image_pdfimage_print

Met World Servants naar Malawi: wat een ervaring!!!

Op vrijdag 13 oktober zijn we vertrokken met een groep van 37 mensen vanuit geheel Nederland vanaf het vliegveld in Brussel. Na een lange reis van ongeveer 30 uur, waarvan het laatste uur over zandweggetjes,  kwamen we aan in het dorp Kandezu in Malawi. Hier werden we opgewacht door honderden dorpelingen, die ons met welkomsttakjes en onder luid gezang welkom heetten. Dit moment zal ik nooit vergeten: in het donker in een totaal vreemde omgeving, maar met wat een warmte werden we ontvangen. De twee weken die volgden waren een aaneenrijging van prachtige ontmoetingen en ervaringen. Wat een prachtige mensen die daar leven, maar ook ons eigen groepsproces. ‘s Morgens om half 6 opstaan om de zon te zien opkomen, daarna om half 7 gespreksgroep en na het ontbijt naar de bouwplaats om samen de school te bouwen . We werkten dagelijks (behalve op zondag) van 8.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur ’s middags bij een temperatuur van tussen de 31 en 38 graden. Je kunt je wel voorstellen dat er heel wat (gefilterd) water werd genuttigd. De lokale mensen zijn zo gewend aan deze temperaturen: ze drinken alleen als ze eten. Ze lachten om die blanken met hun gekleurde “doppers”.

Onze bouwdagen bestonden (naast cement maken, metselen, en timmeren) voor een groot deel uit het verplaatsen van stenen van de steenoven naar de bouwplaats: duizenden stenen per dag gingen door onze handen. Maar met een liedje en leuke gesprekjes (met handen en voeten) is dat heel gezellig. Het resultaat van twee weken hard werken met ongeveer 70 personen (zowel onze groep als lokalen) was dat de school zo goed als klaar was toen we weggingen op 27 oktober; de lerarenwoning wordt afgebouwd voor 1 december. Daarna stelt de regering van Malawi een leraar aan, zodat meer  kinderen naar school kunnen. Het is prachtig om te zien dat schoon drinkwater en onderwijs het verschil maken in een ontwikkelingsland als Malawi: naast de leraren, spraken ook de jongere kinderen al een woordje Engels. Mooi is ook dat een voedselprogramma deel uitmaakt van de ondersteuning. Tussen de middag krijgen de schoolgaande kinderen een bord pap, die wordt bereid in een gezamenlijke keuken. En: het project wordt nog 5 jaar gevolgd door een medewerker van de lokale samenwerkingsorganisatie om ervoor te zorgen dat het project en de ontwikkeling van het dorp door kan blijven gaan.

Wij zijn 2 weken in Malawi geweest om de school te bouwen en om samen te leven met de mensen van Kandezu. Deze weken hebben mijn leven verrijkt: wat prachtig om te zien hoe primitief deze mensen leven, maar zoveel verbinding met elkaar hebben. Malawinezen noemen hun land: the warm heart of Afrika en dat is niet voor niets. De verdraagzaamheid onderling is enorm: protestanten, katholieken en moslims wonen vredig naast elkaar. We hebben ze zelfs bij elkaars kerkdienst binnen zien lopen. De kerkdienst meemaken op zondag was een hoogtepunt: in de openlucht met verschillende koren die dansen en zingen: probeer dan maar eens stil te blijven staan…..

Na afloop van de gezamenlijke dienst van 3 december a.s. (inclusief tienerdienst) laat ik graag een impressie van de foto’s zien die zijn gemaakt tijdens ons project. Voor nu wil ik graag nogmaals iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om dit project tot een succes te maken. De grote hoeveelheid donaties heeft ertoe geleid dat we meer hebben kunnen doen dan waar we voor kwamen: extra latrines, schoolbanken, lesmaterialen en zelfs de huidige primitieve keuken kan worden vervangen!

P.S. Mocht je nu denken: ik wil ook een keer zo’n project doen….  Jeugdigen tussen 16 en 25 jaar kunnen zich aanmelden via worldservants.nl. Oudere deelnemers opgelet: over 2 jaar gaan we waarschijnlijk weer als volwassenengroep, dus heb je belangstelling laat het me weten.

Groeten van Jolanda Beereboom (en Klaas Bult, Geert Middelkamp en Nita Kooymans uit Appingedam)

verslag kerkenraadsvergadering wijk maarland 12-09-2017

Na het welkom van de voorzitter vertelt ds. Tjalling Huisman over waar hij zich mee heeft beziggehouden tijdens zijn studieverlof: de verschillende beelden en uitleggingen van het Lam Gods.

De kerkenraad gaat akkoord met de diverse voorgestelde kerkordewijzigingen.

Tijdens de weeksluitingen in Wiemersheerd zal nu worden gecollecteerd voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, zo wordt meegedeeld door de diaconie.

De kerkrentmeesters melden een probleem in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Door breekwerk ten behoeve van de orgelrestauratie komt er zoveel stof vrij dat de kerk voorlopig niet kan worden gebruikt. De kerkdienst en het avondgebed van 15 oktober worden derhalve verplaatst naar de Mariakerk in ’t Zandt en de gezamenlijke dienst van 5 november wordt in de Vredekerk gehouden.

Er is begonnen met de verbouw van Elthato in Zeerijp en de pastorie in Leermens komt binnenkort in de verkoop.

De vergadering van de clusterkerkenraden wordt aangekondigd: op 10 oktober in Bierum. Op maandag 30 oktober wordt er een gemeenteavond gehouden met als thema: het Avondmaal.

Om 22.30 uur wordt de vergadering besloten met het Gezamenlijk gezegd Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba 

Een vraag om uw emailadres
Als er een wijziging plaatsvindt betreffende een kerkdienst, bijv. een ander tijdstip of een ander kerkgebouw dan in het Kerkblad stond aangegeven, stuurt de kerkenraad een mailtje, een zogenaamde ‘mailbom’, aan de gemeenteleden die hun emailadres hiervoor hebben opgegeven.

Zo worden ze toch op de hoogte gebracht.

Als u uw emailadres (nog) niet hebt doorgegeven maar toch graag van belangrijke mededelingen op de hoogte gebracht wilt worden, mailt u uw adres dan even door aan Bert Jan Huizing, die de mail verzendt.

Zijn emailadres luidt: bjhuizing@planet.nl

Wippy Kempenaar, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 15-06-2017

Geert Jan heet iedereen welkom op deze laatste vergadering van het seizoen. In het bijzonder Wippy Kempenaar van wijk Maarland.

Melson heeft als bezinningsonderwerp gekozen:

‘Het kan spannender’.

Hij noemt een aantal punten ter overweging over de kerkenraadsvergaderingen.

Hij vraagt zich af: ‘Waartoe zijn wij hier op dit moment samen in deze zaal?’ De agenda is al jaren dezelfde. Er is in de loop van de jaren weinig veranderd.

De vraag komt dan ook of de manier van vergaderen ook anders zou kunnen.

Je kunt je afvragen met welk doel we vergaderen.

Als het antwoord informatieverschaffing zou zijn, dan kan dat per mail.

Vergaderen we om ons een mening te vormen? Dan blijkt dat we er even over praten en we gaan weer verder naar het volgende punt op de agenda.

Als er besluiten genomen moeten worden, zou dit misschien meer gebundeld kunnen worden?

Gesprekken over zingeving voeren we op dit moment niet uitgebreid. Wat is onze visie en waar willen we naartoe en hoe bereiken we dat?

Als we vergaderen om het sociale aspect, dan zouden we vaker gezellige avonden kunnen plannen met hapjes en drankjes.

De vraag is hoe vaak moeten we in deze vorm bij elkaar komen en is elke maand wel nodig op deze manier. We zijn het al jaren zo gewend, maar misschien kan het anders. Bijvoorbeeld zoals in sommige vergaderingen elders, waar eerst een half uur bezinning is, of misschien is een vergadering zonder agenda mogelijk; ieder kan delen wat hij op dit moment belangrijk vindt.

Kortom, vragen om eens met elkaar over na te denken en om na de vakantie op terug te komen.

De vergadering wordt vervolgd met de opmerking uit de diaconie dat het collectedoel in Wiemersheerd nu het Zeemanshuis in de Eemshaven is geworden.

De Clusterpinksterdienst wordt geëvalueerd en de opmerkingen worden meegenomen naar de evaluatie van de voorbereidingsgroep.

Geert Jan bedankt Ad, als afgetreden ambtsdrager, voor zijn jarenlange inzet als kerkrentmeester. Hij ontvangt nog het boeket bloemen dat de andere afgetreden ambtsdragers al hadden ontvangen in de afscheidsdienst.

Na deze korte vergadering bedankt Geert Jan een ieder voor de aanwezigheid en inbreng en wenst ons allen een goede vakantietijd toe.

We bidden samen het Onze Vader en besluiten hiermee de vergadering.

Hierna vervolgen we de avond genoeglijk met een hapje en drankje samen met de partners en de wijkwerkers.

 

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 09-05-2017

 Geert Jan heet iedereen welkom in het bijzonder Justus Wouda van wijk Maarland.

Dirk heeft als bezinning een tekst uit het Friesch Dagblad. De eindredacteur schrijft als column een tekst over het lied: Befiehl du deine Wege  ( Lied 904 nwe. Liedboek) dat gebaseerd is op Psalm 35.

Het lied is in de 30jarige oorlog (16181648) geschreven door Paul Gerhardt. Kort gezegd komt het lied er op neer dat wat er ook gebeurd, je op God kunt vertrouwen.

“Ga op weg, God geeft kracht en richting”. Het lied geeft ons als richtsnoer: Blijf niet staan, ga op pad in vast vertrouwen.

De vergadering wordt afgewerkt volgens de diverse agendapunten.

Ds. Gerard Knol vraagt vanuit het cluster ons om onderwerpen voor Pastoraats en Toerustingsavonden aan te leveren.

Misschien zou op pastoraal gebied iets georganiseerd kunnen worden voor wijkwerkers? Dit is wel eens in Loppersum gedaan maar de animo nam af. Misschien lukt het wel in clusterverband.

Vervolgens wordt de talstellingscommissie bedankt voor haar inzet. Er zijn nog gesprekken gaande, maar mocht het niet lukken om een nieuwe ouderlingkerkrentmeester te vinden dan zal Geert Jan tijdelijk de functie van voorzitter van het College van Kerkrentmeesters op zich nemen.

Er komt een nieuwe wijkindeling omdat het wijkwerk met steeds minder mensen gedaan moet worden.

De wijkouderlingen hebben een nieuwe wijkindeling gemaakt. Het voorstel is om deze te laten ingaan in het nieuwe seizoen en de gemeenteleden hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. kaartjes die jaarlijks worden uitgedeeld aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. Ook zal de wijziging in de Gemeentegids worden opgenomen.

Er zijn rozen uitgedeeld aan tieners die eindexamen gaan doen. Dit wordt ieder jaar erg gewaardeerd door de jeugd. Verder zal er een gezamenlijke Facebookpagina worden gemaakt waarop berichten te lezen zijn van activiteiten die er worden georganiseerd. Gerda Potze is de beheerder van het deel van wijk Maarland en Melson zal dat voor wijk Loppersum doen.

Goed initiatief!

Ad kan vanuit het College van Kerkrentmeesters melden dat de ‘oude’ beamer en het scherm worden opgehangen in de zaal bij het podium. Nu kunnen er ook presentaties worden gehouden in de zaal.

Marco kan melden dat het Platform Kerk en Aardbeving nu de status heeft van een Stichting.

Als standplaats is gekozen voor de Vredekerk te Loppersum.

Vervolgens doet Marco verslag van de Stichting en vraagt hierbij de hulp en inzet van de diaconie. De omvang van de diaconale, dienende werkzaamheden van deze Stichting zullen naarmate de versterkingsmaatregelen in het dorp vorderen, enorm uitbreiden, is de verwachting.

Geert Jan kan melden dat er een groepje (kerkenraads)leden naar een dienst van de PKN in Ten Boer  gaat om de dienst mee te maken en om een gesprek te voeren met predikant en enkele kerkenraadsleden. We vinden het belangrijk om ook eens buiten de eigen muren te kijken en wie weet wat we hiervan kunnen leren.

