Categoriearchief: Verslagen

image_pdfimage_print

Verslag kerkenraadsvergadering wijkgemeente Maarland 15-05-2018

Na een hartelijk welkom door de preses worden er twee delen uit het Ouderlingenblad gelezen over ‘ademen’ en ‘fijne zondag’.

Dit laatste deel gaat over het een hand geven aan de dominee na afloop van de kerkdienst. Hier wordt over nagepraat en er wordt besloten dat dit een goed onderwerp is voor een gemeente-avond. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

Er zijn diverse ingekomen stukken, waaronder:

 • verslag synodevergadering: geen opmerkingen
 • verslag clustervergadering: er wordt positief gereageerd op het aanstellen van een vertrouwenspersoon in clusterverband.
 • kanselruil 1 keer per jaar (‘dwaze zondag’): akkoord, mits de predikant zijn ‘eigen’ liturgie gebruikt
 • notulen classisvergadering: de vragen over hoe de nieuwe ‘ring’ er uit moet zien worden een volgende keer besproken.
 • brief wijk Vredekerk over de kerstnachtdienst wordt uitvoerig besproken.

Er liggen enkele stukken ter inzage / om mee te nemen. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconievergadering van 24 april 2018.

Namens de kerkrentmeesters deelt Menno mee dat er nieuwe fondsen zijn aangeschreven voor de financiering van de orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De burgerlijke gemeente draagt tot teleurstelling van de kerkrentmeesters niet bij: er bestaat geen beleid voor dergelijke bijdragen. De Tocht om de Noord (eind september) start o.a. in Loppersum en men loopt ook door de Petrus en Pauluskerk. Op 13 oktober a.s. viert de Wereldwinkel een jubileum en de vraag is of dat in de Petrus en Pauluskerk mag worden gevierd. Dat is akkoord. Alles aan het orgel behalve het schilderwerk zal rond de zomervakantie klaar komen. De schilder heeft dit jaar nog wel werk maar dan kan het orgel waarschijnlijk al wel worden gebruikt. Dominee Tjalling vond de tienerdienst van afgelopen zondag erg geslaagd, wat door meerderen wordt beaamd. Hij noemt enkele komende diensten: de Pinkster-clusterdienst, waarin hij voorgaat samen met dominee Jake Schimmel: het wordt een vervolg-preek.

In de dienst op 27 mei wordt er afscheid genomen van 4 kerkenraadsleden. Op 3 juni is de overstapdienst; er wordt van 3 kinderen afscheid genomen. Zij gaan dan naar het vervolgonderwijs. Dominee Tjalling is naar een vergadering van de bezoekersgroep Wiemersheerd geweest. Jopie van der Wal stopt als ouderling maar ze blijft wel de coördinatie doen van het bezoekwerk. Eén bezoekster stopt met bezoekwerk maar er zijn weer 2 nieuwe bezoeksters gevonden. Nieuwe ambtsdragers: Gea Stoter wordt ouderling en Siska Sennema wordt diaken. Er wordt nog gezocht naar een scriba.

Het dienstenrooster 2019 wordt besproken. Er worden enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.

Er geven zich enkele vrijwilligers op die Joop Reijenga naar en van de kerkdienst willen begeleiden wanneer hij daarom vraagt. Henk zal dit coördineren. Bij de rondvraag melden Greetje en Marijke zich aan om de kerstnachtdienst in Leermens mee voor te bereiden. De pinksterdienst wordt in Wiemersheerd via een groot beeldscherm uitgezonden. We vonden het een mooi stuk dat Marijke in het Kerkblad heeft geschreven over haar diakenperiode.

De vergadering wordt om 22.20 uur besloten waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden.

 

Wippy Kempenaar, scriba

Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Op 10 april kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Zeerijp.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Het hoofdonderwerp was ook deze vergadering vernieuwing.

We gingen met elkaar in gesprek over de volgende stellingen:

 • In mijn gemeente mis ik de cultuur / gewoonte om over mijn geloof en mijn ongeloof te praten.
 • In mijn gemeente ervaar ik de liefde van Christus
 • Ik denk dat in mijn gemeente iedereen gezien wordt.
 • In mijn gemeente ervaar ik een sterk moeten.
 • In mijn gemeente leren we ook van niet-gelovigen.
 • In mijn gemeente wordt mijn geloof gevoed.
 • Wat mij ten diepste raakt in mijn gemeente is……………………………

Dat gesprek gebeurde eerst in gemengde groepen, in elke groep was iedere gemeente vertegenwoordigd. Daarna werd het gesprek voortgezet in gemeentegroepen. De vraag daarbij was: Welke vernieuwingspunten voor jouw gemeente kun je uit de gesprekken halen?

Wat vaak werd genoemd, was de vraag hoe je omgaat met mensen die buiten beeld raken. Verder werd er op gewezen hoe belangrijk het geloofsgesprek is, maar ook dat het goed is om samen iets te doen. Niet ieder mens is een prater, veel mensen zijn meer doeners.

Andere onderwerpen die ter sprake kwamen:

Er is een nieuwe redactrice gevonden voor het gezamenlijke aanbod Vorming & Toerusting / Bezinning & Groei. Haar naam is Aafke Dijkman, zij komt uit de gemeente Spijk-Losdorp.

Het clustercombo gaat goed, maar het is niet duidelijk of de aanjager en coördinator Anne Nijland na dit jaar nog verder gaat met haar werk. Er wordt met haar gesproken over de voortgang van het clustercombo.

Verder kwam de vraag ter tafel of de voorgangers van het cluster met elkaar van kansel zullen gaan ruilen.

Die vraag wordt eerst aan de kerkenraden voorgelegd.

Namens het cluster Hogeland-Oost,

De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)

De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-03-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 20 maart 2018

Na het welkom door de voorzitter leest Els als bezinning een geestig verhaal over oud papier uit het boek “Misschien snap ik het wel niet” van Kees Steketee. Het verslag van de  vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconie-vergadering van 22 februari 2018.

De deelnemers aan het kloosterweekend zijn blij met de subsidie. Fijn dat Henk nog een jaar aanblijft als voorzitter van de diaconie!

Er wordt gesproken over de huurbedragen voor het gebruik van de kerken. Tjalling heeft er moeite mee dat gemeenteleden zouden moeten betalen voor een huwelijk of uitvaart in / vanuit de kerk. De plaatselijke commissies bepalen de huur, maar Maarland zou het  kunnen betalen voor gemeenteleden. Waar trek je de grens tussen meelevende gemeenteleden en diegenen die amper bijdragen aan de kerk? Dat is lastig, maar waarschijnlijk maken de laatstgenoemden geen gebruik van de kerk bij een uitvaart. Ook kiest men steeds vaker voor een crematie.

Op de volgende gemeente-avond zal dit aan de orde komen.

De schilder is begonnen aan het schilderwerk van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Na de zomervakantie zal de intonatie van het orgel gebeuren. De burgerlijke gemeente heeft tot nu toe niet bijgedragen aan de orgelrestauratie; het college van burgemeester en wethouders hebben het verzoek afgewezen. In de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering heeft Luuk Tuinstra ingesproken. Dat heeft effect gehad: de wethouder wil een gesprek met de kerkrentmeesters. Menno deelt mee dat een echtpaar uit Kampen het schilderij van Henk Helmantel heeft gekocht voor € 33.000,- Opbrengst voor het orgel! Dominee Tjalling geeft uitleg over de komende diensten. De vergadering in de Vredekerk is bezocht. Er is o.a. over 3 onderwerpen gesproken:

de kerkgang (waar men zich zorgen over maakt), de talstelling (waar men wel vanaf wil) en de gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk (die sommigen rommelig vonden).

Hieraan deden de kinderen van de avondmaalscatechese mee. Wij vonden het geen rommelige dienst maar de deelname van de kinderen hartverwarmend.

Twee diakenen zijn naar een vergadering van de missionaire werkgroep geweest: er komt een nieuwe musical en op 13 april aanstaande een running diner. Beide diakenen gaan uit de missionaire werkgroep en ze zoeken opvolging. Dat kan natuurlijk ook een gemeentelid zijn. We zullen uitkijken. Dominee Tjalling is naar een vergadering geweest van alle verenigingen in Zeerijp.

Er is een gezamenlijk moderamen-overleg geweest. In de clustervergadering over de Pinksterdienst blijkt dat alles voor die dienst geregeld is. Er wordt geprobeerd een ‘live-stream’ naar Wiemersheerd te regelen, zodat men daar de dienst ook kan ‘zien’. Er wordt gesproken over enkele nieuwe ambtsdragers. Vanuit de classis is gevraagd om een predikant, een ouderling en een diaken voor de nieuwe (grote) classis.

De vergadering wordt om 22.15 uur besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Wippy Kempenaar-Wildeboer, scriba

Verslag gemeenteavond wijk Maarland 15-01-2018

Kort verslag van de gemeente-avond van Maarland op 15 januari 2018 in Elthato, Zeerijp.

Om 20.00 uur heet de voorzitter, Maarten Burggraaff, de ± 30 aanwezigen hartelijk welkom en legt de indeling van de avond uit: in het gedeelte vóór de pauze zullen we het hebben over het Avondmaal en na de pauze krijgen we foto’s te zien met uitleg over de orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Dominee Tjalling Huisman begint met het lezen van het Avondmaalslied van Willem Barnard (Guillaume van der Graft). Avondmaal = Maaltijd van de Heer. De oudste tekst over het Avondmaal is te vinden in de Korintenbrief. De vorm van het Avondmaal draagt bij aan de betekenis:

het lopend ontvangen van brood en wijn stemt tot inkeer;
als brood en wijn door de banken gaan is dat anoniem;
aan tafels zitten of in groepjes kan als het om een kleine kerk gaat;
in de kring drukt gemeenschap uit.

Avondmaal is geen geschiedenisles; het is het gedenken van de Heer Jezus; verleden, heden en toekomst.

In onze gemeente wordt ongeveer 10 keer per jaar Avondmaal gevierd.

Hierna zien we het begin van de film van Ingmar Bergman: ‘Avondmaalsgasten’, waarna we praten over de herkenning met onze vieringen en de verschillen. In kleine groepjes proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

wat vind je mooi / waardevol;
wat zou je graag anders willen;
welke vragen heb je.

Er blijken de volgende bespreekpunten over te blijven:
liefst niet te lang Taizé-liederen zingen als de cantorij niet meewerkt;
met de tekst over ‘lichaam en bloed van Christus’ hebben sommigen moeite;
brood en wijn zouden kunnen worden binnengebracht;
af en toe eens individueel brood en wijn komen ‘halen’.

Dominee Tjalling neemt dit mee. Er wordt (nogmaals) afgesproken om elkaar aan te kijken bij het doorgeven van brood en wijn. Na de pauze zien we via de beamer foto’s vanaf het begin van de orgelrestauratie en krijgen we uitleg. Erg interessant om op deze manier hiervan op de hoogte te worden gebracht. Bij de rondvraag wordt gevraagd of de benaming van onze wijkgemeente ook kan worden: PKN-wijkgemeente Maarland in plaats van: hervormde wijkgemeente Maarland.

In de gezamenlijke moderamina-vergadering van 26 februari a.s. zal dit aan de orde komen. Ook wordt verzocht om een uitgebreider verslag van de kerkenraadsvergaderingen in het Kerkblad. Om 22.00 uur besluiten we de avond met een lied, waarna met een hapje en een drankje het vernieuwde Elthato wordt bewonderd.

Wippy Kempenaar-Wildeboer, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 15-02-2018

Geert Jan heet iedereen welkom op de vergadering. Helaas is de afgevaardigde van wijk Maarland geveld door de griep. Er is deze keer geen bezinningsmoment aan het begin van de vergadering. Na een korte zakelijke agenda zullen we met elkaar spreken over het onderwerp ’Loppersum zoekt’ naar aanleiding van drie verschillende kerkdiensten die door een aantal gemeente-/ kerkenraadsleden is bezocht.

We besluiten als kerkenraad dat we proberen  in het vervolg de lopende zaken korter te bespreken en meer tijd voor inhoudelijke zaken te willen inplannen. Dit houdt in dat er vaker voorstellen of mededelingen vanuit het moderamen komen, er kortere besluitmomenten tijdens de vergadering zullen zijn en meer ruimte voor inhoudelijke gesprekken of bepaalde onderwerpen. We beginnen hier dus deze avond mee. En wel, na de pauze, met de bespreking en de voorstellen met betrekking tot de bezochte kerkdiensten: Jeruzalemkerk Groningen (CGK), Gereformeerde Kerk Ten Boer (PKN) en Assen Zoekt.

We bespreken nog kort dat we met de manier van de talstelling niet erg gelukkig zijn en zoeken naar een andere manier om ambtsdragers te vinden.

Vervolgens gaat de  kerkenraad  akkoord met het voorstel van Platform Kerk en Aardbeving om ​mede namens​​ ​onze gemeente ​gelden​ ​aan te vragen​ bij​ ​de commissie​ ​steunverlening​ ​van​ ​de​ ​PKN,​ voor​ ​ ​ondersteuning​ bij​ het​ schrijven​​ van​ projectplannen​ ​en​ ​het​ ​verder​ ​nadenken​ ​over​ ​een vervolgtraject van het Platform. Na de pauze vervolgen  we de vergadering met het bespreken van het onderwerp ‘Loppersum zoekt’. Geert Jan haalt terug wat de aanleiding is geweest om eens andere kerkdiensten te bezoeken. We waren nieuwsgierig hoe op andere plekken kerk zijn wordt vorm gegeven. Wellicht konden we er hier in Loppersum iets van leren. Binnen onze gemeente hebben we zorgen over het feit dat ‘de fut’ er wat uit lijkt te zijn, dat mensen (bijna ongemerkt) afhaken en dat er nauwelijks aanwas is. Vooraf hadden we bij de verschillende gemeenten aangeven, dat we ook graag met enkele (kerkenraads-)leden  een gesprek wilden voeren.

1.Het eerst bezoek was in de PKN gemeente te Ten Boer. De gemeente heeft een omslag richting evangelische stroming gemaakt binnen de PKN. Klein opvallend detail was al de manier waarop iedereen welkom werd geheten in de dienst.

 1. Bij het bezoek aan de Jeruzalemkerk (CGK) viel het op dat er veel jongeren aanwezig waren en er was een band die het zingen begeleidde.
 2. Het derde bezoek was aan een dienst van ‘Assen zoekt’ (zie assenzoekt.nl). ‘Assen zoekt’…heeft een christelijke basis en wil er daarom zijn voor iedereen. Door bij te dragen aan het laten opbloeien van de stad. Door inzet voor de naaste. Door de mogelijkheid te bieden om te ontdekken of de visie en liefde van Jezus Christus een geloofwaardige optie voor iemand is. Om in te geloven en om er wat mee te doen in de praktijk. De gemeente wordt gevormd door groepen leden die in missiegroepen werken en die wekelijks bij elkaar komen. Eens per maand komen alle missiegroepen bij elkaar in een dienst. Hier waren wij bij aanwezig. Het was een dienst waarin een jong vluchtelingen echtpaar werd gedoopt en hun kind werd opgedragen.Verder was de structuur van de dienst herkenbaar van diensten die wij kennen. Na deze inleiding gaan we in drie groepen uiteen en kiezen een ’probleem groep’ waar we affiniteit mee hebben. We gaan dan bespreken óf  en welke oplossingen mogelijk zouden zijn.

De groepen waar we over gaan spreken zijn:

A – actieve gemeenteleden die ‘iets missen’

B – gemeenteleden die minder betrokken zijn

C – mensen die al geruime tijd niet meer in de kerk komen.

Groep A

Proberen meer om te zien naar elkaar. Bidden buiten de kerk om, Bijbel lezen in groepen.

Meer ‘het lijntje naar boven’ in het dagelijkse leven brengen. Misschien een verteller in de dienst laten voorgaan, die grote hoofdlijnen uitzet met vragen als: ‘waarom gaan we naar de kerk? ‘ En ons afvragen: wat heeft een andere bloeiende gemeente, wat wij niet hebben?

Soms blijkt in de dienst dat het kerkorgel niet aanspreekt, soms is het prettig als er Opwekkingsliederen worden gezongen. Soms is er een motivatie van het moeten; ‘ik ga maar, anders is er niemand die gaat.’

Misschien eens inspirerende sprekers te vragen. Bv. Rudolf Setz van ‘Assen zoekt’ .

Alpha-cursus in de gemeente opzetten. Dit kan goed samen met andere kerken maar waarom niet eerst bij ons zelf beginnen?

Groep B

Een idee is om groepen op te zetten. Om zo meer op elkaar betrokken te raken. Een kerkdienst lijkt ons te massaal.Voorstel: eetgroep, spelletjesgroep, filmgroep, kookgroep, Alpha-cursus opzetten….en deze groepen  uit te bouwen qua inhoud.

Bestaande groepjes motiveren om mensen persoonlijk mee te vragen. Wijkwerkers zouden hierin coachend kunnen zijn. Voorwaarde is dat wijkwerkers geleerd wordt signalen op te pikken. Ook zou het misschien werken om wijkwerkers en leden beter bij elkaar te laten aansluiten doordat ze elkaar misschien al kennen. Dus minder straat-/ wijk gebonden te werken. De vraag is of mensen behoefte hebben om in groepen bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten. Dit zul je moeten vragen. ‘ Wat kunnen wij als kerk voor jou betekenen?’

Groep C

Wij zouden de mensen allemaal graag persoonlijk willen vragen om een gesprek met elkaar te hebben, over hoe ze de gemeente ervaren en of ze zich er thuis voelen. Aan het einde van deze bespreking komt de vraag wat we met deze uitkomsten willen doen. Het voorstel komt om op de Gemeenteavond van 14 maart a.s. dit onderwerp te bespreken. We proberen zoveel mogelijk gemeenteleden te motiveren om te komen. Melson zal hiervoor uitnodigingskaartjes maken en deze worden persoonlijk aan alle gemeenteleden uitgereikt. Aan het eind van de vergadering komt ineens de opmerking dat er spontaan uit de gemeente het idee is gekomen, mét de toezegging om mee te doen, om eens een gelegenheidskoortje op te zetten voor bepaalde diensten. Positief dus!

Aan het eind van de avond dankt Geert Jan ons voor ieders bijdrage, we bidden het Onze Vader  en we wensen elkaar wel thuis.

Scriba, Regina Feitsma

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 21-11-2017

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 november 2017

Na de opening volgt een moment van bezinning waarin een diaken vertelt over het bezoek aan de landelijke diaconale dag, waarbij hij o.a. een workshop bijwoonde over armoede. Hij leest aansluitend een indrukwekkend gedicht: ‘Oorlog en zoeken naar veiligheid’.

De diaconie heeft de begroting en het collecterooster voor 2018 klaar en beide worden na toelichting goedgekeurd.

Ook de kerkrentmeesters hebben hun begroting voor 2018 rond en ook deze wordt goedgekeurd door de kerkenraad.

Twee diakenen zijn naar een vergadering van de missionaire werkgroep geweest waar allerhande zaken voor 2018 op stapel staan: o.a. een running diner, ‘samen soepen’ tijdens Lente in Loppersum en de start van een musical.

Ds. Huisman doet kort verslag van 2 bijgewoonde vergaderdagen van de synode, waar hard gewerkt wordt.

De vergadering wordt vóór half 11 besloten met het gezamenlijk Onze Vader.

 

Wippy Kempenaar, scriba

Uit de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 23 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Bierum. Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Op deze clustervergadering hebben we al kort vooruitgekeken naar Pinksteren. Op zondag 20 mei hopen we weer gezamenlijk als cluster Pinksteren te vieren. Het is iedereen bevallen om samen te komen in de Vredekerk in Loppersum. De kerkzaal is groot genoeg en er is ook genoeg ruimte om na afloop van de dienst wat te drinken en na te praten. Met Pinksteren 2018 zullen er andere voorgangers zijn, maar net als dit jaar zal het clustercombo onder leiding van Anne Nijland weer spelen. Bovendien zal het clustercombo het komend jaar in elke gemeente van ons cluster meedoen aan een kerkdienst. Wil je ook meespelen in het clustercombo, neem dan even contact op met je voorganger. Een ander agendapunt was het gezamenlijke aanbod van Vorming & Toerusting,  in sommige gemeentes ook wel Bezinning & Groei genoemd. We zijn erg blij dat ieder de mogelijkheid heeft om mee te doen aan activiteiten in een andere gemeente. Maar nu Hetty Werkman stopt met de redactie van het gezamenlijk aanbod, moet er wel iemand gevonden worden die dit over wil nemen. Bent u / ben jij handig met het werken met een computer, dan zoeken we u / jou misschien. Het is niet al te veel werk: het rangschikken van het aanbod en het redigeren (alles wordt digitaal aangeleverd).

Hoofdonderwerp op deze vergadering was ‘vernieuwing’. Ds. Gerard Knol nam ons mee in een zoektocht naar vernieuwing. Wil je als kerk aan vernieuwing doen, dan zul je binnen je gemeente het gesprek moeten voeren over je eigen geloof. Dat gesprek voerden we op deze vergadering in tweetallen. Daarbij hadden we het over vragen als: Wat is je bron en wat verstopt je? Wat is jouw ervaring van de realiteit van God?

Aan het eind van de avond besloot de vergadering om de volgende keer verder te praten over ‘vernieuwing’. Aan het laatste punt van bespreking  welke vernieuwingspunten zie jij en wat kun jij /wil jij doen – waren we nog niet toegekomen. Wordt vervolgd. Namens het cluster Hogeland-Oost, de voorzitter van het cluster,

Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd), de scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

Bijeenkomst kerkenraden cluster HogelandOost

Op dinsdagavond 10 oktober komen de kerkenraden van alle gemeenten van ons cluster Hogeland-Oost voor het eerst bij elkaar. Kerkenraadsleden uit Bierum-Holwierde-Krewerd, uit ’t Zandt-Godlinze, uit Spijk-Losdorp, uit Loppersum en Maarland zitten in een grote kring in gebouw Irene, naast de kerk in Bierum. Er zijn ongeveer veertig kerkenraadsleden gekomen, een grote groep! Niet iedereen kan komen deze avond. Maar als ik bedenk dat er in ons kleine clustergebied nog veel meer kerkenraadsleden zijn, raak ik onder de indruk van de hoeveelheid.

Bedoeling van deze avond is elkaar beter te leren kennen en te ontdekken wat we elkaar als gemeenten eventueel te bieden hebben. Dat gebeurt tijdens het programma en ook na afloop daarvan, als er drankje en hapjes rondgaan.

Voorzitter Lina van Zanten begint met de geschiedenis van het cluster. Het bestaat sinds 18 maart 2009 als platform van de genoemde gemeentes. De bedoeling is – volgens de notulen van de eerste vergadering  om elkaar te versterken en van elkaar te leren, om samen in te spelen op de bevolkingskrimp in de regio en na te denken over gezamenlijk jongerenbeleid.

Nu, bijna negen jaar later, delen we het aanbod Vorming & Toerusting / Bezinning & Groei, we vieren Pinksteren samen, er is een clustercombo, Bierum en Spijk organiseren het jeugdwerk samen en twee keer per jaar delen we in de clustervergaderingen inspiratie en toerusting. Vanavond gaat het over de vraag welk goed nieuws we elkaar en onze dorpen te bieden hebben. Het woord ‘nieuws’ staat vaak voor slecht nieuws. Maar het woord evangelie betekent ‘goed nieuws’. Er staan in de Bijbel vier evangeliën, dat kun je zien als een uitdrukking van verscheidenheid. Niet iedereen hoeft op dezelfde manier te geloven. Ook binnen ons cluster zijn verschillen tussen de kerken. Maar we delen wel de opdracht om het evangelie door te vertellen.

Na een rondje voorstellen wisselen we gegevens uit over de gemeenten: zo krijgt iedereen een globaal beeld van de andere clustergemeenten. Daarna krijgt elke gemeente de volgende opdracht: Stel dat een regionale krant eens per jaar een pagina beschikbaar stelt voor goed nieuws berichten, hoe zou je als gemeente dan die pagina vullen? Welk goed nieuws uit jullie gemeente wil je naar buiten brengen?

Iedereen gaat druk aan het werk en aan het eind van het officiële gedeelte van de avond worden er vijf vellen met goed nieuws gepresenteerd. Variërend van uitgebreid jeugdwerk (Spijk-Losdorp) tot veel aandacht voor liturgie (Hervormde wijk Maarland). Van een Bijbelcursus over het boek Ruth (’t Zandt – Godlinze) tot een spelletjesavond voor jong en oud (Gereformeerde wijk Loppersum) tot een themadienst met koffie en gesprek aan tafels (Bierum-Holwierde-Krewerd).

Na deze presentatie wijst voorzitter Lina van Zanten ons er op, dat de situatie van onze clusterkerken er over vijf tot tien jaar wel eens heel anders uit kan zien. Doordat onze gemeenten ouder worden, zal het steeds moeilijker zijn om mensen te vinden voor allerlei taken in de kerk. We zullen elkaar steeds meer nodig hebben. Daarna ontsteekt zij een kaars en leest:

Hoop is als licht,
ze kleurt de wereld
en geeft je een andere kijk
op de werkelijkheid.
Verrassende vergezichten verschijnen
en donkere wolken krijgen
opeens een gouden randje.
Waar de hoop opvlamt
kleurt de hemel de aarde
en even zie je
hoe mooi het kan zijn.

Tjalling Huisman

Met World Servants naar Malawi: wat een ervaring!!!

Op vrijdag 13 oktober zijn we vertrokken met een groep van 37 mensen vanuit geheel Nederland vanaf het vliegveld in Brussel. Na een lange reis van ongeveer 30 uur, waarvan het laatste uur over zandweggetjes,  kwamen we aan in het dorp Kandezu in Malawi. Hier werden we opgewacht door honderden dorpelingen, die ons met welkomsttakjes en onder luid gezang welkom heetten. Dit moment zal ik nooit vergeten: in het donker in een totaal vreemde omgeving, maar met wat een warmte werden we ontvangen. De twee weken die volgden waren een aaneenrijging van prachtige ontmoetingen en ervaringen. Wat een prachtige mensen die daar leven, maar ook ons eigen groepsproces. ‘s Morgens om half 6 opstaan om de zon te zien opkomen, daarna om half 7 gespreksgroep en na het ontbijt naar de bouwplaats om samen de school te bouwen . We werkten dagelijks (behalve op zondag) van 8.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur ’s middags bij een temperatuur van tussen de 31 en 38 graden. Je kunt je wel voorstellen dat er heel wat (gefilterd) water werd genuttigd. De lokale mensen zijn zo gewend aan deze temperaturen: ze drinken alleen als ze eten. Ze lachten om die blanken met hun gekleurde “doppers”.

Onze bouwdagen bestonden (naast cement maken, metselen, en timmeren) voor een groot deel uit het verplaatsen van stenen van de steenoven naar de bouwplaats: duizenden stenen per dag gingen door onze handen. Maar met een liedje en leuke gesprekjes (met handen en voeten) is dat heel gezellig. Het resultaat van twee weken hard werken met ongeveer 70 personen (zowel onze groep als lokalen) was dat de school zo goed als klaar was toen we weggingen op 27 oktober; de lerarenwoning wordt afgebouwd voor 1 december. Daarna stelt de regering van Malawi een leraar aan, zodat meer  kinderen naar school kunnen. Het is prachtig om te zien dat schoon drinkwater en onderwijs het verschil maken in een ontwikkelingsland als Malawi: naast de leraren, spraken ook de jongere kinderen al een woordje Engels. Mooi is ook dat een voedselprogramma deel uitmaakt van de ondersteuning. Tussen de middag krijgen de schoolgaande kinderen een bord pap, die wordt bereid in een gezamenlijke keuken. En: het project wordt nog 5 jaar gevolgd door een medewerker van de lokale samenwerkingsorganisatie om ervoor te zorgen dat het project en de ontwikkeling van het dorp door kan blijven gaan.

Wij zijn 2 weken in Malawi geweest om de school te bouwen en om samen te leven met de mensen van Kandezu. Deze weken hebben mijn leven verrijkt: wat prachtig om te zien hoe primitief deze mensen leven, maar zoveel verbinding met elkaar hebben. Malawinezen noemen hun land: the warm heart of Afrika en dat is niet voor niets. De verdraagzaamheid onderling is enorm: protestanten, katholieken en moslims wonen vredig naast elkaar. We hebben ze zelfs bij elkaars kerkdienst binnen zien lopen. De kerkdienst meemaken op zondag was een hoogtepunt: in de openlucht met verschillende koren die dansen en zingen: probeer dan maar eens stil te blijven staan…..

Na afloop van de gezamenlijke dienst van 3 december a.s. (inclusief tienerdienst) laat ik graag een impressie van de foto’s zien die zijn gemaakt tijdens ons project. Voor nu wil ik graag nogmaals iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om dit project tot een succes te maken. De grote hoeveelheid donaties heeft ertoe geleid dat we meer hebben kunnen doen dan waar we voor kwamen: extra latrines, schoolbanken, lesmaterialen en zelfs de huidige primitieve keuken kan worden vervangen!

P.S. Mocht je nu denken: ik wil ook een keer zo’n project doen….  Jeugdigen tussen 16 en 25 jaar kunnen zich aanmelden via worldservants.nl. Oudere deelnemers opgelet: over 2 jaar gaan we waarschijnlijk weer als volwassenengroep, dus heb je belangstelling laat het me weten.

Groeten van Jolanda Beereboom (en Klaas Bult, Geert Middelkamp en Nita Kooymans uit Appingedam)

verslag kerkenraadsvergadering wijk maarland 12-09-2017

Na het welkom van de voorzitter vertelt ds. Tjalling Huisman over waar hij zich mee heeft beziggehouden tijdens zijn studieverlof: de verschillende beelden en uitleggingen van het Lam Gods.

De kerkenraad gaat akkoord met de diverse voorgestelde kerkordewijzigingen.

Tijdens de weeksluitingen in Wiemersheerd zal nu worden gecollecteerd voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, zo wordt meegedeeld door de diaconie.

De kerkrentmeesters melden een probleem in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Door breekwerk ten behoeve van de orgelrestauratie komt er zoveel stof vrij dat de kerk voorlopig niet kan worden gebruikt. De kerkdienst en het avondgebed van 15 oktober worden derhalve verplaatst naar de Mariakerk in ’t Zandt en de gezamenlijke dienst van 5 november wordt in de Vredekerk gehouden.

Er is begonnen met de verbouw van Elthato in Zeerijp en de pastorie in Leermens komt binnenkort in de verkoop.

De vergadering van de clusterkerkenraden wordt aangekondigd: op 10 oktober in Bierum. Op maandag 30 oktober wordt er een gemeenteavond gehouden met als thema: het Avondmaal.

Om 22.30 uur wordt de vergadering besloten met het Gezamenlijk gezegd Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba 

Een vraag om uw emailadres
Als er een wijziging plaatsvindt betreffende een kerkdienst, bijv. een ander tijdstip of een ander kerkgebouw dan in het Kerkblad stond aangegeven, stuurt de kerkenraad een mailtje, een zogenaamde ‘mailbom’, aan de gemeenteleden die hun emailadres hiervoor hebben opgegeven.

Zo worden ze toch op de hoogte gebracht.

Als u uw emailadres (nog) niet hebt doorgegeven maar toch graag van belangrijke mededelingen op de hoogte gebracht wilt worden, mailt u uw adres dan even door aan Bert Jan Huizing, die de mail verzendt.

Zijn emailadres luidt: bjhuizing@planet.nl

Wippy Kempenaar, scriba