image_pdfimage_print

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-12-2015

Op 15 december jl. vergaderde de kerkenraad.

Na opening, bezinning en behandeling van het verslag van de vorige vergadering kwam aan het licht dat gemeenteleden die thuis de kerkdienst beluisteren via een ‘kastje’, dit ook op een later tijdstip kunnen doen. Als er belangstelling is voor zo’n kastje, kan dit gemeld worden bij André Dallinga, tel.: 571708.

De begroting voor 2016 van de diaconie werd goedgekeurd, evenals het collecterooster voor 2016.

De verbouwing van de pastorie in Zeerijp is nagenoeg klaar: de familie Huisman zal in januari a.s. verhuizen. De begroting voor 2016 van de kerkrentmeesters werd goedgekeurd.

Er werd teruggeblikt op afgelopen kerkdiensten en op de gehouden gemeenteavond.

Afgesproken werd om op 14 april 2016 een vrijwilligersavond te organiseren.

De bemensing van de kerkenraad werd besproken; een punt van zorg.

In januari 2016 zal er een boek verschijnen over de Mariakerk in ’t Zandt, geschreven door Menno Wieringa. Aan het eind van de avond was er een kerstpakket voor onze predikant.

De avond werd besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-10-2015

Verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum in de Vredekerk gehouden op 13 oktober 2015

De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom.

In de notulen van de vorige vergadering stond geschreven dat er tvopnamen zouden worden gemaakt van Bouke van der Ploeg (als bewoner van een van de Jarinowoningen die zullen worden gesloopt) tijdens het orgelspelen, maar die opnamen zijn nog niet gemaakt. Deze zullen op een later tijdstip plaatsvinden.

Vanuit het pastoraat wordt er verteld over de planning van een gezamenlijke ontmoetingsavond op 2 november in wijk 7. Het wordt gezien als een pilot.

De diaconie kan vermelden dat de “doe en deeltuin” officieel is geopend.

Dit jaar zullen er geen clubavonden zijn. De jongeren zeggen desgevraagd het nut er van niet te zien en er ook geen tijd voor te hebben. We betreuren dat als kerkenraad.

Op de vraag vanuit de kerkenraad wat er binnen het verband van de cluster zoal is bereikt, is het antwoord: één aanbod vorming en toerusting en één kerkdienst met Pinksteren in 2016.

Er is een hartenkreet van de Cie. Erediensten gehoord: zou de beamer een vaste en betere opstelling kunnen krijgen? De kerkrentmeesters zullen deze hartenkreet beoordelen tijdens één van de komende vergaderingen.

De kerkrentmeesters zijn verder druk met onder andere: kerktelefoon (inventarisatie naar de behoefte gedaan), ANBI op de website plaatsen, oudpapierorganisatie (in november een bijeenkomst van de lopers),

De predikant merkt op dat Ineke Versteeg (theologie stagiaire) is begonnen aan het werk in het kader van de leerplek.

En niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bidden we gezamenlijk het “Onze Vader”.

 Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-09-2015

In deze eerste vergadering van het nieuwe seizoen worden in het bijzonder Gerda Flikkema en Sieb van Dijken hartelijk welkom geheten die voor de eerste keer aanwezig zijn als nieuwe ambtsdragers.

Na goedkeuring van de notulen spreken we over de zaken die geregeld moeten worden ten aanzien van de ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instellingen). De PKN is door de Belastingdienst erkend als een ANBI. Wie aan een dergelijke instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk en erfbelasting.

Kerkgenootschappen moeten uiterlijk per 1 januari a.s. aan de nieuwe ANBIregeling voldoen. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden.

Het kerksignaal vanuit Wiemersheerd zal stoppen per 1 oktober 2015 en Wiemersheerd zal de organisatie hiervan bij de kerken zelf leggen. Er zijn gesprekken geweest met hoofd Facilitaire Dienst van Wiemersheerd. En de kerken zullen dit verder samen oppakken.

Omdat het Partnerschap met de Evangelische Gemeinde in Ruhland niet meer zo enthousiast in de gemeente wordt beleefd als in de beginjaren, doet de kerkenraad het voorstel om dit Partnerschap op een goede manier te beëindigen. Het gaat alleen om het officiële Partnerschap en niet om de dierbare en warme contacten die zijn overgebleven na al die jaren. Er wordt nog gekeken hoe dit vorm zal krijgen.

In het winterprogrammaboekje worden verschillende activiteiten in clusterverband aangeboden. Het voorstel wordt nu gedaan om één gezamenlijk boekje op te stellen waarin alle activiteiten van alle gemeenten van het cluster vermeld staan.

Na de gebruikelijke rondvraag sluiten we deze avond met het gezamenlijk opzeggen van het Onze Vadergebed.

R.Y. Feitsma-Koning, scriba

Verslag vergadering cluster Hogeland-Oost

Op 12 oktober kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Leermens.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Zes jaar geleden zijn deze gemeentes voor het eerst samengekomen op initiatief van onze classis. Het doel was om als kleiner wordende gemeentes elkaar te informeren en te inspireren en waar dat wenselijk is, samen te werken.

Op de vergadering van 12 oktober stonden activiteiten rond de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar centraal. Ds Marco Roepers (PKN i.w. Loppersum-Maarland) vertelde iets over het initiatief in zijn gemeente: De Kerk Draait Door. Dit waren een aantal avonden met een thema, ingeleid met een filmpje en gevolgd door gesprek. De avonden werden steeds afgesloten met een hapje en een drankje. De bijeenkomsten werden door de deelnemers als zinvol ervaren, maar toch werd de groep steeds kleiner. Er is toen besloten om er – tijdelijk – mee te stoppen.

Anne Nijland, jeugdwerker (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd) vertelde over de groep van 30-50 jaar in haar gemeente. Het is moeilijk om hen bij elkaar te krijgen, iedereen heeft het erg druk. Maar bij een jeugddienst komt de groep wel. Ook de zogenaamde brunchdiensten zijn een succes. Er is dan een andere opstelling in de kerk, met zitjes rond tafels. Eerst is er koffie en dan om 10.00 uur begint de dienst, wat informeler dan gewoonlijk. De groep van 30 tot 50 jaar herkent zich vaak niet of minder in de heersende liturgie.

In het gesprek hierover wordt gesteld dat het steeds opnieuw belangrijk is om je af te vragen wat je wilt: Wil je je kerk (weer) vol krijgen of wil je deze leeftijdsgroep ruimte bieden in de gemeente?

Aan het eind van de vergadering kondigde de voorzitter van het cluster, Tineke Buitenhuis, aan dat zij in verband met een verhuizing moet stoppen. Gelukkig is Lina van Zanten bereid om de voorzittershamer over te nemen!

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster Hogeland-Oost,
De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)

De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-09-2015

Na de opening om 20.00 uur leest ds. Tjalling Huisman enkele teksten voor uit de Bijbel waarin wordt gesproken over vluchtelingen/vreemdelingen.

Hierin blijkt duidelijk de grondtoon over het opnemen van vreemdelingen. Onze houding over het opvangen en hen perspectief bieden is belangrijk. Hierna leest hij het gebed van een asielzoeker.

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en bij de ingekomen stukken wordt gesproken over o.a.: de viering van Pinksteren 2016 in groter verband, de heropening van de Mariakerk in Oosterwijtwerd en een logische wijziging in de Kerkorde.

De jaarrekening 2014 van de diaconie wordt goedgekeurd. Voor de ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instellingen) moeten er diverse zaken op de website worden geplaatst. Hierover gaat de diaconie in overleg met de kerkrentmeesters omdat ook zij dergelijke documenten moeten aanleveren.

Er wordt gesproken over de verbouw van de pastorie in Zeerijp, die nu wel opschiet. Eveneens een onderwerp van gesprek is de overdracht van de Petrus & Pauluskerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De jaarrekening 2014 van de kerkrentmeesters wordt goedgekeurd.

Er zijn zorgen over de kerktelefoon in Wiemersheerd, waar verandering in gaat komen.

Er worden wel mogelijkheden gezien om het probleem op te lossen. Enkele kerkenraadsleden gaan zich daarvoor inzetten.

We worden bijgepraat over de ‘proefwijk’, waarin het pastoraat van wijk Loppersum en wijk Maarland gezamenlijk gaan werken. Er wordt een interessante bijeenkomst in oktober voorbereid voor deze wijk.

Maarland is niet vertegenwoordigd in de WMO-commissie (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek). De Zorgcoöperatie Loppersum vraagt de kerken of er taken zijn die elkaar overlappen. De diaconie wil ook inventariseren wat zij in dit verband kan doen.

Om 22.15 uur besluiten we de vergadering met het uitspreken van het Onze Vader.

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 21-05-2015

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 mei 2015 als vervolg op de gezamenlijke vergadering in de Vredekerk te Loppersum die vooraf werd gehouden.

Omdat we de vergadering al in gezamenlijk gezelschap waren begonnen met wijk Maarland gaan we gewoon verder met de agenda.

Het is gebleken dat de headset die de afgelopen tijd gebruikt wordt, en die in bruikleen is, prima bevalt. Er is geen gekraak meer te horen als de predikant voorgaat. De problemen liggen aan het zogenaamde nieuwe G4 netwerk van KPN. Wat betekent dat de signalen die de microfoon uitzendt niet goed meer kunnen worden opgevangen. Onze eigen apparatuur wordt nu aangepast bij de leverancier.

Alle wijkwerkers zijn uitgenodigd voor de laatste kerkenraadsavond van 11 juni a.s., die we samen afsluiten met een hapje en een drankje in ontspannen sfeer.

Ook zijn de wijkwerkers uitgenodigd voor een pastoraal uitje op 6 juni. De plaats waar het is en de uitwerking van de dag blijft nog een verrassing

Op 17 juni zullen de collectantjes van de zendingsbusjes een dagje uit gaan naar de NOVO in Uithuizen. Dit wordt georganiseerd door de diaconie.

Alle examenleerlingen in wijk Loppersum en wijk Maarland hebben namens het jeugdwerk een roos ontvangen en hen werd op deze manier sterkte gewenst. Dit gebaar is door de jongelui zeer gewaardeerd.

Op 29 mei zal er een filmpje (een zogenaamde lipdub) door de jeugd worden opgenomen die zal worden vertoond op de jubileumdag van de Vredekerk. De Commissie Erediensten is al heel druk bezig om er een mooie dag van te maken!

De Missionaire Werkgroep heeft vergaderd samen met de voorgangers. Er is geëvalueerd: de Musical Ruth in november was een succes; ook financieel gezien.

De Gebedsdienst voor de eenheid van de Wereld in januari was ook succes. Mooie opkomst.

Verder zal er worden gekeken naar een mogelijke vorm van samen eten.

Provider gaat op 8 juni samen met een groep ‘creatievelingen’ brainstormen over een nieuw jaarprogramma van Provider.

En aan het eind van deze vergadering gekomen is er ook een eind aan het voorzitterschap van Jacob Ozinga gekomen. Zijn taak zal de volgende keer worden opgepakt door Geert Jan Reinders.

 

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 12-02-2015

Verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum op dinsdag 12 februari 2015 na de gezamenlijke vergadering in ’t Gebouwtje te Leermens

De avond was al geopend op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering en na de pauze vervolgen we de vergadering met de kerkenraadsleden van wijk Loppersum.

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend.

Een aantal zaken komen uit de notulen naar voren en wordt besproken.

In de dienst van 8 februari jl. hebben we geprobeerd met YouTube een lied te zingen met de kinderen; dit is niet goed gelukt. Er was veel vertraging van het filmpje naar het beeld op de beamer. Er zal aan worden gewerkt om dit een volgende keer beter te laten verlopen.

Het voorkomen van kaarsvetvlekken op het kleed tijdens het aansteken van de tafelkaarsen door de kinderen voor in de kerk gaat iets beter, maar het druppen lijkt welhaast onvermijdelijk.

Uit het pastoraat komt het voorstel om de leeftijd van mensen die vanwege hun verjaardag een bloemetje krijgen, zal worden verhoogd naar 85 jaar, net als de kerstattentie van de gezamenlijke kerken. Verder heeft er een duidelijke oproep gestaan in de Kerkbode en het Kerkblad om wijkwerkers te vinden.

De Kindernevendienst heeft er voor gekozen om dit jaar geen 40dagentijdproject te doen. De uitwerking sprak de leiding niet erg aan. Wel zal het onderwerp in de nevendiensten zelf worden uitgewerkt, er wordt een projectlied gezongen met kinderen en er zal een gebed worden voorgelezen door het ‘kind van de zondag’.

De officiële financiële jaarvergadering zal worden geschrapt. Alleen de jeugd heeft immers nog een eigen budget. De financiële zaken zullen gewoon worden besproken op de gemeenteavond na de Biddagdienst.

De diaconie is blij te kunnen melden dat de burgerlijke gemeente welwillend staat tegenover het plan om een diaconale tuin op te zetten.

De Missionaire Werkgroep is blij dat Esther Brontsema bereid is gevonden om zitting te nemen in de Werkgroep. De afvaardiging vanuit de Vredekerk is hiermee weer compleet.

De predikant meldt verder dat hij weer een goed jaargesprek heeft gehad met de voorzitter en een moderamen lid.

Er komt niet veel meer aan de orde en daarom besluiten we de vergadering met het bidden van het Onze Vader en wenst de voorzitter ons wel thuis.

Regina Feitsma, scriba

Verlag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-01-2015

Deze keer wordt het bezinningsmoment begonnen met het aansteken van een kaars. Uit Johannes 8:12 wordt gelezen ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Daarna wordt de vraag gesteld wat wij ervaren bij ‘het licht’

Een aantal reacties: het gevoel van ‘Hij is er….’, warmte, mooi omdat het een wereldwijd bekend symbool is, voelt in de kerk als thuiskomen, de liefde van God is er ondanks alles. Een mooie opening, waarna de kaars de hele vergadering blijft branden.

De vergadering wordt vervolgd door een punt van de jeugdouderlingen, die in de kerkzaal iets meer aandacht voor de kinderen zouden willen zien. En niet alleen dat voor vertrek naar de Kindernevendienst alleen het kinderlied wordt gezogen en het lichtje wordt meegenomen. Maar iets meer een soort van ‘dienstje in de dienst’. Dit punt zal verder uitgewerkt worden.

Er wordt een opmerking gemaakt over de lengte van de mededelingen. Dit punt zal worden opgepakt en de mededelingen zullen worden ingekort.

Vanuit de diaconie wordt gemeld dat de collecten in Wiemersheerd voor ‘de Schutse’ al zijn begonnen. Er zal daar ook nog een informatieve avond over worden georganiseerd.

De collectebus bij het koffiedrinken na de dienst blijft tot de zomervakantie voor de ‘Open Hof’ bestemd.

De Jeugdouderling deelt mee dat de club dit jaar voor het eerst mee doet met Sirkelslag van de PKN op 6 februari a.s. Dit is een groots opgezette spelavond voor de jeugd waar in het hele land duizenden andere jongeren in Nederland aan meedoen vanuit hun eigen woonplaats. Online sta je in verbinding met elkaar. Het is een interactief spel tussen groepen uit heel Nederland! Het brengt op een ontspannen manier christelijke thema’s en onderwerpen over aan kinderen en jongeren.

Er volgt een verslag van de vergadering van de classis waarin eerst met elkaar werd gegeten en daarna werd gesproken over het onderwerp: hoe zien wij onze kerken in de classis in de toekomst. Er was een redelijke grote opkomst uit de gehele classis Noordoost Groningen (70 personen) en er kwamen veel herkenbare situaties naar voren uit de vragen die werden gesteld. Verder werd meegedeeld dat iemand van de PKN, die werkt met de zogenaamde pioniersplekken, de gemeenten langs zal gaan om ook ons als gemeente op weg te helpen onze toekomst vorm te geven.

De Commissie Erediensten meldt over de speciale dienst op 30 mei a.s., vanwege ‘50 jaar Vredekerk’. De commissie heeft vele leuke ideeën, maar wil nog niets verklappen.

De predikant vermeldt verder dat op donderdag 22 januari de interkerkelijke gebedsbijeenkomst in het Dorpshuis te Loppersum voor de eerste keer wordt georganiseerd. De organisatie is in handen van de vier voorgangers van Loppersum.

Na de gebruikelijke rondvraag bedankt de afgevaardigde van wijk Maarland voor de lekkere Nieuwjaarsrol met slagroom, (een grote uitvoering!) en daarna sluiten we deze avond met het gezamenlijk opzeggen van het Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-12-2014

De avond wordt geopend door een gedeelte dat gelezen wordt uit Jesaja 9: 16, met voor velen de zeer bekende woorden ‘Een volk dat in duisternis ronddoolt…..’.

Hierna volgen enkele woorden over de periode van verwachting waarin wij in deze Adventstijd leven. In de tijd van de Bijbel verwachtte men dat Jezus het volk zou bevrijden van onderdrukking. Wij zien Hem, in deze periode van vaak veel uiterlijk vertoon met veel kaarslicht, kerstballen en gezelligheid, als brenger van geestelijke vrijheid, een hoopvolle toekomst en een leven in vriendschap, vrede en blijdschap.

De vergadering wordt vervolgd door het bespreken van de komst van Daoud Nassar. Er is hierover een goed overleg geweest met Maarland en er wordt nog gekeken wie er wordt gevraagd om de andere zijde van het JoodsPalestijnse conflict te belichten.

Het moderamen zal aandacht gaan schenken aan het probleem van de kleiner wordende actieve groep gemeenteleden, met als gevolg daarvan de kans van missen van signalen uit de wijken, en het moeilijker kunnen opvullen van diverse vacatures op verschillende gebieden.

De tekening over het centrumplan Loppersum, die voor iedereen ter inzage lag op het gemeentehuis , wordt in de vergadering nog even bekeken.

Er is een stappenplan opgezet om samen met wijk Maarland pastoraat te gaan aanbieden. Er wordt een voorstel aangenomen om eerst in een ‘proefwijk’ te kijken hoe het gaat.

De wijkwerkers van wijk Maarland en wijk Loppersum zullen hierover worden geïnformeerd en daarna zal er op de gezamenlijke gemeenteavond van 21 april 2015 verder over worden gesproken. Over de verdere invulling hoe dit pastoraat vorm zal krijgen wordt nog nagedacht.

Vanuit de Diaconie wordt meegedeeld dat er in 2015 1x per kwartaal wordt gecollecteerd voor de Voedselbank en 6x in het jaar 2015 voor Stichting Leergeld.

Een gezamenlijk aan te leggen tuin voor de Voedselbank is in een vroeg stadium; er wordt overlegd met de burgerlijke gemeente voor afstemming.

De kledingactie op Dankdag was weer een groot succes. Volgend jaar zal eerder worden begonnen met de actie om speelgoed voor de Voedselbank te verzamelen.

In Wiemersheerd zal in 2015 bij de weeksluiting worden gecollecteerd voor hospice ‘de Schutse’.

Op dinsdag 17 februari 2015 (dag voor Aswoensdag) zullen we samen pannenkoeken eten als voorbereiding op de veertigdagentijd.

De reparatie van de kerkzaal is voltooid naar alle tevredenheid.

Er is ook nog een propeller tegen het plafond geplaatst om de warme lucht naar beneden te blazen.

De predikant vermeldt dat hij in het afgelopen seizoen de boekbespreking van het boek ‘de Uitnodiging’ van Paul Young, met veel plezier heeft gedaan.

In de archiefkast zijn de twee knielbanken gevonden. De Commissie Erediensten zal kijken of hier iets mee gedaan zal worden.

Nadat alles is gezegd wat nodig was, volgt de sluiting door het ‘Onze Vader’ te bidden.

Regina Feitsma, scriba