Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 15-02-2018

Geert Jan heet iedereen welkom op de vergadering. Helaas is de afgevaardigde van wijk Maarland geveld door de griep. Er is deze keer geen bezinningsmoment aan het begin van de vergadering. Na een korte zakelijke agenda zullen we met elkaar spreken over het onderwerp ’Loppersum zoekt’ naar aanleiding van drie verschillende kerkdiensten die door een aantal gemeente-/ kerkenraadsleden is bezocht.

We besluiten als kerkenraad dat we proberen  in het vervolg de lopende zaken korter te bespreken en meer tijd voor inhoudelijke zaken te willen inplannen. Dit houdt in dat er vaker voorstellen of mededelingen vanuit het moderamen komen, er kortere besluitmomenten tijdens de vergadering zullen zijn en meer ruimte voor inhoudelijke gesprekken of bepaalde onderwerpen. We beginnen hier dus deze avond mee. En wel, na de pauze, met de bespreking en de voorstellen met betrekking tot de bezochte kerkdiensten: Jeruzalemkerk Groningen (CGK), Gereformeerde Kerk Ten Boer (PKN) en Assen Zoekt.

We bespreken nog kort dat we met de manier van de talstelling niet erg gelukkig zijn en zoeken naar een andere manier om ambtsdragers te vinden.

Vervolgens gaat de  kerkenraad  akkoord met het voorstel van Platform Kerk en Aardbeving om ​mede namens​​ ​onze gemeente ​gelden​ ​aan te vragen​ bij​ ​de commissie​ ​steunverlening​ ​van​ ​de​ ​PKN,​ voor​ ​ ​ondersteuning​ bij​ het​ schrijven​​ van​ projectplannen​ ​en​ ​het​ ​verder​ ​nadenken​ ​over​ ​een vervolgtraject van het Platform. Na de pauze vervolgen  we de vergadering met het bespreken van het onderwerp ‘Loppersum zoekt’. Geert Jan haalt terug wat de aanleiding is geweest om eens andere kerkdiensten te bezoeken. We waren nieuwsgierig hoe op andere plekken kerk zijn wordt vorm gegeven. Wellicht konden we er hier in Loppersum iets van leren. Binnen onze gemeente hebben we zorgen over het feit dat ‘de fut’ er wat uit lijkt te zijn, dat mensen (bijna ongemerkt) afhaken en dat er nauwelijks aanwas is. Vooraf hadden we bij de verschillende gemeenten aangeven, dat we ook graag met enkele (kerkenraads-)leden  een gesprek wilden voeren.

1.Het eerst bezoek was in de PKN gemeente te Ten Boer. De gemeente heeft een omslag richting evangelische stroming gemaakt binnen de PKN. Klein opvallend detail was al de manier waarop iedereen welkom werd geheten in de dienst.

  1. Bij het bezoek aan de Jeruzalemkerk (CGK) viel het op dat er veel jongeren aanwezig waren en er was een band die het zingen begeleidde.
  2. Het derde bezoek was aan een dienst van ‘Assen zoekt’ (zie assenzoekt.nl). ‘Assen zoekt’…heeft een christelijke basis en wil er daarom zijn voor iedereen. Door bij te dragen aan het laten opbloeien van de stad. Door inzet voor de naaste. Door de mogelijkheid te bieden om te ontdekken of de visie en liefde van Jezus Christus een geloofwaardige optie voor iemand is. Om in te geloven en om er wat mee te doen in de praktijk. De gemeente wordt gevormd door groepen leden die in missiegroepen werken en die wekelijks bij elkaar komen. Eens per maand komen alle missiegroepen bij elkaar in een dienst. Hier waren wij bij aanwezig. Het was een dienst waarin een jong vluchtelingen echtpaar werd gedoopt en hun kind werd opgedragen.Verder was de structuur van de dienst herkenbaar van diensten die wij kennen. Na deze inleiding gaan we in drie groepen uiteen en kiezen een ’probleem groep’ waar we affiniteit mee hebben. We gaan dan bespreken óf  en welke oplossingen mogelijk zouden zijn.

De groepen waar we over gaan spreken zijn:

A – actieve gemeenteleden die ‘iets missen’

B – gemeenteleden die minder betrokken zijn

C – mensen die al geruime tijd niet meer in de kerk komen.

Groep A

Proberen meer om te zien naar elkaar. Bidden buiten de kerk om, Bijbel lezen in groepen.

Meer ‘het lijntje naar boven’ in het dagelijkse leven brengen. Misschien een verteller in de dienst laten voorgaan, die grote hoofdlijnen uitzet met vragen als: ‘waarom gaan we naar de kerk? ‘ En ons afvragen: wat heeft een andere bloeiende gemeente, wat wij niet hebben?

Soms blijkt in de dienst dat het kerkorgel niet aanspreekt, soms is het prettig als er Opwekkingsliederen worden gezongen. Soms is er een motivatie van het moeten; ‘ik ga maar, anders is er niemand die gaat.’

Misschien eens inspirerende sprekers te vragen. Bv. Rudolf Setz van ‘Assen zoekt’ .

Alpha-cursus in de gemeente opzetten. Dit kan goed samen met andere kerken maar waarom niet eerst bij ons zelf beginnen?

Groep B

Een idee is om groepen op te zetten. Om zo meer op elkaar betrokken te raken. Een kerkdienst lijkt ons te massaal.Voorstel: eetgroep, spelletjesgroep, filmgroep, kookgroep, Alpha-cursus opzetten….en deze groepen  uit te bouwen qua inhoud.

Bestaande groepjes motiveren om mensen persoonlijk mee te vragen. Wijkwerkers zouden hierin coachend kunnen zijn. Voorwaarde is dat wijkwerkers geleerd wordt signalen op te pikken. Ook zou het misschien werken om wijkwerkers en leden beter bij elkaar te laten aansluiten doordat ze elkaar misschien al kennen. Dus minder straat-/ wijk gebonden te werken. De vraag is of mensen behoefte hebben om in groepen bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten. Dit zul je moeten vragen. ‘ Wat kunnen wij als kerk voor jou betekenen?’

Groep C

Wij zouden de mensen allemaal graag persoonlijk willen vragen om een gesprek met elkaar te hebben, over hoe ze de gemeente ervaren en of ze zich er thuis voelen. Aan het einde van deze bespreking komt de vraag wat we met deze uitkomsten willen doen. Het voorstel komt om op de Gemeenteavond van 14 maart a.s. dit onderwerp te bespreken. We proberen zoveel mogelijk gemeenteleden te motiveren om te komen. Melson zal hiervoor uitnodigingskaartjes maken en deze worden persoonlijk aan alle gemeenteleden uitgereikt. Aan het eind van de vergadering komt ineens de opmerking dat er spontaan uit de gemeente het idee is gekomen, mét de toezegging om mee te doen, om eens een gelegenheidskoortje op te zetten voor bepaalde diensten. Positief dus!

Aan het eind van de avond dankt Geert Jan ons voor ieders bijdrage, we bidden het Onze Vader  en we wensen elkaar wel thuis.

Scriba, Regina Feitsma
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 21-11-2017

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 november 2017

Na de opening volgt een moment van bezinning waarin een diaken vertelt over het bezoek aan de landelijke diaconale dag, waarbij hij o.a. een workshop bijwoonde over armoede. Hij leest aansluitend een indrukwekkend gedicht: ‘Oorlog en zoeken naar veiligheid’.

De diaconie heeft de begroting en het collecterooster voor 2018 klaar en beide worden na toelichting goedgekeurd.

Ook de kerkrentmeesters hebben hun begroting voor 2018 rond en ook deze wordt goedgekeurd door de kerkenraad.

Twee diakenen zijn naar een vergadering van de missionaire werkgroep geweest waar allerhande zaken voor 2018 op stapel staan: o.a. een running diner, ‘samen soepen’ tijdens Lente in Loppersum en de start van een musical.

Ds. Huisman doet kort verslag van 2 bijgewoonde vergaderdagen van de synode, waar hard gewerkt wordt.

De vergadering wordt vóór half 11 besloten met het gezamenlijk Onze Vader.

 

Wippy Kempenaar, scriba
Uit de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 23 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Bierum. Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Op deze clustervergadering hebben we al kort vooruitgekeken naar Pinksteren. Op zondag 20 mei hopen we weer gezamenlijk als cluster Pinksteren te vieren. Het is iedereen bevallen om samen te komen in de Vredekerk in Loppersum. De kerkzaal is groot genoeg en er is ook genoeg ruimte om na afloop van de dienst wat te drinken en na te praten. Met Pinksteren 2018 zullen er andere voorgangers zijn, maar net als dit jaar zal het clustercombo onder leiding van Anne Nijland weer spelen. Bovendien zal het clustercombo het komend jaar in elke gemeente van ons cluster meedoen aan een kerkdienst. Wil je ook meespelen in het clustercombo, neem dan even contact op met je voorganger. Een ander agendapunt was het gezamenlijke aanbod van Vorming & Toerusting,  in sommige gemeentes ook wel Bezinning & Groei genoemd. We zijn erg blij dat ieder de mogelijkheid heeft om mee te doen aan activiteiten in een andere gemeente. Maar nu Hetty Werkman stopt met de redactie van het gezamenlijk aanbod, moet er wel iemand gevonden worden die dit over wil nemen. Bent u / ben jij handig met het werken met een computer, dan zoeken we u / jou misschien. Het is niet al te veel werk: het rangschikken van het aanbod en het redigeren (alles wordt digitaal aangeleverd).

Hoofdonderwerp op deze vergadering was ‘vernieuwing’. Ds. Gerard Knol nam ons mee in een zoektocht naar vernieuwing. Wil je als kerk aan vernieuwing doen, dan zul je binnen je gemeente het gesprek moeten voeren over je eigen geloof. Dat gesprek voerden we op deze vergadering in tweetallen. Daarbij hadden we het over vragen als: Wat is je bron en wat verstopt je? Wat is jouw ervaring van de realiteit van God?

Aan het eind van de avond besloot de vergadering om de volgende keer verder te praten over ‘vernieuwing’. Aan het laatste punt van bespreking  welke vernieuwingspunten zie jij en wat kun jij /wil jij doen – waren we nog niet toegekomen. Wordt vervolgd. Namens het cluster Hogeland-Oost, de voorzitter van het cluster,

Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd), de scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)
Bijeenkomst kerkenraden cluster HogelandOost

Op dinsdagavond 10 oktober komen de kerkenraden van alle gemeenten van ons cluster Hogeland-Oost voor het eerst bij elkaar. Kerkenraadsleden uit Bierum-Holwierde-Krewerd, uit ’t Zandt-Godlinze, uit Spijk-Losdorp, uit Loppersum en Maarland zitten in een grote kring in gebouw Irene, naast de kerk in Bierum. Er zijn ongeveer veertig kerkenraadsleden gekomen, een grote groep! Niet iedereen kan komen deze avond. Maar als ik bedenk dat er in ons kleine clustergebied nog veel meer kerkenraadsleden zijn, raak ik onder de indruk van de hoeveelheid.

Bedoeling van deze avond is elkaar beter te leren kennen en te ontdekken wat we elkaar als gemeenten eventueel te bieden hebben. Dat gebeurt tijdens het programma en ook na afloop daarvan, als er drankje en hapjes rondgaan.

Voorzitter Lina van Zanten begint met de geschiedenis van het cluster. Het bestaat sinds 18 maart 2009 als platform van de genoemde gemeentes. De bedoeling is – volgens de notulen van de eerste vergadering  om elkaar te versterken en van elkaar te leren, om samen in te spelen op de bevolkingskrimp in de regio en na te denken over gezamenlijk jongerenbeleid.

Nu, bijna negen jaar later, delen we het aanbod Vorming & Toerusting / Bezinning & Groei, we vieren Pinksteren samen, er is een clustercombo, Bierum en Spijk organiseren het jeugdwerk samen en twee keer per jaar delen we in de clustervergaderingen inspiratie en toerusting. Vanavond gaat het over de vraag welk goed nieuws we elkaar en onze dorpen te bieden hebben. Het woord ‘nieuws’ staat vaak voor slecht nieuws. Maar het woord evangelie betekent ‘goed nieuws’. Er staan in de Bijbel vier evangeliën, dat kun je zien als een uitdrukking van verscheidenheid. Niet iedereen hoeft op dezelfde manier te geloven. Ook binnen ons cluster zijn verschillen tussen de kerken. Maar we delen wel de opdracht om het evangelie door te vertellen.

Na een rondje voorstellen wisselen we gegevens uit over de gemeenten: zo krijgt iedereen een globaal beeld van de andere clustergemeenten. Daarna krijgt elke gemeente de volgende opdracht: Stel dat een regionale krant eens per jaar een pagina beschikbaar stelt voor goed nieuws berichten, hoe zou je als gemeente dan die pagina vullen? Welk goed nieuws uit jullie gemeente wil je naar buiten brengen?

Iedereen gaat druk aan het werk en aan het eind van het officiële gedeelte van de avond worden er vijf vellen met goed nieuws gepresenteerd. Variërend van uitgebreid jeugdwerk (Spijk-Losdorp) tot veel aandacht voor liturgie (Hervormde wijk Maarland). Van een Bijbelcursus over het boek Ruth (’t Zandt – Godlinze) tot een spelletjesavond voor jong en oud (Gereformeerde wijk Loppersum) tot een themadienst met koffie en gesprek aan tafels (Bierum-Holwierde-Krewerd).

Na deze presentatie wijst voorzitter Lina van Zanten ons er op, dat de situatie van onze clusterkerken er over vijf tot tien jaar wel eens heel anders uit kan zien. Doordat onze gemeenten ouder worden, zal het steeds moeilijker zijn om mensen te vinden voor allerlei taken in de kerk. We zullen elkaar steeds meer nodig hebben. Daarna ontsteekt zij een kaars en leest:

Hoop is als licht,
ze kleurt de wereld
en geeft je een andere kijk
op de werkelijkheid.
Verrassende vergezichten verschijnen
en donkere wolken krijgen
opeens een gouden randje.
Waar de hoop opvlamt
kleurt de hemel de aarde
en even zie je
hoe mooi het kan zijn.

Tjalling Huisman
Met World Servants naar Malawi: wat een ervaring!!!

Op vrijdag 13 oktober zijn we vertrokken met een groep van 37 mensen vanuit geheel Nederland vanaf het vliegveld in Brussel. Na een lange reis van ongeveer 30 uur, waarvan het laatste uur over zandweggetjes,  kwamen we aan in het dorp Kandezu in Malawi. Hier werden we opgewacht door honderden dorpelingen, die ons met welkomsttakjes en onder luid gezang welkom heetten. Dit moment zal ik nooit vergeten: in het donker in een totaal vreemde omgeving, maar met wat een warmte werden we ontvangen. De twee weken die volgden waren een aaneenrijging van prachtige ontmoetingen en ervaringen. Wat een prachtige mensen die daar leven, maar ook ons eigen groepsproces. ‘s Morgens om half 6 opstaan om de zon te zien opkomen, daarna om half 7 gespreksgroep en na het ontbijt naar de bouwplaats om samen de school te bouwen . We werkten dagelijks (behalve op zondag) van 8.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur ’s middags bij een temperatuur van tussen de 31 en 38 graden. Je kunt je wel voorstellen dat er heel wat (gefilterd) water werd genuttigd. De lokale mensen zijn zo gewend aan deze temperaturen: ze drinken alleen als ze eten. Ze lachten om die blanken met hun gekleurde “doppers”.

Onze bouwdagen bestonden (naast cement maken, metselen, en timmeren) voor een groot deel uit het verplaatsen van stenen van de steenoven naar de bouwplaats: duizenden stenen per dag gingen door onze handen. Maar met een liedje en leuke gesprekjes (met handen en voeten) is dat heel gezellig. Het resultaat van twee weken hard werken met ongeveer 70 personen (zowel onze groep als lokalen) was dat de school zo goed als klaar was toen we weggingen op 27 oktober; de lerarenwoning wordt afgebouwd voor 1 december. Daarna stelt de regering van Malawi een leraar aan, zodat meer  kinderen naar school kunnen. Het is prachtig om te zien dat schoon drinkwater en onderwijs het verschil maken in een ontwikkelingsland als Malawi: naast de leraren, spraken ook de jongere kinderen al een woordje Engels. Mooi is ook dat een voedselprogramma deel uitmaakt van de ondersteuning. Tussen de middag krijgen de schoolgaande kinderen een bord pap, die wordt bereid in een gezamenlijke keuken. En: het project wordt nog 5 jaar gevolgd door een medewerker van de lokale samenwerkingsorganisatie om ervoor te zorgen dat het project en de ontwikkeling van het dorp door kan blijven gaan.

Wij zijn 2 weken in Malawi geweest om de school te bouwen en om samen te leven met de mensen van Kandezu. Deze weken hebben mijn leven verrijkt: wat prachtig om te zien hoe primitief deze mensen leven, maar zoveel verbinding met elkaar hebben. Malawinezen noemen hun land: the warm heart of Afrika en dat is niet voor niets. De verdraagzaamheid onderling is enorm: protestanten, katholieken en moslims wonen vredig naast elkaar. We hebben ze zelfs bij elkaars kerkdienst binnen zien lopen. De kerkdienst meemaken op zondag was een hoogtepunt: in de openlucht met verschillende koren die dansen en zingen: probeer dan maar eens stil te blijven staan…..

Na afloop van de gezamenlijke dienst van 3 december a.s. (inclusief tienerdienst) laat ik graag een impressie van de foto’s zien die zijn gemaakt tijdens ons project. Voor nu wil ik graag nogmaals iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om dit project tot een succes te maken. De grote hoeveelheid donaties heeft ertoe geleid dat we meer hebben kunnen doen dan waar we voor kwamen: extra latrines, schoolbanken, lesmaterialen en zelfs de huidige primitieve keuken kan worden vervangen!

P.S. Mocht je nu denken: ik wil ook een keer zo’n project doen….  Jeugdigen tussen 16 en 25 jaar kunnen zich aanmelden via worldservants.nl. Oudere deelnemers opgelet: over 2 jaar gaan we waarschijnlijk weer als volwassenengroep, dus heb je belangstelling laat het me weten.

Groeten van Jolanda Beereboom (en Klaas Bult, Geert Middelkamp en Nita Kooymans uit Appingedam)
verslag kerkenraadsvergadering wijk maarland 12-09-2017

Na het welkom van de voorzitter vertelt ds. Tjalling Huisman over waar hij zich mee heeft beziggehouden tijdens zijn studieverlof: de verschillende beelden en uitleggingen van het Lam Gods.

De kerkenraad gaat akkoord met de diverse voorgestelde kerkordewijzigingen.

Tijdens de weeksluitingen in Wiemersheerd zal nu worden gecollecteerd voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, zo wordt meegedeeld door de diaconie.

De kerkrentmeesters melden een probleem in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Door breekwerk ten behoeve van de orgelrestauratie komt er zoveel stof vrij dat de kerk voorlopig niet kan worden gebruikt. De kerkdienst en het avondgebed van 15 oktober worden derhalve verplaatst naar de Mariakerk in ’t Zandt en de gezamenlijke dienst van 5 november wordt in de Vredekerk gehouden.

Er is begonnen met de verbouw van Elthato in Zeerijp en de pastorie in Leermens komt binnenkort in de verkoop.

De vergadering van de clusterkerkenraden wordt aangekondigd: op 10 oktober in Bierum. Op maandag 30 oktober wordt er een gemeenteavond gehouden met als thema: het Avondmaal.

Om 22.30 uur wordt de vergadering besloten met het Gezamenlijk gezegd Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba 

Een vraag om uw emailadres
Als er een wijziging plaatsvindt betreffende een kerkdienst, bijv. een ander tijdstip of een ander kerkgebouw dan in het Kerkblad stond aangegeven, stuurt de kerkenraad een mailtje, een zogenaamde ‘mailbom’, aan de gemeenteleden die hun emailadres hiervoor hebben opgegeven.

Zo worden ze toch op de hoogte gebracht.

Als u uw emailadres (nog) niet hebt doorgegeven maar toch graag van belangrijke mededelingen op de hoogte gebracht wilt worden, mailt u uw adres dan even door aan Bert Jan Huizing, die de mail verzendt.

Zijn emailadres luidt: bjhuizing@planet.nl

Wippy Kempenaar, scriba
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 15-06-2017

Geert Jan heet iedereen welkom op deze laatste vergadering van het seizoen. In het bijzonder Wippy Kempenaar van wijk Maarland.

Melson heeft als bezinningsonderwerp gekozen:

‘Het kan spannender’.

Hij noemt een aantal punten ter overweging over de kerkenraadsvergaderingen.

Hij vraagt zich af: ‘Waartoe zijn wij hier op dit moment samen in deze zaal?’ De agenda is al jaren dezelfde. Er is in de loop van de jaren weinig veranderd.

De vraag komt dan ook of de manier van vergaderen ook anders zou kunnen.

Je kunt je afvragen met welk doel we vergaderen.

Als het antwoord informatieverschaffing zou zijn, dan kan dat per mail.

Vergaderen we om ons een mening te vormen? Dan blijkt dat we er even over praten en we gaan weer verder naar het volgende punt op de agenda.

Als er besluiten genomen moeten worden, zou dit misschien meer gebundeld kunnen worden?

Gesprekken over zingeving voeren we op dit moment niet uitgebreid. Wat is onze visie en waar willen we naartoe en hoe bereiken we dat?

Als we vergaderen om het sociale aspect, dan zouden we vaker gezellige avonden kunnen plannen met hapjes en drankjes.

De vraag is hoe vaak moeten we in deze vorm bij elkaar komen en is elke maand wel nodig op deze manier. We zijn het al jaren zo gewend, maar misschien kan het anders. Bijvoorbeeld zoals in sommige vergaderingen elders, waar eerst een half uur bezinning is, of misschien is een vergadering zonder agenda mogelijk; ieder kan delen wat hij op dit moment belangrijk vindt.

Kortom, vragen om eens met elkaar over na te denken en om na de vakantie op terug te komen.

De vergadering wordt vervolgd met de opmerking uit de diaconie dat het collectedoel in Wiemersheerd nu het Zeemanshuis in de Eemshaven is geworden.

De Clusterpinksterdienst wordt geëvalueerd en de opmerkingen worden meegenomen naar de evaluatie van de voorbereidingsgroep.

Geert Jan bedankt Ad, als afgetreden ambtsdrager, voor zijn jarenlange inzet als kerkrentmeester. Hij ontvangt nog het boeket bloemen dat de andere afgetreden ambtsdragers al hadden ontvangen in de afscheidsdienst.

Na deze korte vergadering bedankt Geert Jan een ieder voor de aanwezigheid en inbreng en wenst ons allen een goede vakantietijd toe.

We bidden samen het Onze Vader en besluiten hiermee de vergadering.

Hierna vervolgen we de avond genoeglijk met een hapje en drankje samen met de partners en de wijkwerkers.

 

Regina Feitsma, scriba
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 09-05-2017

 Geert Jan heet iedereen welkom in het bijzonder Justus Wouda van wijk Maarland.

Dirk heeft als bezinning een tekst uit het Friesch Dagblad. De eindredacteur schrijft als column een tekst over het lied: Befiehl du deine Wege  ( Lied 904 nwe. Liedboek) dat gebaseerd is op Psalm 35.

Het lied is in de 30jarige oorlog (16181648) geschreven door Paul Gerhardt. Kort gezegd komt het lied er op neer dat wat er ook gebeurd, je op God kunt vertrouwen.

“Ga op weg, God geeft kracht en richting”. Het lied geeft ons als richtsnoer: Blijf niet staan, ga op pad in vast vertrouwen.

De vergadering wordt afgewerkt volgens de diverse agendapunten.

Ds. Gerard Knol vraagt vanuit het cluster ons om onderwerpen voor Pastoraats en Toerustingsavonden aan te leveren.

Misschien zou op pastoraal gebied iets georganiseerd kunnen worden voor wijkwerkers? Dit is wel eens in Loppersum gedaan maar de animo nam af. Misschien lukt het wel in clusterverband.

Vervolgens wordt de talstellingscommissie bedankt voor haar inzet. Er zijn nog gesprekken gaande, maar mocht het niet lukken om een nieuwe ouderlingkerkrentmeester te vinden dan zal Geert Jan tijdelijk de functie van voorzitter van het College van Kerkrentmeesters op zich nemen.

Er komt een nieuwe wijkindeling omdat het wijkwerk met steeds minder mensen gedaan moet worden.

De wijkouderlingen hebben een nieuwe wijkindeling gemaakt. Het voorstel is om deze te laten ingaan in het nieuwe seizoen en de gemeenteleden hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. kaartjes die jaarlijks worden uitgedeeld aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. Ook zal de wijziging in de Gemeentegids worden opgenomen.

Er zijn rozen uitgedeeld aan tieners die eindexamen gaan doen. Dit wordt ieder jaar erg gewaardeerd door de jeugd. Verder zal er een gezamenlijke Facebookpagina worden gemaakt waarop berichten te lezen zijn van activiteiten die er worden georganiseerd. Gerda Potze is de beheerder van het deel van wijk Maarland en Melson zal dat voor wijk Loppersum doen.

Goed initiatief!

Ad kan vanuit het College van Kerkrentmeesters melden dat de ‘oude’ beamer en het scherm worden opgehangen in de zaal bij het podium. Nu kunnen er ook presentaties worden gehouden in de zaal.

Marco kan melden dat het Platform Kerk en Aardbeving nu de status heeft van een Stichting.

Als standplaats is gekozen voor de Vredekerk te Loppersum.

Vervolgens doet Marco verslag van de Stichting en vraagt hierbij de hulp en inzet van de diaconie. De omvang van de diaconale, dienende werkzaamheden van deze Stichting zullen naarmate de versterkingsmaatregelen in het dorp vorderen, enorm uitbreiden, is de verwachting.

Geert Jan kan melden dat er een groepje (kerkenraads)leden naar een dienst van de PKN in Ten Boer  gaat om de dienst mee te maken en om een gesprek te voeren met predikant en enkele kerkenraadsleden. We vinden het belangrijk om ook eens buiten de eigen muren te kijken en wie weet wat we hiervan kunnen leren.

Linda en Miranda stellen voor om met de leden, de oud en nieuwe kerkenraadsleden uit eten te gaan. Dit is een zeer goed voorstel! 

Geert Jan bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.

We bidden samen het Onze Vader en besluiten hiermee de vergadering.

 

Regina Feitsma, scriba
Uit de kerkenraad wijk Maarland

Op 13 juni jl. werd er vergaderd, waarbij ook de meeste nieuwe kerkenraadsleden aanwezig waren.

De diaconie had de exploitatierekening over 2016 en de balans aangeleverd die werden besproken en goedgekeurd. Tijdens de weeksluitingen in Wiemersheerd zal er nu worden gecollecteerd voor het Zeemanshuis in de Eemshaven. Nu de voedselbank geen groenten meer van de Doe en deeltuin krijgt, zal de diaconie maandelijks een vast bedrag overmaken aan de voedselbank voor het kopen van verse groenten en fruit.

De orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk wordt nog weer even uitgesteld vanwege enkele formaliteiten. Binnenkort wordt begonnen met de verbouwing in Elthato in Zeerijp.

De kerkenraad gaat vanaf het komende seizoen vergaderen op de 3e dinsdag van de maand, zodat de vergaderingen niet meer zullen samenvallen met die van wijk Loppersum.

We hebben de afgelopen kerkdiensten geëvalueerd, waaronder de Pinksterdienst in Loppersum.

Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van André Dallinga als kerkrentmeester.

Na de afsluiting met het Onze Vader wordt nog gezellig nagepraat met een hapje en een drankje.

Wippy KempenaarWildeboer, scriba
Verslag kerkenraadsvergadering wijk maarland 11-04-2017

Na de opening, bezinning en het verslag van de vorige vergadering deelt de diaconie mee dat ze nadenkt over een andere vorm van steun aan de voedselbank. Dit omdat de Doe en deeltuin niet wordt voortgezet.

De kerkrentmeesters melden dat het koororgel uit de Jacobuskerk binnenkort wordt geplaatst in de Petrus & Pauluskerk, vanwege de orgelrestauratie die zal aanvangen in laatstgenoemde kerk. Het ligt in de bedoeling dat Elthato in Zeerijp wordt verbouwd/ uitgebreid. De kerkenraad stemt in met het voorstel van de kerkrentmeesters om de pastorie en  ’t Gebouwtje in Leermens in eerste instantie bij inschrijving te verkopen.

Er zijn twee diakenen naar de burgertop van de Zorgcoöperatie Loppersum geweest, wat ze een zinvolle ochtend vonden.

Vóór aanvang van de dienst zal de ouderling of diaken van dienst bij de deur de mensen verwelkomen. Dat is, zeker voor gasten, prettig.

De morgengebedcommissie zou er graag één of meer leden bij willen.

Na het gezamenlijk gebeden Onze Vader wordt de vergadering rond 22.15 uur gesloten.

 Wippy Kempenaar, scriba