Linda en Miranda stellen voor om met de leden, de oud en nieuwe kerkenraadsleden uit eten te gaan. Dit is een zeer goed voorstel! 

Geert Jan bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.

We bidden samen het Onze Vader en besluiten hiermee de vergadering.

 

Regina Feitsma, scriba

Uit de kerkenraad wijk Maarland

Op 13 juni jl. werd er vergaderd, waarbij ook de meeste nieuwe kerkenraadsleden aanwezig waren.

De diaconie had de exploitatierekening over 2016 en de balans aangeleverd die werden besproken en goedgekeurd. Tijdens de weeksluitingen in Wiemersheerd zal er nu worden gecollecteerd voor het Zeemanshuis in de Eemshaven. Nu de voedselbank geen groenten meer van de Doe en deeltuin krijgt, zal de diaconie maandelijks een vast bedrag overmaken aan de voedselbank voor het kopen van verse groenten en fruit.

De orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk wordt nog weer even uitgesteld vanwege enkele formaliteiten. Binnenkort wordt begonnen met de verbouwing in Elthato in Zeerijp.

De kerkenraad gaat vanaf het komende seizoen vergaderen op de 3e dinsdag van de maand, zodat de vergaderingen niet meer zullen samenvallen met die van wijk Loppersum.

We hebben de afgelopen kerkdiensten geëvalueerd, waaronder de Pinksterdienst in Loppersum.

Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van André Dallinga als kerkrentmeester.

Na de afsluiting met het Onze Vader wordt nog gezellig nagepraat met een hapje en een drankje.

Wippy KempenaarWildeboer, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk maarland 11-04-2017

Na de opening, bezinning en het verslag van de vorige vergadering deelt de diaconie mee dat ze nadenkt over een andere vorm van steun aan de voedselbank. Dit omdat de Doe en deeltuin niet wordt voortgezet.

De kerkrentmeesters melden dat het koororgel uit de Jacobuskerk binnenkort wordt geplaatst in de Petrus & Pauluskerk, vanwege de orgelrestauratie die zal aanvangen in laatstgenoemde kerk. Het ligt in de bedoeling dat Elthato in Zeerijp wordt verbouwd/ uitgebreid. De kerkenraad stemt in met het voorstel van de kerkrentmeesters om de pastorie en  ’t Gebouwtje in Leermens in eerste instantie bij inschrijving te verkopen.

Er zijn twee diakenen naar de burgertop van de Zorgcoöperatie Loppersum geweest, wat ze een zinvolle ochtend vonden.

Vóór aanvang van de dienst zal de ouderling of diaken van dienst bij de deur de mensen verwelkomen. Dat is, zeker voor gasten, prettig.

De morgengebedcommissie zou er graag één of meer leden bij willen.

Na het gezamenlijk gebeden Onze Vader wordt de vergadering rond 22.15 uur gesloten.

 Wippy Kempenaar, scriba

 

Uit de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 22 maart jl. kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Spijk.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Op deze vergadering hebben we de resultaten besproken van de “operatie mystery guest”: iedere gemeente heeft bezoek gehad van een aantal anonieme gastbezoekers vanuit een andere gemeente. Zij zijn met vragen op stap gestuurd en hebben van hun bevindingen een verslag gemaakt.

Die verslagen over de eigen kerkdiensten heeft iedere gemeente gekregen om te bespreken. Dit aan de hand van de vragen: wat valt je op & wat ga je daar mee doen?

De inleiding op de bespreking werd verzorgd door Jan Koning, die vertelde hoe zij het ervaren heeft om voor het eerst over de drempel van de kerk te stappen. Het was een persoonlijk verhaal, dat veel indruk maakte.

De bedoeling van “operatie mystery guest” was om onszelf als gemeenten een spiegel voor te houden: hoe komen we – in onze kerkdiensten  over op een buitenstaander? In de verslagen vonden de gemeenten veel herkenning van hoe het gaat in de plaatselijke kerkdienst. Ook noteerde iedere gemeente één of meer verbeterpuntjes.

Verder is er een voorstel van jeugdwerker Anne Nijland besproken voor een clustercombo. In de Pinksterdienst heeft een aantal jongeren onder leiding van Anne een deel van de liederen begeleid. Het voorstel is nu om elke gemeente eens per jaar de mogelijkheid te bieden om in de dienst gebruik te maken van het clustercombo. Dit voorstel wordt aan de kerkenraden voorgelegd. Het clustercombo is overigens niet persé een vaste groep, per dienst kan het verschillen hoe de samenstelling is. Jongeren die belangstelling hebben om mee te spelen, kunnen dat melden bij hun kerkenraad.

Ook kwam er nog het idee ter tafel om eens met alle kerkenraden van het cluster samen te komen. Het lijkt ons als clustervergadering goed dat de kerkenraden kennis met elkaar maken, we doen immers steeds meer samen. In eerste instantie zou het gaan om een eenmalige bijeenkomst, de vergaderdruk is tenslotte al hoog genoeg. Aan de kerkenraden is de beslissing of zij zo´n ontmoeting zinvol vinden.

Namens het cluster HogelandOost,
De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN BierumHolwierdeKrewerd)
De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. LoppersumMaarland)

Vier keer waren we in de gelegenheid om een film te bekijken over het leven van Jezus.

Jezus

Vier keer waren we in de gelegenheid om een film te bekijken over het leven van Jezus. Het waren boeiende avonden vooral omdat er telkens een ander beeld van Jezus naar voren kwam. Dat is eigenlijk ook wel logisch want ook in de vier evangeliën en daarnaast ook nog in evangeliën die niet in de bijbel zijn opgenomen, verschijnt een andere Jezus. Opvallend was dat we in alle vier films de scène van de strijd van Jezus in Getsémané zagen, terwijl deze niet in het Johannesevangelie voorkomt. Kennelijk wilden de filmmakers toch meer de menselijke Jezus laten zien dan de Jezus van Johannes waar Jezus al tot God is verheven en met een twijfelende God had Johannes kennelijk moeite. We zagen een Jezus die zeer zelfbewust en overtuigd van zijn missie tot in het irritante af steeds maar weer teksten uit het O.T. citeerde om te bewijzen dat hij de gezondene was. Maar ook de tot op het bot twijfelende Jezus die met God en mensen strijd moest voeren om uiteindelijk tot een beslissing van leven of dood te komen. Die wanhoopskreet van Jezus aan het kruis waar hij zich door God voelt verlaten gaat je door merg en been. Waar was op dat moment toch zijn Vader waar hij zo vertrouwd mee was, denk ik dan. Hoorde Hij dan niet? Het klinkt misschien velen raar in de oren maar ik zit altijd met de vraag waarom Jezus deze weg heeft gekozen. Volgens mij niet om verzoening tussen God en mensen tot stand te brengen. Dat heeft hij zelf nooit gezegd en is ook faliekant in tegenspraak met de liefdevolle God die hij verkondigt en vooral in het verhaal van de verloren zoon schetst Jezus juist een vergevensgezinde God die geen offers vraagt. In één van de films was een interessante ontknoping. Ik had eerst niet door dat het een droom van Jezus was. Aan het kruis werd hij door mensen overtuigd van het feit dat hij toch deze weg niet moest gaan. Hij werd van het kruis afgenomen en ging zijn leven verder als ieder andere jood zou doen. Hij trouwde met Maria Magdalena? Ze kregen kinderen en hij oefende met plezier zijn ambacht als timmerman uit. Op een goede dag kreeg hij Paulus op bezoek die hem verweet gevlucht te zijn en z’n opdracht te hebben verloochend. Ik moet een Jezus hebben, zei Paulus die gedood wordt en weer uit het graf opstaat, met dat verhaal kan ik de wereld in en zullen de mensen toestromen en zich bekeren. Jij moet terug naar het kruis en Jezus deed dat, stierf en stond weer op.  Zo is het gegaan. Vier films om Jezus bekend te maken en te verkondigen. En uiteindelijk heeft ieder zijn eigen Jezus waarin hij/zij gelooft. Veel dank aan de mensen die deze avonden hebben georganiseerd. Vooral de mogelijkheid om samen na te praten wordt erg gewaardeerd.

Bertus Huizing                                        

Gemeenteavond Wijk Loppersum 08-03-2017

Verslag van de gemeenteavond van wijk Loppersum op 8 maart 2017, na de dienst van Biddag voor gewas en arbeid

Deze avond wordt geopend door Geert Jan Reinders door iedereen welkom te heten, in het bijzonder Ina Blink. Zij zal ons later op de avond iets vertellen over het werk van Stichting Stut en Steun.

We vervolgen de vergadering met het bespreken van de kerkelijke financiën.

Ad Bakker vermeldt in zijn inleidend woord de namen van de leden die de kascontrole hebben gedaan; Jaap Korblet en Menze Dijkens. De laatste kan niet anders zeggen dan dat de hele boekhouding professioneel is bijgehouden en stelt voor om de boekhouder decharge te verlenen. Deze wordt aldus verleend door de gemeente en dit wordt ondersteund met een applaus voor Bouke van der Ploeg.

Verder kan Ad melden dat vandaag het nieuwe orgel is geplaatst. De bouwers waren om 8.00 uur aanwezig en vertrokken om 16.00 uur. Ad spreekt zijn waardering uit voor Bouke omdat hij het heeft aangedurfd om er meteen vanavond op te spelen. Wederom applaus voor Bouke.

De ‘Financiële Ontmoeting’ wordt vervolgens blad voor blad doorgenomen.

Er komt een opmerking over de leesbaarheid van het Voorwoord; door een iets te klein lettertype is dit moeilijk te lezen. Hier zal de volgende keer aandacht aan worden besteed.

Vervolgens wordt uitgelegd dat de post ‘traktement’ volgend jaar lager zal worden begroot. Op de vraag of er wel WOZbelasting wordt betaald wordt geruststellend “jazeker “ geantwoord.

Omdat er verder geen vragen over de financiën worden gesteld, vraagt de voorzitter of er misschien nog andere vragen leven bij de gemeente; we zijn nu immers tóch bij elkaar.

Dhr. Waijer vraagt waarom er niet meer zonnepanelen op het dak van het kerkgebouw liggen. Het blijkt dat het aantal wat er nu ligt, dekkend is voor het gebruik van het gebouw. Ook vermeldt Marco dat er nog 11 panelen op de pastorie liggen.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de spreker van vanavond: mw. Ina Blink, coördinator van Stichting Stut en Steun te Appingedam.

Zij begint met een dankwoord voor de uitnodiging voor een groep te mogen spreken; ze heeft gemerkt dat ondanks veel PRactiviteiten in de diverse media de Stichting Stut en Steun niet bij iedereen bekend is en het daarom fijn is om op deze manier haar bestaan onder de aandacht te mogen brengen.

Stut en Steun is een  gratis en onafhankelijk steunpunt (aan de Spoorbaan 1 te Appingedam) voor mensen die  schade hebben geleden als gevolg van de aardbevingen in ons gebied.

Het is een Stichting met een Stichtingsbestuur waarin in ieder geval één afgevaardigde zitting heeft van de Groninger Bodem Beweging én van het Groninger Gasberaad. De Stichting functioneert vanaf mei 2016 en heeft op dit moment zes medewerkers die elk ongeveer een 24uurs dienstverband hebben.

De Stichting is ontstaan uit de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad samen, met  het idee om een Kennisbank omtrent de aardbevingsproblematiek op te bouwen. Het bleek namelijk dat de GBB in de loop van de tijd werd bestormd met vragen, waardoor er een wens ontstond om een soort steunpunt op te zetten en de individuele vragen los te kunnen koppelen van het werk van de GBB.

Na vele gesprekken en onderhandelingen tussen de minister van Economische Zaken en de Nationale Coördinator kon middels een Stichting, een onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade worden opgezet.

Ina benadrukt dat de Stichting volledig onafhankelijk is, alleen het geld krijgt van de overheid, alleen een jaarrekening verschuldigd is aan de Nationale Coördinator, maar geen inhoudelijke verantwoording aan haar hoeft af te leggen.

Op dit moment zijn er ongeveer 70.000 schadegevallen bekend, maar daaronder vallen soms 3 à 4 meldingen van hetzelfde adres.

Stichting Stut en Steun heeft zich in het begin eerst bezig gehouden met de complexe zaken die op dat moment speelden, maar allengs kwamen ook de ‘normale’  schadegevallen aan bod. Op dit moment gaan de gesprekken vaker over de versterkingsperikelen die in de diverse gemeenten spelen. De Nationale Coördinator is immers begonnen eerst globale inspecties van woningen te houden, maar vervolgens komen de individuele inspecties van alle woningen met daarop volgend de besprekingen van deze inspecties, de voorstellen en de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Soms komt een gedupeerde met de vraag aan Stut en Steun om mee aan die tafel te komen omdat de materie niet altijd begrepen wordt. Dan neemt de Stichting de rol op zich als van een ondersteunende ‘buurvrouw’. Zij kan dan op haar manier naar de zaak kijken en de gedupeerde uitleggen, verder helpen of verwijzen.

Het team bestaat op dit moment uit 6 personen waaronder een bouwkundige, twee maatschappelijk werkers, een ervaringsdeskundige inwoner van het getroffen gebied.

Men kan voor eenvoudige vragen over schadeafhandeling bij het team terecht, en het leent zich ook zeer goed voor mensen die er alleen voor staan. Het gaat er vooral om mensen verder op weg te kunnen helpen in het hele proces, van bijvoorbeeld schademelding, afhandeling of versterking, die soms zeer moeizaam verloopt en waarbij het dus heel prettig kan zijn dat er daarvoor iemand met je meedenkt.

Stut en Steun doet geen afhandeling van schade, heeft niet de functie van jurist of advocaat, is géén partij, maar zal altijd helpen en doorverwijzen en heeft daarin een ondersteunende en adviserende rol.

Op dit moment melden zich per week ongeveer 20 gedupeerden. Meestal blijkt dat men al in een traject zit, maar dat het vaak niet lukt om verder te komen. Dan kan Stut en Steun helpen.

Op de vraag waarom Ina dit werk zo leuk vindt om te doen, geeft ze aan “omdat er met verschillende maten wordt gemeten door de verschillende organisaties (schadeexperts, contraexperts,

CVW, NAM, wel of geen Cschade….) en er (nog) geen duidelijke algemene regelingen zijn, moet Stut en Steun iedere keer individuele acties ondernemen” en dat maakt het voor haar boeiend.

Ina heeft folders meegenomen die u in de hal van de kerk kunt vinden. Daarop staat alle informatie.

In het kort:
tel: 0502112044  open van 9.0017.00 (op afspraak)  emailadres: welkom@stutensteun.nl  website: www.stutensteun.nl  adres: Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam

Na deze voordracht bedankt Geert Jan Ina heel hartelijk en ontvangt zij onder een hartelijk applaus een mand met iets lekkers

Hierna sluit Geert Jan de avond en wenst iedereen wel thuis.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 16-02-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

Na welkom refereert Geert Jan aan de Fakkeloptocht van 7 februari jl. waar een groot deel van het moderamen ook aan meedeed. Het was indrukwekkend hoe een en ander verliep met zoveel mensen.

De wijkouderlingen hebben zich beraden op een nieuwe en praktischer wijkindeling. Er blijven nu 5 grotere over in plaats van de 14 kleine. Op deze manier is het bemannen van de wijken voor de ouderlingen overzichtelijker.

De kerkrentmeester meldt dat het plaatsen van het nieuwe orgel een maand is opgeschoven en zal nu op 8 maart zijn.

Het idee is opgekomen om op de gemeenteavond van 8 maart, iemand van ‘Stut en Steun’ uit te nodigen om te vertellen wat het werk aldaar inhoudt.

De kindernevendienst vraagt of het mogelijk is om de Kinderpalmpasendienst (9 april) te integreren in de gezamenlijke ochtenddienst te Zeerijp. Het is gebleken dat er in de middagdienst de afgelopen jaren steeds minder kinderen zijn, en daardoor ook steeds minder belangstelling is uit de gemeente.

De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Omdat er steeds minder kinderen zijn die met een zendingsbusje lopen, zal de diaconie met de ouders van de lopertjes om tafel gaan om te beraden welke mogelijkheden deze ouders  nog zien.

Na het afwerken van de agendapunten, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba