Categoriearchief: Verslagen

image_pdfimage_print

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 8-11-2016

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

We volgen de agenda zoals vastgesteld.

 Bij het agendapunt van de Adviescommissie evalueren we de gezamenlijke maaltijd waarbij de beide moderamina officieel afscheid hebben genomen van de Adviescommissie. Omdat niet iedereen van hen aanwezig kon zijn stelt de kerkenraad voor om samen met wijk Maarland alle leden een brief als dank aan te bieden.

 Er volgt een verslag van de laatstgehouden straatontmoetingsavond. Dit was wederom een hele positieve avond. Het gezamenlijk pastoraat gaat zich nu beraden over de invulling van dit soort avonden in de toekomst, want vast staat, dat deze avonden georganiseerd blijven worden.

 De drie avonden over ‘Levenseinde’ die zijn gehouden waren ook succesvol en goed bezocht door veel verschillende mensen uit het dorp.

De commissie die hieraan heeft gewerkt, zal nu verder gaan als ‘Platform Levensvragen’ en gaat op zoek naar nieuwe thema’s.

 Marco heeft contact gehad met Anne Nijland, jeugdwerker van Krewerd/Bierum/Holwierde over het combo van de  Clusterpinksterdienst. Zij wil zich graag hiervoor inzetten, en zal haar best doen de groep weer bij elkaar te krijgen.

 De avond met Arnold Veeman in de Petrus en Pauluskerk was geslaagd. Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig. Een mooi signaal dat de kerk midden in de wereld kan staan.

 Na het vlot afwerken van de agendapunten en het punt rondvraag, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland december 2016

In december hebben we vergaderd zonder agenda.
Er werd begonnen om 18.00 uur met een borrel en een heerlijke maaltijd.

Iedereen had hiervoor iets meegenomen. Daarna hebben we uitgebreid gesproken over het kerk/gemeentezijn. Dit naar aanleiding van de volgende vragen:

 • wat vinden we belangrijk?
 • wat hebben we nodig?
 • wat zouden we moeten doen wat we nu nog niet doen?
 • waar word je blij van en waarvan juist niet?
 • waar maak je je zorgen over?
 • hoe vind je dat de kerk/onze gemeente er uit moet zien over (bijv.) vier jaar?

Op de vragen kwamen onder andere de volgende reacties:

 • Geraakt worden in een dienst, waar je over moet nadenken en dat de dienst een “zoektocht” moet zijn
 • Betrokkenheid van de gemeente binnen de eredienst
 • Ruimte laten voor verschillende geloofsbelevingen
 • Ideeën ontwikkelen voor “andere” diensten met jongeren
 • Jongeren laten meepraten, ook als ze niet in de kerk komen
 • De 100 % predikantsplaats behouden
 • Niet al te veel aan tradities vasthouden, openstaan voor nieuwe ideeën
 • Een open houding naar onze federatiepartner, maar wel de eigenheid bewaren
 • De ingeslagen weg naar de fusie geleidelijk vervolgen
 • Activiteiten organiseren zoals “Veeman” en bijv. een maaltijdgroep
 • Ons gezicht buiten de kerkmuren durven laten zien, ook via missionaire werkgroep
 • Centraal aanspreekpunt instellen voor pastoraat en opzetten van ouderenpastoraat
 • Jonge gezinnen betrekken / hoe te bereiken
 • Midden in de wereld blijven staan
 • Gewoon doorgaan, het komt vanzelf goed

Het was heel goed om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. We kunnen terugkijken op een zinvolle avond.

Wippy Kempenaar, scriba

Meditatie januari 2017

Moeilijk

Moeilijk. Zo wordt de Bijbel vaak getypeerd. En het is waar. Als we er in gaan lezen, dan gebeurt het nogal eens dat we geen idee hebben wat we ermee moeten. Ik denk dat ook door kerkmensen de Bijbel minder en minder gelezen wordt omdat de Bijbel niet bemoedigt en troost maar vaak vervreemding oproept.

We zijn in het najaar begonnen met een leeskring waarin we het Johannesevangelie lezen. En we proberen het nauwkeurig te lezen. Wat staat er nu precies, zonder gelijk erbij te betrekken wat in de andere Evangeliën staat. Dat valt niet mee, want soms staat het in het Johannesevangelie echt heel anders, maar valt dat niet op omdat je het leest door de bril van die drie andere evangeliën. Ik bleef ineens haken achter vers 17 uit het eerste hoofdstuk. Dat luidt als volgt:

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

Ik heb deze zin natuurlijk veel vaker gelezen, maar ineens vroeg ik mij af: Wat staat er nu precies? De wet van Mozes en Jezus Christus worden hier tegenover elkaar gezet. Wij denken met de wet van Mozes aan de tien geboden (Exodus 20, Deuteronomium 5) maar de term “wet” omvat hier veel meer. Het gaat hier om de hele Thora. Dat zijn de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Die vormen het hart van het joodse Oude Testament. Daarin staan heel veel wetsvoorschriften en die moeten allemaal worden nageleefd. Dat is geen sinecure. De andere boeken cirkelen er omheen. De verhalen over het volk Israël vertellen hoe het volk de wet niet naleefde en hoe dat daarom eindigde met een verschrikkelijk oordeel: de vernietiging van het tienstammenrijk door Assyrië en de vernietiging van Jeruzalem en de ballingschap van Juda door Babylonië. In de profeten lees je de oordelen van de profeten vanwege de wet. De geschriften (ook Prediker) vertellen hoe belangrijk het is de wet te houden. Met andere woorden “wet” betekent hier het hele Oude Testament.

Daar staat tegenover de genade en goedheid van God en die kennen we door Jezus. Dat God van mensen houdt weten we door Jezus. Althans, zo kwam dat vers bij mij ineens binnen. Betekent dat dan dat het Oude Testament alleen maar een hoop ellende is, waar we niets mee kunnen en niets meer mee hoeven? Dat dacht ik toch niet. En inderdaad, het Oude Testament blijkt wel degelijk heel belangrijk te zijn. Als Filippus Nathanael even verderop in vers 45 vertelt over Jezus, zegt hij:

We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!

Jezus is de essentie van de wet en de profeten. Ook daar zijn de goedheid en genade van God te vinden, maar alleen als we Jezus gebruiken als sleutel tot  de wet en de profeten. En dan begint ook vers 14 extra betekenis te krijgen:

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid,

Jezus is het Woord van God en alleen als wij Jezus vinden in de Bijbel dan is de Bijbel Gods Woord. Dan lezen wij over de goede en genadige God. Dat is niet eenvoudig. De teksten uit de Bijbel maken het je niet gemakkelijk, maar soms gebeurt er iets. Dan struikel je erover en dan denk je: “Wat staat er nu?” Dan word je ineens geraakt.

Dat gebeurde mij dus met het Johannesevangelie. Het raakte mij diep en ik werd er blij van. Nooit eerder gezien en toch zo vaak gelezen, er zelfs preken over geschreven en ineens sprak het tot mij. En dat is ook de Bijbel. Dat die weerbarstigheid ineens wegvalt en dat het ineens tot je begint te spreken. Om dat te laten gebeuren, moet je er wel in lezen en er ook waarde aan hechten, ermee worstelen. Met de Johannesleeskring lezen we samen en het is een verrassende ontdekkingsreis. Iedereen kan gewoon meedoen. De volgende keer is op woensdag 1 februari om 20:00 uur in het Jeugdhonk bij de Vredekerk.

Ds. Marco Roepers

 

verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-10-16

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

We volgen de agenda zoals vastgesteld.

De kerkenraad neemt het voorstel aan om op zondag 1 januari 2017 een dienst te houden, in de zaal bij de kerk, die wordt voorbereid door de Cie. Erediensten. Er zal dan geen kindernevendienst zijn en ook geen oppas omdat de verwachting is dat hier waarschijnlijk toch geen gebruik van gemaakt zal worden.

Voor de vergadering van vanavond heeft de kerkenraad ook een aantal (jonge) ouders uitgenodigd dat actief is in het kerkenwerk. De kerkenraad wilde heel graag eens met hen spreken over hoe zij over een aantal zaken denken. Bijvoorbeeld over het kerkenwerk zelf, de invulling voor de jeugd, de zondagse diensten etc.

Al pratende ontstaat het idee dat het leuk zou zijn dat het combo, dat speelde tijdens de cluster Pinksterdienst nog een keer zou meewerken aan een dienst. Marco zal dit opnemen met Anne Nijland, jeugdwerker Bierum/Holwierde/Krewerd.

Verder wordt gesproken over oppasdiensten tijdens de zomervakantie, Melson neemt dit mee naar de oppascoördinator.

Ook wordt opgemerkt dat er op dit moment geen directe samenwerking is tussen cbs ‘Roemte’ en de kerk. Ook dit onderwerp zal worden opgepakt.

Ook laat een ouder die meewerkt aan de Tienerdiensten, een A4 lezen waarop tieners hebben geschreven hoe zij over de kerk en de kerkdiensten denken nu en in de toekomst.

Eén ding springt eruit dat er meer ritme in de muziek zou moeten zitten en een modernere Bijbelvertaling wenselijk zou zijn. Ook het tonen van toepasselijke Youtube filmpjes zouden ze heel graag zien in de diensten. We pakken al deze punten op en zullen als vast punt op de kerkenraadsvergaderingen terugkomen. In januari zal deze groep ouders weer worden uitgenodigd.

Aan het eind van de vergadering kan het College van Kerkrentmeesters vol trots melden dat we een hele mooie ‘desk’ achter in de kerkzaal hebben, waar Dirk nu gerieflijk de beamer kan bedienen tijdens de kerkdiensten.

Verder bedankt Marco de kerkenraad voor de verrassing vanwege zijn 50ste verjaardag. Hij had echt niet verwacht dat er nog zoiets leuks was georganiseerd. Het ‘Lang zal hij leven…’ van het Chr. Dubbelmannenkwartet na de zegen, en vervolgens een lekkere Abrahamkoek en een ‘aangeklede Abraham koffiezaal’.

Als laatste maakt Menno, als afgevaardigde kerkenraadslid van wijk Maarland, zich nogal zorgen over de lengte van de toga van ds. Marco. Deze probeert hem op zijn beurt gerust te stellen.

Hierna sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-09-16

verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 13 september 2016

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze zeer warme, eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

Regina leest als bezinning het verhaal ‘Eenzaam hout’, waarin een dominee bij een gemeentelid bij het haardvuur zit, niets zegt en alleen een stukje hout apart legt van de brandende stapel. Het houtje dooft uit. Vervolgens legt hij dit houtje terug op de stapel en het gloeit en brandt weer; de man dankt de dominee voor de vurige preek.

Misschien een open deur, maar een mooi thema aan de start van een nieuw seizoen waarin we weer proberen elkaar vast en bij het vuur te houden.

De vergadering wordt voorgezet met het aannemen van het voorstel om de cluster Pinksterdienst in 2017 weer te organiseren en deze keer te houden in de Vredekerk te Loppersum.

De wijkouderlingen zijn druk bezig om in oktober weer een gezamenlijke straatontmoetingsavond te organiseren.

De kerkrentmeesters melden dat er hard wordt gewerkt aan de audioinstallatie in de kerkzaal. Er komt een permanente desk voor de bediening van het geluid en de beamer.

De Missionaire Werkgroep is bezig met organiseren van Running Dinner op 14 oktober a.s.

Al met al is er weer een grote groep mensen druk bezig aan het begin van dit nieuwe seizoen.

Tenslotte aangekomen bij het einde van de vergadering bidden we samen het Onze Vader en besluit de voorzitter deze vlotte vergadering.

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 12-10-2016

Op 12 oktober jl. vergaderde de kerkenraad. Het was een korte vergadering, waarin o.a. werd gesproken over De Kerk Draait Door, welke avonden hopelijk weer worden gestart. In ieder geval is er een avond in dat kader op 3 november in de Petrus & Pauluskerk. Op Dankdag is er weer een kledinginzameling voor het Leger des Heils. In november komt er iemand van Humanitas spreken in de gezamenlijke diaconievergadering.

De schoorsteen is van de Petrus & Pauluskerk verwijderd en ook het torendak is aan de Zuidzijde gerepareerd. Aan de Noordkant vernielen kraaien trouwens ook het dak.

De kerkrentmeesters zijn druk met de financiële kant van het nieuwe beleidsplan. Het ligt in de bedoeling dat dit in de novembervergadering in de kerkenraad wordt besproken en in januari/februari op een gemeenteavond zal worden gepresenteerd. Daarom zal er dit najaar geen gemeenteavond worden gehouden.

Twee kerkenraadsleden gaan de kerstavonddienst in Leermens (gezamenlijk met Gereformeerd        ’t Zandt – Godlinze) mee voorbereiden

Zondag, 9 oktober, waren er problemen met de verwarming in de Mariakerk in ’t Zandt. Aan een oplossing wordt gewerkt. In een voorkomend geval kan er worden uitgeweken naar een andere kerk, wat kenbaar kan worden gemaakt via een ‘mailbom’. Bovendien zal er dan iemand bij de deur van de koude kerk staan die doorverwijst.

Om 21.30 uur wordt de vergadering besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba

Kort verslag van de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 12 oktober kwam het cluster weer bijeen, dit keer in ‘t Zandt.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland.

We hebben tijdens deze vergadering de doelstelling waar we een tijdje over nagedacht hebben, vastgesteld. Door de kerkenraden van alle gemeenten van het cluster is hij goedgekeurd.

De doelstelling luidt:
We willen een structuur scheppen
waarbij wij bloeiende, netwerkende gemeentes zijn,
die van elkaar leren en met elkaar samenwerken,
waarin plaats is voor (jongeren en) allen die betrokken willen zijn,
die over grenzen heen kijken.

Verder hebben we veel lovende woorden gesproken over het gezamenlijke aanbod van het Winterprogramma. Hetty Werkman uit Loppersum heeft behoorlijk wat werk besteed aan het samenvoegen van al de informatie. Het is goed om van elkaars aanbod op het gebied van Groei en Bezinning te weten en daar ook aan deel te nemen. Zo zijn er mensen uit de gemeente BierumHolwierdeKrewerd die meedoen aan de cursus Toerusting Pastoraat, die vanuit SpijkLosdorp gegeven wordt.

Daarna hebben we het gehad over Pinksteren 2017. Alle kerkenraden hebben besloten om in 2017 weer gezamenlijk Pinksteren te vieren, maar ditmaal in een grotere kerk. Waarschijnlijk wordt dat de Vredekerk in Loppersum, want het orgel van de Petrus en Pauluskerk is dan in renovatie.

We hebben nagedacht over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat het een open, vrolijke en toegankelijke dienst wordt waarin zoveel mogelijk mensen uit de verschillende gemeenten zich thuis kunnen voelen. De ideeën die we hebben, geven we door aan de voorbereidingsgroep van de Pinksterdienst. Uit iedere gemeente zullen we weer twee mensen vragen om mee te doen.

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster HogelandOost,
De voorzitter van het cluster, Lina van Zanten (PKN BierumHolwierdeKrewerd)
De scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. LoppersumMaarland)

Verslag kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 12-05-2016

Na de opening van Geert Jan leest Miranda als bezinning een stukje voor over vergeven/ vergeving.

Soms lijkt vergeving niet mogelijk maar door het verstrijken van de tijd is er soms toch zicht op.

Gelukkig mogen wij dankzij Gods vergeving als bevrijde mensen leven. Maar wij zijn ook geroepen om anderen te vergeven.

Na dit stukje spreken we nog met elkaar over het feit dat jij soms wel wilt vergeven, maar de ander niet. Toch kan het je een goed gevoel geven, omdat jij het wel kwijt bent als je dit hebt uitgesproken naar de ander.

De vergadering wordt voortgezet met het bespreken van zaken rondom de nieuw te bevestigen ambtsdragers en de bevestigingsdienst van 22 mei a.s.

Er blijft nu nog één vacature van wijkouderling over binnen de kerkenraad.

Er is geschoven binnen de wijken, zodat  wijk  10 en 14 bij de wijkouderling van wijk  12 en 13  komt.

Vervolgens is de kerkenraad blij dat naast Trijnie Moesker ook Simone Miske bereid is gevonden om wijkwerker te worden.

We spreken over  een aantal praktische zaken om het gezamenlijke preekrooster 2017 in te vullen.

Vanuit het  Pastoraat wordt gemeld dat de laatste Straatontmoetingsavond is afgezegd vanwege te weinig aanmelding. Dit zal in het najaar opnieuw  worden opgepakt.

De Diaconie meldt dat er steeds minder regelmatig wordt gelopen met de zendingsbusjes. De collectantjes krijgen binnenkort een uitnodiging voor een gezellig uitje op 15 juni naar de Bloemenboerderij in Saaxumhuizen en daarbij wordt gevraagd dat, als ze niet meer willen collecteren om het busje in te leveren.

De Jeugdouderling vertelt dat er rozen zijn uitgedeeld aan de examenkandidaten als bemoediging. Dit werd zeer gewaardeerd door de jongeren!

Vervolgens horen we nog dat er weer een groepje mensen is begonnen in de Doe en Deeltuin.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Geert Jan de vergadering en hierna bidden we samen het Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 12-04-2016

Verslag van de kerkenraadsvergadering  gehouden op 12 april  2016

Na het openingswoord van Geert Jan Reinders die daarna iedereen hartelijk welkom heet, leest Linda een mooie parabel voor over ‘Een lichaam, vele leden’. De pink als klein lichaamsdeel lijkt niet in tel, maar kan grootse dingen doen en hoort er dus helemaal bij.

De vergadering wordt voorgezet met verheugend nieuws dat er drie gemeenteleden bereid zijn gevonden om als ambtsdrager bevestigd te worden.

Vervolgens doen enkele wijkouderlingen verslag van de Straatontmoetingsavonden die zijn geweest. Deze zijn door de deelnemers en de wijkouderlingen zelf als zeer waardevol ervaren en geven hoop en moed om hiermee door te gaan.

Hierna wordt er vooruitgekeken naar de Pinksterclusterdienst in ’t Zandt; er wordt hard aan deze dienst gewerkt.

De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters kan nog meedelen dat de vloerbedekking in de kerkzaal snel en naar alle tevredenheid is gelegd. Ook moet hij echter melden dat het koper van de bliksemafleider van het kerkgebouw is gestolen.

In de rondvraag wordt nog gevraagd of men reacties heeft gehoord over het 40dagentijddagboekje: Ja, positieve! Graag volgend jaar weer.

Tenslotte aangekomen bij het einde van de vergadering bidden we samen het Onze Vader en besluit de voorzitter deze vlotte vergadering.

Regina Feitsma,
scriba

Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 12-05-2016

In zijn openingswoord heet de preses de nieuwe kerkenraadsleden hartelijk welkom.

Na de bezinning wordt afscheid genomen van de vertrekkende leden. Hen wordt hartelijk dank gezegd voor hun inzet voor de gemeente. Deze dank gaat vergezeld van een boek.

Anja, Trijnie, Tineke en Meertinus bedanken de kerkenraad voor de goede afgelopen periode en de plezierige samenwerking. Na een kopje koffie verlaten zij de vergadering.

Bij de ingekomen stukken is o.a. de uitnodiging van de Prot. Gemeente BierumHolwierdeKrewerd voor de bevestigingsdienst van hun nieuwe predikant op zondag 19 juni.

De diaconie meldt dat er afgelopen woensdagmiddag met een grote groep vrijwilligers in de Doe en deeltuin prei, andijvie en sla is geplant.

De kerkrentmeesters zijn verheugd dat de begroting voor 2016 goedgekeurd is door het RCBB.

Het dienstenrooster voor 2017 wordt door ds. Tjalling gepresenteerd; een hele klus, het maken van zo’n rooster.

Enkelen geven zich op om de startdienst mee voor te bereiden. Er wordt teruggeblikt op de vrijwilligersavond: iedereen heeft het een erg leuke avond gevonden. Drie ouderlingen zijn naar de Landelijke Pastorale Dag geweest, die erg inspirerend was.

Met het uitspreken van het Onze Vader wordt de vergadering rond 22.00 uur besloten.

Wippy Kempenaar, scriba