image_pdfimage_print

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 16-10-2018

Na het welkom door de voorzitter leest Henk als bezinning een verhaal van iemand die workshops heeft bijgewoond over kinderen die in armoede zijn opgegroeid. Daarbij moet ze denken aan haar jeugd, waarin ze ook in armoede opgroeide en door persoonlijke aandacht van iemand uit de kerk geleerd heeft welke waarde persoonlijke aandacht heeft. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We praten over het plan van nascholing van Tjalling. Hij geeft nog wat toelichting op de Permanente Educatie 2018 – 2023. Wat voor hem belangrijk is, wat hij zou willen, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij heeft de cursus Pionieren gedaan en een verslag hierover bespreken we binnenkort op een kerkenraadsvergadering. Bij de vraag hoe onze gemeente zich de komende jaren zal ontwikkelen, komt er van alles aan de orde:

 • Het is lastig om jongeren plaats te geven in de kerk.
 • Onze gemeenteleden worden steeds ouder, waardoor je met minder mensen toch een ieder goed tot zijn recht wilt laten komen. Misschien ook hierop gerichte activiteiten.
 • Meer activiteiten met de dorpen samen. Voorbeeld hiervan zijn de avonden over dementie met het Platform voor levensvragen in Loppersum. Zo zou Tjalling ook graag activiteiten in de andere dorpen willen ontplooien.
 • Er wordt benoemd dat er veel mensen zijn die niets hebben met het instituut Kerk, maar wel religieus zijn. De mogelijkheden hier zijn plezierig, door de verschillende vormen van kerk-zijn.

Op de vraag waar we over 5 jaar zijn wordt verteld over de jaren ’80. De Wierden en Loppersum verkeerden toen in een soortgelijke situatie en men had weinig hoop voor de toekomst. Zie nu in 2018! Er komt een eerste bijeenkomst naar aanleiding van  een brief van 2 jongeren om regiodiensten te organiseren, waarin ook jongeren zich thuis voelen. Er wordt positief gereageerd op het project Monnikenwerk. Op zes woensdagen in juli en augustus zullen kunstenaars werken in een aantal kerken binnen onze regio. Van 17.00 – 20.00 uur is iedereen dan welkom in de kerk om te kijken en hierover te praten. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering op 13 september. Met Sint Maarten zullen leden van de diaconie onder de kerktoren aanwezig zijn om iets uit te delen aan de kinderen. Op 19 mei 2019 is er een ontbijt ten bate van Edukans. De dienst begint dan om 10.00 uur. De collecte op 28 oktober is voor Sulawesi. De bruidsschat voor de Petrus en Pauluskerk is nog steeds niet bekend. Volgens de planning is het orgel van deze kerk met kerst weer klaar. Men wil de jeugd tussen 12 en 18 jaar meer betrekken bij de zondagsdiensten door hen de lezing te laten doen, bijvoorbeeld twee keer per maand. Ook wil men de jeugd van Maarland weer eens bijeen laten komen. De dankdag op 4 november wordt mee voorbereid door de 18+ groep. Een dienst voor jong en oud. Complimenten voor Tjalling voor de dienst van Israëlzondag. Deze complimenten voor o.i. de juiste benadering, waardoor zowel Israël als Palestina tot zijn recht kwam en ook voor de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte. De avonden over dementie zijn goed bezocht. Het werd als zeer waardevol ervaren en er is zeker meer behoefte aan dit soort avonden. Door 2 mensen werd de dorpskerkendag bezocht. Aan de orde kwamen vragen als: Hoe kun je kerk zijn in het dorp en hoe kun je het gebouw in stand en in gebruik houden. Daarnaast zingevingvragen en hoe ga je om met eigen mensen en mensen buiten de kerk. Jolanda Tuma is de dorpskerkenambassadeur voor Noord Nederland. Ook is het de bedoeling om ideeën uit te wisselen.

Er werd verslag gedaan van de avond over Kerk en aardbeving. Er zijn 2 geestelijke verzorgers benoemd, die zich vooral bezig zullen houden met mensen die schade aan de ziel hebben opgelopen.

Naar aanleiding van een mail van Wij-de-kerk hebben we ons aangemeld. Dit houdt in dat we landelijk op de site bekend staan als kerken waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er wordt gesproken over glutenvrij brood bij het avondmaal, in verband met een dieet. Dit wordt geregeld. Er worden een aantal verzoeken besproken om medewerking te verlenen bij een dienst. Dit wordt goedgekeurd. Op 6 november komt Rudolf Setz uit Assen naar de clustervergadering in de Vredekerk. Een gezamenlijk moderamenoverleg vindt plaats op 19 november. De vergadering wordt om 21.30 uur besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba

Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Op 6 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in de Vredekerk in Loppersum.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Het grootste deel van deze vergadering was voor de inbreng van onze spreker, dominee Rudolf Setz. Hij is de oprichter van Assen Zoekt, dat is een bijzondere gemeente gelinkt aan de Christelijk Gereformeerde kerk (maar ook met banden met de PKN). Het eigene van Assen Zoekt is dat het wil beginnen vanuit relaties, vanuit huiskamergesprekken en buurtactiviteiten. Niet de gemeente of het kerkgebouw is het uitgangspunt, maar samen met buurtgenoten het gesprek over geloven aangaan. Dat gebeurt vaak in huiselijke sfeer tijdens de maaltijd. Iedereen is daar welkom, geloof of geen geloof. Ook worden er vanuit deze huisgroepen activiteiten georganiseerd in de buurt. Zo is er in Assen langzamerhand een nieuwe kerk gegroeid, die bestaat uit huisgroepen maar die ook een gezamenlijke kerkdienst kent. Dit begin, vanuit de huiskamer, hoort tot de basisstructuur van de kerk. In Handelingen 2 komt de eerste christelijke gemeente bijeen op twee plaatsen: thuis en in de tempel. Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar spiritualiteit, waarom kloppen zij dan niet bij de kerk aan? In deze post-christelijke tijd is voor velen de kerk iets van vroeger. De vele mensen die op zoek zijn, zoeken het dus niet in de kerk. Maar hun zoektocht heeft wel te maken met dingen die juist in de kerk belangrijk zijn:

 • spiritualiteit
 • zoeken naar relatie
 • manieren om van betekenis te zijn (voor anderen) in je leven.

Deze dimensies spelen ook in de kerk:

 • verbinding met God – boven
 • verbinding met elkaar – binnen
 • verbinding met de wereld – buiten

Deze driehoek van dimensies is belangrijk voor elke gemeente. De aanwezigen uit de vijf clustergemeenten waren onder de indruk van het verhaal en de inzet van Assen Zoekt. Tegelijk gaven zij aan dat ze niet zomaar mogelijkheden zien om zoiets ook in de dorpen te beginnen. Is de context van een dorp niet heel anders dan die van een stad? Volgens Rudolf Setz kan de werkwijze van Assen Zoekt in elke context: als je relaties aangaat met anderen, vragen stelt en ruimte geeft – dan kan het zijn dat geloof gewoon gebeurt. Nog wat andere punten uit deze clustervergadering: Anne Nijland en haar man hebben een zoon gekregen, Job! Vanaf Pinksteren zal Anne weer leiding gaan geven aan het clustercombo. Alle initiatieven in gemeentes tot die tijd, juicht zij toe. Vanuit het platform Kerk & Aardbeving zijn twee deeltijds geestelijk verzorgers voor het aardbevingsgebied aangesteld: Jitse van der Wal en Melissa Dales. Ze beginnen per 1 december met de Proatbus. De leiding van het jeugdwerk in het cluster is in overleg geweest. Er ligt een initiatief van twee jongere gemeenteleden uit ’t Zandt om jeugddiensten op te zetten in de regio.Verder ligt er een plan voor een gezamenlijke filmavond en voor een Taizéreis. Alle gemeentes van het cluster zijn ervoor om één zondag per jaar een kanselruil te organiseren: de voorgangers besluiten in onderling overleg welke zondag dat wordt, wie waar voorgaat blijft een verrassing.Waarschijnlijk lukt het niet meer voor volgend jaar en beginnen we hiermee in 2020.

Namens het cluster Hogeland-Oost, de voorzitter van het cluster,

Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)
De scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 18-09-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 18 september 2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning met als thema: “Bezint eer gij begint.”

Per tweetal worden twee vragen uitgedeeld, te weten:

 • Hoe heb je tot nu toe de kerkenraadsvergaderingen en het kerkenwerk ervaren?
 • Wat zijn je verwachtingen en /of ideeën voor het komende seizoen?

Men ervaart over het algemeen de vergaderingen als erg plezierig en vindt dat je er vrijuit kunt spreken. Het kerkenraadswerk wordt door velen  als prettig en door sommigen als veel/druk ervaren. Het kost energie, maar het levert ook energie op! Er wordt waarde gehecht aan bezinningsmomenten en ook aan verdieping. Er wordt geopperd om per vergadering bijvoorbeeld de diaconie of de kerkrentmeesters de gelegenheid te geven om een half uur voor hen belangrijke zaken ter discussie te stellen. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Het plan van nascholing van Tjalling wordt besproken in oktober. Er is een vraag over de schoonmaak van de Petrus en Pauluskerk, wanneer deze is overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Wij, als vaste huurder, bepalen wat er gebeurt. In principe blijft alles onveranderd. Over het verslag van de gemeentevergadering van 18 juni 2018 zijn geen vragen.

Het verslag van het kerstnachtdienstoverleg van 3 juli 2018 gaat over de kerstavonddienst met de GKZ/G. Op de vragen hierin gericht aan de kerkenraad wordt positief gereageerd. Dit wordt meegenomen naar het volgend overleg. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering van 20 juni 2018. Vanuit de diaconie wordt gemeld dat er op 4 november een kledinginzameling is. Deze kleding wordt ingeleverd bij het Leger des Heils in Delfzijl. Het collectegeld wordt in de zondagsdiensten niet meer geteld. Na wat voors en tegens te benoemen, wordt dit geaccepteerd. Op 14 oktober gaat de avonddienst met het Collegium Musicum Loppersum niet door. Een van de diakenen heeft een vergadering van Inlia in Groningen bezocht. Het kerstavondoverleg is bezocht en hiervoor wordt een draaiboek gemaakt. Er is een vergadering van de avondgebedcommissie geweest. De avondgebeden worden wisselend bezocht. Twee leden stoppen binnen de commissie. Vanuit het overleg van “de kerk draait door” wordt gemeld dat op 8 november Jean Pierre Rawie naar de Petrus Pauluskerk komt. Ook worden de avonden over dementie van het Platform voor levensvragen en een avond vanuit Kerk en aardbeving genoemd. We bespreken een artikel over “kortere lijntjes door kerkenraadsvergadering” en de frequentie van vergaderingen. We bespreken de wijze van besluitvorming en kiezen daarom voor een andere vergaderstructuur, waardoor alles beter tot zijn recht komt. De vergaderfrequentie laten we voorlopig ongewijzigd. Er volgt uitleg vanuit de kindernevendienst bij de lijst van diensten waar kinderen bij betrokken worden. We bespreken het wel of niet vernieuwen van het informatieboekje. Het informatieboekje is zeer volledig en door de vele veranderingen ook maar kort up to date. Er wordt momenteel aan een aanpassing van een bestaande informatiefolder gewerkt.  Dit wordt eerst afgewacht.

De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-06-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 juni 2018

Na het welkom door de voorzitter wordt de bezinning met als thema: “De liefde van Christus” ingeleid door Tjalling. Hij omschrijft hoe hij dit ziet en aan de hand van stellingen en vragen wordt hierover gesproken. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Er is een brief gekomen van de redactie van het kerkblad. Hierin wordt gevraagd of we akkoord gaan met een nieuwe lay-out en een naamswijziging met ingang van het nieuwe seizoen. Dit is akkoord en wordt doorgegeven aan de redactie. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconievergadering. De jaarrekening en balans 2017 worden toegelicht. In de balans zijn voor het eerst de onbebouwde eigendommen meegenomen.

We nemen afscheid van 2 ouderlingen en 2 diakenen. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet en geeft ze als dank een mooi boek mee. Er zijn drie verslagen van de kerkrentmeesters; hier zijn geen vragen over. De overdracht van de Petrus en Pauluskerk naar de Stichting Oude Groninger Kerken verloopt stroef. Nog steeds is niet het exacte bedrag van de bruidsschat bekend die mee moet naar de Stichting Oude Groninger Kerken. Mocht deze te hoog uitvallen, dan wordt nog nagedacht over hoe we verder zullen handelen. Bij overdracht wordt de Petrus en Pauluskerk terug gehuurd.

Er wordt gezamenlijk over het plan van nascholing van Tjalling gepraat. Omdat hij zelf niet aanwezig is, kunnen we hem geen vragen stellen bij onduidelijkheden. We besluiten het onderwerp mee te nemen naar de volgende vergadering en hierover verder te praten met Tjalling zelf.

Over de Pinksterclusterdienst is niet iedereen even enthousiast. Over enkele andere diensten in mei en juni wordt nog even nagepraat. Twee diakenen hebben een vergadering van Inlia bezocht.

In een brief worden namen gevraagd van ambtsdragers, die men geschikt acht om als afgevaardigde te kunnen optreden in de classis. Er worden 2 nieuwe leden gezocht voor de missionaire werkgroep. Dit mogen ook gemeenteleden zijn. In de rondvraag komt het privacy beleid ter sprake. De scriba verstuurt een dag na de vergadering een mail met belangrijke zaken, wat betreft de nieuwe privacywetgeving. De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba

Ervaringen uit het klooster 2018

In het weekend van 7, 8 en 9 september gingen we met een groep naar de Abdij van Egmond. Voor sommigen van ons was het de eerste keer om in een klooster te overnachten, anderen zijn inmiddels ervaren kloostergangers. De groep die meeging bestond uit: Jolanda Beereboom, Jolanda Bijlholt, Titia Vriesema, Melson Zwerver, Linda van der Eide, Hanneke Reinders, Bea Rosing, Hilde Hop, Dianne Velvis, Willy Kamphuis, Jos Boven en Tjalling Huisman.

Een aantal reacties uit de groep over het weekend:

*Voor mij was het niet nieuw, maar wel vernieuwend. Het is een waardevolle ervaring geweest. De rust….de stilte……naar binnen……

Vooral het begin van de dag. Vooraf lacherig over het vroege opstaan en dan ervaren hoe fijn het is om juist aan het begin van de dag de Metten en de Lauden te ervaren.

Hun levenswijze wekt bewondering in mij en tegelijkertijd merk je ook hoe ze gewoon mens zijn met dezelfde vragen en twijfels als wij. De eucharistieviering was fijn om mee te maken, maar ik zou dit absoluut niet dagelijks kunnen en willen. Voor hen is het echt heel belangrijk en hoogtepunt van de dag. Ook de middag- en avondgetijden waren fijn om mee te maken en met de completen sloten we de dag af. De maaltijden in stilte waren op een andere manier prettig. Voor mij echt een inspirerende en waardevolle ervaring!

*We waren 46 uur in het Benedictijner klooster van Egmond om te zien hoe de broeders van de Abdij leven, bidden en zingen, maar ook om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Ik ben geraakt door de vele bijeenkomsten in de kapel met lezingen en gezangen en vieringen, door het groepsgesprek over geloof naar aanleiding van gedichten, en door de gesprekken tussendoor. Deze activiteiten vormden de bron waaruit mijn gedachten over geloven in God konden ontspringen en wegvloeien zonder tijdsdruk van mijn dagelijkse bezigheden op een manier die ik nog niet eerder had ervaren.

De monniken hebben zichzelf verbonden aan het voortdurend zoeken van God op een manier die ver van mijn dagelijks leven staat. Zij hebben me geïnspireerd om anders stil te staan bij het woord van God, liever enkele verzen in de Bijbel herhalen en nadenken over de betekenis en bedoeling dan maar doorlezen, vaker de symboliek, muziek en woorden visualiseren en deze beelden in mijn hoofd te laten spreken, de stilte haar werk te laten doen, inkeer en verbondenheid afwisselen om God te ervaren in de kerk, in de ander, om mij heen en in mezelf.

*Een impressie… nog steeds een beetje moeilijk door de vele indrukken die ik heb opgedaan. Een “zo andere wereld”, en toch ook dingen die herkenbaar, bekend, vertrouwd klinken. Wat kunnen we het geloof in een en dezelfde God dan anders beleven en invullen! Nieuwe ontdekkingen: 

De ontwakende dag meemaken, terwijl je God mag toezingen, hoe mooi is dat! Geen afleidingen op dat moment, alleen de rust om dat te mogen beleven…..  

De bekende, vertrouwde psalmen op een zo heel andere manier zingen en daardoor ze heel anders beleven…..   

Het eten in, een eerst nogal ongemakkelijke, stilte, of begeleid door muziek of voorlezen, waardoor je de maaltijden toch anders gaat beleven…..

Fijn waren de warme en interessante gesprekken met Hans de organist die zoveel kennis had, broeder Sjors met zijn humor en broeder Adrie, die hun leefwijze zo mooi kon uitleggen. De warmte die van hen afstraalde, waardoor je je welkom voelde, voelde goed. Ik kreeg een beeld van een samenleving, die op het eerste gezicht ver van mij afstond, maar die toch heel veel raakvlakken met onze leefwereld heeft. Niets menselijks is hun vreemd! (Ze lezen zelfs wel eens een Donald Duckje, die mooi verstopt lag onder een christelijk blad)

Naar de vele gasten, die ze ontvangen, gaat een mooi getuigenis uit van toewijding aan God, van liefde voor hun medemens, van liefde voor en goed rentmeesterschap over de schepping, te zien in hun prachtige tuinen.

Of het mijn wereld zou kunnen zijn? Ik denk het niet, maar ben weer eens onder de indruk geraakt van al die verschillende mensen, die wij mogen zijn als kinderen van God, onze groep zowel als de monniken, die we broeders mochten noemen. Hoe boeiend en prachtig is dat!

