image_pdfimage_print

Kort verslag van de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 12 oktober kwam het cluster weer bijeen, dit keer in ‘t Zandt.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland.

We hebben tijdens deze vergadering de doelstelling waar we een tijdje over nagedacht hebben, vastgesteld. Door de kerkenraden van alle gemeenten van het cluster is hij goedgekeurd.

De doelstelling luidt:
We willen een structuur scheppen
waarbij wij bloeiende, netwerkende gemeentes zijn,
die van elkaar leren en met elkaar samenwerken,
waarin plaats is voor (jongeren en) allen die betrokken willen zijn,
die over grenzen heen kijken.

Verder hebben we veel lovende woorden gesproken over het gezamenlijke aanbod van het Winterprogramma. Hetty Werkman uit Loppersum heeft behoorlijk wat werk besteed aan het samenvoegen van al de informatie. Het is goed om van elkaars aanbod op het gebied van Groei en Bezinning te weten en daar ook aan deel te nemen. Zo zijn er mensen uit de gemeente BierumHolwierdeKrewerd die meedoen aan de cursus Toerusting Pastoraat, die vanuit SpijkLosdorp gegeven wordt.

Daarna hebben we het gehad over Pinksteren 2017. Alle kerkenraden hebben besloten om in 2017 weer gezamenlijk Pinksteren te vieren, maar ditmaal in een grotere kerk. Waarschijnlijk wordt dat de Vredekerk in Loppersum, want het orgel van de Petrus en Pauluskerk is dan in renovatie.

We hebben nagedacht over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat het een open, vrolijke en toegankelijke dienst wordt waarin zoveel mogelijk mensen uit de verschillende gemeenten zich thuis kunnen voelen. De ideeën die we hebben, geven we door aan de voorbereidingsgroep van de Pinksterdienst. Uit iedere gemeente zullen we weer twee mensen vragen om mee te doen.

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster HogelandOost,
De voorzitter van het cluster, Lina van Zanten (PKN BierumHolwierdeKrewerd)
De scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. LoppersumMaarland)

Verslag kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 12-05-2016

Na de opening van Geert Jan leest Miranda als bezinning een stukje voor over vergeven/ vergeving.

Soms lijkt vergeving niet mogelijk maar door het verstrijken van de tijd is er soms toch zicht op.

Gelukkig mogen wij dankzij Gods vergeving als bevrijde mensen leven. Maar wij zijn ook geroepen om anderen te vergeven.

Na dit stukje spreken we nog met elkaar over het feit dat jij soms wel wilt vergeven, maar de ander niet. Toch kan het je een goed gevoel geven, omdat jij het wel kwijt bent als je dit hebt uitgesproken naar de ander.

De vergadering wordt voortgezet met het bespreken van zaken rondom de nieuw te bevestigen ambtsdragers en de bevestigingsdienst van 22 mei a.s.

Er blijft nu nog één vacature van wijkouderling over binnen de kerkenraad.

Er is geschoven binnen de wijken, zodat  wijk  10 en 14 bij de wijkouderling van wijk  12 en 13  komt.

Vervolgens is de kerkenraad blij dat naast Trijnie Moesker ook Simone Miske bereid is gevonden om wijkwerker te worden.

We spreken over  een aantal praktische zaken om het gezamenlijke preekrooster 2017 in te vullen.

Vanuit het  Pastoraat wordt gemeld dat de laatste Straatontmoetingsavond is afgezegd vanwege te weinig aanmelding. Dit zal in het najaar opnieuw  worden opgepakt.

De Diaconie meldt dat er steeds minder regelmatig wordt gelopen met de zendingsbusjes. De collectantjes krijgen binnenkort een uitnodiging voor een gezellig uitje op 15 juni naar de Bloemenboerderij in Saaxumhuizen en daarbij wordt gevraagd dat, als ze niet meer willen collecteren om het busje in te leveren.

De Jeugdouderling vertelt dat er rozen zijn uitgedeeld aan de examenkandidaten als bemoediging. Dit werd zeer gewaardeerd door de jongeren!

Vervolgens horen we nog dat er weer een groepje mensen is begonnen in de Doe en Deeltuin.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Geert Jan de vergadering en hierna bidden we samen het Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 12-04-2016

Verslag van de kerkenraadsvergadering  gehouden op 12 april  2016

Na het openingswoord van Geert Jan Reinders die daarna iedereen hartelijk welkom heet, leest Linda een mooie parabel voor over ‘Een lichaam, vele leden’. De pink als klein lichaamsdeel lijkt niet in tel, maar kan grootse dingen doen en hoort er dus helemaal bij.

De vergadering wordt voorgezet met verheugend nieuws dat er drie gemeenteleden bereid zijn gevonden om als ambtsdrager bevestigd te worden.

Vervolgens doen enkele wijkouderlingen verslag van de Straatontmoetingsavonden die zijn geweest. Deze zijn door de deelnemers en de wijkouderlingen zelf als zeer waardevol ervaren en geven hoop en moed om hiermee door te gaan.

Hierna wordt er vooruitgekeken naar de Pinksterclusterdienst in ’t Zandt; er wordt hard aan deze dienst gewerkt.

De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters kan nog meedelen dat de vloerbedekking in de kerkzaal snel en naar alle tevredenheid is gelegd. Ook moet hij echter melden dat het koper van de bliksemafleider van het kerkgebouw is gestolen.

In de rondvraag wordt nog gevraagd of men reacties heeft gehoord over het 40dagentijddagboekje: Ja, positieve! Graag volgend jaar weer.

Tenslotte aangekomen bij het einde van de vergadering bidden we samen het Onze Vader en besluit de voorzitter deze vlotte vergadering.

Regina Feitsma,
scriba

Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 12-05-2016

In zijn openingswoord heet de preses de nieuwe kerkenraadsleden hartelijk welkom.

Na de bezinning wordt afscheid genomen van de vertrekkende leden. Hen wordt hartelijk dank gezegd voor hun inzet voor de gemeente. Deze dank gaat vergezeld van een boek.

Anja, Trijnie, Tineke en Meertinus bedanken de kerkenraad voor de goede afgelopen periode en de plezierige samenwerking. Na een kopje koffie verlaten zij de vergadering.

Bij de ingekomen stukken is o.a. de uitnodiging van de Prot. Gemeente BierumHolwierdeKrewerd voor de bevestigingsdienst van hun nieuwe predikant op zondag 19 juni.

De diaconie meldt dat er afgelopen woensdagmiddag met een grote groep vrijwilligers in de Doe en deeltuin prei, andijvie en sla is geplant.

De kerkrentmeesters zijn verheugd dat de begroting voor 2016 goedgekeurd is door het RCBB.

Het dienstenrooster voor 2017 wordt door ds. Tjalling gepresenteerd; een hele klus, het maken van zo’n rooster.

Enkelen geven zich op om de startdienst mee voor te bereiden. Er wordt teruggeblikt op de vrijwilligersavond: iedereen heeft het een erg leuke avond gevonden. Drie ouderlingen zijn naar de Landelijke Pastorale Dag geweest, die erg inspirerend was.

Met het uitspreken van het Onze Vader wordt de vergadering rond 22.00 uur besloten.

Wippy Kempenaar, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10 maart 2016

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering en Annie leest vervolgens een tekst alvast over Pasen en het gedicht ‘Najaarslaan’ van Jacqueline van der Waals.

De vergadering wordt vervolgd door de evaluatie van de  gemeentevergadering van 9 maart.

Geert Jan concludeert dat, vanwege het feit dat alle gemeenteleden persoonlijk middels een brief zijn uitgenodigd, er een grote opkomst was. (76 personen).

De bedoeling  van de avond was  dat men kon aangeven hoe men dacht over de Federatie en de samenwerking met wijk Maarland in de toekomst. De kerkenraad heeft een goed gevoel over de avond; de gemeente heeft  in kleine groepjes haar mening kunnen geven en vervolgens werden deze meningen samengevat in de grote groep. De kerkenraad zal nu contact opnemen met wijk Maarland en dit onderwerp verder bespreken.

Na de koffie worden de andere agendapunten behandeld. Het moderamen doet de kerkenraad het voorstel om de leeftijdsgrens op te hogen tot 75 jaar, om gemeenteleden te kunnen vragen voor het ambt en de kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Vanuit het Ouderlingenpastoraat wordt verheugd gemeld dat in april twee ‘straatontmoetingsavonden’ staan gepland, als vervolg op de succesvolle avond van wijk 7.

En vanuit het College van Kerkrentmeesters wordt gemeld  dat de vloerbedekking vanaf  14 maart gelegd zal worden, en de schoorsteen van de pastorie zal worden vervangen i.v.m. veiligheidseisen van de  NAM.

Aan het einde van de vergadering bidden we samen het Onze Vader en besluit de voorzitter de vergadering.

 

Regina Feitsma,

scriba

Verslag van de gemeenteavond wijk Loppersum op 9 maart

Verslag van de gemeenteavond van wijk Loppersum op 9 maart 2016, na de dienst van Biddag voor gewas en arbeid

De avond wordt geopend door Geert Jan Reinders die blij is dat er in zo’n grote getale gehoor gegeven is aan de oproep om onder andere te komen praten over het federatieproces. De volgende zaken zullen deze avond aan de orde komen: de financiën van de kerk en hoe de gemeente de toekomst ziet voor wat betreft de samenwerking met wijk Maarland.

Hierna wordt de vergadering voortgezet met het punt: Financiën van de kerk.

Ad Bakker meldt dat het jaar 2015 is afgesloten met een tekort; het onderhoud aan het dak bleek groter dan gedacht en de collecten lopen, vanwege minder kerkbezoek, terug.

De vraag wordt gesteld hoe ‘het traktement’ moet worden afgelezen. Er wordt begroot op basis van een 100% plaats en als we dan eens tijdelijk vacant zouden zijn kunnen we dit financieel beter opvangen. Een vraag over gas/water/elektra – de kosten zijn gelijk gebleven terwijl er zonnepanelen op het dak liggen; de boekhouder begroot liever wat hoger. het Jeugdwerk heeft een groot voordelig saldo; men had liever gezien dat dit lager zou zijn. Opmerking KRM: binnenkort gaat de jeugd een dag op stap.

Vervolgens heeft Ad Bakker een opmerking over het restaureren/vervangen van het orgel. Wie een advies over vergaren van gelden heeft, graag vervoegen bij Ad! Het College van Kerkrentmeesters buigt zich hierover.

Op 14 maart zal het tapijt in de kerkzaal worden vervangen en vervolgens zullen de stoelen in een andere opstelling worden neergezet.

Daarna volgt een inleiding van Marco; het proces vanaf de Federatieondertekening tot nu toe Hierna gaat men in groepjes uiteen en spreekt met elkaar over de Federatie zoals die nu loopt, hoe men zich hierbij voelt en hoe het verder zou moeten. Bij terugkomst volgt een kort verslag van ieder groepje, waarna er stembriefjes worden uitgedeeld met daarop 3 voorstellen:

 1. Doorgaan; de fusie komt wel.
 2. Aanpassen van verwachtingen (geen fusie meer). Gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen terugbrengen tot noodzakelijke, Federatiekerkenraad gaat in ruste, maar de positieve zaken die lopen gaan door.
 3. Stoppen met het Federatieproces.

De uitslag: van de 76 geldige stemmen zijn er 3 blanco, 1 voor voorstel 1, 67 voor voorstel 2, en 5 voor voorstel 3.

Het moderamen zal in een brief aan de kerkenraad van wijk Maarland vragen om snel als Federatiekerkenraad bij elkaar te komen om deze uitslag te bespreken.

Bij punt Rondvraag volgen enkele vragen over de nieuwe opstelling van de stoelen en de kleur van het tapijt. Een opmerking volgt over de toiletten die zo mooi gerenoveerd zijn. Na deze laatste opmerking sluit de voorzitter de vergadering met een ‘wel thuis’ .

Regina Feitsma, scriba

Voor ieders duidelijkheid

Het bezit van kennis geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter.

(A.P. de Moncrif 16871770)

Hierboven heeft u kunnen lezen hoe in wijk Loppersum op de gemeenteavond is gesproken over de Federatie en de samenwerking met wijk Maarland.

Ook in wijk Maarland is een gemeentevergadering over hetzelfde onderwerp geweest.

De avond is prettig verlopen aldus de kerkenraad, maar zij heeft de indruk dat het niet voor iedereen duidelijk is wat de uitslag van de avond inhoudt.

De uitslag kwam tot stand nadat iedereen kon stemmen op één van de drie voorstellen van de kerkenraad:

 1. Doorgaan met het federatieproces; de aanhouder wint. De fusie komt wel.
 2. Aanpassen van de verwachtingen (geen fusie meer) Het overleg op kerkenraadsniveau terugbrengen tot het noodzakelijke. De federatiekerkenraad (= gezamenlijke moderamina) gaat in ruste, maar de positieve dingen aan de basis gaan gewoon door
 3. Stoppen met het hele federatieproces.

De exacte uitslag kunt u in het verslag van de gemeentevergadering lezen.

Er was een overgrote meerderheid voor keuze 2.

 • Dit houdt echter níet in dat we stoppen met de samenwerking met wijk Maarland. Daarvoor zijn de zaken die samen zijn en goed lopen, voor de kerkenraad te dierbaar. De kerkenraad van wijk Loppersum wil graag alles wat goed loopt o.a. het Jeugdwerk, het gezamenlijk Pastoraat, de diaconie, Provider etc. behouden en waar mogelijk ook uitbreiden. Aan de andere kant wil zij zich graag richten op de eigen gemeente en niet meer de energie steken in een fusie die (nog) zo ver weg lijkt te liggen.

Hoe we precies verder gaan is natuurlijk nog niet duidelijk maar daarover zijn we samen met wijk Maarland open in gesprek.

De kerkenraad van wijk Loppersum hoopt dat eventuele onduidelijkheden uit de weg zijn geruimd.

Hebt u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter van de Kerkenraad:

Geert Jan Reinders, tel. 572576 of uw eigen wijkouderling (zie Gemeentegids voor telefoonnummers).

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 9-2-16

Na opening, bezinning en behandeling van de notulen van de vorige vergadering gaan we verder met het punt betreffende de voorstellen van wijk Maarland die we ontvingen op de Federatiekerkenraadsvergadering van 2 februari jl.

Deze voorstellen, die gaan over verschillende onderdelen en de voortgang van de federatie, worden toegelicht door de moderamenleden.

We spreken over hoe wij de samenwerking op dit moment ervaren, met o.a. haar waardevolle zaken zoals het jeugdwerk, de diaconie, de ‘straatontmoeting’ van wijk 7, vorming & toerusting, Provider, enzovoorts.

De kerkenraad besluit dat zij de gemeente graag wil horen over hoe zij over de voorstellen denkt.

De vergadering hierover zal na de Biddagdienst voor gewas en arbeid worden gehouden.

De agenda wordt verder afgewerkt, waarbij er vanuit de Commissie Erediensten wordt gemeld dat op 10 april het kinderkoor ‘Eigenwijs’ uit Ten Boer komt zingen in de dienst en dat op 28 augustus de Praiseband, ook uit Ten Boer, haar medewerking zal verlenen aan de dienst.

Ook wordt vastgesteld dat de Startzondag is verzet naar 18 september.

Regina Feitsma, scriba

Verslag gemeenteavond wijk Maarland

Kort verslag van de gemeenteavond van de hervormde wijkgemeente Maarland, gehouden op 7 maart 2016 om 20.00 uur in Elthato, Zeerijp

Voorzitter Maarten Burggraaff opent de vergadering, waaraan ruim 30 gemeenteleden deelnemen, met een inleiding uit het Liedboek: ‘Voor onderweg’.

Er is voor vanavond één onderwerp gekozen: samen onderweg zijn.

Van het stuk over de voortgang in het federatietraject, dat door de kerkenraad is besproken op 29 december 2015, heeft hij een PowerPoint presentatie gemaakt. We bespreken de zinnen / uitspraken / stellingen.

Diverse positieve federatieonderdelen worden genoemd, zoals: de samenwerkende diaconieën, kindernevendienst, jeugdwerk – catechisaties, gezamenlijk pastoraat in een pilotwijk, wat een vervolg krijgt in andere wijken, e.d.

We bespreken wat we verstaan onder het ‘Maarlandgevoel’. Een aantal exgereformeerden van Maarland vindt ‘samen’ moeilijk. De verschillen in geloofsbeleving lopen door de wijken heen; dat moeten we ons wel realiseren. Voor welke kerkdienst je kiest hangt vaak ook af van welke predikant er voorgaat, evenals welke orde van dienst er wordt gebruikt.

Er wordt voorgesteld om ook eens andersoortige/ experimentele diensten te organiseren, zoals een Taizédienst. Dat zou best kunnen.

Enkele gemaakte opmerkingen:

 • het doel (fusie) moet geen eindpunt zijn, maar een nieuw begin
 • de naam: wijkgemeente Vredekerk wordt mooier gevonden dan wijkgemeente Loppersum
 • het kost veel energie zoals het nu gaat; beter even ‘loslaten’, waarna je ontspannener door kunt gaan
 • we kunnen tevreden zijn met hoe ver we inmiddels zijn

Over de gezamenlijke diensten wordt gesproken. In het stuk staat dat ze niet allemaal even succesvol zijn, wat inhoudt dat we niet zo veel elkaars diensten bezoeken (Maarland / Loppersum). We komen niet zo gemakkelijk ‘over het spoor’.

Het voorstel is om ongeveer 10 diensten per jaar ècht gezamenlijke diensten te laten zijn (1 dienst op een zondag), zoals met Palmpasen, Hemelvaart, Pinksteren, startzondag, oudjaar en Nieuwjaar. De andere diensten zijn uiteraard ook gezamenlijk, maar met keuzemogelijkheid.

Laat de weg ons doel zijn. In één federatie, als 2 wijkgemeenten samen onderweg blijven’.

Om 22.00 uur sluit Maarten de bijeenkomst. Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en voor zijn of haar inbreng. Hierna kan er nog worden nagepraat onder het genot van een glaasje.

Wippy Kempenaar, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 8-12-2015

Nadat iedereen hartelijk welkom is geheten volgt bezinning en behandeling van de notulen van de vorige vergadering.

Het Zanguurtje in Wiemersheerd, zoals die al ruim 35 jaar bestaat, zal worden stopgezet vanwege te weinig deelname.

Theo Uil zal als kerkorganist per 1 januari stoppen. Hij zal op 27 december voor de laatste keer ons gezang begeleiden.

De predikant geeft aan dat hij graag wat meer diensten zou willen ruilen binnen de classis. De kerkenraad vindt het een goed idee om ook eens buiten de eigen muren te kijken.

De jeugdouderling meldt dat het doel van het nieuwe seizoen voor de jeugdcollectes is: ‘Stichting de Vrolijkheid’. Bedoeld voor activiteiten die georganiseerd worden voor vluchtelingkinderen in de azc’s.

Er wordt van 6 op 7 februari 2016 ‘De Nacht zonder Dak’ georganiseerd. Jongeren uit Loppersum, Zeerijp en Middelstum lopen elkaar tegemoet en zullen in Westeremden de nacht in een schuur doorbrengen.

Verder zal Provider drie avonden, dorpsbreed, organiseren in het Dorpshuis over ‘het levenseinde’. De avonden worden gehouden op 4, 18 april en 9 mei.

In het cluster wordt flink gewerkt door de werkgroep ‘Pinksteren 2016’ aan de invulling van Pinksteren 2016 in ’t Zandt.

De meeste kerktelefoonkastjes zijn aangelegd bij de betreffende mensen thuis; men heeft ze zeer enthousiast ontvangen.

De avond wordt besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 12-11-2015

Deze vergadering volgde op de gezamenlijk gehouden vergadering en kon dus erg kort gehouden worden.

Vanuit de Classis en de Commissie Erediensten waren er geen zaken te melden. De afvaardiging van het Cluster kon definitief meedelen dat de Pinksterviering in clusterverband in 2016 in de Gereformeerde Kerk te ’t Zandt zal plaats vinden. Nadere informatie zal nog volgen.

Vanuit de gemeente was de vraag gekomen waar de gemeenteavond na Dankdag is gebleven. De kerkenraad merkte op dat deze ongemerkt is verdwenen nadat Dankdag naar de zondag is verplaatst. Het voorstel werd daarom gedaan om deze avond gewoon weer in te plannen en af te zeggen als er geen onderwerp is.

Er is een brief naar de Partnergemeente Ruhland gestuurd om voor te stellen het Partnerschap officieel te beëindigen. Dit omdat er in de gemeente steeds minder animo is om dit partnerschap in stand te houden, ook omdat de samenstelling van onze gemeente is veranderd en er steeds minder mensen weet hebben van dit Partnerschap. Er zijn in de loop van de jaren wel mooie en dierbare contacten ontstaan en deze blijven natuurlijk bestaan.

De knuffels en het speelgoed dat is verzameld op Dankdag, zullen niet naar de Voedselbank gaan; zij heeft besloten om zich dit jaar alleen te richten op haar kerntaak, nl. levensmiddelen e.d. inzamelen en distribueren. Er is door de diaconie contact opgenomen met Stichting Eemsmond Helpt de Polen en zij stuurt deze inzameling nu naar de Oekraïne.

Na deze korte vergadering eindigen we de vergadering met het samen bidden van het Onze Vader

Regina Feitsma, scriba