Categoriearchief: Verslagen

image_pdfimage_print

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 12-02-2015

Verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum op dinsdag 12 februari 2015 na de gezamenlijke vergadering in ’t Gebouwtje te Leermens

De avond was al geopend op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering en na de pauze vervolgen we de vergadering met de kerkenraadsleden van wijk Loppersum.

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend.

Een aantal zaken komen uit de notulen naar voren en wordt besproken.

In de dienst van 8 februari jl. hebben we geprobeerd met YouTube een lied te zingen met de kinderen; dit is niet goed gelukt. Er was veel vertraging van het filmpje naar het beeld op de beamer. Er zal aan worden gewerkt om dit een volgende keer beter te laten verlopen.

Het voorkomen van kaarsvetvlekken op het kleed tijdens het aansteken van de tafelkaarsen door de kinderen voor in de kerk gaat iets beter, maar het druppen lijkt welhaast onvermijdelijk.

Uit het pastoraat komt het voorstel om de leeftijd van mensen die vanwege hun verjaardag een bloemetje krijgen, zal worden verhoogd naar 85 jaar, net als de kerstattentie van de gezamenlijke kerken. Verder heeft er een duidelijke oproep gestaan in de Kerkbode en het Kerkblad om wijkwerkers te vinden.

De Kindernevendienst heeft er voor gekozen om dit jaar geen 40dagentijdproject te doen. De uitwerking sprak de leiding niet erg aan. Wel zal het onderwerp in de nevendiensten zelf worden uitgewerkt, er wordt een projectlied gezongen met kinderen en er zal een gebed worden voorgelezen door het ‘kind van de zondag’.

De officiële financiële jaarvergadering zal worden geschrapt. Alleen de jeugd heeft immers nog een eigen budget. De financiële zaken zullen gewoon worden besproken op de gemeenteavond na de Biddagdienst.

De diaconie is blij te kunnen melden dat de burgerlijke gemeente welwillend staat tegenover het plan om een diaconale tuin op te zetten.

De Missionaire Werkgroep is blij dat Esther Brontsema bereid is gevonden om zitting te nemen in de Werkgroep. De afvaardiging vanuit de Vredekerk is hiermee weer compleet.

De predikant meldt verder dat hij weer een goed jaargesprek heeft gehad met de voorzitter en een moderamen lid.

Er komt niet veel meer aan de orde en daarom besluiten we de vergadering met het bidden van het Onze Vader en wenst de voorzitter ons wel thuis.

Regina Feitsma, scriba

Verlag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-01-2015

Deze keer wordt het bezinningsmoment begonnen met het aansteken van een kaars. Uit Johannes 8:12 wordt gelezen ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Daarna wordt de vraag gesteld wat wij ervaren bij ‘het licht’

Een aantal reacties: het gevoel van ‘Hij is er….’, warmte, mooi omdat het een wereldwijd bekend symbool is, voelt in de kerk als thuiskomen, de liefde van God is er ondanks alles. Een mooie opening, waarna de kaars de hele vergadering blijft branden.

De vergadering wordt vervolgd door een punt van de jeugdouderlingen, die in de kerkzaal iets meer aandacht voor de kinderen zouden willen zien. En niet alleen dat voor vertrek naar de Kindernevendienst alleen het kinderlied wordt gezogen en het lichtje wordt meegenomen. Maar iets meer een soort van ‘dienstje in de dienst’. Dit punt zal verder uitgewerkt worden.

Er wordt een opmerking gemaakt over de lengte van de mededelingen. Dit punt zal worden opgepakt en de mededelingen zullen worden ingekort.

Vanuit de diaconie wordt gemeld dat de collecten in Wiemersheerd voor ‘de Schutse’ al zijn begonnen. Er zal daar ook nog een informatieve avond over worden georganiseerd.

De collectebus bij het koffiedrinken na de dienst blijft tot de zomervakantie voor de ‘Open Hof’ bestemd.

De Jeugdouderling deelt mee dat de club dit jaar voor het eerst mee doet met Sirkelslag van de PKN op 6 februari a.s. Dit is een groots opgezette spelavond voor de jeugd waar in het hele land duizenden andere jongeren in Nederland aan meedoen vanuit hun eigen woonplaats. Online sta je in verbinding met elkaar. Het is een interactief spel tussen groepen uit heel Nederland! Het brengt op een ontspannen manier christelijke thema’s en onderwerpen over aan kinderen en jongeren.

Er volgt een verslag van de vergadering van de classis waarin eerst met elkaar werd gegeten en daarna werd gesproken over het onderwerp: hoe zien wij onze kerken in de classis in de toekomst. Er was een redelijke grote opkomst uit de gehele classis Noordoost Groningen (70 personen) en er kwamen veel herkenbare situaties naar voren uit de vragen die werden gesteld. Verder werd meegedeeld dat iemand van de PKN, die werkt met de zogenaamde pioniersplekken, de gemeenten langs zal gaan om ook ons als gemeente op weg te helpen onze toekomst vorm te geven.

De Commissie Erediensten meldt over de speciale dienst op 30 mei a.s., vanwege ‘50 jaar Vredekerk’. De commissie heeft vele leuke ideeën, maar wil nog niets verklappen.

De predikant vermeldt verder dat op donderdag 22 januari de interkerkelijke gebedsbijeenkomst in het Dorpshuis te Loppersum voor de eerste keer wordt georganiseerd. De organisatie is in handen van de vier voorgangers van Loppersum.

Na de gebruikelijke rondvraag bedankt de afgevaardigde van wijk Maarland voor de lekkere Nieuwjaarsrol met slagroom, (een grote uitvoering!) en daarna sluiten we deze avond met het gezamenlijk opzeggen van het Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-12-2014

De avond wordt geopend door een gedeelte dat gelezen wordt uit Jesaja 9: 16, met voor velen de zeer bekende woorden ‘Een volk dat in duisternis ronddoolt…..’.

Hierna volgen enkele woorden over de periode van verwachting waarin wij in deze Adventstijd leven. In de tijd van de Bijbel verwachtte men dat Jezus het volk zou bevrijden van onderdrukking. Wij zien Hem, in deze periode van vaak veel uiterlijk vertoon met veel kaarslicht, kerstballen en gezelligheid, als brenger van geestelijke vrijheid, een hoopvolle toekomst en een leven in vriendschap, vrede en blijdschap.

De vergadering wordt vervolgd door het bespreken van de komst van Daoud Nassar. Er is hierover een goed overleg geweest met Maarland en er wordt nog gekeken wie er wordt gevraagd om de andere zijde van het JoodsPalestijnse conflict te belichten.

Het moderamen zal aandacht gaan schenken aan het probleem van de kleiner wordende actieve groep gemeenteleden, met als gevolg daarvan de kans van missen van signalen uit de wijken, en het moeilijker kunnen opvullen van diverse vacatures op verschillende gebieden.

De tekening over het centrumplan Loppersum, die voor iedereen ter inzage lag op het gemeentehuis , wordt in de vergadering nog even bekeken.

Er is een stappenplan opgezet om samen met wijk Maarland pastoraat te gaan aanbieden. Er wordt een voorstel aangenomen om eerst in een ‘proefwijk’ te kijken hoe het gaat.

De wijkwerkers van wijk Maarland en wijk Loppersum zullen hierover worden geïnformeerd en daarna zal er op de gezamenlijke gemeenteavond van 21 april 2015 verder over worden gesproken. Over de verdere invulling hoe dit pastoraat vorm zal krijgen wordt nog nagedacht.

Vanuit de Diaconie wordt meegedeeld dat er in 2015 1x per kwartaal wordt gecollecteerd voor de Voedselbank en 6x in het jaar 2015 voor Stichting Leergeld.

Een gezamenlijk aan te leggen tuin voor de Voedselbank is in een vroeg stadium; er wordt overlegd met de burgerlijke gemeente voor afstemming.

De kledingactie op Dankdag was weer een groot succes. Volgend jaar zal eerder worden begonnen met de actie om speelgoed voor de Voedselbank te verzamelen.

In Wiemersheerd zal in 2015 bij de weeksluiting worden gecollecteerd voor hospice ‘de Schutse’.

Op dinsdag 17 februari 2015 (dag voor Aswoensdag) zullen we samen pannenkoeken eten als voorbereiding op de veertigdagentijd.

De reparatie van de kerkzaal is voltooid naar alle tevredenheid.

Er is ook nog een propeller tegen het plafond geplaatst om de warme lucht naar beneden te blazen.

De predikant vermeldt dat hij in het afgelopen seizoen de boekbespreking van het boek ‘de Uitnodiging’ van Paul Young, met veel plezier heeft gedaan.

In de archiefkast zijn de twee knielbanken gevonden. De Commissie Erediensten zal kijken of hier iets mee gedaan zal worden.

Nadat alles is gezegd wat nodig was, volgt de sluiting door het ‘Onze Vader’ te bidden.

Regina Feitsma, scriba