*Wat een bijzondere ervaring om een weekend deel te mogen uitmaken van een kloostergemeenschap. In de eerste plaats een groep mensen volledig gericht op God en daarnaast zo gastvrij. Wat een eer om hier te mogen zijn.

Zes keer per dag lopend door de prachtige kloostergangen naar de kapel met hier en daar in de verte een monnikengewaad, het had wel wat mystieks, vooral bij het gloren van de dag om 6.00 uur ’s morgens.

Zelf zoekend naar stilte en rust en tegelijkertijd tussendoor in gesprek met mooie mensen in de groep om ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Wat leer je veel van elkaar!

Wat ik meegenomen heb naar huis is een vat vol gedachten waar ik weer mee verder kan. Met een speciaal plekje voor onze gastenbroeder Adri, zo bescheiden, vol humor, talentvol als dichter en erg muzikaal. Zijn boekje met gedichten zal regelmatig nog uit de kast komen! En met speciale dank aan Tjalling, wat fijn dat je dit soort weekenden organiseert!

*Eigenlijk was twee nachten te kort. Het ritme in een klooster is zó anders dan je gewend bent, dat je eerst al 24 uur nodig hebt om te wennen aan de regelmaat en de liturgie van de diensten die de monniken zes keer per dag houden. Het was mooi om je onder te dompelen in een volslagen vreemde wereld, en je tussen de diensten terug te trekken met een toepasselijk boek uit de gastenbibliotheek. Erg bijzonder was het ook om te midden van de broeders, in stilte, de warme maaltijd te nuttigen.

*Een kloosterweekend betekent voor mij ‘me-time’. Even weg uit de hectiek van alle dag, niet na hoeven denken over boodschappen doen en eten koken, niet hoeven zorgen, maar quality time voor mezelf. Ik voel me vereerd om door de schemerige kloostergangen te mogen lopen en zo deel uit te maken van een eeuwenoude traditie. Ik geniet van de stilte. Wat blijft zijn vooral beelden: de kloostergang, de broeders in hun pijen, wierook dat omhoog kringelt.

Omdat de leden van de groep uit onze beide kerken kwamen heb ik weer nieuwe mensen leren kennen. Met elkaar hebben we goede gesprekken gehad. Daar nodigt zo’n bijzondere omgeving al snel toe uit.

*Door de stilte in het klooster en het ritme van de diensten, werd ik zelf ook rustiger in mijn hoofd. De kalme sfeer deed goed. Er was ruimte om te denken, om te bidden, en ook ruimte voor even helemaal ‘niets’. Fijn vond ik de sfeer in onze groep. We hebben een aantal gedichten besproken en onze gedachten hierover met elkaar gedeeld. Ik vond het heel bijzonder dat we persoonlijke dingen met elkaar konden delen. Dat schept een band!

In de prachtige kloostertuin las ik een gedicht, dat voor mij de ‘klooster-ervaring’ mooi verwoord:

Wat water is voor de vis
is stilte voor een monnik:
Levenselement
Waar mensen weten te zwijgen
Kan het onvermoede aan het
woord komen
In de schoonheid van de natuur,
In het zingen van vogels,
In het fladderen van een vlinder
Spreekt de Schepper zijn woord.
Dankbaar voor het leven
vervolg je bemoedigd je weg.
In je hart is de monnik ontwaakt.

Verslag gemeenteavond wijkgemeente Maarland 18-06-2018

Verslag van de gemeenteavond wijkgemeente Maarland, gehouden op 18 juni 2018  in Elthato te Zeerijp

Maarten opent de gemeenteavond met het lezen van een artikel “Judit” uit het blad ‘Petrus’, het gaat over een vrouw die verhuisd is van een dorp naar een grote stad. Ze schrijft over haar zoektocht naar een kerk waar ze zich thuis kan voelen.

Maarten heet iedereen welkom, in het bijzonder de dames Hartman. Verder maakt Maarten bekend, dat Jos Boven de nieuwe scriba wordt. Helaas is ze vanavond verhinderd. Er staan deze avond een aantal punten op de agenda: het financieel verslag 2017 van de KRM; inleiding van het beleidsplan voor Maarland, door Tjalling; foto’s Petrus en Paulukerk en het onderwerp ‘handen schudden’.

Met behulp van de beamer wordt de jaarrekening (met dank aan Theo Trox) gepresenteerd. Een aantal zaken worden door Menno duidelijk toegelicht en uitgelegd. Eén punt van zorg is de inkomsten van levend geld, (de vrijwillige bijdrage). Deze loopt ieder jaar verder terug. Veel gezinnen/personen staan wel ingeschreven, maar geven niks. De financiële boeken  zijn gecontroleerd en goed bevonden. Hierna laat Maarten weer een aantal nieuwe foto’s zien van de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Het vordert gestaag. De kleur van het orgel wordt olijfgroen, met veel bladgoud. De intonatie van het orgel wordt zoals het in 1735 was. Menno vertelt dat de Kerkrentmeesters in gesprek zijn met de SOGK over een eventuele overdracht van de Petrus en Pauluskerk naar de SOGK. De gesprekken lopen erg stroef, nog steeds is niet de hoogte van de bruidsschat bekend, die mee moet naar de SOGK.

Tjalling heeft een inleiding van het beleidsplan voor Maarland geschreven. Deze wordt rondgedeeld aan iedereen. Tjalling licht het één en ander toe.

Een aantal belangrijke punten hieruit zijn:

 • Onderweg
  zoektocht als gemeente op weg zijn naar het koninkrijk Gods.
 • Open voor de ander
  o.a. bij andere kerken, voor ontmoeting van nieuwe mensen, inspiratie, helpen, leren, bezinning en groei,openstaan voor een ander
 • Eigenheid koesteren
  liturgie, geestelijke ruimte
 • Verantwoordelijk voor elkaar
  nieuwsgierigheid, openheid, omzien naar elkaar
 • Valkuilen (kliffen)
  – clubgevoel, we zijn een gemeente, geen club
  – dorpsgevoel, niet 1 dorp is beter dan de andere
  – afdrijfgevaar
  – onverschilligheid

Hierna komt het onderwerp “handen schudden” aan bod. Dit komt aan de orde naar aanleiding van een artikel, dat Maarten gelezen heeft. Een vrouw schreef dat zij wel eens in stilte na een dienst direct naar huis wilde gaan, in plaats van de dominee en de ouderling van dienst nog een hand te schudden. Wat vinden wij als Maarlanders hiervan?  Gaan we veranderen of doorgaan zoals het nu gaat.

Opmerkingen /suggesties die naar voren kwamen:

 • Begroeting vooraf aan de dienst bij binnenkomst in de kerk wordt erg gewaardeerd. Een begroeting, zoals ‘fijn dat je er bent’, wordt als erg fijn gevonden.
 • Welkom  kan door verschillende personen worden gedaan; de dominee, ouderling van dienst, koster, maar ook door een gemeentelid . Er zou een commissie van ontvangst opgesteld kunnen worden.
 • Iedereen vindt dat ‘het hand geven ‘na de dienst ook moet blijven. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om ’in stilte’ te vertrekken, mocht je die behoefte hebben.
 • Conclusie: we gaan op de huidige voet door.

Tijdens de rondvraag komen er een aantal dingen voorbij:

 • er wordt opgemerkt dat het steeds moeilijker wordt om aan kleingeld te komen voor de collecte
 • koffie en thee van de Wereldwinkel gebruiken
 • kindernevendienst: dit wordt toegelicht door Geja Huizing. Er is kindernevendienst tot aan de zomervakantie, daarna wil men proberen om 1x per maand kindernevendienst te gaan geven. Geja gaat pakketjes maken voor iedere kerk. Mochten er wel kinderen in de kerk zijn, dan is er iets om mee te werken. Margreet en Geja blijven als leiding aan.
 • er waren tijdens het avondgebed in Oosterwijtwerd erg weinig mensen. Jammer!

We besluiten de avond met het zingen van lied 266. Daarna wordt er nog even doorgepraat, onder het genot van een drankje.

Janneke de Jonge

Gemeenteavond Maarland

Op 18 juni is er een gemeenteavond in Elthato.  Als belangrijk onderwerp zullen de kerkrentmeesters dan de financiële resultaten over het jaar 2017 presenteren. Een punt van zorg daarbij is de minder wordende vrijwillige bijdragen. Het blijkt dat ongeveer een derde van de gemeenteleden niet of nauwelijks bijdraagt aan de kerk. Ook het nieuwe beleidsplan komt aan de orde.

En verder willen we het hebben over iets waarover we het op de kerkenraad hebben  gehad, namelijk het ‘handengeven ná de kerkdienst’. Vinden we dat waardevol of is het zo dat we het in de rij staan maar een onaangename traditie vinden. Soms wil je naar de koffie, maar dan staat er iemand uitgebreid met domie te kletsen. En bij die koffie is er altijd wel volop gelegenheid om – al of niet over de dienst – na te praten. Een opvatting is dat alles al in het ‘Amen’ gezegd is, als we erna gezegend uit elkaar gaan. Aan de andere kant is het natuurlijk ook best aardig om de dominee voor het weggaan even te groeten met een handdruk. Kortom, iets om te bediscussiëren.

Dus welkom op maandag 18 juni om 20.00 uur in Elthato.

 

Maarten Burggraaff   

Verslag kerkenraadsvergadering wijkgemeente Maarland 15-05-2018

Na een hartelijk welkom door de preses worden er twee delen uit het Ouderlingenblad gelezen over ‘ademen’ en ‘fijne zondag’.

Dit laatste deel gaat over het een hand geven aan de dominee na afloop van de kerkdienst. Hier wordt over nagepraat en er wordt besloten dat dit een goed onderwerp is voor een gemeente-avond. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

Er zijn diverse ingekomen stukken, waaronder:

 • verslag synodevergadering: geen opmerkingen
 • verslag clustervergadering: er wordt positief gereageerd op het aanstellen van een vertrouwenspersoon in clusterverband.
 • kanselruil 1 keer per jaar (‘dwaze zondag’): akkoord, mits de predikant zijn ‘eigen’ liturgie gebruikt
 • notulen classisvergadering: de vragen over hoe de nieuwe ‘ring’ er uit moet zien worden een volgende keer besproken.
 • brief wijk Vredekerk over de kerstnachtdienst wordt uitvoerig besproken.

Er liggen enkele stukken ter inzage / om mee te nemen. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconievergadering van 24 april 2018.

Namens de kerkrentmeesters deelt Menno mee dat er nieuwe fondsen zijn aangeschreven voor de financiering van de orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De burgerlijke gemeente draagt tot teleurstelling van de kerkrentmeesters niet bij: er bestaat geen beleid voor dergelijke bijdragen. De Tocht om de Noord (eind september) start o.a. in Loppersum en men loopt ook door de Petrus en Pauluskerk. Op 13 oktober a.s. viert de Wereldwinkel een jubileum en de vraag is of dat in de Petrus en Pauluskerk mag worden gevierd. Dat is akkoord. Alles aan het orgel behalve het schilderwerk zal rond de zomervakantie klaar komen. De schilder heeft dit jaar nog wel werk maar dan kan het orgel waarschijnlijk al wel worden gebruikt. Dominee Tjalling vond de tienerdienst van afgelopen zondag erg geslaagd, wat door meerderen wordt beaamd. Hij noemt enkele komende diensten: de Pinkster-clusterdienst, waarin hij voorgaat samen met dominee Jake Schimmel: het wordt een vervolg-preek.

In de dienst op 27 mei wordt er afscheid genomen van 4 kerkenraadsleden. Op 3 juni is de overstapdienst; er wordt van 3 kinderen afscheid genomen. Zij gaan dan naar het vervolgonderwijs. Dominee Tjalling is naar een vergadering van de bezoekersgroep Wiemersheerd geweest. Jopie van der Wal stopt als ouderling maar ze blijft wel de coördinatie doen van het bezoekwerk. Eén bezoekster stopt met bezoekwerk maar er zijn weer 2 nieuwe bezoeksters gevonden. Nieuwe ambtsdragers: Gea Stoter wordt ouderling en Siska Sennema wordt diaken. Er wordt nog gezocht naar een scriba.

Het dienstenrooster 2019 wordt besproken. Er worden enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.

Er geven zich enkele vrijwilligers op die Joop Reijenga naar en van de kerkdienst willen begeleiden wanneer hij daarom vraagt. Henk zal dit coördineren. Bij de rondvraag melden Greetje en Marijke zich aan om de kerstnachtdienst in Leermens mee voor te bereiden. De pinksterdienst wordt in Wiemersheerd via een groot beeldscherm uitgezonden. We vonden het een mooi stuk dat Marijke in het Kerkblad heeft geschreven over haar diakenperiode.

De vergadering wordt om 22.20 uur besloten waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden.

 

Wippy Kempenaar, scriba

Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Op 10 april kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Zeerijp.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Het hoofdonderwerp was ook deze vergadering vernieuwing.

We gingen met elkaar in gesprek over de volgende stellingen:

 • In mijn gemeente mis ik de cultuur / gewoonte om over mijn geloof en mijn ongeloof te praten.
 • In mijn gemeente ervaar ik de liefde van Christus
 • Ik denk dat in mijn gemeente iedereen gezien wordt.
 • In mijn gemeente ervaar ik een sterk moeten.
 • In mijn gemeente leren we ook van niet-gelovigen.
 • In mijn gemeente wordt mijn geloof gevoed.
 • Wat mij ten diepste raakt in mijn gemeente is……………………………

Dat gesprek gebeurde eerst in gemengde groepen, in elke groep was iedere gemeente vertegenwoordigd. Daarna werd het gesprek voortgezet in gemeentegroepen. De vraag daarbij was: Welke vernieuwingspunten voor jouw gemeente kun je uit de gesprekken halen?

Wat vaak werd genoemd, was de vraag hoe je omgaat met mensen die buiten beeld raken. Verder werd er op gewezen hoe belangrijk het geloofsgesprek is, maar ook dat het goed is om samen iets te doen. Niet ieder mens is een prater, veel mensen zijn meer doeners.

Andere onderwerpen die ter sprake kwamen:

Er is een nieuwe redactrice gevonden voor het gezamenlijke aanbod Vorming & Toerusting / Bezinning & Groei. Haar naam is Aafke Dijkman, zij komt uit de gemeente Spijk-Losdorp.

Het clustercombo gaat goed, maar het is niet duidelijk of de aanjager en coördinator Anne Nijland na dit jaar nog verder gaat met haar werk. Er wordt met haar gesproken over de voortgang van het clustercombo.

Verder kwam de vraag ter tafel of de voorgangers van het cluster met elkaar van kansel zullen gaan ruilen.

Die vraag wordt eerst aan de kerkenraden voorgelegd.

Namens het cluster Hogeland-Oost,

De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)

De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-03-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 20 maart 2018

Na het welkom door de voorzitter leest Els als bezinning een geestig verhaal over oud papier uit het boek “Misschien snap ik het wel niet” van Kees Steketee. Het verslag van de  vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconie-vergadering van 22 februari 2018.

De deelnemers aan het kloosterweekend zijn blij met de subsidie. Fijn dat Henk nog een jaar aanblijft als voorzitter van de diaconie!

Er wordt gesproken over de huurbedragen voor het gebruik van de kerken. Tjalling heeft er moeite mee dat gemeenteleden zouden moeten betalen voor een huwelijk of uitvaart in / vanuit de kerk. De plaatselijke commissies bepalen de huur, maar Maarland zou het  kunnen betalen voor gemeenteleden. Waar trek je de grens tussen meelevende gemeenteleden en diegenen die amper bijdragen aan de kerk? Dat is lastig, maar waarschijnlijk maken de laatstgenoemden geen gebruik van de kerk bij een uitvaart. Ook kiest men steeds vaker voor een crematie.

Op de volgende gemeente-avond zal dit aan de orde komen.

De schilder is begonnen aan het schilderwerk van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Na de zomervakantie zal de intonatie van het orgel gebeuren. De burgerlijke gemeente heeft tot nu toe niet bijgedragen aan de orgelrestauratie; het college van burgemeester en wethouders hebben het verzoek afgewezen. In de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering heeft Luuk Tuinstra ingesproken. Dat heeft effect gehad: de wethouder wil een gesprek met de kerkrentmeesters. Menno deelt mee dat een echtpaar uit Kampen het schilderij van Henk Helmantel heeft gekocht voor € 33.000,- Opbrengst voor het orgel! Dominee Tjalling geeft uitleg over de komende diensten. De vergadering in de Vredekerk is bezocht. Er is o.a. over 3 onderwerpen gesproken:

de kerkgang (waar men zich zorgen over maakt), de talstelling (waar men wel vanaf wil) en de gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk (die sommigen rommelig vonden).

Hieraan deden de kinderen van de avondmaalscatechese mee. Wij vonden het geen rommelige dienst maar de deelname van de kinderen hartverwarmend.

Twee diakenen zijn naar een vergadering van de missionaire werkgroep geweest: er komt een nieuwe musical en op 13 april aanstaande een running diner. Beide diakenen gaan uit de missionaire werkgroep en ze zoeken opvolging. Dat kan natuurlijk ook een gemeentelid zijn. We zullen uitkijken. Dominee Tjalling is naar een vergadering geweest van alle verenigingen in Zeerijp.

Er is een gezamenlijk moderamen-overleg geweest. In de clustervergadering over de Pinksterdienst blijkt dat alles voor die dienst geregeld is. Er wordt geprobeerd een ‘live-stream’ naar Wiemersheerd te regelen, zodat men daar de dienst ook kan ‘zien’. Er wordt gesproken over enkele nieuwe ambtsdragers. Vanuit de classis is gevraagd om een predikant, een ouderling en een diaken voor de nieuwe (grote) classis.

De vergadering wordt om 22.15 uur besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Wippy Kempenaar-Wildeboer, scriba