Categoriearchief: Verslagen

image_pdfimage_print

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 09-05-2017

 Geert Jan heet iedereen welkom in het bijzonder Justus Wouda van wijk Maarland.

Dirk heeft als bezinning een tekst uit het Friesch Dagblad. De eindredacteur schrijft als column een tekst over het lied: Befiehl du deine Wege  ( Lied 904 nwe. Liedboek) dat gebaseerd is op Psalm 35.

Het lied is in de 30jarige oorlog (16181648) geschreven door Paul Gerhardt. Kort gezegd komt het lied er op neer dat wat er ook gebeurd, je op God kunt vertrouwen.

“Ga op weg, God geeft kracht en richting”. Het lied geeft ons als richtsnoer: Blijf niet staan, ga op pad in vast vertrouwen.

De vergadering wordt afgewerkt volgens de diverse agendapunten.

Ds. Gerard Knol vraagt vanuit het cluster ons om onderwerpen voor Pastoraats en Toerustingsavonden aan te leveren.

Misschien zou op pastoraal gebied iets georganiseerd kunnen worden voor wijkwerkers? Dit is wel eens in Loppersum gedaan maar de animo nam af. Misschien lukt het wel in clusterverband.

Vervolgens wordt de talstellingscommissie bedankt voor haar inzet. Er zijn nog gesprekken gaande, maar mocht het niet lukken om een nieuwe ouderlingkerkrentmeester te vinden dan zal Geert Jan tijdelijk de functie van voorzitter van het College van Kerkrentmeesters op zich nemen.

Er komt een nieuwe wijkindeling omdat het wijkwerk met steeds minder mensen gedaan moet worden.

De wijkouderlingen hebben een nieuwe wijkindeling gemaakt. Het voorstel is om deze te laten ingaan in het nieuwe seizoen en de gemeenteleden hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. kaartjes die jaarlijks worden uitgedeeld aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. Ook zal de wijziging in de Gemeentegids worden opgenomen.

Er zijn rozen uitgedeeld aan tieners die eindexamen gaan doen. Dit wordt ieder jaar erg gewaardeerd door de jeugd. Verder zal er een gezamenlijke Facebookpagina worden gemaakt waarop berichten te lezen zijn van activiteiten die er worden georganiseerd. Gerda Potze is de beheerder van het deel van wijk Maarland en Melson zal dat voor wijk Loppersum doen.

Goed initiatief!

Ad kan vanuit het College van Kerkrentmeesters melden dat de ‘oude’ beamer en het scherm worden opgehangen in de zaal bij het podium. Nu kunnen er ook presentaties worden gehouden in de zaal.

Marco kan melden dat het Platform Kerk en Aardbeving nu de status heeft van een Stichting.

Als standplaats is gekozen voor de Vredekerk te Loppersum.

Vervolgens doet Marco verslag van de Stichting en vraagt hierbij de hulp en inzet van de diaconie. De omvang van de diaconale, dienende werkzaamheden van deze Stichting zullen naarmate de versterkingsmaatregelen in het dorp vorderen, enorm uitbreiden, is de verwachting.

Geert Jan kan melden dat er een groepje (kerkenraads)leden naar een dienst van de PKN in Ten Boer  gaat om de dienst mee te maken en om een gesprek te voeren met predikant en enkele kerkenraadsleden. We vinden het belangrijk om ook eens buiten de eigen muren te kijken en wie weet wat we hiervan kunnen leren.

Linda en Miranda stellen voor om met de leden, de oud en nieuwe kerkenraadsleden uit eten te gaan. Dit is een zeer goed voorstel! 

Geert Jan bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.

We bidden samen het Onze Vader en besluiten hiermee de vergadering.

 

Regina Feitsma, scriba

Uit de kerkenraad wijk Maarland

Op 13 juni jl. werd er vergaderd, waarbij ook de meeste nieuwe kerkenraadsleden aanwezig waren.

De diaconie had de exploitatierekening over 2016 en de balans aangeleverd die werden besproken en goedgekeurd. Tijdens de weeksluitingen in Wiemersheerd zal er nu worden gecollecteerd voor het Zeemanshuis in de Eemshaven. Nu de voedselbank geen groenten meer van de Doe en deeltuin krijgt, zal de diaconie maandelijks een vast bedrag overmaken aan de voedselbank voor het kopen van verse groenten en fruit.

De orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk wordt nog weer even uitgesteld vanwege enkele formaliteiten. Binnenkort wordt begonnen met de verbouwing in Elthato in Zeerijp.

De kerkenraad gaat vanaf het komende seizoen vergaderen op de 3e dinsdag van de maand, zodat de vergaderingen niet meer zullen samenvallen met die van wijk Loppersum.

We hebben de afgelopen kerkdiensten geëvalueerd, waaronder de Pinksterdienst in Loppersum.

Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van André Dallinga als kerkrentmeester.

Na de afsluiting met het Onze Vader wordt nog gezellig nagepraat met een hapje en een drankje.

Wippy KempenaarWildeboer, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk maarland 11-04-2017

Na de opening, bezinning en het verslag van de vorige vergadering deelt de diaconie mee dat ze nadenkt over een andere vorm van steun aan de voedselbank. Dit omdat de Doe en deeltuin niet wordt voortgezet.

De kerkrentmeesters melden dat het koororgel uit de Jacobuskerk binnenkort wordt geplaatst in de Petrus & Pauluskerk, vanwege de orgelrestauratie die zal aanvangen in laatstgenoemde kerk. Het ligt in de bedoeling dat Elthato in Zeerijp wordt verbouwd/ uitgebreid. De kerkenraad stemt in met het voorstel van de kerkrentmeesters om de pastorie en  ’t Gebouwtje in Leermens in eerste instantie bij inschrijving te verkopen.

Er zijn twee diakenen naar de burgertop van de Zorgcoöperatie Loppersum geweest, wat ze een zinvolle ochtend vonden.

Vóór aanvang van de dienst zal de ouderling of diaken van dienst bij de deur de mensen verwelkomen. Dat is, zeker voor gasten, prettig.

De morgengebedcommissie zou er graag één of meer leden bij willen.

Na het gezamenlijk gebeden Onze Vader wordt de vergadering rond 22.15 uur gesloten.

 Wippy Kempenaar, scriba

 

Uit de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 22 maart jl. kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Spijk.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Op deze vergadering hebben we de resultaten besproken van de “operatie mystery guest”: iedere gemeente heeft bezoek gehad van een aantal anonieme gastbezoekers vanuit een andere gemeente. Zij zijn met vragen op stap gestuurd en hebben van hun bevindingen een verslag gemaakt.

Die verslagen over de eigen kerkdiensten heeft iedere gemeente gekregen om te bespreken. Dit aan de hand van de vragen: wat valt je op & wat ga je daar mee doen?

De inleiding op de bespreking werd verzorgd door Jan Koning, die vertelde hoe zij het ervaren heeft om voor het eerst over de drempel van de kerk te stappen. Het was een persoonlijk verhaal, dat veel indruk maakte.

De bedoeling van “operatie mystery guest” was om onszelf als gemeenten een spiegel voor te houden: hoe komen we – in onze kerkdiensten  over op een buitenstaander? In de verslagen vonden de gemeenten veel herkenning van hoe het gaat in de plaatselijke kerkdienst. Ook noteerde iedere gemeente één of meer verbeterpuntjes.

Verder is er een voorstel van jeugdwerker Anne Nijland besproken voor een clustercombo. In de Pinksterdienst heeft een aantal jongeren onder leiding van Anne een deel van de liederen begeleid. Het voorstel is nu om elke gemeente eens per jaar de mogelijkheid te bieden om in de dienst gebruik te maken van het clustercombo. Dit voorstel wordt aan de kerkenraden voorgelegd. Het clustercombo is overigens niet persé een vaste groep, per dienst kan het verschillen hoe de samenstelling is. Jongeren die belangstelling hebben om mee te spelen, kunnen dat melden bij hun kerkenraad.

Ook kwam er nog het idee ter tafel om eens met alle kerkenraden van het cluster samen te komen. Het lijkt ons als clustervergadering goed dat de kerkenraden kennis met elkaar maken, we doen immers steeds meer samen. In eerste instantie zou het gaan om een eenmalige bijeenkomst, de vergaderdruk is tenslotte al hoog genoeg. Aan de kerkenraden is de beslissing of zij zo´n ontmoeting zinvol vinden.

Namens het cluster HogelandOost,
De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN BierumHolwierdeKrewerd)
De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. LoppersumMaarland)

Vier keer waren we in de gelegenheid om een film te bekijken over het leven van Jezus.

Jezus

Vier keer waren we in de gelegenheid om een film te bekijken over het leven van Jezus. Het waren boeiende avonden vooral omdat er telkens een ander beeld van Jezus naar voren kwam. Dat is eigenlijk ook wel logisch want ook in de vier evangeliën en daarnaast ook nog in evangeliën die niet in de bijbel zijn opgenomen, verschijnt een andere Jezus. Opvallend was dat we in alle vier films de scène van de strijd van Jezus in Getsémané zagen, terwijl deze niet in het Johannesevangelie voorkomt. Kennelijk wilden de filmmakers toch meer de menselijke Jezus laten zien dan de Jezus van Johannes waar Jezus al tot God is verheven en met een twijfelende God had Johannes kennelijk moeite. We zagen een Jezus die zeer zelfbewust en overtuigd van zijn missie tot in het irritante af steeds maar weer teksten uit het O.T. citeerde om te bewijzen dat hij de gezondene was. Maar ook de tot op het bot twijfelende Jezus die met God en mensen strijd moest voeren om uiteindelijk tot een beslissing van leven of dood te komen. Die wanhoopskreet van Jezus aan het kruis waar hij zich door God voelt verlaten gaat je door merg en been. Waar was op dat moment toch zijn Vader waar hij zo vertrouwd mee was, denk ik dan. Hoorde Hij dan niet? Het klinkt misschien velen raar in de oren maar ik zit altijd met de vraag waarom Jezus deze weg heeft gekozen. Volgens mij niet om verzoening tussen God en mensen tot stand te brengen. Dat heeft hij zelf nooit gezegd en is ook faliekant in tegenspraak met de liefdevolle God die hij verkondigt en vooral in het verhaal van de verloren zoon schetst Jezus juist een vergevensgezinde God die geen offers vraagt. In één van de films was een interessante ontknoping. Ik had eerst niet door dat het een droom van Jezus was. Aan het kruis werd hij door mensen overtuigd van het feit dat hij toch deze weg niet moest gaan. Hij werd van het kruis afgenomen en ging zijn leven verder als ieder andere jood zou doen. Hij trouwde met Maria Magdalena? Ze kregen kinderen en hij oefende met plezier zijn ambacht als timmerman uit. Op een goede dag kreeg hij Paulus op bezoek die hem verweet gevlucht te zijn en z’n opdracht te hebben verloochend. Ik moet een Jezus hebben, zei Paulus die gedood wordt en weer uit het graf opstaat, met dat verhaal kan ik de wereld in en zullen de mensen toestromen en zich bekeren. Jij moet terug naar het kruis en Jezus deed dat, stierf en stond weer op.  Zo is het gegaan. Vier films om Jezus bekend te maken en te verkondigen. En uiteindelijk heeft ieder zijn eigen Jezus waarin hij/zij gelooft. Veel dank aan de mensen die deze avonden hebben georganiseerd. Vooral de mogelijkheid om samen na te praten wordt erg gewaardeerd.

Bertus Huizing                                        

Gemeenteavond Wijk Loppersum 08-03-2017

Verslag van de gemeenteavond van wijk Loppersum op 8 maart 2017, na de dienst van Biddag voor gewas en arbeid

Deze avond wordt geopend door Geert Jan Reinders door iedereen welkom te heten, in het bijzonder Ina Blink. Zij zal ons later op de avond iets vertellen over het werk van Stichting Stut en Steun.

We vervolgen de vergadering met het bespreken van de kerkelijke financiën.

Ad Bakker vermeldt in zijn inleidend woord de namen van de leden die de kascontrole hebben gedaan; Jaap Korblet en Menze Dijkens. De laatste kan niet anders zeggen dan dat de hele boekhouding professioneel is bijgehouden en stelt voor om de boekhouder decharge te verlenen. Deze wordt aldus verleend door de gemeente en dit wordt ondersteund met een applaus voor Bouke van der Ploeg.

Verder kan Ad melden dat vandaag het nieuwe orgel is geplaatst. De bouwers waren om 8.00 uur aanwezig en vertrokken om 16.00 uur. Ad spreekt zijn waardering uit voor Bouke omdat hij het heeft aangedurfd om er meteen vanavond op te spelen. Wederom applaus voor Bouke.

De ‘Financiële Ontmoeting’ wordt vervolgens blad voor blad doorgenomen.

Er komt een opmerking over de leesbaarheid van het Voorwoord; door een iets te klein lettertype is dit moeilijk te lezen. Hier zal de volgende keer aandacht aan worden besteed.

Vervolgens wordt uitgelegd dat de post ‘traktement’ volgend jaar lager zal worden begroot. Op de vraag of er wel WOZbelasting wordt betaald wordt geruststellend “jazeker “ geantwoord.

Omdat er verder geen vragen over de financiën worden gesteld, vraagt de voorzitter of er misschien nog andere vragen leven bij de gemeente; we zijn nu immers tóch bij elkaar.

Dhr. Waijer vraagt waarom er niet meer zonnepanelen op het dak van het kerkgebouw liggen. Het blijkt dat het aantal wat er nu ligt, dekkend is voor het gebruik van het gebouw. Ook vermeldt Marco dat er nog 11 panelen op de pastorie liggen.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de spreker van vanavond: mw. Ina Blink, coördinator van Stichting Stut en Steun te Appingedam.

Zij begint met een dankwoord voor de uitnodiging voor een groep te mogen spreken; ze heeft gemerkt dat ondanks veel PRactiviteiten in de diverse media de Stichting Stut en Steun niet bij iedereen bekend is en het daarom fijn is om op deze manier haar bestaan onder de aandacht te mogen brengen.

Stut en Steun is een  gratis en onafhankelijk steunpunt (aan de Spoorbaan 1 te Appingedam) voor mensen die  schade hebben geleden als gevolg van de aardbevingen in ons gebied.

Het is een Stichting met een Stichtingsbestuur waarin in ieder geval één afgevaardigde zitting heeft van de Groninger Bodem Beweging én van het Groninger Gasberaad. De Stichting functioneert vanaf mei 2016 en heeft op dit moment zes medewerkers die elk ongeveer een 24uurs dienstverband hebben.

De Stichting is ontstaan uit de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad samen, met  het idee om een Kennisbank omtrent de aardbevingsproblematiek op te bouwen. Het bleek namelijk dat de GBB in de loop van de tijd werd bestormd met vragen, waardoor er een wens ontstond om een soort steunpunt op te zetten en de individuele vragen los te kunnen koppelen van het werk van de GBB.

Na vele gesprekken en onderhandelingen tussen de minister van Economische Zaken en de Nationale Coördinator kon middels een Stichting, een onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade worden opgezet.

Ina benadrukt dat de Stichting volledig onafhankelijk is, alleen het geld krijgt van de overheid, alleen een jaarrekening verschuldigd is aan de Nationale Coördinator, maar geen inhoudelijke verantwoording aan haar hoeft af te leggen.

Op dit moment zijn er ongeveer 70.000 schadegevallen bekend, maar daaronder vallen soms 3 à 4 meldingen van hetzelfde adres.

Stichting Stut en Steun heeft zich in het begin eerst bezig gehouden met de complexe zaken die op dat moment speelden, maar allengs kwamen ook de ‘normale’  schadegevallen aan bod. Op dit moment gaan de gesprekken vaker over de versterkingsperikelen die in de diverse gemeenten spelen. De Nationale Coördinator is immers begonnen eerst globale inspecties van woningen te houden, maar vervolgens komen de individuele inspecties van alle woningen met daarop volgend de besprekingen van deze inspecties, de voorstellen en de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Soms komt een gedupeerde met de vraag aan Stut en Steun om mee aan die tafel te komen omdat de materie niet altijd begrepen wordt. Dan neemt de Stichting de rol op zich als van een ondersteunende ‘buurvrouw’. Zij kan dan op haar manier naar de zaak kijken en de gedupeerde uitleggen, verder helpen of verwijzen.

Het team bestaat op dit moment uit 6 personen waaronder een bouwkundige, twee maatschappelijk werkers, een ervaringsdeskundige inwoner van het getroffen gebied.

Men kan voor eenvoudige vragen over schadeafhandeling bij het team terecht, en het leent zich ook zeer goed voor mensen die er alleen voor staan. Het gaat er vooral om mensen verder op weg te kunnen helpen in het hele proces, van bijvoorbeeld schademelding, afhandeling of versterking, die soms zeer moeizaam verloopt en waarbij het dus heel prettig kan zijn dat er daarvoor iemand met je meedenkt.

Stut en Steun doet geen afhandeling van schade, heeft niet de functie van jurist of advocaat, is géén partij, maar zal altijd helpen en doorverwijzen en heeft daarin een ondersteunende en adviserende rol.

Op dit moment melden zich per week ongeveer 20 gedupeerden. Meestal blijkt dat men al in een traject zit, maar dat het vaak niet lukt om verder te komen. Dan kan Stut en Steun helpen.

Op de vraag waarom Ina dit werk zo leuk vindt om te doen, geeft ze aan “omdat er met verschillende maten wordt gemeten door de verschillende organisaties (schadeexperts, contraexperts,

CVW, NAM, wel of geen Cschade….) en er (nog) geen duidelijke algemene regelingen zijn, moet Stut en Steun iedere keer individuele acties ondernemen” en dat maakt het voor haar boeiend.

Ina heeft folders meegenomen die u in de hal van de kerk kunt vinden. Daarop staat alle informatie.

In het kort:
tel: 0502112044  open van 9.0017.00 (op afspraak)  emailadres: welkom@stutensteun.nl  website: www.stutensteun.nl  adres: Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam

Na deze voordracht bedankt Geert Jan Ina heel hartelijk en ontvangt zij onder een hartelijk applaus een mand met iets lekkers

Hierna sluit Geert Jan de avond en wenst iedereen wel thuis.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 16-02-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

Na welkom refereert Geert Jan aan de Fakkeloptocht van 7 februari jl. waar een groot deel van het moderamen ook aan meedeed. Het was indrukwekkend hoe een en ander verliep met zoveel mensen.

De wijkouderlingen hebben zich beraden op een nieuwe en praktischer wijkindeling. Er blijven nu 5 grotere over in plaats van de 14 kleine. Op deze manier is het bemannen van de wijken voor de ouderlingen overzichtelijker.

De kerkrentmeester meldt dat het plaatsen van het nieuwe orgel een maand is opgeschoven en zal nu op 8 maart zijn.

Het idee is opgekomen om op de gemeenteavond van 8 maart, iemand van ‘Stut en Steun’ uit te nodigen om te vertellen wat het werk aldaar inhoudt.

De kindernevendienst vraagt of het mogelijk is om de Kinderpalmpasendienst (9 april) te integreren in de gezamenlijke ochtenddienst te Zeerijp. Het is gebleken dat er in de middagdienst de afgelopen jaren steeds minder kinderen zijn, en daardoor ook steeds minder belangstelling is uit de gemeente.

De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Omdat er steeds minder kinderen zijn die met een zendingsbusje lopen, zal de diaconie met de ouders van de lopertjes om tafel gaan om te beraden welke mogelijkheden deze ouders  nog zien.

Na het afwerken van de agendapunten, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Maarland 14-03-2017

Na de opening volgt een bezinning over een Bijbelgedeelte en een uitleg uit het boekje Sterk & Dapper. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd.

De diaconie heeft haar beleidsplan 2017-2020 gemaakt, wat er prima uitziet.

Er wordt besloten dat er een afvaardiging blijft gaan naar elkaars vergaderingen (van de wijken Loppersum en Maarland). De kerkrentmeesters van beide wijken hebben een goed gezamenlijk overleg gehad.

