Verslag vergadering Maarland 15-01-2019

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 15 januari 2019

De voorzitter heet ieder hartelijk welkom. In het bijzonder een stagiaire. Zij vertelt ons dat ze stage loopt bij Tjalling in het kader van de opleiding Theologie en Levensbeschouwing, die ze volgt in Zwolle.

In de bezinning deelt Tjalling met ons zijn ongenoegen over de Nashville verklaring. Hij vond het lastig hoe te reageren en heeft contact gezocht met collega’s in de regio. Omdat wij een open gemeenschap willen zijn is er besloten om afgelopen zondag de regenboogvlag van de toren te laten wapperen. Ook heeft hij mede uit naam van Marco Roepers een artikel geschreven, wat geplaatst wordt in het kerkblad en te lezen is via onze website en facebookpagina.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We bespreken de verschillende onderdelen van het beleidsplan. Het eerste deel van Tjalling, een stuk van de KRM, de diaconie en van het pastoraat. Alles is al eens besproken en goedgekeurd in de kerkenraad. Enkele onderwerpen worden nog iets aangepast en geactualiseerd, waarna het geheel  kan worden ingebracht op de gemeenteavond op 25 februari. Ook wordt het op de website geplaatst.

Er komt een stukje in het Kerkblad over de verdeling van het pastoraat, betreffende coӧrdinator en wijkverdeling. De coӧrdinator is het centraal aanspreekpunt en dit zal ook in het colofon van het kerkblad vermeld staan. Er wordt aangegeven, dat volgens het beleidsplan één diaken zitting neemt in de missionaire werkgroep en dat hiervoor nog steeds een vacature bestaat.

Onder de ingekomen stukken het volgende:

*   Notulen classicale vergadering Groningen-Drenthe, 22-11-2018

*   Notulen vergadering Ring N.O. Groningen,  27-11-2018.  Twee diakenen hebben deze vergadering bezocht. De voortgang is nog niet helemaal duidelijk. Tjalling legt uit dat de Ring meer bedoeld is om elkaar te stimuleren en dingen te delen. Zo kun je bepaalde activiteiten onder de belangstelling brengen van andere gemeentes. Hierin ben je niet gebonden aan de gemeentes binnen de Ring en kun je zelf ook bepalen met wie je activiteiten zou willen delen. Vanuit de Ring is dominee Raymond Poede afgevaardigde in de classis.

*   Bericht van beide wijkkerkenraden. Dit artikel, betreffende de samenwerking tussen de beide      wijkgemeenten wordt besproken en enigszins gewijzigd goedgekeurd. Na goedkeuring door wijk

Vredekerk wordt het geplaatst in het kerkblad.

Naar aanleiding van het verslag van de Diaconie van 4 december wordt geopperd om presentjes voor St. Maarten het volgend jaar bij de Wereldwinkel te kopen. Dit is ook het afgelopen jaar geprobeerd, maar dat lukte toen niet binnen het budget. Wordt wel weer meegenomen dit jaar.                                                                                                 

Het voorstel van de kerkrentmeesters is om de Petrus en Pauluskerk over te dragen aan de SOGK en om dan na de overdracht later dit jaar de kerk volledig terug te huren. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Het huren kan per jaar verlengd worden. In december was dit al voorgelegd aan de kerkenraad. De overdracht is gepland omstreeks 1 september. Nu is het zaak om de orgelrestauratie af te ronden.

De jeugdouderling vertelt over de regiojeugddienst die op 3 februari gehouden wordt in de Vredekerk. Martijn Dekker gaat hier spreken. Op 25 januari is er overleg van de jeugdouderlingen binnen het cluster, dit is een nieuw initiatief.

We kijken terug op mooie diensten rond Kerst en Oud en Nieuw. Met name de kerstnachtdienst wordt genoemd en de dienst op oudejaarsavond. De kerstavonddienst in Leermens was goed bezocht, evenals vele andere diensten. Tjalling blikt vooruit op de komende diensten.

In deze kerst- en eindejaarstijd waren er weinig vergaderingen. Tjalling maakt melding van de Week van gebed en eenheid op 24 januari in het dorpshuis in Loppersum. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van alle vier kerken in Loppersum. Voor DKDD komt Erwin de Vries 7 februari naar de P&P kerk en op 28 maart wordt daar Ron Jans geïnterviewd,  omlijst door muziek van Willem Jan Stuut. De gemeenteavond staat gepland op 25 februari. Hoofdonderwerpen zijn het beleidsplan en de overdracht van de P&P kerk. Daarnaast kan de gemeente bijgepraat worden over het orgel en bespreken we de mogelijkheid van gezamenlijke diensten tijdens de vakanties van onze dominees in de zomer. Monnikenwerk: Jolanda Tuma en Anjet van Linge hebben de kerken van Eenum, Loppersum, Westeremden en Zeerijp uitgekozen voor deze zomer om daar hun project Monnikenwerk gestalte te geven. Er is contact geweest met de plaatselijke commissies waar nodig en nadere informatie volgt.

Tjalling wordt gecomplimenteerd met zijn artikel in het Dagblad van het Noorden van dinsdag 8 januari.

Het draaiboek voor de kerstavonddienst in Leermens/’t Zandt is klaar, wat waardevol is voor de komende jaren.

De scriba stelt een paar afspraken voor om de communicatie betreffende mededelingen, waaronder ook de bloemen in het weekend, wat minder kwetsbaar te maken. Soms gaat er ongewild iets niet helemaal goed en dat is jammer. We spreken af dat de scriba een mail stuurt naar de dienstdoende ouderling en diaken. Zo zijn beiden op de hoogte. De ouderling reageert even op de mail, ten teken dat de afkondigingen ontvangen zijn.

Er wordt gevraagd om vermelding van reden bij de bloemen tijdens de dienst. Vaak vragen mensen zich af of er iets aan de hand is. Hierover wordt van mening gewisseld. We vinden dat bepaalde redenen wel genoemd kunnen worden, maar dat we toch ook terughoudend moeten zijn, omdat niet iedereen wil dat informatie omtrent ziekte, bijvoorbeeld vermeld wordt in de kerk. Bovendien krijgen mensen soms ook zomaar een bloemetje als steuntje in de rug. Er wordt voorgesteld om tijdens de dienst te vragen wie de bloemen wil brengen. In het verleden deden we dit ook wel. Hierover komt een stukje in het kerkblad.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng, waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden.
Verslag classicale vergadering

In een vorig nummer van uw kerkblad heeft u kunnen lezen dat de classicale vergadering het thema:“Hoe komen we tot een classicaal beleid?” heeft besproken. Ter voorbereiding op dit thema heeft dominee Jan Hommes, onze classispredikant, een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in groepjes uiteengaan nog een korte toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van classicaal beleid voor de verschillende ontwikkelingen/ kwesties die hij signaleert. In het vorig nummer heb ik in het kort de eerste 2 vragen die besproken zijn beschreven. Nu doe ik verslag van de 3e vraag die in groepjes met elkaar is besproken.

Vraag 3: Sommige gemeenten worden door financiële problemen te klein. Vinden wij als classicale vergadering dat er een grens zou moeten komen voor samenvoeging dan wel opheffen van een gemeente?

Reacties/antwoorden:

 • Er zou wel sprake moeten zijn van een ondergrens voor ambtsdragers;
 • Gedacht kan worden aan het samengaan van 2 gemeentes, d.m.v. een hoofd- en een nevenvestiging (rijk – arm);
 • Gemeentes zolang mogelijk proberen open te houden door samenwerking te zoeken met omliggende gemeentes.
 • Doorzettingsmacht: stimuleren/ openbreken?
 • De basisvraag is: hoe wil je gemeente zijn? Er zijn zeer veel mogelijkheden. De kerkorde biedt daarvoor alle mogelijkheden; die hebben wij uiteindelijk nodig om te regelen wat we willen; kleine gemeenten: zo lang mogelijk proberen open te houden.
 • We zien lichtpuntjes; er gebeuren mooie dingen, er ontstaan hoopvolle initiatieven.
 • Voorgesteld wordt om in de notitie aan de laatste zin in de 1e alinea toe te voegen: in en voor de wereld.

Na de pauze zijn de afgevaardigden naar de generale synode vanuit onze classis benoemd. Iedere classis vaardigt volgens een vastgesteld rooster 5 afgevaardigden. Voorheen vaardigde iedere classis 1 ambtsdrager af. De huidige classis bestaat uit de 9 voormalige classes. De nieuwe synode bestaat dus uit 55 afgevaardigden, voorheen waren er dat 74. Benoemd zijn ds. M. de Jager, predikant GK Haren, dhr. Y. Luinenburg, ouderling GK Zuidhorn, ds. T. Huisman, predikant van de wijkgemeente Hervormd Maarland van de Federatie Loppersum-Maarland, ds. H. Jansen, predikant van de PG Winsum-Halfambt en dhr. M. van    Heijningen, ouderling van de HG Dorkwerd.

Afscheid wordt genomen van de synodeleden: ds. R.J. ten Have, predikant HG Zuidlaren, Mevr. G. Bredenhoff-van Uffelen, ouderling PG Havelte, dhr. P.C. van Vegten, diaken PG Scheemda e.o., ds. J. van Breevoort, predikant GK Nieuw-Amsterdam – Veenoord en dhr. R. Bosma, ouderling-kerkrentmeester PG Hoogeveen.

Tot slot brengt de classispredikant verslag van zijn bezoek bij een groep kerkrentmeesters. Hij signaleert dat zij toch vooral bezig zijn met het zoeken van oplossingen. Eigenlijk zou je moeten beginnen, zegt hij, met de vraag: hoe willen wij kerk zijn? Er wordt nog teveel gedacht in oplossingen. Bijvoorbeeld t.a.v. de middelen/financiën wordt eerst gekeken hoe kunnen wij dat in eigen kring oplossen. Bij personele problemen worden ook vaak noodmaatregelen genomen: b.v. vragen om weg te gaan. Je kunt ook om je heen kijken: misschien is er een buurgemeente die zelf geen predikant heeft. Die manier van denken zit nog niet in ons systeem; wij moeten wel proberen om dat in ons systeem te krijgen.

Verder wordt er verslag gedaan van de activiteiten in de ringen, waarbij de voorzitter signaleert dat er geleidelijk aan activiteiten van de grond komen. Het aanvankelijke pessimisme begint een klein beetje te kenteren. Hij is benieuwd hoe zich dat in het komende jaar verder gaat ontwikkelen. De scriba doet een oproep om wijzigingen van het e-mailadres van scriba, predikant en redactie van kerkbladen aan hem door te geven (scriba@classisgroningendrenthe.nl).

De vergadering wordt besloten met Lied 761.

Bezoek ook eens de website van de classis: www.classisgroningendrenthe.nl

Met vriendelijke groet,

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-11-2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning, waarin ons uit een inspiratiemagazine rond kerk en organisatie 10 punten van Leo Fijen worden voorgelezen, die kansen bieden voor de toekomst. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. De diaconie vult aan dat de collecte voor Sulawesi €159,57 heeft opgebracht. Het glutenvrij brood wordt voortaan bij elk avondmaal gebruikt.

Tjalling geeft nader uitleg over zijn uitgevoerde opdracht betreffende Pionieren. We bespreken dit naar aanleiding van een viertal stellingen:

 • Onze domie moet zich meer richten op de samenleving dan op de eigen gemeente.
 • Je moet anderen niet lastig vallen met je geloof.
 • De kerk staat al middenin het dorp.
 • Het evangelie heeft voor mij bevrijdende kracht.

Hier hebben we een tijdje in drietallen en gemeenschappelijk over gesproken, hetgeen veel overeenstemming liet zien.

Er is een verslag gekomen van de  vervolgavond revitaliseringssubsidie 4-10-2018. Hier wordt een toelichting op gegeven, hetgeen leidt tot enige discussie over de aardbevingsproblematiek.

Er is een verzoek gekomen van Greenpeace om landelijk de noodklok te luiden voor het klimaat. We spreken af dat er op zaterdag 1 december ’s middags geluid wordt van tien voor twaalf tot twaalf uur. Dit, om het op te laten vallen. De scriba vraagt via de mail aan alle kosters om hier gehoor aan te geven.

Er is een uitnodiging gekomen voor de vergadering Ring Noordoost Groningen. Twee kerkenraadsleden bezoeken namens Maarland  deze eerste vergadering op 27 november 2018

Een paar onduidelijkheden in de notulen van de diaconie worden door de diaconie toegelicht.

Er wordt een toelichting op de begroting gegeven, waarna deze wordt getekend. Er wordt verslag gedaan van het oecumenisch werkbezoek in Emmen op 27 oktober 2018. Er wordt een toelichting gegeven op het collecterooster voor 2019. Er wordt gevraagd om naast alle menselijke nood mogelijk ook te denken aan doelen betreffende het milieu. Er wordt een toelichting gegeven op de begroting 2019 van de kerkrentmeesters. Ze spreken hun  zorgen uit betreffende de P&P kerk. Het is nog niet duidelijk welke bruidsschat hiervoor betaald moet worden. Hierbij speelt ook een rol dat de leien op het dak van kerk en toren moeten worden vervangen. Als de kerk volledig wordt overgedragen aan de SOGK moet er een plaatselijke commissie worden gevormd en zal de huur per dienst zomaar € 400,– à € 500,– kunnen worden. De kerkrentmeesters stellen daarom voor dat zij voor 2, 5 of 10  jaar hoofdhuurder worden. Wel moeten we dan gas, water en elektra alsmede de verzekeringspremie, de kosten van de  inspectierapporten, klein onderhoud (kerk) en het onderhoud van het kerkhof zelf betalen. De jeugdouderling doet verslag van de bijeenkomst met twee jongeren uit ‘t Zandt, om een regiodienst voor te bereiden, vooral voor jongeren. Dit gaat in februari 2019 gebeuren in de Vredekerk. De voorbereidingen voor de kinderkerstnachtdienst zijn in volle gang. Over 2 weken is er weer een dienst voor jong en oud. Jongeren zijn benaderd voor de lezingen op zondag, waarop wisselend gereageerd is. Begin volgend jaar hoopt men de jeugd van 12 – 18 jaar in Maarland weer eens bijeen te brengen.

Twee diakenen doen verslag van de Koopvaardijdienst in ’t Zeemanshuis. Deze dienst vindt een keer per jaar plaats, waar ook alle overledenen herdacht worden met een kaarsje. Hierbij zijn ook veel vrijwilligers betrokken. Zondag 25 november gedenken wij 4 mensen die dit jaar zijn overleden. Twee diakenen zorgen voor 5 rode en 1 witte  roos. De gezamenlijke kerstdienst in Eenum is niet op 16, maar op 23 december. Een van de diakenen heeft de vergadering van Kerkinactie bezocht in de Vredekerk. Dit ging over de 40-dagen-tijd. Ook doet hij verslag van de clustervergadering op 6 november in de Vredekerk. De bijeenkomst met Jean Pierre Rawie in de P&P kerk is door meerdere mensen bijgewoond. Tjalling is geweest op de avond van Uitvaart Onder Ons en heeft een vergadering van de synode bezocht. Ook werd de kerkenraadsvergadering van de Vredekerk bezocht. Vanuit de gezamenlijke moderamenvergadering de volgende punten:

De tienerdiensten vinden plaats in een gezamenlijke dienst. De vraag is om dit niet in een bijzondere dienst te doen. Hier gaan we naar kijken. Een gezamenlijke kerstnachtdienst met alle kerken binnen Loppersum leek ons niet wenselijk. Wel hebben we ingestemd met een gezamenlijke vergadering in het voorjaar om te zien wat we mogelijk samen binnen het dorp kunnen doen. Volgend najaar komt er een gezamenlijke gemeenteavond met wijk Vredekerk. Benoemd wordt dat ook wijk Vredekerk zich heeft aangemeld bij Wij-de-kerk. Ook zij staan nu landelijk bekend op de site als kerk waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er is overleg geweest met Jolanda Tuma en Anjet van Linge over het project Monnikenwerk. De tweede bijeenkomst hebben twee kerkenraadsleden met hen een rondje gemaakt langs 7 kerken in Maarland om hen een indruk en een gevoel te geven hoe de kerken van binnen zijn. Hier komen ze het volgend jaar op terug. Er worden afspraken gemaakt over het bezoeken van het clusteroverleg. De vacature voor de missionaire werkgroep blijft nog bestaan. Er is gevraagd om bij de afkondigingen voor de kerkdienst de voorgaande predikant te noemen met titel, dus bijvoorbeeld dominee Tjalling Huisman en niet alleen maar de naam. Natuurlijk gaan we hier gehoor aan geven. Er wordt gevraagd voor de kerstavonddienst in ’t Zandt in 2019 of men mee wil denken over een koor.

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om voor de bloemen voor het pastoraat ook een rekening te openen bij Huis, evenals de diaconie. Dit gaat gebeuren via hun eigen pastoraal overleg. De volgende bijeenkomst van de kerkenraad is op 11 december in de consistorie van de P&P kerk.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng.

We bidden gezamenlijk het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 16-10-2018

Na het welkom door de voorzitter leest Henk als bezinning een verhaal van iemand die workshops heeft bijgewoond over kinderen die in armoede zijn opgegroeid. Daarbij moet ze denken aan haar jeugd, waarin ze ook in armoede opgroeide en door persoonlijke aandacht van iemand uit de kerk geleerd heeft welke waarde persoonlijke aandacht heeft. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We praten over het plan van nascholing van Tjalling. Hij geeft nog wat toelichting op de Permanente Educatie 2018 – 2023. Wat voor hem belangrijk is, wat hij zou willen, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij heeft de cursus Pionieren gedaan en een verslag hierover bespreken we binnenkort op een kerkenraadsvergadering. Bij de vraag hoe onze gemeente zich de komende jaren zal ontwikkelen, komt er van alles aan de orde:

 • Het is lastig om jongeren plaats te geven in de kerk.
 • Onze gemeenteleden worden steeds ouder, waardoor je met minder mensen toch een ieder goed tot zijn recht wilt laten komen. Misschien ook hierop gerichte activiteiten.
 • Meer activiteiten met de dorpen samen. Voorbeeld hiervan zijn de avonden over dementie met het Platform voor levensvragen in Loppersum. Zo zou Tjalling ook graag activiteiten in de andere dorpen willen ontplooien.
 • Er wordt benoemd dat er veel mensen zijn die niets hebben met het instituut Kerk, maar wel religieus zijn. De mogelijkheden hier zijn plezierig, door de verschillende vormen van kerk-zijn.

Op de vraag waar we over 5 jaar zijn wordt verteld over de jaren ’80. De Wierden en Loppersum verkeerden toen in een soortgelijke situatie en men had weinig hoop voor de toekomst. Zie nu in 2018! Er komt een eerste bijeenkomst naar aanleiding van  een brief van 2 jongeren om regiodiensten te organiseren, waarin ook jongeren zich thuis voelen. Er wordt positief gereageerd op het project Monnikenwerk. Op zes woensdagen in juli en augustus zullen kunstenaars werken in een aantal kerken binnen onze regio. Van 17.00 – 20.00 uur is iedereen dan welkom in de kerk om te kijken en hierover te praten. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering op 13 september. Met Sint Maarten zullen leden van de diaconie onder de kerktoren aanwezig zijn om iets uit te delen aan de kinderen. Op 19 mei 2019 is er een ontbijt ten bate van Edukans. De dienst begint dan om 10.00 uur. De collecte op 28 oktober is voor Sulawesi. De bruidsschat voor de Petrus en Pauluskerk is nog steeds niet bekend. Volgens de planning is het orgel van deze kerk met kerst weer klaar. Men wil de jeugd tussen 12 en 18 jaar meer betrekken bij de zondagsdiensten door hen de lezing te laten doen, bijvoorbeeld twee keer per maand. Ook wil men de jeugd van Maarland weer eens bijeen laten komen. De dankdag op 4 november wordt mee voorbereid door de 18+ groep. Een dienst voor jong en oud. Complimenten voor Tjalling voor de dienst van Israëlzondag. Deze complimenten voor o.i. de juiste benadering, waardoor zowel Israël als Palestina tot zijn recht kwam en ook voor de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte. De avonden over dementie zijn goed bezocht. Het werd als zeer waardevol ervaren en er is zeker meer behoefte aan dit soort avonden. Door 2 mensen werd de dorpskerkendag bezocht. Aan de orde kwamen vragen als: Hoe kun je kerk zijn in het dorp en hoe kun je het gebouw in stand en in gebruik houden. Daarnaast zingevingvragen en hoe ga je om met eigen mensen en mensen buiten de kerk. Jolanda Tuma is de dorpskerkenambassadeur voor Noord Nederland. Ook is het de bedoeling om ideeën uit te wisselen.

Er werd verslag gedaan van de avond over Kerk en aardbeving. Er zijn 2 geestelijke verzorgers benoemd, die zich vooral bezig zullen houden met mensen die schade aan de ziel hebben opgelopen.

Naar aanleiding van een mail van Wij-de-kerk hebben we ons aangemeld. Dit houdt in dat we landelijk op de site bekend staan als kerken waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er wordt gesproken over glutenvrij brood bij het avondmaal, in verband met een dieet. Dit wordt geregeld. Er worden een aantal verzoeken besproken om medewerking te verlenen bij een dienst. Dit wordt goedgekeurd. Op 6 november komt Rudolf Setz uit Assen naar de clustervergadering in de Vredekerk. Een gezamenlijk moderamenoverleg vindt plaats op 19 november. De vergadering wordt om 21.30 uur besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba
Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Op 6 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in de Vredekerk in Loppersum.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Het grootste deel van deze vergadering was voor de inbreng van onze spreker, dominee Rudolf Setz. Hij is de oprichter van Assen Zoekt, dat is een bijzondere gemeente gelinkt aan de Christelijk Gereformeerde kerk (maar ook met banden met de PKN). Het eigene van Assen Zoekt is dat het wil beginnen vanuit relaties, vanuit huiskamergesprekken en buurtactiviteiten. Niet de gemeente of het kerkgebouw is het uitgangspunt, maar samen met buurtgenoten het gesprek over geloven aangaan. Dat gebeurt vaak in huiselijke sfeer tijdens de maaltijd. Iedereen is daar welkom, geloof of geen geloof. Ook worden er vanuit deze huisgroepen activiteiten georganiseerd in de buurt. Zo is er in Assen langzamerhand een nieuwe kerk gegroeid, die bestaat uit huisgroepen maar die ook een gezamenlijke kerkdienst kent. Dit begin, vanuit de huiskamer, hoort tot de basisstructuur van de kerk. In Handelingen 2 komt de eerste christelijke gemeente bijeen op twee plaatsen: thuis en in de tempel. Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar spiritualiteit, waarom kloppen zij dan niet bij de kerk aan? In deze post-christelijke tijd is voor velen de kerk iets van vroeger. De vele mensen die op zoek zijn, zoeken het dus niet in de kerk. Maar hun zoektocht heeft wel te maken met dingen die juist in de kerk belangrijk zijn:

 • spiritualiteit
 • zoeken naar relatie
 • manieren om van betekenis te zijn (voor anderen) in je leven.

Deze dimensies spelen ook in de kerk:

 • verbinding met God – boven
 • verbinding met elkaar – binnen
 • verbinding met de wereld – buiten

Deze driehoek van dimensies is belangrijk voor elke gemeente. De aanwezigen uit de vijf clustergemeenten waren onder de indruk van het verhaal en de inzet van Assen Zoekt. Tegelijk gaven zij aan dat ze niet zomaar mogelijkheden zien om zoiets ook in de dorpen te beginnen. Is de context van een dorp niet heel anders dan die van een stad? Volgens Rudolf Setz kan de werkwijze van Assen Zoekt in elke context: als je relaties aangaat met anderen, vragen stelt en ruimte geeft – dan kan het zijn dat geloof gewoon gebeurt. Nog wat andere punten uit deze clustervergadering: Anne Nijland en haar man hebben een zoon gekregen, Job! Vanaf Pinksteren zal Anne weer leiding gaan geven aan het clustercombo. Alle initiatieven in gemeentes tot die tijd, juicht zij toe. Vanuit het platform Kerk & Aardbeving zijn twee deeltijds geestelijk verzorgers voor het aardbevingsgebied aangesteld: Jitse van der Wal en Melissa Dales. Ze beginnen per 1 december met de Proatbus. De leiding van het jeugdwerk in het cluster is in overleg geweest. Er ligt een initiatief van twee jongere gemeenteleden uit ’t Zandt om jeugddiensten op te zetten in de regio.Verder ligt er een plan voor een gezamenlijke filmavond en voor een Taizéreis. Alle gemeentes van het cluster zijn ervoor om één zondag per jaar een kanselruil te organiseren: de voorgangers besluiten in onderling overleg welke zondag dat wordt, wie waar voorgaat blijft een verrassing.Waarschijnlijk lukt het niet meer voor volgend jaar en beginnen we hiermee in 2020.

Namens het cluster Hogeland-Oost, de voorzitter van het cluster,

Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)
De scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 18-09-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 18 september 2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning met als thema: “Bezint eer gij begint.”

Per tweetal worden twee vragen uitgedeeld, te weten:

 • Hoe heb je tot nu toe de kerkenraadsvergaderingen en het kerkenwerk ervaren?
 • Wat zijn je verwachtingen en /of ideeën voor het komende seizoen?

Men ervaart over het algemeen de vergaderingen als erg plezierig en vindt dat je er vrijuit kunt spreken. Het kerkenraadswerk wordt door velen  als prettig en door sommigen als veel/druk ervaren. Het kost energie, maar het levert ook energie op! Er wordt waarde gehecht aan bezinningsmomenten en ook aan verdieping. Er wordt geopperd om per vergadering bijvoorbeeld de diaconie of de kerkrentmeesters de gelegenheid te geven om een half uur voor hen belangrijke zaken ter discussie te stellen. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Het plan van nascholing van Tjalling wordt besproken in oktober. Er is een vraag over de schoonmaak van de Petrus en Pauluskerk, wanneer deze is overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Wij, als vaste huurder, bepalen wat er gebeurt. In principe blijft alles onveranderd. Over het verslag van de gemeentevergadering van 18 juni 2018 zijn geen vragen.

Het verslag van het kerstnachtdienstoverleg van 3 juli 2018 gaat over de kerstavonddienst met de GKZ/G. Op de vragen hierin gericht aan de kerkenraad wordt positief gereageerd. Dit wordt meegenomen naar het volgend overleg. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering van 20 juni 2018. Vanuit de diaconie wordt gemeld dat er op 4 november een kledinginzameling is. Deze kleding wordt ingeleverd bij het Leger des Heils in Delfzijl. Het collectegeld wordt in de zondagsdiensten niet meer geteld. Na wat voors en tegens te benoemen, wordt dit geaccepteerd. Op 14 oktober gaat de avonddienst met het Collegium Musicum Loppersum niet door. Een van de diakenen heeft een vergadering van Inlia in Groningen bezocht. Het kerstavondoverleg is bezocht en hiervoor wordt een draaiboek gemaakt. Er is een vergadering van de avondgebedcommissie geweest. De avondgebeden worden wisselend bezocht. Twee leden stoppen binnen de commissie. Vanuit het overleg van “de kerk draait door” wordt gemeld dat op 8 november Jean Pierre Rawie naar de Petrus Pauluskerk komt. Ook worden de avonden over dementie van het Platform voor levensvragen en een avond vanuit Kerk en aardbeving genoemd. We bespreken een artikel over “kortere lijntjes door kerkenraadsvergadering” en de frequentie van vergaderingen. We bespreken de wijze van besluitvorming en kiezen daarom voor een andere vergaderstructuur, waardoor alles beter tot zijn recht komt. De vergaderfrequentie laten we voorlopig ongewijzigd. Er volgt uitleg vanuit de kindernevendienst bij de lijst van diensten waar kinderen bij betrokken worden. We bespreken het wel of niet vernieuwen van het informatieboekje. Het informatieboekje is zeer volledig en door de vele veranderingen ook maar kort up to date. Er wordt momenteel aan een aanpassing van een bestaande informatiefolder gewerkt.  Dit wordt eerst afgewacht.

De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-06-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 juni 2018

Na het welkom door de voorzitter wordt de bezinning met als thema: “De liefde van Christus” ingeleid door Tjalling. Hij omschrijft hoe hij dit ziet en aan de hand van stellingen en vragen wordt hierover gesproken. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Er is een brief gekomen van de redactie van het kerkblad. Hierin wordt gevraagd of we akkoord gaan met een nieuwe lay-out en een naamswijziging met ingang van het nieuwe seizoen. Dit is akkoord en wordt doorgegeven aan de redactie. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconievergadering. De jaarrekening en balans 2017 worden toegelicht. In de balans zijn voor het eerst de onbebouwde eigendommen meegenomen.

We nemen afscheid van 2 ouderlingen en 2 diakenen. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet en geeft ze als dank een mooi boek mee. Er zijn drie verslagen van de kerkrentmeesters; hier zijn geen vragen over. De overdracht van de Petrus en Pauluskerk naar de Stichting Oude Groninger Kerken verloopt stroef. Nog steeds is niet het exacte bedrag van de bruidsschat bekend die mee moet naar de Stichting Oude Groninger Kerken. Mocht deze te hoog uitvallen, dan wordt nog nagedacht over hoe we verder zullen handelen. Bij overdracht wordt de Petrus en Pauluskerk terug gehuurd.

Er wordt gezamenlijk over het plan van nascholing van Tjalling gepraat. Omdat hij zelf niet aanwezig is, kunnen we hem geen vragen stellen bij onduidelijkheden. We besluiten het onderwerp mee te nemen naar de volgende vergadering en hierover verder te praten met Tjalling zelf.

Over de Pinksterclusterdienst is niet iedereen even enthousiast. Over enkele andere diensten in mei en juni wordt nog even nagepraat. Twee diakenen hebben een vergadering van Inlia bezocht.

In een brief worden namen gevraagd van ambtsdragers, die men geschikt acht om als afgevaardigde te kunnen optreden in de classis. Er worden 2 nieuwe leden gezocht voor de missionaire werkgroep. Dit mogen ook gemeenteleden zijn. In de rondvraag komt het privacy beleid ter sprake. De scriba verstuurt een dag na de vergadering een mail met belangrijke zaken, wat betreft de nieuwe privacywetgeving. De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba
Ervaringen uit het klooster 2018

In het weekend van 7, 8 en 9 september gingen we met een groep naar de Abdij van Egmond. Voor sommigen van ons was het de eerste keer om in een klooster te overnachten, anderen zijn inmiddels ervaren kloostergangers. De groep die meeging bestond uit: Jolanda Beereboom, Jolanda Bijlholt, Titia Vriesema, Melson Zwerver, Linda van der Eide, Hanneke Reinders, Bea Rosing, Hilde Hop, Dianne Velvis, Willy Kamphuis, Jos Boven en Tjalling Huisman.

Een aantal reacties uit de groep over het weekend:

*Voor mij was het niet nieuw, maar wel vernieuwend. Het is een waardevolle ervaring geweest. De rust….de stilte……naar binnen……

Vooral het begin van de dag. Vooraf lacherig over het vroege opstaan en dan ervaren hoe fijn het is om juist aan het begin van de dag de Metten en de Lauden te ervaren.

Hun levenswijze wekt bewondering in mij en tegelijkertijd merk je ook hoe ze gewoon mens zijn met dezelfde vragen en twijfels als wij. De eucharistieviering was fijn om mee te maken, maar ik zou dit absoluut niet dagelijks kunnen en willen. Voor hen is het echt heel belangrijk en hoogtepunt van de dag. Ook de middag- en avondgetijden waren fijn om mee te maken en met de completen sloten we de dag af. De maaltijden in stilte waren op een andere manier prettig. Voor mij echt een inspirerende en waardevolle ervaring!

*We waren 46 uur in het Benedictijner klooster van Egmond om te zien hoe de broeders van de Abdij leven, bidden en zingen, maar ook om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Ik ben geraakt door de vele bijeenkomsten in de kapel met lezingen en gezangen en vieringen, door het groepsgesprek over geloof naar aanleiding van gedichten, en door de gesprekken tussendoor. Deze activiteiten vormden de bron waaruit mijn gedachten over geloven in God konden ontspringen en wegvloeien zonder tijdsdruk van mijn dagelijkse bezigheden op een manier die ik nog niet eerder had ervaren.

De monniken hebben zichzelf verbonden aan het voortdurend zoeken van God op een manier die ver van mijn dagelijks leven staat. Zij hebben me geïnspireerd om anders stil te staan bij het woord van God, liever enkele verzen in de Bijbel herhalen en nadenken over de betekenis en bedoeling dan maar doorlezen, vaker de symboliek, muziek en woorden visualiseren en deze beelden in mijn hoofd te laten spreken, de stilte haar werk te laten doen, inkeer en verbondenheid afwisselen om God te ervaren in de kerk, in de ander, om mij heen en in mezelf.

*Een impressie… nog steeds een beetje moeilijk door de vele indrukken die ik heb opgedaan. Een “zo andere wereld”, en toch ook dingen die herkenbaar, bekend, vertrouwd klinken. Wat kunnen we het geloof in een en dezelfde God dan anders beleven en invullen! Nieuwe ontdekkingen: 

De ontwakende dag meemaken, terwijl je God mag toezingen, hoe mooi is dat! Geen afleidingen op dat moment, alleen de rust om dat te mogen beleven…..  

De bekende, vertrouwde psalmen op een zo heel andere manier zingen en daardoor ze heel anders beleven…..   

Het eten in, een eerst nogal ongemakkelijke, stilte, of begeleid door muziek of voorlezen, waardoor je de maaltijden toch anders gaat beleven…..

Fijn waren de warme en interessante gesprekken met Hans de organist die zoveel kennis had, broeder Sjors met zijn humor en broeder Adrie, die hun leefwijze zo mooi kon uitleggen. De warmte die van hen afstraalde, waardoor je je welkom voelde, voelde goed. Ik kreeg een beeld van een samenleving, die op het eerste gezicht ver van mij afstond, maar die toch heel veel raakvlakken met onze leefwereld heeft. Niets menselijks is hun vreemd! (Ze lezen zelfs wel eens een Donald Duckje, die mooi verstopt lag onder een christelijk blad)

Naar de vele gasten, die ze ontvangen, gaat een mooi getuigenis uit van toewijding aan God, van liefde voor hun medemens, van liefde voor en goed rentmeesterschap over de schepping, te zien in hun prachtige tuinen.

Of het mijn wereld zou kunnen zijn? Ik denk het niet, maar ben weer eens onder de indruk geraakt van al die verschillende mensen, die wij mogen zijn als kinderen van God, onze groep zowel als de monniken, die we broeders mochten noemen. Hoe boeiend en prachtig is dat!

*Wat een bijzondere ervaring om een weekend deel te mogen uitmaken van een kloostergemeenschap. In de eerste plaats een groep mensen volledig gericht op God en daarnaast zo gastvrij. Wat een eer om hier te mogen zijn.

Zes keer per dag lopend door de prachtige kloostergangen naar de kapel met hier en daar in de verte een monnikengewaad, het had wel wat mystieks, vooral bij het gloren van de dag om 6.00 uur ’s morgens.

Zelf zoekend naar stilte en rust en tegelijkertijd tussendoor in gesprek met mooie mensen in de groep om ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Wat leer je veel van elkaar!

Wat ik meegenomen heb naar huis is een vat vol gedachten waar ik weer mee verder kan. Met een speciaal plekje voor onze gastenbroeder Adri, zo bescheiden, vol humor, talentvol als dichter en erg muzikaal. Zijn boekje met gedichten zal regelmatig nog uit de kast komen! En met speciale dank aan Tjalling, wat fijn dat je dit soort weekenden organiseert!

*Eigenlijk was twee nachten te kort. Het ritme in een klooster is zó anders dan je gewend bent, dat je eerst al 24 uur nodig hebt om te wennen aan de regelmaat en de liturgie van de diensten die de monniken zes keer per dag houden. Het was mooi om je onder te dompelen in een volslagen vreemde wereld, en je tussen de diensten terug te trekken met een toepasselijk boek uit de gastenbibliotheek. Erg bijzonder was het ook om te midden van de broeders, in stilte, de warme maaltijd te nuttigen.

*Een kloosterweekend betekent voor mij ‘me-time’. Even weg uit de hectiek van alle dag, niet na hoeven denken over boodschappen doen en eten koken, niet hoeven zorgen, maar quality time voor mezelf. Ik voel me vereerd om door de schemerige kloostergangen te mogen lopen en zo deel uit te maken van een eeuwenoude traditie. Ik geniet van de stilte. Wat blijft zijn vooral beelden: de kloostergang, de broeders in hun pijen, wierook dat omhoog kringelt.

Omdat de leden van de groep uit onze beide kerken kwamen heb ik weer nieuwe mensen leren kennen. Met elkaar hebben we goede gesprekken gehad. Daar nodigt zo’n bijzondere omgeving al snel toe uit.

*Door de stilte in het klooster en het ritme van de diensten, werd ik zelf ook rustiger in mijn hoofd. De kalme sfeer deed goed. Er was ruimte om te denken, om te bidden, en ook ruimte voor even helemaal ‘niets’. Fijn vond ik de sfeer in onze groep. We hebben een aantal gedichten besproken en onze gedachten hierover met elkaar gedeeld. Ik vond het heel bijzonder dat we persoonlijke dingen met elkaar konden delen. Dat schept een band!

In de prachtige kloostertuin las ik een gedicht, dat voor mij de ‘klooster-ervaring’ mooi verwoord:

Wat water is voor de vis
is stilte voor een monnik:
Levenselement
Waar mensen weten te zwijgen
Kan het onvermoede aan het
woord komen
In de schoonheid van de natuur,
In het zingen van vogels,
In het fladderen van een vlinder
Spreekt de Schepper zijn woord.
Dankbaar voor het leven
vervolg je bemoedigd je weg.
In je hart is de monnik ontwaakt.
Verslag gemeenteavond wijkgemeente Maarland 18-06-2018

Verslag van de gemeenteavond wijkgemeente Maarland, gehouden op 18 juni 2018  in Elthato te Zeerijp

Maarten opent de gemeenteavond met het lezen van een artikel “Judit” uit het blad ‘Petrus’, het gaat over een vrouw die verhuisd is van een dorp naar een grote stad. Ze schrijft over haar zoektocht naar een kerk waar ze zich thuis kan voelen.

Maarten heet iedereen welkom, in het bijzonder de dames Hartman. Verder maakt Maarten bekend, dat Jos Boven de nieuwe scriba wordt. Helaas is ze vanavond verhinderd. Er staan deze avond een aantal punten op de agenda: het financieel verslag 2017 van de KRM; inleiding van het beleidsplan voor Maarland, door Tjalling; foto’s Petrus en Paulukerk en het onderwerp ‘handen schudden’.

Met behulp van de beamer wordt de jaarrekening (met dank aan Theo Trox) gepresenteerd. Een aantal zaken worden door Menno duidelijk toegelicht en uitgelegd. Eén punt van zorg is de inkomsten van levend geld, (de vrijwillige bijdrage). Deze loopt ieder jaar verder terug. Veel gezinnen/personen staan wel ingeschreven, maar geven niks. De financiële boeken  zijn gecontroleerd en goed bevonden. Hierna laat Maarten weer een aantal nieuwe foto’s zien van de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Het vordert gestaag. De kleur van het orgel wordt olijfgroen, met veel bladgoud. De intonatie van het orgel wordt zoals het in 1735 was. Menno vertelt dat de Kerkrentmeesters in gesprek zijn met de SOGK over een eventuele overdracht van de Petrus en Pauluskerk naar de SOGK. De gesprekken lopen erg stroef, nog steeds is niet de hoogte van de bruidsschat bekend, die mee moet naar de SOGK.

Tjalling heeft een inleiding van het beleidsplan voor Maarland geschreven. Deze wordt rondgedeeld aan iedereen. Tjalling licht het één en ander toe.

Een aantal belangrijke punten hieruit zijn:

 • Onderweg
  zoektocht als gemeente op weg zijn naar het koninkrijk Gods.
 • Open voor de ander
  o.a. bij andere kerken, voor ontmoeting van nieuwe mensen, inspiratie, helpen, leren, bezinning en groei,openstaan voor een ander
 • Eigenheid koesteren
  liturgie, geestelijke ruimte
 • Verantwoordelijk voor elkaar
  nieuwsgierigheid, openheid, omzien naar elkaar
 • Valkuilen (kliffen)
  – clubgevoel, we zijn een gemeente, geen club
  – dorpsgevoel, niet 1 dorp is beter dan de andere
  – afdrijfgevaar
  – onverschilligheid

Hierna komt het onderwerp “handen schudden” aan bod. Dit komt aan de orde naar aanleiding van een artikel, dat Maarten gelezen heeft. Een vrouw schreef dat zij wel eens in stilte na een dienst direct naar huis wilde gaan, in plaats van de dominee en de ouderling van dienst nog een hand te schudden. Wat vinden wij als Maarlanders hiervan?  Gaan we veranderen of doorgaan zoals het nu gaat.

Opmerkingen /suggesties die naar voren kwamen:

 • Begroeting vooraf aan de dienst bij binnenkomst in de kerk wordt erg gewaardeerd. Een begroeting, zoals ‘fijn dat je er bent’, wordt als erg fijn gevonden.
 • Welkom  kan door verschillende personen worden gedaan; de dominee, ouderling van dienst, koster, maar ook door een gemeentelid . Er zou een commissie van ontvangst opgesteld kunnen worden.
 • Iedereen vindt dat ‘het hand geven ‘na de dienst ook moet blijven. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om ’in stilte’ te vertrekken, mocht je die behoefte hebben.
 • Conclusie: we gaan op de huidige voet door.

Tijdens de rondvraag komen er een aantal dingen voorbij:

 • er wordt opgemerkt dat het steeds moeilijker wordt om aan kleingeld te komen voor de collecte
 • koffie en thee van de Wereldwinkel gebruiken
 • kindernevendienst: dit wordt toegelicht door Geja Huizing. Er is kindernevendienst tot aan de zomervakantie, daarna wil men proberen om 1x per maand kindernevendienst te gaan geven. Geja gaat pakketjes maken voor iedere kerk. Mochten er wel kinderen in de kerk zijn, dan is er iets om mee te werken. Margreet en Geja blijven als leiding aan.
 • er waren tijdens het avondgebed in Oosterwijtwerd erg weinig mensen. Jammer!

We besluiten de avond met het zingen van lied 266. Daarna wordt er nog even doorgepraat, onder het genot van een drankje.

Janneke de Jonge
Gemeenteavond Maarland

Op 18 juni is er een gemeenteavond in Elthato.  Als belangrijk onderwerp zullen de kerkrentmeesters dan de financiële resultaten over het jaar 2017 presenteren. Een punt van zorg daarbij is de minder wordende vrijwillige bijdragen. Het blijkt dat ongeveer een derde van de gemeenteleden niet of nauwelijks bijdraagt aan de kerk. Ook het nieuwe beleidsplan komt aan de orde.

En verder willen we het hebben over iets waarover we het op de kerkenraad hebben  gehad, namelijk het ‘handengeven ná de kerkdienst’. Vinden we dat waardevol of is het zo dat we het in de rij staan maar een onaangename traditie vinden. Soms wil je naar de koffie, maar dan staat er iemand uitgebreid met domie te kletsen. En bij die koffie is er altijd wel volop gelegenheid om – al of niet over de dienst – na te praten. Een opvatting is dat alles al in het ‘Amen’ gezegd is, als we erna gezegend uit elkaar gaan. Aan de andere kant is het natuurlijk ook best aardig om de dominee voor het weggaan even te groeten met een handdruk. Kortom, iets om te bediscussiëren.

Dus welkom op maandag 18 juni om 20.00 uur in Elthato.

 

Maarten Burggraaff