Categoriearchief: Verslagen

image_pdfimage_print

Vier keer waren we in de gelegenheid om een film te bekijken over het leven van Jezus.

Jezus

Vier keer waren we in de gelegenheid om een film te bekijken over het leven van Jezus. Het waren boeiende avonden vooral omdat er telkens een ander beeld van Jezus naar voren kwam. Dat is eigenlijk ook wel logisch want ook in de vier evangeliën en daarnaast ook nog in evangeliën die niet in de bijbel zijn opgenomen, verschijnt een andere Jezus. Opvallend was dat we in alle vier films de scène van de strijd van Jezus in Getsémané zagen, terwijl deze niet in het Johannesevangelie voorkomt. Kennelijk wilden de filmmakers toch meer de menselijke Jezus laten zien dan de Jezus van Johannes waar Jezus al tot God is verheven en met een twijfelende God had Johannes kennelijk moeite. We zagen een Jezus die zeer zelfbewust en overtuigd van zijn missie tot in het irritante af steeds maar weer teksten uit het O.T. citeerde om te bewijzen dat hij de gezondene was. Maar ook de tot op het bot twijfelende Jezus die met God en mensen strijd moest voeren om uiteindelijk tot een beslissing van leven of dood te komen. Die wanhoopskreet van Jezus aan het kruis waar hij zich door God voelt verlaten gaat je door merg en been. Waar was op dat moment toch zijn Vader waar hij zo vertrouwd mee was, denk ik dan. Hoorde Hij dan niet? Het klinkt misschien velen raar in de oren maar ik zit altijd met de vraag waarom Jezus deze weg heeft gekozen. Volgens mij niet om verzoening tussen God en mensen tot stand te brengen. Dat heeft hij zelf nooit gezegd en is ook faliekant in tegenspraak met de liefdevolle God die hij verkondigt en vooral in het verhaal van de verloren zoon schetst Jezus juist een vergevensgezinde God die geen offers vraagt. In één van de films was een interessante ontknoping. Ik had eerst niet door dat het een droom van Jezus was. Aan het kruis werd hij door mensen overtuigd van het feit dat hij toch deze weg niet moest gaan. Hij werd van het kruis afgenomen en ging zijn leven verder als ieder andere jood zou doen. Hij trouwde met Maria Magdalena? Ze kregen kinderen en hij oefende met plezier zijn ambacht als timmerman uit. Op een goede dag kreeg hij Paulus op bezoek die hem verweet gevlucht te zijn en z’n opdracht te hebben verloochend. Ik moet een Jezus hebben, zei Paulus die gedood wordt en weer uit het graf opstaat, met dat verhaal kan ik de wereld in en zullen de mensen toestromen en zich bekeren. Jij moet terug naar het kruis en Jezus deed dat, stierf en stond weer op.  Zo is het gegaan. Vier films om Jezus bekend te maken en te verkondigen. En uiteindelijk heeft ieder zijn eigen Jezus waarin hij/zij gelooft. Veel dank aan de mensen die deze avonden hebben georganiseerd. Vooral de mogelijkheid om samen na te praten wordt erg gewaardeerd.

Bertus Huizing                                        

Gemeenteavond Wijk Loppersum 08-03-2017

Verslag van de gemeenteavond van wijk Loppersum op 8 maart 2017, na de dienst van Biddag voor gewas en arbeid

Deze avond wordt geopend door Geert Jan Reinders door iedereen welkom te heten, in het bijzonder Ina Blink. Zij zal ons later op de avond iets vertellen over het werk van Stichting Stut en Steun.

We vervolgen de vergadering met het bespreken van de kerkelijke financiën.

Ad Bakker vermeldt in zijn inleidend woord de namen van de leden die de kascontrole hebben gedaan; Jaap Korblet en Menze Dijkens. De laatste kan niet anders zeggen dan dat de hele boekhouding professioneel is bijgehouden en stelt voor om de boekhouder decharge te verlenen. Deze wordt aldus verleend door de gemeente en dit wordt ondersteund met een applaus voor Bouke van der Ploeg.

Verder kan Ad melden dat vandaag het nieuwe orgel is geplaatst. De bouwers waren om 8.00 uur aanwezig en vertrokken om 16.00 uur. Ad spreekt zijn waardering uit voor Bouke omdat hij het heeft aangedurfd om er meteen vanavond op te spelen. Wederom applaus voor Bouke.

De ‘Financiële Ontmoeting’ wordt vervolgens blad voor blad doorgenomen.

Er komt een opmerking over de leesbaarheid van het Voorwoord; door een iets te klein lettertype is dit moeilijk te lezen. Hier zal de volgende keer aandacht aan worden besteed.

Vervolgens wordt uitgelegd dat de post ‘traktement’ volgend jaar lager zal worden begroot. Op de vraag of er wel WOZbelasting wordt betaald wordt geruststellend “jazeker “ geantwoord.

Omdat er verder geen vragen over de financiën worden gesteld, vraagt de voorzitter of er misschien nog andere vragen leven bij de gemeente; we zijn nu immers tóch bij elkaar.

Dhr. Waijer vraagt waarom er niet meer zonnepanelen op het dak van het kerkgebouw liggen. Het blijkt dat het aantal wat er nu ligt, dekkend is voor het gebruik van het gebouw. Ook vermeldt Marco dat er nog 11 panelen op de pastorie liggen.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de spreker van vanavond: mw. Ina Blink, coördinator van Stichting Stut en Steun te Appingedam.

Zij begint met een dankwoord voor de uitnodiging voor een groep te mogen spreken; ze heeft gemerkt dat ondanks veel PRactiviteiten in de diverse media de Stichting Stut en Steun niet bij iedereen bekend is en het daarom fijn is om op deze manier haar bestaan onder de aandacht te mogen brengen.

Stut en Steun is een  gratis en onafhankelijk steunpunt (aan de Spoorbaan 1 te Appingedam) voor mensen die  schade hebben geleden als gevolg van de aardbevingen in ons gebied.

Het is een Stichting met een Stichtingsbestuur waarin in ieder geval één afgevaardigde zitting heeft van de Groninger Bodem Beweging én van het Groninger Gasberaad. De Stichting functioneert vanaf mei 2016 en heeft op dit moment zes medewerkers die elk ongeveer een 24uurs dienstverband hebben.

De Stichting is ontstaan uit de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad samen, met  het idee om een Kennisbank omtrent de aardbevingsproblematiek op te bouwen. Het bleek namelijk dat de GBB in de loop van de tijd werd bestormd met vragen, waardoor er een wens ontstond om een soort steunpunt op te zetten en de individuele vragen los te kunnen koppelen van het werk van de GBB.

Na vele gesprekken en onderhandelingen tussen de minister van Economische Zaken en de Nationale Coördinator kon middels een Stichting, een onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade worden opgezet.

Ina benadrukt dat de Stichting volledig onafhankelijk is, alleen het geld krijgt van de overheid, alleen een jaarrekening verschuldigd is aan de Nationale Coördinator, maar geen inhoudelijke verantwoording aan haar hoeft af te leggen.

Op dit moment zijn er ongeveer 70.000 schadegevallen bekend, maar daaronder vallen soms 3 à 4 meldingen van hetzelfde adres.

Stichting Stut en Steun heeft zich in het begin eerst bezig gehouden met de complexe zaken die op dat moment speelden, maar allengs kwamen ook de ‘normale’  schadegevallen aan bod. Op dit moment gaan de gesprekken vaker over de versterkingsperikelen die in de diverse gemeenten spelen. De Nationale Coördinator is immers begonnen eerst globale inspecties van woningen te houden, maar vervolgens komen de individuele inspecties van alle woningen met daarop volgend de besprekingen van deze inspecties, de voorstellen en de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Soms komt een gedupeerde met de vraag aan Stut en Steun om mee aan die tafel te komen omdat de materie niet altijd begrepen wordt. Dan neemt de Stichting de rol op zich als van een ondersteunende ‘buurvrouw’. Zij kan dan op haar manier naar de zaak kijken en de gedupeerde uitleggen, verder helpen of verwijzen.

Het team bestaat op dit moment uit 6 personen waaronder een bouwkundige, twee maatschappelijk werkers, een ervaringsdeskundige inwoner van het getroffen gebied.

Men kan voor eenvoudige vragen over schadeafhandeling bij het team terecht, en het leent zich ook zeer goed voor mensen die er alleen voor staan. Het gaat er vooral om mensen verder op weg te kunnen helpen in het hele proces, van bijvoorbeeld schademelding, afhandeling of versterking, die soms zeer moeizaam verloopt en waarbij het dus heel prettig kan zijn dat er daarvoor iemand met je meedenkt.

Stut en Steun doet geen afhandeling van schade, heeft niet de functie van jurist of advocaat, is géén partij, maar zal altijd helpen en doorverwijzen en heeft daarin een ondersteunende en adviserende rol.

Op dit moment melden zich per week ongeveer 20 gedupeerden. Meestal blijkt dat men al in een traject zit, maar dat het vaak niet lukt om verder te komen. Dan kan Stut en Steun helpen.

Op de vraag waarom Ina dit werk zo leuk vindt om te doen, geeft ze aan “omdat er met verschillende maten wordt gemeten door de verschillende organisaties (schadeexperts, contraexperts,

CVW, NAM, wel of geen Cschade….) en er (nog) geen duidelijke algemene regelingen zijn, moet Stut en Steun iedere keer individuele acties ondernemen” en dat maakt het voor haar boeiend.

Ina heeft folders meegenomen die u in de hal van de kerk kunt vinden. Daarop staat alle informatie.

In het kort:
tel: 0502112044  open van 9.0017.00 (op afspraak)  emailadres: welkom@stutensteun.nl  website: www.stutensteun.nl  adres: Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam

Na deze voordracht bedankt Geert Jan Ina heel hartelijk en ontvangt zij onder een hartelijk applaus een mand met iets lekkers

Hierna sluit Geert Jan de avond en wenst iedereen wel thuis.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 16-02-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

Na welkom refereert Geert Jan aan de Fakkeloptocht van 7 februari jl. waar een groot deel van het moderamen ook aan meedeed. Het was indrukwekkend hoe een en ander verliep met zoveel mensen.

De wijkouderlingen hebben zich beraden op een nieuwe en praktischer wijkindeling. Er blijven nu 5 grotere over in plaats van de 14 kleine. Op deze manier is het bemannen van de wijken voor de ouderlingen overzichtelijker.

De kerkrentmeester meldt dat het plaatsen van het nieuwe orgel een maand is opgeschoven en zal nu op 8 maart zijn.

Het idee is opgekomen om op de gemeenteavond van 8 maart, iemand van ‘Stut en Steun’ uit te nodigen om te vertellen wat het werk aldaar inhoudt.

De kindernevendienst vraagt of het mogelijk is om de Kinderpalmpasendienst (9 april) te integreren in de gezamenlijke ochtenddienst te Zeerijp. Het is gebleken dat er in de middagdienst de afgelopen jaren steeds minder kinderen zijn, en daardoor ook steeds minder belangstelling is uit de gemeente.

De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Omdat er steeds minder kinderen zijn die met een zendingsbusje lopen, zal de diaconie met de ouders van de lopertjes om tafel gaan om te beraden welke mogelijkheden deze ouders  nog zien.

Na het afwerken van de agendapunten, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Maarland 14-03-2017

Na de opening volgt een bezinning over een Bijbelgedeelte en een uitleg uit het boekje Sterk & Dapper. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd.

De diaconie heeft haar beleidsplan 2017-2020 gemaakt, wat er prima uitziet.

Er wordt besloten dat er een afvaardiging blijft gaan naar elkaars vergaderingen (van de wijken Loppersum en Maarland). De kerkrentmeesters van beide wijken hebben een goed gezamenlijk overleg gehad.

Ook is er een overleg geweest van de ouderlingen met de bezoekmedewerkers. Het blijkt dat er behoefte is aan enkele bezoekers erbij.

In april 2015 zijn de kerken van Leermens,  ’t Zandt en Zeerijp overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Tot 1 januari dit jaar was Maarland de vaste huurder van de Mariakerk. Vanaf die datum huurt Maarland de kerk per keer voor de diensten. Er is een plaatselijke commissie gevormd in ’t Zandt die de exploitatie van de kerk verzorgt.

Per 1 mei 2017 beëindigt Maarland ook de vaste huur van de Jacobuskerk en de Donatuskerk, zodat er binnenkort ook plaatselijke commissies worden gevormd in Zeerijp en Leermens.

Deze korte vergadering wordt besloten om 21.40 uur met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba

Kort verslag vergadering Doe&Deeltuin 23-02-2017

 Zoals bekend was er maar één agendapunt, n.l. hoe verder met de Doe&Deeltuin.

Na de 2 jaar dat we groenten verbouwen voor de Voedselbank op de tuin zijn we helaas genoodzaakt om ons te bezinnen hoe we verder willen en kunnen gaan.

Tot onze spijt hebben we afscheid moeten nemen van enkele vrijwilligers door verhuizing en te zware belasting. Dus moet het personeelsbestand worden uitgebreid. In het verleden zijn er meerdere oproepen gedaan om zich aan te melden als vrijwilliger, maar dat heeft er niet toe geleid dat voldoende mensen zich hebben aangemeld.

Verder is geprobeerd of ‘Zorgboerderij Fivelstee’ mensen kan leveren voor de tuin maar dit bleek niet mogelijk te zijn.

De Doe-&Deeltuin-werkgroep heeft daarom helaas moeten concluderen dat verder doorgaan met de Doe-&Deeltuin niet meer mogelijk is.

Daarom is er besloten hier mee te stoppen.

Mocht naderhand blijken dat er toch voldoende belangstelling is om zich als vrijwilliger aan te melden dan zullen we zeker het verbouwen van groenten ten bate van de Voedselbank weer opstarten.

Producten van eigen tuin voor de Voedselbank

De afgelopen 2 jaar is het meerdere keren voorgekomen dat mensen producten van eigen tuin of boomgaard spontaan aanboden. Deze mogelijkheid willen we natuurlijk in stand houden.

Men kan daarvoor benaderen:
Wiert Omta
Tel: 0596-572432

Als werkgroep kunnen we terugzien op een fijne periode met elkaar op de tuin en een dankbare Voedselbank die de aanvoer van groenten zeer gewaardeerd heeft.

De gezamenlijke diaconieën.

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-01-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering. Na welkom houden we een moment stilte vanwege het overlijden van onze oudpredikant ds. Jelle Kolk.

De vergadering wordt vervolgd door de diaconie die heeft besloten om de maandelijkse voedselinzameling te houden in de gezamenlijke diensten. Meestal is dit de 2e van de maand, maar dit zal duidelijk worden gemaakt in de kerkbladen en op de site.

De groep ouders die al eerder op de vergadering waren is weer uitgenodigd en samen spreken we over mogelijkheden voor de kinderen binnen en buiten de zondagse diensten in de kerk.

Ds. Marco weet te melden dat er in de dienst van 26 februari medewerking zal worden verleend door het clusterjongerencombo dat gevormd was voor de Pinksterdienst in ’t Zandt.

Er zullen in het vervolg ook vaker filmpjes en liedjes voor kinderen van Youtube worden getoond tijdens de dienst of tijdens de collecte.

Verder bespreken we het jaarlijks terugkerende thema van de wisseling van ambtsdragers. De classis vraagt ook onze aandacht om mee te gaan in veranderingen van de kerkelijke structuur. Er zal een herindeling van de landelijke classes plaatsvinden waarbij er 11 classes overblijven i.p.v. de eerdere 74.

Na het vlot afwerken van de agendapunten en het punt rondvraag, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

Bezoek Stichting ‘De Vrolijkheid’

Woensdag 14  december 2016  heb ik een bezoek gebracht aan het AZC in Delfzijl. Daar had ik een ontmoeting met Jaime Ibanez en Sabine Sodhkan, allebei coördinator bij de stichting ´De Vrolijkheid´ in Delfzijl. Beide coördinatoren waren blij verrast te horen hoeveel geld de dienstenveiling van de startzondag in september heeft opgebracht.
Het centrale thema voor 2017 is: ´ontdekken´. Hoewel er al veel  ideeën zijn voor de invulling van het thema, moeten nog wel de puntjes op de i worden gezet. Maar  zeker is dat we te horen/lezen krijgen hoe onze bijdrage wordt ingezet.

Stichting ´De Vrolijkheid´ te Delfzijl sloot het jaar 2016 af met een feestelijke woensdagmiddag  op 28 december, eerst een optreden van een twirlgroep, daarna las stadsdichter Kasper Peters enkele gedichten voor die gemaakt zijn samen met kinderen en ouders in het AZC en de bijeenkomst werd afgesloten met een muzikaal optreden. En last but not least een hapje en een drankje gemaakt door ouders en kinderen.

Voor deze feestelijke afsluiting kreeg ik een uitnodiging waar ik graag gebruik van heb gemaakt.
Met eigen ogen en oren ontdekte ik waarom de stichting de naam heeft:  ´De Vrolijkheid´.

Een groep meisjes uit het AZC gaf een twirlvoorstelling samen met meisjes uit de buurt. De dansjes die waren ingestudeerd werden met heel veel plezier ten tonele gebracht. Het plezier straalde er van af. Enig om te zien.

Daarna las Kasper Peters enkele gedichten voor*.
Hierbij een kleine bloemlezing:

“In de nacht ga ik dansen in de disco
In de middag voetbal spelen op het veld
Wordt het licht dan ga ik slapen” 
Mohammed

“Het kan leuk zijn om
in de winter een boek te lezen
of uit te waaien op het balkon
Soms is het nog leuker
om in de winter met je ouders
een spannende spookfilm te kijken”  
Shaaed

“Ik ben een fifa drinker
speel zoveel  fifa
dat ik er soms buikpijn van krijg
van frisdrank en red bull”
Hussein

De muziekgroep, bestaande uit 4 jongeren in de leeftijd van de basisschool brachten samen met 2 studenten van het conservatorium liedjes ten gehore op keyboard en gitaar. De vrolijkheid straalde van de gezichten. Nu begrijp ik de naam ´De Vrolijkheid´ nog beter.

Er ontstond wat geroezemoes en toen kwam er nog een jongen. Heel verlegen, er werd wel even met hem gepraat en toen ging hij toch samen met een student van het conservatorium op de gitaar    “I wish you a merry Christmas” spelen. Helemaal foutloos ging het niet, maar dat gaf niks. Ook nu weer een blij gezicht van een kind dat ontdekte dat hij iets kan, trots is dat hij toch gespeeld heeft.
Onze bijdrage voor 2017 zal zeker goed terechtkomen en een lach op de gezichten brengen van kinderen in het AZC in Delfzijl.

Ik houd u op de hoogte.
Marijke Maas

* Ik heb enkele gedichtenboekjes meegekregen.  Ik zal zorgen dat ze ter inzage in de kerken komen te liggen.

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 8-11-2016

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

We volgen de agenda zoals vastgesteld.

 Bij het agendapunt van de Adviescommissie evalueren we de gezamenlijke maaltijd waarbij de beide moderamina officieel afscheid hebben genomen van de Adviescommissie. Omdat niet iedereen van hen aanwezig kon zijn stelt de kerkenraad voor om samen met wijk Maarland alle leden een brief als dank aan te bieden.

 Er volgt een verslag van de laatstgehouden straatontmoetingsavond. Dit was wederom een hele positieve avond. Het gezamenlijk pastoraat gaat zich nu beraden over de invulling van dit soort avonden in de toekomst, want vast staat, dat deze avonden georganiseerd blijven worden.

 De drie avonden over ‘Levenseinde’ die zijn gehouden waren ook succesvol en goed bezocht door veel verschillende mensen uit het dorp.

De commissie die hieraan heeft gewerkt, zal nu verder gaan als ‘Platform Levensvragen’ en gaat op zoek naar nieuwe thema’s.

 Marco heeft contact gehad met Anne Nijland, jeugdwerker van Krewerd/Bierum/Holwierde over het combo van de  Clusterpinksterdienst. Zij wil zich graag hiervoor inzetten, en zal haar best doen de groep weer bij elkaar te krijgen.

 De avond met Arnold Veeman in de Petrus en Pauluskerk was geslaagd. Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig. Een mooi signaal dat de kerk midden in de wereld kan staan.

 Na het vlot afwerken van de agendapunten en het punt rondvraag, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland december 2016

In december hebben we vergaderd zonder agenda.
Er werd begonnen om 18.00 uur met een borrel en een heerlijke maaltijd.

Iedereen had hiervoor iets meegenomen. Daarna hebben we uitgebreid gesproken over het kerk/gemeentezijn. Dit naar aanleiding van de volgende vragen:

 • wat vinden we belangrijk?
 • wat hebben we nodig?
 • wat zouden we moeten doen wat we nu nog niet doen?
 • waar word je blij van en waarvan juist niet?
 • waar maak je je zorgen over?
 • hoe vind je dat de kerk/onze gemeente er uit moet zien over (bijv.) vier jaar?

Op de vragen kwamen onder andere de volgende reacties:

 • Geraakt worden in een dienst, waar je over moet nadenken en dat de dienst een “zoektocht” moet zijn
 • Betrokkenheid van de gemeente binnen de eredienst
 • Ruimte laten voor verschillende geloofsbelevingen
 • Ideeën ontwikkelen voor “andere” diensten met jongeren
 • Jongeren laten meepraten, ook als ze niet in de kerk komen
 • De 100 % predikantsplaats behouden
 • Niet al te veel aan tradities vasthouden, openstaan voor nieuwe ideeën
 • Een open houding naar onze federatiepartner, maar wel de eigenheid bewaren
 • De ingeslagen weg naar de fusie geleidelijk vervolgen
 • Activiteiten organiseren zoals “Veeman” en bijv. een maaltijdgroep
 • Ons gezicht buiten de kerkmuren durven laten zien, ook via missionaire werkgroep
 • Centraal aanspreekpunt instellen voor pastoraat en opzetten van ouderenpastoraat
 • Jonge gezinnen betrekken / hoe te bereiken
 • Midden in de wereld blijven staan
 • Gewoon doorgaan, het komt vanzelf goed

Het was heel goed om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. We kunnen terugkijken op een zinvolle avond.

Wippy Kempenaar, scriba

Meditatie januari 2017

Moeilijk

Moeilijk. Zo wordt de Bijbel vaak getypeerd. En het is waar. Als we er in gaan lezen, dan gebeurt het nogal eens dat we geen idee hebben wat we ermee moeten. Ik denk dat ook door kerkmensen de Bijbel minder en minder gelezen wordt omdat de Bijbel niet bemoedigt en troost maar vaak vervreemding oproept.

We zijn in het najaar begonnen met een leeskring waarin we het Johannesevangelie lezen. En we proberen het nauwkeurig te lezen. Wat staat er nu precies, zonder gelijk erbij te betrekken wat in de andere Evangeliën staat. Dat valt niet mee, want soms staat het in het Johannesevangelie echt heel anders, maar valt dat niet op omdat je het leest door de bril van die drie andere evangeliën. Ik bleef ineens haken achter vers 17 uit het eerste hoofdstuk. Dat luidt als volgt:

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

Ik heb deze zin natuurlijk veel vaker gelezen, maar ineens vroeg ik mij af: Wat staat er nu precies? De wet van Mozes en Jezus Christus worden hier tegenover elkaar gezet. Wij denken met de wet van Mozes aan de tien geboden (Exodus 20, Deuteronomium 5) maar de term “wet” omvat hier veel meer. Het gaat hier om de hele Thora. Dat zijn de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Die vormen het hart van het joodse Oude Testament. Daarin staan heel veel wetsvoorschriften en die moeten allemaal worden nageleefd. Dat is geen sinecure. De andere boeken cirkelen er omheen. De verhalen over het volk Israël vertellen hoe het volk de wet niet naleefde en hoe dat daarom eindigde met een verschrikkelijk oordeel: de vernietiging van het tienstammenrijk door Assyrië en de vernietiging van Jeruzalem en de ballingschap van Juda door Babylonië. In de profeten lees je de oordelen van de profeten vanwege de wet. De geschriften (ook Prediker) vertellen hoe belangrijk het is de wet te houden. Met andere woorden “wet” betekent hier het hele Oude Testament.

Daar staat tegenover de genade en goedheid van God en die kennen we door Jezus. Dat God van mensen houdt weten we door Jezus. Althans, zo kwam dat vers bij mij ineens binnen. Betekent dat dan dat het Oude Testament alleen maar een hoop ellende is, waar we niets mee kunnen en niets meer mee hoeven? Dat dacht ik toch niet. En inderdaad, het Oude Testament blijkt wel degelijk heel belangrijk te zijn. Als Filippus Nathanael even verderop in vers 45 vertelt over Jezus, zegt hij:

We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!

Jezus is de essentie van de wet en de profeten. Ook daar zijn de goedheid en genade van God te vinden, maar alleen als we Jezus gebruiken als sleutel tot  de wet en de profeten. En dan begint ook vers 14 extra betekenis te krijgen:

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid,

Jezus is het Woord van God en alleen als wij Jezus vinden in de Bijbel dan is de Bijbel Gods Woord. Dan lezen wij over de goede en genadige God. Dat is niet eenvoudig. De teksten uit de Bijbel maken het je niet gemakkelijk, maar soms gebeurt er iets. Dan struikel je erover en dan denk je: “Wat staat er nu?” Dan word je ineens geraakt.

Dat gebeurde mij dus met het Johannesevangelie. Het raakte mij diep en ik werd er blij van. Nooit eerder gezien en toch zo vaak gelezen, er zelfs preken over geschreven en ineens sprak het tot mij. En dat is ook de Bijbel. Dat die weerbarstigheid ineens wegvalt en dat het ineens tot je begint te spreken. Om dat te laten gebeuren, moet je er wel in lezen en er ook waarde aan hechten, ermee worstelen. Met de Johannesleeskring lezen we samen en het is een verrassende ontdekkingsreis. Iedereen kan gewoon meedoen. De volgende keer is op woensdag 1 februari om 20:00 uur in het Jeugdhonk bij de Vredekerk.

Ds. Marco Roepers