Ook is er een overleg geweest van de ouderlingen met de bezoekmedewerkers. Het blijkt dat er behoefte is aan enkele bezoekers erbij.

In april 2015 zijn de kerken van Leermens,  ’t Zandt en Zeerijp overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Tot 1 januari dit jaar was Maarland de vaste huurder van de Mariakerk. Vanaf die datum huurt Maarland de kerk per keer voor de diensten. Er is een plaatselijke commissie gevormd in ’t Zandt die de exploitatie van de kerk verzorgt.

Per 1 mei 2017 beëindigt Maarland ook de vaste huur van de Jacobuskerk en de Donatuskerk, zodat er binnenkort ook plaatselijke commissies worden gevormd in Zeerijp en Leermens.

Deze korte vergadering wordt besloten om 21.40 uur met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba

Kort verslag vergadering Doe&Deeltuin 23-02-2017

 Zoals bekend was er maar één agendapunt, n.l. hoe verder met de Doe&Deeltuin.

Na de 2 jaar dat we groenten verbouwen voor de Voedselbank op de tuin zijn we helaas genoodzaakt om ons te bezinnen hoe we verder willen en kunnen gaan.

Tot onze spijt hebben we afscheid moeten nemen van enkele vrijwilligers door verhuizing en te zware belasting. Dus moet het personeelsbestand worden uitgebreid. In het verleden zijn er meerdere oproepen gedaan om zich aan te melden als vrijwilliger, maar dat heeft er niet toe geleid dat voldoende mensen zich hebben aangemeld.

Verder is geprobeerd of ‘Zorgboerderij Fivelstee’ mensen kan leveren voor de tuin maar dit bleek niet mogelijk te zijn.

De Doe-&Deeltuin-werkgroep heeft daarom helaas moeten concluderen dat verder doorgaan met de Doe-&Deeltuin niet meer mogelijk is.

Daarom is er besloten hier mee te stoppen.

Mocht naderhand blijken dat er toch voldoende belangstelling is om zich als vrijwilliger aan te melden dan zullen we zeker het verbouwen van groenten ten bate van de Voedselbank weer opstarten.

Producten van eigen tuin voor de Voedselbank

De afgelopen 2 jaar is het meerdere keren voorgekomen dat mensen producten van eigen tuin of boomgaard spontaan aanboden. Deze mogelijkheid willen we natuurlijk in stand houden.

Men kan daarvoor benaderen:
Wiert Omta
Tel: 0596-572432

Als werkgroep kunnen we terugzien op een fijne periode met elkaar op de tuin en een dankbare Voedselbank die de aanvoer van groenten zeer gewaardeerd heeft.

De gezamenlijke diaconieën.

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-01-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering. Na welkom houden we een moment stilte vanwege het overlijden van onze oudpredikant ds. Jelle Kolk.

De vergadering wordt vervolgd door de diaconie die heeft besloten om de maandelijkse voedselinzameling te houden in de gezamenlijke diensten. Meestal is dit de 2e van de maand, maar dit zal duidelijk worden gemaakt in de kerkbladen en op de site.

De groep ouders die al eerder op de vergadering waren is weer uitgenodigd en samen spreken we over mogelijkheden voor de kinderen binnen en buiten de zondagse diensten in de kerk.

Ds. Marco weet te melden dat er in de dienst van 26 februari medewerking zal worden verleend door het clusterjongerencombo dat gevormd was voor de Pinksterdienst in ’t Zandt.

Er zullen in het vervolg ook vaker filmpjes en liedjes voor kinderen van Youtube worden getoond tijdens de dienst of tijdens de collecte.

Verder bespreken we het jaarlijks terugkerende thema van de wisseling van ambtsdragers. De classis vraagt ook onze aandacht om mee te gaan in veranderingen van de kerkelijke structuur. Er zal een herindeling van de landelijke classes plaatsvinden waarbij er 11 classes overblijven i.p.v. de eerdere 74.

Na het vlot afwerken van de agendapunten en het punt rondvraag, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba