Categoriearchief: Verslagen

image_pdfimage_print

Verslag gemeenteavond wijk Maarland

Kort verslag van de gemeenteavond van de hervormde wijkgemeente Maarland, gehouden op 7 maart 2016 om 20.00 uur in Elthato, Zeerijp

Voorzitter Maarten Burggraaff opent de vergadering, waaraan ruim 30 gemeenteleden deelnemen, met een inleiding uit het Liedboek: ‘Voor onderweg’.

Er is voor vanavond één onderwerp gekozen: samen onderweg zijn.

Van het stuk over de voortgang in het federatietraject, dat door de kerkenraad is besproken op 29 december 2015, heeft hij een PowerPoint presentatie gemaakt. We bespreken de zinnen / uitspraken / stellingen.

Diverse positieve federatieonderdelen worden genoemd, zoals: de samenwerkende diaconieën, kindernevendienst, jeugdwerk – catechisaties, gezamenlijk pastoraat in een pilotwijk, wat een vervolg krijgt in andere wijken, e.d.

We bespreken wat we verstaan onder het ‘Maarlandgevoel’. Een aantal exgereformeerden van Maarland vindt ‘samen’ moeilijk. De verschillen in geloofsbeleving lopen door de wijken heen; dat moeten we ons wel realiseren. Voor welke kerkdienst je kiest hangt vaak ook af van welke predikant er voorgaat, evenals welke orde van dienst er wordt gebruikt.

Er wordt voorgesteld om ook eens andersoortige/ experimentele diensten te organiseren, zoals een Taizédienst. Dat zou best kunnen.

Enkele gemaakte opmerkingen:

  • het doel (fusie) moet geen eindpunt zijn, maar een nieuw begin
  • de naam: wijkgemeente Vredekerk wordt mooier gevonden dan wijkgemeente Loppersum
  • het kost veel energie zoals het nu gaat; beter even ‘loslaten’, waarna je ontspannener door kunt gaan
  • we kunnen tevreden zijn met hoe ver we inmiddels zijn

Over de gezamenlijke diensten wordt gesproken. In het stuk staat dat ze niet allemaal even succesvol zijn, wat inhoudt dat we niet zo veel elkaars diensten bezoeken (Maarland / Loppersum). We komen niet zo gemakkelijk ‘over het spoor’.

Het voorstel is om ongeveer 10 diensten per jaar ècht gezamenlijke diensten te laten zijn (1 dienst op een zondag), zoals met Palmpasen, Hemelvaart, Pinksteren, startzondag, oudjaar en Nieuwjaar. De andere diensten zijn uiteraard ook gezamenlijk, maar met keuzemogelijkheid.

Laat de weg ons doel zijn. In één federatie, als 2 wijkgemeenten samen onderweg blijven’.

Om 22.00 uur sluit Maarten de bijeenkomst. Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en voor zijn of haar inbreng. Hierna kan er nog worden nagepraat onder het genot van een glaasje.

Wippy Kempenaar, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 8-12-2015

Nadat iedereen hartelijk welkom is geheten volgt bezinning en behandeling van de notulen van de vorige vergadering.

Het Zanguurtje in Wiemersheerd, zoals die al ruim 35 jaar bestaat, zal worden stopgezet vanwege te weinig deelname.

Theo Uil zal als kerkorganist per 1 januari stoppen. Hij zal op 27 december voor de laatste keer ons gezang begeleiden.

De predikant geeft aan dat hij graag wat meer diensten zou willen ruilen binnen de classis. De kerkenraad vindt het een goed idee om ook eens buiten de eigen muren te kijken.

De jeugdouderling meldt dat het doel van het nieuwe seizoen voor de jeugdcollectes is: ‘Stichting de Vrolijkheid’. Bedoeld voor activiteiten die georganiseerd worden voor vluchtelingkinderen in de azc’s.

Er wordt van 6 op 7 februari 2016 ‘De Nacht zonder Dak’ georganiseerd. Jongeren uit Loppersum, Zeerijp en Middelstum lopen elkaar tegemoet en zullen in Westeremden de nacht in een schuur doorbrengen.

Verder zal Provider drie avonden, dorpsbreed, organiseren in het Dorpshuis over ‘het levenseinde’. De avonden worden gehouden op 4, 18 april en 9 mei.

In het cluster wordt flink gewerkt door de werkgroep ‘Pinksteren 2016’ aan de invulling van Pinksteren 2016 in ’t Zandt.

De meeste kerktelefoonkastjes zijn aangelegd bij de betreffende mensen thuis; men heeft ze zeer enthousiast ontvangen.

De avond wordt besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 12-11-2015

Deze vergadering volgde op de gezamenlijk gehouden vergadering en kon dus erg kort gehouden worden.

Vanuit de Classis en de Commissie Erediensten waren er geen zaken te melden. De afvaardiging van het Cluster kon definitief meedelen dat de Pinksterviering in clusterverband in 2016 in de Gereformeerde Kerk te ’t Zandt zal plaats vinden. Nadere informatie zal nog volgen.

Vanuit de gemeente was de vraag gekomen waar de gemeenteavond na Dankdag is gebleven. De kerkenraad merkte op dat deze ongemerkt is verdwenen nadat Dankdag naar de zondag is verplaatst. Het voorstel werd daarom gedaan om deze avond gewoon weer in te plannen en af te zeggen als er geen onderwerp is.

Er is een brief naar de Partnergemeente Ruhland gestuurd om voor te stellen het Partnerschap officieel te beëindigen. Dit omdat er in de gemeente steeds minder animo is om dit partnerschap in stand te houden, ook omdat de samenstelling van onze gemeente is veranderd en er steeds minder mensen weet hebben van dit Partnerschap. Er zijn in de loop van de jaren wel mooie en dierbare contacten ontstaan en deze blijven natuurlijk bestaan.

De knuffels en het speelgoed dat is verzameld op Dankdag, zullen niet naar de Voedselbank gaan; zij heeft besloten om zich dit jaar alleen te richten op haar kerntaak, nl. levensmiddelen e.d. inzamelen en distribueren. Er is door de diaconie contact opgenomen met Stichting Eemsmond Helpt de Polen en zij stuurt deze inzameling nu naar de Oekraïne.

Na deze korte vergadering eindigen we de vergadering met het samen bidden van het Onze Vader

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-12-2015

Op 15 december jl. vergaderde de kerkenraad.

Na opening, bezinning en behandeling van het verslag van de vorige vergadering kwam aan het licht dat gemeenteleden die thuis de kerkdienst beluisteren via een ‘kastje’, dit ook op een later tijdstip kunnen doen. Als er belangstelling is voor zo’n kastje, kan dit gemeld worden bij André Dallinga, tel.: 571708.

De begroting voor 2016 van de diaconie werd goedgekeurd, evenals het collecterooster voor 2016.

De verbouwing van de pastorie in Zeerijp is nagenoeg klaar: de familie Huisman zal in januari a.s. verhuizen. De begroting voor 2016 van de kerkrentmeesters werd goedgekeurd.

Er werd teruggeblikt op afgelopen kerkdiensten en op de gehouden gemeenteavond.

Afgesproken werd om op 14 april 2016 een vrijwilligersavond te organiseren.

De bemensing van de kerkenraad werd besproken; een punt van zorg.

In januari 2016 zal er een boek verschijnen over de Mariakerk in ’t Zandt, geschreven door Menno Wieringa. Aan het eind van de avond was er een kerstpakket voor onze predikant.

De avond werd besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-10-2015

Verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum in de Vredekerk gehouden op 13 oktober 2015

De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom.

In de notulen van de vorige vergadering stond geschreven dat er tvopnamen zouden worden gemaakt van Bouke van der Ploeg (als bewoner van een van de Jarinowoningen die zullen worden gesloopt) tijdens het orgelspelen, maar die opnamen zijn nog niet gemaakt. Deze zullen op een later tijdstip plaatsvinden.

Vanuit het pastoraat wordt er verteld over de planning van een gezamenlijke ontmoetingsavond op 2 november in wijk 7. Het wordt gezien als een pilot.

De diaconie kan vermelden dat de “doe en deeltuin” officieel is geopend.

Dit jaar zullen er geen clubavonden zijn. De jongeren zeggen desgevraagd het nut er van niet te zien en er ook geen tijd voor te hebben. We betreuren dat als kerkenraad.

Op de vraag vanuit de kerkenraad wat er binnen het verband van de cluster zoal is bereikt, is het antwoord: één aanbod vorming en toerusting en één kerkdienst met Pinksteren in 2016.

Er is een hartenkreet van de Cie. Erediensten gehoord: zou de beamer een vaste en betere opstelling kunnen krijgen? De kerkrentmeesters zullen deze hartenkreet beoordelen tijdens één van de komende vergaderingen.

De kerkrentmeesters zijn verder druk met onder andere: kerktelefoon (inventarisatie naar de behoefte gedaan), ANBI op de website plaatsen, oudpapierorganisatie (in november een bijeenkomst van de lopers),

De predikant merkt op dat Ineke Versteeg (theologie stagiaire) is begonnen aan het werk in het kader van de leerplek.

En niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bidden we gezamenlijk het “Onze Vader”.

 Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-09-2015

In deze eerste vergadering van het nieuwe seizoen worden in het bijzonder Gerda Flikkema en Sieb van Dijken hartelijk welkom geheten die voor de eerste keer aanwezig zijn als nieuwe ambtsdragers.

Na goedkeuring van de notulen spreken we over de zaken die geregeld moeten worden ten aanzien van de ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instellingen). De PKN is door de Belastingdienst erkend als een ANBI. Wie aan een dergelijke instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk en erfbelasting.

Kerkgenootschappen moeten uiterlijk per 1 januari a.s. aan de nieuwe ANBIregeling voldoen. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden.

Het kerksignaal vanuit Wiemersheerd zal stoppen per 1 oktober 2015 en Wiemersheerd zal de organisatie hiervan bij de kerken zelf leggen. Er zijn gesprekken geweest met hoofd Facilitaire Dienst van Wiemersheerd. En de kerken zullen dit verder samen oppakken.

Omdat het Partnerschap met de Evangelische Gemeinde in Ruhland niet meer zo enthousiast in de gemeente wordt beleefd als in de beginjaren, doet de kerkenraad het voorstel om dit Partnerschap op een goede manier te beëindigen. Het gaat alleen om het officiële Partnerschap en niet om de dierbare en warme contacten die zijn overgebleven na al die jaren. Er wordt nog gekeken hoe dit vorm zal krijgen.

In het winterprogrammaboekje worden verschillende activiteiten in clusterverband aangeboden. Het voorstel wordt nu gedaan om één gezamenlijk boekje op te stellen waarin alle activiteiten van alle gemeenten van het cluster vermeld staan.

Na de gebruikelijke rondvraag sluiten we deze avond met het gezamenlijk opzeggen van het Onze Vadergebed.

R.Y. Feitsma-Koning, scriba

Verslag vergadering cluster Hogeland-Oost

Op 12 oktober kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Leermens.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Zes jaar geleden zijn deze gemeentes voor het eerst samengekomen op initiatief van onze classis. Het doel was om als kleiner wordende gemeentes elkaar te informeren en te inspireren en waar dat wenselijk is, samen te werken.

Op de vergadering van 12 oktober stonden activiteiten rond de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar centraal. Ds Marco Roepers (PKN i.w. Loppersum-Maarland) vertelde iets over het initiatief in zijn gemeente: De Kerk Draait Door. Dit waren een aantal avonden met een thema, ingeleid met een filmpje en gevolgd door gesprek. De avonden werden steeds afgesloten met een hapje en een drankje. De bijeenkomsten werden door de deelnemers als zinvol ervaren, maar toch werd de groep steeds kleiner. Er is toen besloten om er – tijdelijk – mee te stoppen.

Anne Nijland, jeugdwerker (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd) vertelde over de groep van 30-50 jaar in haar gemeente. Het is moeilijk om hen bij elkaar te krijgen, iedereen heeft het erg druk. Maar bij een jeugddienst komt de groep wel. Ook de zogenaamde brunchdiensten zijn een succes. Er is dan een andere opstelling in de kerk, met zitjes rond tafels. Eerst is er koffie en dan om 10.00 uur begint de dienst, wat informeler dan gewoonlijk. De groep van 30 tot 50 jaar herkent zich vaak niet of minder in de heersende liturgie.

In het gesprek hierover wordt gesteld dat het steeds opnieuw belangrijk is om je af te vragen wat je wilt: Wil je je kerk (weer) vol krijgen of wil je deze leeftijdsgroep ruimte bieden in de gemeente?

Aan het eind van de vergadering kondigde de voorzitter van het cluster, Tineke Buitenhuis, aan dat zij in verband met een verhuizing moet stoppen. Gelukkig is Lina van Zanten bereid om de voorzittershamer over te nemen!

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster Hogeland-Oost,
De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)

De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-09-2015

Na de opening om 20.00 uur leest ds. Tjalling Huisman enkele teksten voor uit de Bijbel waarin wordt gesproken over vluchtelingen/vreemdelingen.

Hierin blijkt duidelijk de grondtoon over het opnemen van vreemdelingen. Onze houding over het opvangen en hen perspectief bieden is belangrijk. Hierna leest hij het gebed van een asielzoeker.

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en bij de ingekomen stukken wordt gesproken over o.a.: de viering van Pinksteren 2016 in groter verband, de heropening van de Mariakerk in Oosterwijtwerd en een logische wijziging in de Kerkorde.

De jaarrekening 2014 van de diaconie wordt goedgekeurd. Voor de ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instellingen) moeten er diverse zaken op de website worden geplaatst. Hierover gaat de diaconie in overleg met de kerkrentmeesters omdat ook zij dergelijke documenten moeten aanleveren.

Er wordt gesproken over de verbouw van de pastorie in Zeerijp, die nu wel opschiet. Eveneens een onderwerp van gesprek is de overdracht van de Petrus & Pauluskerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De jaarrekening 2014 van de kerkrentmeesters wordt goedgekeurd.

Er zijn zorgen over de kerktelefoon in Wiemersheerd, waar verandering in gaat komen.

Er worden wel mogelijkheden gezien om het probleem op te lossen. Enkele kerkenraadsleden gaan zich daarvoor inzetten.

We worden bijgepraat over de ‘proefwijk’, waarin het pastoraat van wijk Loppersum en wijk Maarland gezamenlijk gaan werken. Er wordt een interessante bijeenkomst in oktober voorbereid voor deze wijk.

Maarland is niet vertegenwoordigd in de WMO-commissie (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek). De Zorgcoöperatie Loppersum vraagt de kerken of er taken zijn die elkaar overlappen. De diaconie wil ook inventariseren wat zij in dit verband kan doen.

Om 22.15 uur besluiten we de vergadering met het uitspreken van het Onze Vader.

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 21-05-2015

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 mei 2015 als vervolg op de gezamenlijke vergadering in de Vredekerk te Loppersum die vooraf werd gehouden.

Omdat we de vergadering al in gezamenlijk gezelschap waren begonnen met wijk Maarland gaan we gewoon verder met de agenda.

Het is gebleken dat de headset die de afgelopen tijd gebruikt wordt, en die in bruikleen is, prima bevalt. Er is geen gekraak meer te horen als de predikant voorgaat. De problemen liggen aan het zogenaamde nieuwe G4 netwerk van KPN. Wat betekent dat de signalen die de microfoon uitzendt niet goed meer kunnen worden opgevangen. Onze eigen apparatuur wordt nu aangepast bij de leverancier.

Alle wijkwerkers zijn uitgenodigd voor de laatste kerkenraadsavond van 11 juni a.s., die we samen afsluiten met een hapje en een drankje in ontspannen sfeer.

Ook zijn de wijkwerkers uitgenodigd voor een pastoraal uitje op 6 juni. De plaats waar het is en de uitwerking van de dag blijft nog een verrassing

Op 17 juni zullen de collectantjes van de zendingsbusjes een dagje uit gaan naar de NOVO in Uithuizen. Dit wordt georganiseerd door de diaconie.

Alle examenleerlingen in wijk Loppersum en wijk Maarland hebben namens het jeugdwerk een roos ontvangen en hen werd op deze manier sterkte gewenst. Dit gebaar is door de jongelui zeer gewaardeerd.

Op 29 mei zal er een filmpje (een zogenaamde lipdub) door de jeugd worden opgenomen die zal worden vertoond op de jubileumdag van de Vredekerk. De Commissie Erediensten is al heel druk bezig om er een mooie dag van te maken!

De Missionaire Werkgroep heeft vergaderd samen met de voorgangers. Er is geëvalueerd: de Musical Ruth in november was een succes; ook financieel gezien.

De Gebedsdienst voor de eenheid van de Wereld in januari was ook succes. Mooie opkomst.

Verder zal er worden gekeken naar een mogelijke vorm van samen eten.

Provider gaat op 8 juni samen met een groep ‘creatievelingen’ brainstormen over een nieuw jaarprogramma van Provider.

En aan het eind van deze vergadering gekomen is er ook een eind aan het voorzitterschap van Jacob Ozinga gekomen. Zijn taak zal de volgende keer worden opgepakt door Geert Jan Reinders.

 

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 12-02-2015

Verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum op dinsdag 12 februari 2015 na de gezamenlijke vergadering in ’t Gebouwtje te Leermens

De avond was al geopend op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering en na de pauze vervolgen we de vergadering met de kerkenraadsleden van wijk Loppersum.

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend.

Een aantal zaken komen uit de notulen naar voren en wordt besproken.

In de dienst van 8 februari jl. hebben we geprobeerd met YouTube een lied te zingen met de kinderen; dit is niet goed gelukt. Er was veel vertraging van het filmpje naar het beeld op de beamer. Er zal aan worden gewerkt om dit een volgende keer beter te laten verlopen.

Het voorkomen van kaarsvetvlekken op het kleed tijdens het aansteken van de tafelkaarsen door de kinderen voor in de kerk gaat iets beter, maar het druppen lijkt welhaast onvermijdelijk.

Uit het pastoraat komt het voorstel om de leeftijd van mensen die vanwege hun verjaardag een bloemetje krijgen, zal worden verhoogd naar 85 jaar, net als de kerstattentie van de gezamenlijke kerken. Verder heeft er een duidelijke oproep gestaan in de Kerkbode en het Kerkblad om wijkwerkers te vinden.

De Kindernevendienst heeft er voor gekozen om dit jaar geen 40dagentijdproject te doen. De uitwerking sprak de leiding niet erg aan. Wel zal het onderwerp in de nevendiensten zelf worden uitgewerkt, er wordt een projectlied gezongen met kinderen en er zal een gebed worden voorgelezen door het ‘kind van de zondag’.

De officiële financiële jaarvergadering zal worden geschrapt. Alleen de jeugd heeft immers nog een eigen budget. De financiële zaken zullen gewoon worden besproken op de gemeenteavond na de Biddagdienst.

De diaconie is blij te kunnen melden dat de burgerlijke gemeente welwillend staat tegenover het plan om een diaconale tuin op te zetten.

De Missionaire Werkgroep is blij dat Esther Brontsema bereid is gevonden om zitting te nemen in de Werkgroep. De afvaardiging vanuit de Vredekerk is hiermee weer compleet.

De predikant meldt verder dat hij weer een goed jaargesprek heeft gehad met de voorzitter en een moderamen lid.

Er komt niet veel meer aan de orde en daarom besluiten we de vergadering met het bidden van het Onze Vader en wenst de voorzitter ons wel thuis.

Regina Feitsma, scriba