Verslag classicale vergadering 29-01-2019

Persverslag van de extra classicale vergadering van 29 januari 2019

Deze classicale vergadering, welke plaatsvindt in het Gorechthuis te Haren, wordt met een vesperviering door ds. A. Bruin geopend. Na deze opening vertelt dhr. Kor Keegstra iets over de activiteiten van de ring Groningen (deze zijn terug te lezen op de website van de classis).

Hierna komt de benoeming en beroeping van de voorzitter van het classicale college voor de visitatie aan de orde. Dhr. B. Wiarda schetst als voorzitter van de selectiecommissie in het kort de gevolgde procedure voor werving en selectie. De commissie komt – na uitvoerig overleg – tot de unanieme voordracht van ds. Wouter Bakker te Nieuweroord. Ds. Bakker kenmerkt zich door kordaat optreden, brengt vernieuwende visie in en neemt een frisse blik mee. Ds Bakker is thans fulltime predikant bij de hervormde gemeente De Brug te Nieuweroord-Noordscheschut. Nadat vragen zijn beantwoord krijgt ds. Wouter Bakker het woord. Hij vertelt waarom hij op deze functie heeft gesolliciteerd. Ds. Bakker licht toe dat hij verbinding en verzoening zoekt; hij zoekt naar het bouwen van bruggen. Hij zoekt naar verdieping, zowel in de breedte als in de diepte. Nadat hij de vergadering heeft verlaten wordt ds. Wouter Bakker bij acclamatie benoemd en beroepen, waarna de vergadering hem hiermee feliciteert. Zie ook de website van de classis. Na de pauze schetst ds. Jansen, voorzitter van het platform Kerk en aardbeving (www.kerkenaardbeving.nl), dat zo’n 5 á 6 jaar geleden een informeel overleg van voorgangers en kerkleden in het aardbevingsgebied van de grond is gekomen: ‘wij vonden dat wij als kerk daar wat mee moesten doen, dat we niet onzichtbaar moesten zijn’. Dat informele overleg is nu een structureel overleg ‘Platform kerk en aardbeving’ geworden. Op dit moment zijn 2 geestelijke verzorgers actief in de regio. Voor de financiering van de werkzaamheden van de 2 coördinatoren is het platform op zoek naar aanvullende subsidiestromen. De vergadering is van mening dat de financiering van deze coördinatie er moet komen, de problematiek is groot. Het platform heeft de afgelopen jaren heel veel gedaan. Voor ons als kerk is het platform belangrijk. Er is een bedrag benodigd van € 75.000,– tot € 90.000,– voor de komende 3 jaar.

Hierna vindt een kennismaking plaats met de preses van de generale synode, ds. Saskia van Meggelen. Zij spreekt haar dank uit hier vanavond bij deze vergadering aanwezig te mogen zijn. Het is voor haar de eerste classisvergadering die zij bijwoont. Ds. van Meggelen benadrukt dat zij de transitie naar 11 nieuwe classes wil volgen om te horen hoe het in de regio gaat: ‘wij hebben input nodig vanuit de regio om ons landelijk beleid te kunnen bepalen. ‘Wij willen meer maatwerk, minder papieren, meer ontmoeten; het gaat ons niet om de organisatie; het gaat ons om het evangelie, de boodschap. Zoals ‘kerk 2025’ ons voorhoudt: minder regels, meer inhoud’. Tot slot vraagt ds. Van Meggelen speciale aandacht voor de ANBI-status. Het is belangrijk dat die in orde is. De fiscus is nu echt aan het controleren. Als een gemeente de zaak niet op orde heeft volgt onherroepelijk dat de gemeente zijn ANBI-status kwijtraakt met alle gevolgen van dien.

De voorzitter sluit deze vergadering met een gebed dat is toegeschreven aan Franciscus van Assisi (nieuwe Liedboek, pagina 1355).

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de classis: www.classisgroningendrenthe.nl.

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe
Wijk Vredekerk vergadering 05-03-2019

Verslag vergadering kerkenraad 5 maart 2019

De voorzitter heet ons welkom. Vervolgens leest Melson Zwerver een stuk voor met als titel “waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk”. Dit naar aanleiding van het beleidsplan waar we mee bezig zijn. Geconstateerd wordt dat het onderwerp mooi aansluit bij de aanstaande gemeenteavond.

We bespreken  het stuk, geschreven door ds. Tjalling Huisman, over de twee verschillende wijkgemeenten die wij samen met Maarland zijn. Dit stuk zal worden geplaatst in het Kerkblad en op de website.

Verder bespreken we het hoe en wat betreffende het activeren van AVG (privacywetgeving)  en het actueel houden ervan.

Er wordt geïnventariseerd wie voor de stamppotmaaltijd voorafgaande aan Biddag voor het fornuis wil gaan staan.

De pastorale ouderlingen hebben gesproken over de inhoud van het huidige beleidsplan voor wat betreft de paragraaf ‘pastoraat’. Verder constateren we dat er een groot verschil is tussen de behoefte aan (huis)bezoek in de verschillende wijken. Ouderen verwachten vaak meer bezoek dan anderen. Dat brengt de volgende problematiek op (korte) termijn met zich mee: een sterk vergrijzende gemeente geeft dus meer bezoekmomenten, maar ook minder “bezoekers”. Daar moeten we over nadenken.

Op 26 mei is er weer een Regiodienst in de Vredekerk. De vorige (3 februari) was goed bezocht en succesvol. De kerkenraad spreekt haar waardering uit over deze dienst, maar constateert tegelijkertijd dat er weinig jeugd uit Loppersum was.

De kerkrentmeesters kunnen melden dat de schoorsteen van de pastorie inmiddels verwijderd  is vanwege de versterkingsoperatie, maar dat het onzeker is hoe het met een  nieuwe gaat omdat de aannemer helaas ondertussen failliet is verklaard. Ook kan zij melden dat  het kozijn van de garage is vervangen. Vervolgens wil zij van het bekendmaken van het resultaat van de actie Kerkbalans,  in de zondagse dienst, een traditie maken.

Voor de voorgenomen activiteiten rond Koningsdag hebben zich 25 gemeenteleden gemeld!

Er komt binnenkort een mogelijkheid tot pinnen bij sommige activiteiten in de Vredekerk.

De Missionaire Werkgroep meldt dat de  voorbereidingen rond de Paaswandeltocht van 12 en 13 april, zijn begonnen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter omstreeks 21.45 uur de vergadering en bidden we gezamenlijk het Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba
Rectificatie verslag 24-01-2019 kerkenraadsvergadering wijk Vredekerk

Rectificatie verslag kerkenraadsvergadering van de Vredekerk van 24 januari 2019

In het verslag van de kerkenraadsvergadering van de Vredekerk staat een storende fout m.b.t. het Dorpshuis en de Vredekerk. Dit moet zijn:
Wij vonden het nodig, nu de Lopster Kroon dicht is en straks misschien ook het Dorpshuis nog versterkt moet gaan worden, (dit is nu nog niet aan de orde) dat dan de zalen van de Vredekerk meer beschikbaar zijn zodat het dorpsgebeuren toch gewoon kan doorgaan.     

Regina Feitsma, scriba 
Wijk Vredekerk: vergadering 24-04-2019

Na de bezinning opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.

Naar aanleiding van de notulen wordt nog een aantal zaken opgemerkt:

-De gift aan de Voedselbank van € 1.000,– is niet gebruikt om een nieuwe vriezer aan te schaffen, maar voor de aankoop van voedingsmiddelen      (€ 500,–) en de aankoop van groenten en fruit      (€ 500,–). De vriezer is er ook gekomen, maar dat dankzij een gift van het bedrijfsleven.

-Als gevolg van enkele onduidelijkheden spreken we af dat alle te plannen activiteiten in de Vredekerk buiten de reguliere kerkdiensten om, moeten lopen via de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

-We spreken over het nieuw op te stellen Beleidsplan.

 -Om af te tasten of een  gezamenlijke kerstnachtdienst met alle vier de kerken van Loppersum  mogelijk is, zal een datum ter oriëntatie worden gepland.

-Omdat in een aantal gezamenlijke diensten gedurende het jaar, bijzondere vieringen worden gehouden, kunnen de tieners deze nooit meemaken; want tijdens gezamenlijke dienst is er altijd Tienerdienst. Om die reden worden twee extra ‘gewone’ gezamenlijke diensten gehouden met Tienerdienst om zo bij de bijzondere diensten aanwezig te kunnen zijn.

-De diaconie kan melden dat de voorbereidingen van het Edukansontbijt zijn gestart, evenals voor de 40 dagen tijd. De pastor van het Zeemanshuis zal dan komen.

-De lekkage van het dak is gerepareerd. Evenals het herstellen van het plafond in de achterhal.

De schoorsteen op de pastorie wordt momenteel onderhanden genomen.

-Bouke vd Ploeg, Dineke Bouwman  en Roelie Smid hebben examen gedaan voor de opleiding “sociale hygiëne”. Dit is nodig omdat de Vredekerk  een aantal zaken zal overnemen van het Dorpshuis, die tijdelijk sluit vanwege een versterkingsoperatie. (Een aantal organisaties en verenigingen zal nu in de Vredekerk vergaderen). De aanvraag voor een horecavergunning is verzonden.

-De nieuwjaarsbijeenkomst na de eerste dienst in het nieuwe jaar is goed bevallen en we willen daar een traditie van maken.

-Op Koningsdag willen we enkele activiteiten ontplooien, zoals het tegen betaling openstellen van de toiletten en het verkopen van koffie en thee. Er is ook ruimte voor het presenteren van goede doelen en hobby’s. Er wordt gezocht naar bemensing.

-Het nieuwe kleed voor de achterwand in de kerkzaal is gereed. De onthulling volgt binnenkort.

-Marco meldt dat hij zijn cursus Gronings bijna heeft afgerond.

– Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. We concluderen dat de AVG  ook voor de kerk op sommige terreinen een behoorlijke impact heeft. We proberen dit met een groepje mensen uit te werken voor de Vredekerk.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering en bidden we gezamenlijk het Onze Vader.

Er is een aantal uitgaven lang geen verslag van de kerkenraad van wijk Vredekerk in het Kerkblad verschenen.

Bij deze hoop ik dit weer goed te maken.

Regina Feitsma, scriba
Verslag vergadering Maarland 15-01-2019

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 15 januari 2019

De voorzitter heet ieder hartelijk welkom. In het bijzonder een stagiaire. Zij vertelt ons dat ze stage loopt bij Tjalling in het kader van de opleiding Theologie en Levensbeschouwing, die ze volgt in Zwolle.

In de bezinning deelt Tjalling met ons zijn ongenoegen over de Nashville verklaring. Hij vond het lastig hoe te reageren en heeft contact gezocht met collega’s in de regio. Omdat wij een open gemeenschap willen zijn is er besloten om afgelopen zondag de regenboogvlag van de toren te laten wapperen. Ook heeft hij mede uit naam van Marco Roepers een artikel geschreven, wat geplaatst wordt in het kerkblad en te lezen is via onze website en facebookpagina.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We bespreken de verschillende onderdelen van het beleidsplan. Het eerste deel van Tjalling, een stuk van de KRM, de diaconie en van het pastoraat. Alles is al eens besproken en goedgekeurd in de kerkenraad. Enkele onderwerpen worden nog iets aangepast en geactualiseerd, waarna het geheel  kan worden ingebracht op de gemeenteavond op 25 februari. Ook wordt het op de website geplaatst.

Er komt een stukje in het Kerkblad over de verdeling van het pastoraat, betreffende coӧrdinator en wijkverdeling. De coӧrdinator is het centraal aanspreekpunt en dit zal ook in het colofon van het kerkblad vermeld staan. Er wordt aangegeven, dat volgens het beleidsplan één diaken zitting neemt in de missionaire werkgroep en dat hiervoor nog steeds een vacature bestaat.

Onder de ingekomen stukken het volgende:

*   Notulen classicale vergadering Groningen-Drenthe, 22-11-2018

*   Notulen vergadering Ring N.O. Groningen,  27-11-2018.  Twee diakenen hebben deze vergadering bezocht. De voortgang is nog niet helemaal duidelijk. Tjalling legt uit dat de Ring meer bedoeld is om elkaar te stimuleren en dingen te delen. Zo kun je bepaalde activiteiten onder de belangstelling brengen van andere gemeentes. Hierin ben je niet gebonden aan de gemeentes binnen de Ring en kun je zelf ook bepalen met wie je activiteiten zou willen delen. Vanuit de Ring is dominee Raymond Poede afgevaardigde in de classis.

*   Bericht van beide wijkkerkenraden. Dit artikel, betreffende de samenwerking tussen de beide      wijkgemeenten wordt besproken en enigszins gewijzigd goedgekeurd. Na goedkeuring door wijk

Vredekerk wordt het geplaatst in het kerkblad.

Naar aanleiding van het verslag van de Diaconie van 4 december wordt geopperd om presentjes voor St. Maarten het volgend jaar bij de Wereldwinkel te kopen. Dit is ook het afgelopen jaar geprobeerd, maar dat lukte toen niet binnen het budget. Wordt wel weer meegenomen dit jaar.                                                                                                 

Het voorstel van de kerkrentmeesters is om de Petrus en Pauluskerk over te dragen aan de SOGK en om dan na de overdracht later dit jaar de kerk volledig terug te huren. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Het huren kan per jaar verlengd worden. In december was dit al voorgelegd aan de kerkenraad. De overdracht is gepland omstreeks 1 september. Nu is het zaak om de orgelrestauratie af te ronden.

De jeugdouderling vertelt over de regiojeugddienst die op 3 februari gehouden wordt in de Vredekerk. Martijn Dekker gaat hier spreken. Op 25 januari is er overleg van de jeugdouderlingen binnen het cluster, dit is een nieuw initiatief.

We kijken terug op mooie diensten rond Kerst en Oud en Nieuw. Met name de kerstnachtdienst wordt genoemd en de dienst op oudejaarsavond. De kerstavonddienst in Leermens was goed bezocht, evenals vele andere diensten. Tjalling blikt vooruit op de komende diensten.

In deze kerst- en eindejaarstijd waren er weinig vergaderingen. Tjalling maakt melding van de Week van gebed en eenheid op 24 januari in het dorpshuis in Loppersum. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van alle vier kerken in Loppersum. Voor DKDD komt Erwin de Vries 7 februari naar de P&P kerk en op 28 maart wordt daar Ron Jans geïnterviewd,  omlijst door muziek van Willem Jan Stuut. De gemeenteavond staat gepland op 25 februari. Hoofdonderwerpen zijn het beleidsplan en de overdracht van de P&P kerk. Daarnaast kan de gemeente bijgepraat worden over het orgel en bespreken we de mogelijkheid van gezamenlijke diensten tijdens de vakanties van onze dominees in de zomer. Monnikenwerk: Jolanda Tuma en Anjet van Linge hebben de kerken van Eenum, Loppersum, Westeremden en Zeerijp uitgekozen voor deze zomer om daar hun project Monnikenwerk gestalte te geven. Er is contact geweest met de plaatselijke commissies waar nodig en nadere informatie volgt.

Tjalling wordt gecomplimenteerd met zijn artikel in het Dagblad van het Noorden van dinsdag 8 januari.

Het draaiboek voor de kerstavonddienst in Leermens/’t Zandt is klaar, wat waardevol is voor de komende jaren.

De scriba stelt een paar afspraken voor om de communicatie betreffende mededelingen, waaronder ook de bloemen in het weekend, wat minder kwetsbaar te maken. Soms gaat er ongewild iets niet helemaal goed en dat is jammer. We spreken af dat de scriba een mail stuurt naar de dienstdoende ouderling en diaken. Zo zijn beiden op de hoogte. De ouderling reageert even op de mail, ten teken dat de afkondigingen ontvangen zijn.

Er wordt gevraagd om vermelding van reden bij de bloemen tijdens de dienst. Vaak vragen mensen zich af of er iets aan de hand is. Hierover wordt van mening gewisseld. We vinden dat bepaalde redenen wel genoemd kunnen worden, maar dat we toch ook terughoudend moeten zijn, omdat niet iedereen wil dat informatie omtrent ziekte, bijvoorbeeld vermeld wordt in de kerk. Bovendien krijgen mensen soms ook zomaar een bloemetje als steuntje in de rug. Er wordt voorgesteld om tijdens de dienst te vragen wie de bloemen wil brengen. In het verleden deden we dit ook wel. Hierover komt een stukje in het kerkblad.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng, waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden.
Verslag classicale vergadering

In een vorig nummer van uw kerkblad heeft u kunnen lezen dat de classicale vergadering het thema:“Hoe komen we tot een classicaal beleid?” heeft besproken. Ter voorbereiding op dit thema heeft dominee Jan Hommes, onze classispredikant, een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in groepjes uiteengaan nog een korte toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van classicaal beleid voor de verschillende ontwikkelingen/ kwesties die hij signaleert. In het vorig nummer heb ik in het kort de eerste 2 vragen die besproken zijn beschreven. Nu doe ik verslag van de 3e vraag die in groepjes met elkaar is besproken.

Vraag 3: Sommige gemeenten worden door financiële problemen te klein. Vinden wij als classicale vergadering dat er een grens zou moeten komen voor samenvoeging dan wel opheffen van een gemeente?

Reacties/antwoorden:

 • Er zou wel sprake moeten zijn van een ondergrens voor ambtsdragers;
 • Gedacht kan worden aan het samengaan van 2 gemeentes, d.m.v. een hoofd- en een nevenvestiging (rijk – arm);
 • Gemeentes zolang mogelijk proberen open te houden door samenwerking te zoeken met omliggende gemeentes.
 • Doorzettingsmacht: stimuleren/ openbreken?
 • De basisvraag is: hoe wil je gemeente zijn? Er zijn zeer veel mogelijkheden. De kerkorde biedt daarvoor alle mogelijkheden; die hebben wij uiteindelijk nodig om te regelen wat we willen; kleine gemeenten: zo lang mogelijk proberen open te houden.
 • We zien lichtpuntjes; er gebeuren mooie dingen, er ontstaan hoopvolle initiatieven.
 • Voorgesteld wordt om in de notitie aan de laatste zin in de 1e alinea toe te voegen: in en voor de wereld.

Na de pauze zijn de afgevaardigden naar de generale synode vanuit onze classis benoemd. Iedere classis vaardigt volgens een vastgesteld rooster 5 afgevaardigden. Voorheen vaardigde iedere classis 1 ambtsdrager af. De huidige classis bestaat uit de 9 voormalige classes. De nieuwe synode bestaat dus uit 55 afgevaardigden, voorheen waren er dat 74. Benoemd zijn ds. M. de Jager, predikant GK Haren, dhr. Y. Luinenburg, ouderling GK Zuidhorn, ds. T. Huisman, predikant van de wijkgemeente Hervormd Maarland van de Federatie Loppersum-Maarland, ds. H. Jansen, predikant van de PG Winsum-Halfambt en dhr. M. van    Heijningen, ouderling van de HG Dorkwerd.

Afscheid wordt genomen van de synodeleden: ds. R.J. ten Have, predikant HG Zuidlaren, Mevr. G. Bredenhoff-van Uffelen, ouderling PG Havelte, dhr. P.C. van Vegten, diaken PG Scheemda e.o., ds. J. van Breevoort, predikant GK Nieuw-Amsterdam – Veenoord en dhr. R. Bosma, ouderling-kerkrentmeester PG Hoogeveen.

Tot slot brengt de classispredikant verslag van zijn bezoek bij een groep kerkrentmeesters. Hij signaleert dat zij toch vooral bezig zijn met het zoeken van oplossingen. Eigenlijk zou je moeten beginnen, zegt hij, met de vraag: hoe willen wij kerk zijn? Er wordt nog teveel gedacht in oplossingen. Bijvoorbeeld t.a.v. de middelen/financiën wordt eerst gekeken hoe kunnen wij dat in eigen kring oplossen. Bij personele problemen worden ook vaak noodmaatregelen genomen: b.v. vragen om weg te gaan. Je kunt ook om je heen kijken: misschien is er een buurgemeente die zelf geen predikant heeft. Die manier van denken zit nog niet in ons systeem; wij moeten wel proberen om dat in ons systeem te krijgen.

Verder wordt er verslag gedaan van de activiteiten in de ringen, waarbij de voorzitter signaleert dat er geleidelijk aan activiteiten van de grond komen. Het aanvankelijke pessimisme begint een klein beetje te kenteren. Hij is benieuwd hoe zich dat in het komende jaar verder gaat ontwikkelen. De scriba doet een oproep om wijzigingen van het e-mailadres van scriba, predikant en redactie van kerkbladen aan hem door te geven (scriba@classisgroningendrenthe.nl).

De vergadering wordt besloten met Lied 761.

Bezoek ook eens de website van de classis: www.classisgroningendrenthe.nl

Met vriendelijke groet,

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-11-2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning, waarin ons uit een inspiratiemagazine rond kerk en organisatie 10 punten van Leo Fijen worden voorgelezen, die kansen bieden voor de toekomst. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. De diaconie vult aan dat de collecte voor Sulawesi €159,57 heeft opgebracht. Het glutenvrij brood wordt voortaan bij elk avondmaal gebruikt.

Tjalling geeft nader uitleg over zijn uitgevoerde opdracht betreffende Pionieren. We bespreken dit naar aanleiding van een viertal stellingen:

 • Onze domie moet zich meer richten op de samenleving dan op de eigen gemeente.
 • Je moet anderen niet lastig vallen met je geloof.
 • De kerk staat al middenin het dorp.
 • Het evangelie heeft voor mij bevrijdende kracht.

Hier hebben we een tijdje in drietallen en gemeenschappelijk over gesproken, hetgeen veel overeenstemming liet zien.

Er is een verslag gekomen van de  vervolgavond revitaliseringssubsidie 4-10-2018. Hier wordt een toelichting op gegeven, hetgeen leidt tot enige discussie over de aardbevingsproblematiek.

Er is een verzoek gekomen van Greenpeace om landelijk de noodklok te luiden voor het klimaat. We spreken af dat er op zaterdag 1 december ’s middags geluid wordt van tien voor twaalf tot twaalf uur. Dit, om het op te laten vallen. De scriba vraagt via de mail aan alle kosters om hier gehoor aan te geven.

Er is een uitnodiging gekomen voor de vergadering Ring Noordoost Groningen. Twee kerkenraadsleden bezoeken namens Maarland  deze eerste vergadering op 27 november 2018

Een paar onduidelijkheden in de notulen van de diaconie worden door de diaconie toegelicht.

Er wordt een toelichting op de begroting gegeven, waarna deze wordt getekend. Er wordt verslag gedaan van het oecumenisch werkbezoek in Emmen op 27 oktober 2018. Er wordt een toelichting gegeven op het collecterooster voor 2019. Er wordt gevraagd om naast alle menselijke nood mogelijk ook te denken aan doelen betreffende het milieu. Er wordt een toelichting gegeven op de begroting 2019 van de kerkrentmeesters. Ze spreken hun  zorgen uit betreffende de P&P kerk. Het is nog niet duidelijk welke bruidsschat hiervoor betaald moet worden. Hierbij speelt ook een rol dat de leien op het dak van kerk en toren moeten worden vervangen. Als de kerk volledig wordt overgedragen aan de SOGK moet er een plaatselijke commissie worden gevormd en zal de huur per dienst zomaar € 400,– à € 500,– kunnen worden. De kerkrentmeesters stellen daarom voor dat zij voor 2, 5 of 10  jaar hoofdhuurder worden. Wel moeten we dan gas, water en elektra alsmede de verzekeringspremie, de kosten van de  inspectierapporten, klein onderhoud (kerk) en het onderhoud van het kerkhof zelf betalen. De jeugdouderling doet verslag van de bijeenkomst met twee jongeren uit ‘t Zandt, om een regiodienst voor te bereiden, vooral voor jongeren. Dit gaat in februari 2019 gebeuren in de Vredekerk. De voorbereidingen voor de kinderkerstnachtdienst zijn in volle gang. Over 2 weken is er weer een dienst voor jong en oud. Jongeren zijn benaderd voor de lezingen op zondag, waarop wisselend gereageerd is. Begin volgend jaar hoopt men de jeugd van 12 – 18 jaar in Maarland weer eens bijeen te brengen.

Twee diakenen doen verslag van de Koopvaardijdienst in ’t Zeemanshuis. Deze dienst vindt een keer per jaar plaats, waar ook alle overledenen herdacht worden met een kaarsje. Hierbij zijn ook veel vrijwilligers betrokken. Zondag 25 november gedenken wij 4 mensen die dit jaar zijn overleden. Twee diakenen zorgen voor 5 rode en 1 witte  roos. De gezamenlijke kerstdienst in Eenum is niet op 16, maar op 23 december. Een van de diakenen heeft de vergadering van Kerkinactie bezocht in de Vredekerk. Dit ging over de 40-dagen-tijd. Ook doet hij verslag van de clustervergadering op 6 november in de Vredekerk. De bijeenkomst met Jean Pierre Rawie in de P&P kerk is door meerdere mensen bijgewoond. Tjalling is geweest op de avond van Uitvaart Onder Ons en heeft een vergadering van de synode bezocht. Ook werd de kerkenraadsvergadering van de Vredekerk bezocht. Vanuit de gezamenlijke moderamenvergadering de volgende punten:

De tienerdiensten vinden plaats in een gezamenlijke dienst. De vraag is om dit niet in een bijzondere dienst te doen. Hier gaan we naar kijken. Een gezamenlijke kerstnachtdienst met alle kerken binnen Loppersum leek ons niet wenselijk. Wel hebben we ingestemd met een gezamenlijke vergadering in het voorjaar om te zien wat we mogelijk samen binnen het dorp kunnen doen. Volgend najaar komt er een gezamenlijke gemeenteavond met wijk Vredekerk. Benoemd wordt dat ook wijk Vredekerk zich heeft aangemeld bij Wij-de-kerk. Ook zij staan nu landelijk bekend op de site als kerk waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er is overleg geweest met Jolanda Tuma en Anjet van Linge over het project Monnikenwerk. De tweede bijeenkomst hebben twee kerkenraadsleden met hen een rondje gemaakt langs 7 kerken in Maarland om hen een indruk en een gevoel te geven hoe de kerken van binnen zijn. Hier komen ze het volgend jaar op terug. Er worden afspraken gemaakt over het bezoeken van het clusteroverleg. De vacature voor de missionaire werkgroep blijft nog bestaan. Er is gevraagd om bij de afkondigingen voor de kerkdienst de voorgaande predikant te noemen met titel, dus bijvoorbeeld dominee Tjalling Huisman en niet alleen maar de naam. Natuurlijk gaan we hier gehoor aan geven. Er wordt gevraagd voor de kerstavonddienst in ’t Zandt in 2019 of men mee wil denken over een koor.

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om voor de bloemen voor het pastoraat ook een rekening te openen bij Huis, evenals de diaconie. Dit gaat gebeuren via hun eigen pastoraal overleg. De volgende bijeenkomst van de kerkenraad is op 11 december in de consistorie van de P&P kerk.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng.

We bidden gezamenlijk het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 16-10-2018

Na het welkom door de voorzitter leest Henk als bezinning een verhaal van iemand die workshops heeft bijgewoond over kinderen die in armoede zijn opgegroeid. Daarbij moet ze denken aan haar jeugd, waarin ze ook in armoede opgroeide en door persoonlijke aandacht van iemand uit de kerk geleerd heeft welke waarde persoonlijke aandacht heeft. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We praten over het plan van nascholing van Tjalling. Hij geeft nog wat toelichting op de Permanente Educatie 2018 – 2023. Wat voor hem belangrijk is, wat hij zou willen, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij heeft de cursus Pionieren gedaan en een verslag hierover bespreken we binnenkort op een kerkenraadsvergadering. Bij de vraag hoe onze gemeente zich de komende jaren zal ontwikkelen, komt er van alles aan de orde:

 • Het is lastig om jongeren plaats te geven in de kerk.
 • Onze gemeenteleden worden steeds ouder, waardoor je met minder mensen toch een ieder goed tot zijn recht wilt laten komen. Misschien ook hierop gerichte activiteiten.
 • Meer activiteiten met de dorpen samen. Voorbeeld hiervan zijn de avonden over dementie met het Platform voor levensvragen in Loppersum. Zo zou Tjalling ook graag activiteiten in de andere dorpen willen ontplooien.
 • Er wordt benoemd dat er veel mensen zijn die niets hebben met het instituut Kerk, maar wel religieus zijn. De mogelijkheden hier zijn plezierig, door de verschillende vormen van kerk-zijn.

Op de vraag waar we over 5 jaar zijn wordt verteld over de jaren ’80. De Wierden en Loppersum verkeerden toen in een soortgelijke situatie en men had weinig hoop voor de toekomst. Zie nu in 2018! Er komt een eerste bijeenkomst naar aanleiding van  een brief van 2 jongeren om regiodiensten te organiseren, waarin ook jongeren zich thuis voelen. Er wordt positief gereageerd op het project Monnikenwerk. Op zes woensdagen in juli en augustus zullen kunstenaars werken in een aantal kerken binnen onze regio. Van 17.00 – 20.00 uur is iedereen dan welkom in de kerk om te kijken en hierover te praten. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering op 13 september. Met Sint Maarten zullen leden van de diaconie onder de kerktoren aanwezig zijn om iets uit te delen aan de kinderen. Op 19 mei 2019 is er een ontbijt ten bate van Edukans. De dienst begint dan om 10.00 uur. De collecte op 28 oktober is voor Sulawesi. De bruidsschat voor de Petrus en Pauluskerk is nog steeds niet bekend. Volgens de planning is het orgel van deze kerk met kerst weer klaar. Men wil de jeugd tussen 12 en 18 jaar meer betrekken bij de zondagsdiensten door hen de lezing te laten doen, bijvoorbeeld twee keer per maand. Ook wil men de jeugd van Maarland weer eens bijeen laten komen. De dankdag op 4 november wordt mee voorbereid door de 18+ groep. Een dienst voor jong en oud. Complimenten voor Tjalling voor de dienst van Israëlzondag. Deze complimenten voor o.i. de juiste benadering, waardoor zowel Israël als Palestina tot zijn recht kwam en ook voor de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte. De avonden over dementie zijn goed bezocht. Het werd als zeer waardevol ervaren en er is zeker meer behoefte aan dit soort avonden. Door 2 mensen werd de dorpskerkendag bezocht. Aan de orde kwamen vragen als: Hoe kun je kerk zijn in het dorp en hoe kun je het gebouw in stand en in gebruik houden. Daarnaast zingevingvragen en hoe ga je om met eigen mensen en mensen buiten de kerk. Jolanda Tuma is de dorpskerkenambassadeur voor Noord Nederland. Ook is het de bedoeling om ideeën uit te wisselen.

Er werd verslag gedaan van de avond over Kerk en aardbeving. Er zijn 2 geestelijke verzorgers benoemd, die zich vooral bezig zullen houden met mensen die schade aan de ziel hebben opgelopen.

Naar aanleiding van een mail van Wij-de-kerk hebben we ons aangemeld. Dit houdt in dat we landelijk op de site bekend staan als kerken waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er wordt gesproken over glutenvrij brood bij het avondmaal, in verband met een dieet. Dit wordt geregeld. Er worden een aantal verzoeken besproken om medewerking te verlenen bij een dienst. Dit wordt goedgekeurd. Op 6 november komt Rudolf Setz uit Assen naar de clustervergadering in de Vredekerk. Een gezamenlijk moderamenoverleg vindt plaats op 19 november. De vergadering wordt om 21.30 uur besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba
Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Op 6 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in de Vredekerk in Loppersum.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Het grootste deel van deze vergadering was voor de inbreng van onze spreker, dominee Rudolf Setz. Hij is de oprichter van Assen Zoekt, dat is een bijzondere gemeente gelinkt aan de Christelijk Gereformeerde kerk (maar ook met banden met de PKN). Het eigene van Assen Zoekt is dat het wil beginnen vanuit relaties, vanuit huiskamergesprekken en buurtactiviteiten. Niet de gemeente of het kerkgebouw is het uitgangspunt, maar samen met buurtgenoten het gesprek over geloven aangaan. Dat gebeurt vaak in huiselijke sfeer tijdens de maaltijd. Iedereen is daar welkom, geloof of geen geloof. Ook worden er vanuit deze huisgroepen activiteiten georganiseerd in de buurt. Zo is er in Assen langzamerhand een nieuwe kerk gegroeid, die bestaat uit huisgroepen maar die ook een gezamenlijke kerkdienst kent. Dit begin, vanuit de huiskamer, hoort tot de basisstructuur van de kerk. In Handelingen 2 komt de eerste christelijke gemeente bijeen op twee plaatsen: thuis en in de tempel. Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar spiritualiteit, waarom kloppen zij dan niet bij de kerk aan? In deze post-christelijke tijd is voor velen de kerk iets van vroeger. De vele mensen die op zoek zijn, zoeken het dus niet in de kerk. Maar hun zoektocht heeft wel te maken met dingen die juist in de kerk belangrijk zijn:

 • spiritualiteit
 • zoeken naar relatie
 • manieren om van betekenis te zijn (voor anderen) in je leven.

Deze dimensies spelen ook in de kerk:

 • verbinding met God – boven
 • verbinding met elkaar – binnen
 • verbinding met de wereld – buiten

Deze driehoek van dimensies is belangrijk voor elke gemeente. De aanwezigen uit de vijf clustergemeenten waren onder de indruk van het verhaal en de inzet van Assen Zoekt. Tegelijk gaven zij aan dat ze niet zomaar mogelijkheden zien om zoiets ook in de dorpen te beginnen. Is de context van een dorp niet heel anders dan die van een stad? Volgens Rudolf Setz kan de werkwijze van Assen Zoekt in elke context: als je relaties aangaat met anderen, vragen stelt en ruimte geeft – dan kan het zijn dat geloof gewoon gebeurt. Nog wat andere punten uit deze clustervergadering: Anne Nijland en haar man hebben een zoon gekregen, Job! Vanaf Pinksteren zal Anne weer leiding gaan geven aan het clustercombo. Alle initiatieven in gemeentes tot die tijd, juicht zij toe. Vanuit het platform Kerk & Aardbeving zijn twee deeltijds geestelijk verzorgers voor het aardbevingsgebied aangesteld: Jitse van der Wal en Melissa Dales. Ze beginnen per 1 december met de Proatbus. De leiding van het jeugdwerk in het cluster is in overleg geweest. Er ligt een initiatief van twee jongere gemeenteleden uit ’t Zandt om jeugddiensten op te zetten in de regio.Verder ligt er een plan voor een gezamenlijke filmavond en voor een Taizéreis. Alle gemeentes van het cluster zijn ervoor om één zondag per jaar een kanselruil te organiseren: de voorgangers besluiten in onderling overleg welke zondag dat wordt, wie waar voorgaat blijft een verrassing.Waarschijnlijk lukt het niet meer voor volgend jaar en beginnen we hiermee in 2020.

Namens het cluster Hogeland-Oost, de voorzitter van het cluster,

Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)
De scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 18-09-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 18 september 2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning met als thema: “Bezint eer gij begint.”

Per tweetal worden twee vragen uitgedeeld, te weten:

 • Hoe heb je tot nu toe de kerkenraadsvergaderingen en het kerkenwerk ervaren?
 • Wat zijn je verwachtingen en /of ideeën voor het komende seizoen?

Men ervaart over het algemeen de vergaderingen als erg plezierig en vindt dat je er vrijuit kunt spreken. Het kerkenraadswerk wordt door velen  als prettig en door sommigen als veel/druk ervaren. Het kost energie, maar het levert ook energie op! Er wordt waarde gehecht aan bezinningsmomenten en ook aan verdieping. Er wordt geopperd om per vergadering bijvoorbeeld de diaconie of de kerkrentmeesters de gelegenheid te geven om een half uur voor hen belangrijke zaken ter discussie te stellen. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Het plan van nascholing van Tjalling wordt besproken in oktober. Er is een vraag over de schoonmaak van de Petrus en Pauluskerk, wanneer deze is overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Wij, als vaste huurder, bepalen wat er gebeurt. In principe blijft alles onveranderd. Over het verslag van de gemeentevergadering van 18 juni 2018 zijn geen vragen.

Het verslag van het kerstnachtdienstoverleg van 3 juli 2018 gaat over de kerstavonddienst met de GKZ/G. Op de vragen hierin gericht aan de kerkenraad wordt positief gereageerd. Dit wordt meegenomen naar het volgend overleg. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering van 20 juni 2018. Vanuit de diaconie wordt gemeld dat er op 4 november een kledinginzameling is. Deze kleding wordt ingeleverd bij het Leger des Heils in Delfzijl. Het collectegeld wordt in de zondagsdiensten niet meer geteld. Na wat voors en tegens te benoemen, wordt dit geaccepteerd. Op 14 oktober gaat de avonddienst met het Collegium Musicum Loppersum niet door. Een van de diakenen heeft een vergadering van Inlia in Groningen bezocht. Het kerstavondoverleg is bezocht en hiervoor wordt een draaiboek gemaakt. Er is een vergadering van de avondgebedcommissie geweest. De avondgebeden worden wisselend bezocht. Twee leden stoppen binnen de commissie. Vanuit het overleg van “de kerk draait door” wordt gemeld dat op 8 november Jean Pierre Rawie naar de Petrus Pauluskerk komt. Ook worden de avonden over dementie van het Platform voor levensvragen en een avond vanuit Kerk en aardbeving genoemd. We bespreken een artikel over “kortere lijntjes door kerkenraadsvergadering” en de frequentie van vergaderingen. We bespreken de wijze van besluitvorming en kiezen daarom voor een andere vergaderstructuur, waardoor alles beter tot zijn recht komt. De vergaderfrequentie laten we voorlopig ongewijzigd. Er volgt uitleg vanuit de kindernevendienst bij de lijst van diensten waar kinderen bij betrokken worden. We bespreken het wel of niet vernieuwen van het informatieboekje. Het informatieboekje is zeer volledig en door de vele veranderingen ook maar kort up to date. Er wordt momenteel aan een aanpassing van een bestaande informatiefolder gewerkt.  Dit wordt eerst afgewacht.

De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba