren dat als kerkenraad.

Op de vraag vanuit de kerkenraad wat er binnen het verband van de cluster zoal is bereikt, is het antwoord: één aanbod vorming en toerusting en één kerkdienst met Pinksteren in 2016.

Er is een hartenkreet van de Cie. Erediensten gehoord: zou de beamer een vaste en betere opstelling kunnen krijgen? De kerkrentmeesters zullen deze hartenkreet beoordelen tijdens één van de komende vergaderingen.

De kerkrentmeesters zijn verder druk met onder andere: kerktelefoon (inventarisatie naar de behoefte gedaan), ANBI op de website plaatsen, oudpapierorganisatie (in november een bijeenkomst van de lopers),

De predikant merkt op dat Ineke Versteeg (theologie stagiaire) is begonnen aan het werk in het kader van de leerplek.

En niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bidden we gezamenlijk het “Onze Vader”.

 Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-09-2015

In deze eerste vergadering van het nieuwe seizoen worden in het bijzonder Gerda Flikkema en Sieb van Dijken hartelijk welkom geheten die voor de eerste keer aanwezig zijn als nieuwe ambtsdragers.

Na goedkeuring van de notulen spreken we over de zaken die geregeld moeten worden ten aanzien van de ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instellingen). De PKN is door de Belastingdienst erkend als een ANBI. Wie aan een dergelijke instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk en erfbelasting.

Kerkgenootschappen moeten uiterlijk per 1 januari a.s. aan de nieuwe ANBIregeling voldoen. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden.

Het kerksignaal vanuit Wiemersheerd zal stoppen per 1 oktober 2015 en Wiemersheerd zal de organisatie hiervan bij de kerken zelf leggen. Er zijn gesprekken geweest met hoofd Facilitaire Dienst van Wiemersheerd. En de kerken zullen dit verder samen oppakken.

Omdat het Partnerschap met de Evangelische Gemeinde in Ruhland niet meer zo enthousiast in de gemeente wordt beleefd als in de beginjaren, doet de kerkenraad het voorstel om dit Partnerschap op een goede manier te beëindigen. Het gaat alleen om het officiële Partnerschap en niet om de dierbare en warme contacten die zijn overgebleven na al die jaren. Er wordt nog gekeken hoe dit vorm zal krijgen.

In het winterprogrammaboekje worden verschillende activiteiten in clusterverband aangeboden. Het voorstel wordt nu gedaan om één gezamenlijk boekje op te stellen waarin alle activiteiten van alle gemeenten van het cluster vermeld staan.

Na de gebruikelijke rondvraag sluiten we deze avond met het gezamenlijk opzeggen van het Onze Vadergebed.

R.Y. Feitsma-Koning, scriba

Verslag vergadering cluster Hogeland-Oost

Op 12 oktober kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Leermens.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Zes jaar geleden zijn deze gemeentes voor het eerst samengekomen op initiatief van onze classis. Het doel was om als kleiner wordende gemeentes elkaar te informeren en te inspireren en waar dat wenselijk is, samen te werken.

Op de vergadering van 12 oktober stonden activiteiten rond de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar centraal. Ds Marco Roepers (PKN i.w. Loppersum-Maarland) vertelde iets over het initiatief in zijn gemeente: De Kerk Draait Door. Dit waren een aantal avonden met een thema, ingeleid met een filmpje en gevolgd door gesprek. De avonden werden steeds afgesloten met een hapje en een drankje. De bijeenkomsten werden door de deelnemers als zinvol ervaren, maar toch werd de groep steeds kleiner. Er is toen besloten om er – tijdelijk – mee te stoppen.

Anne Nijland, jeugdwerker (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd) vertelde over de groep van 30-50 jaar in haar gemeente. Het is moeilijk om hen bij elkaar te krijgen, iedereen heeft het erg druk. Maar bij een jeugddienst komt de groep wel. Ook de zogenaamde brunchdiensten zijn een succes. Er is dan een andere opstelling in de kerk, met zitjes rond tafels. Eerst is er koffie en dan om 10.00 uur begint de dienst, wat informeler dan gewoonlijk. De groep van 30 tot 50 jaar herkent zich vaak niet of minder in de heersende liturgie.

In het gesprek hierover wordt gesteld dat het steeds opnieuw belangrijk is om je af te vragen wat je wilt: Wil je je kerk (weer) vol krijgen of wil je deze leeftijdsgroep ruimte bieden in de gemeente?

Aan het eind van de vergadering kondigde de voorzitter van het cluster, Tineke Buitenhuis, aan dat zij in verband met een verhuizing moet stoppen. Gelukkig is Lina van Zanten bereid om de voorzittershamer over te nemen!

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster Hogeland-Oost,
De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)

De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)