Van de redactie maart 2018

Hoewel het weer guur is en de bevingen niet verminderen, komt het voorjaar dichterbij. Carnaval is voorbij, de askruisjes zijn gehaald, de veertigdagentijd breekt aan en dan is het alweer Pasen.

De meditatie wordt ditmaal verzorgd door Henk Dragstra en hij heeft zich laten inspireren door een hit uit zijn jeugd, gezongen door Eddy Christiani, getiteld “Daar bij de waterkant”. Later bemerkte hij dat de oorsprong van dit oppervlakkige liedje een negro spiritual was rechtstreeks uit de streken van de Mississippi, waarin  slaven met groot gevaar probeerden te ontsnappen, waarvan de naam is ”Down by the riverside”. Dat men in de popmuziek onzorgvuldig omgaat met een oorspronkelijke tekst valt nog te begrijpen, maar ook in het nieuwe Liedboek komt dit voor. Henk wijst ons op het lied met de schitterende melodie van Ralph Vaughan Williams: ”Als alles duister is”, dat een vertaling vol dooddoeners gekregen heeft. Ook een Frans lied, dat vaak gezongen wordt: ”Ga met God en Hij zal met je zijn” heeft een vertaling gekregen, die totaal geen recht doet aan de bedoeling. Na de beving in Zeerijp zijn van verschillende kerken in ons land blijken van medeleven verstuurd en een delegatie van de protestantse kerk Waddinxveen heeft zelfs Loppersum bezocht inclusief een bezoek aan de Petrus en Pauluskerk. Een verslag hiervan vindt u in dit blad. Het veertigdagenproject heeft als titel:  “Ik zorg voor jou”. In iedere dienst zal op bloemblaadjes een concrete invulling verschijnen. Met  Palmpasen kunnen kinderen weer Palm-pasenstokken maken. Menno Wieringa schrijft over de huren van de verschillende kerken. De Johannesleeskring herneemt zijn lezing. Dominee Huisman neemt de veertigdagentijd onder de loep met het askruisje halen en, wellicht niet zo vertrouwd in protestantse kring, het matigen van genotmiddelen zoals eten, drank, telefoons, computers en spelletjes. Er is een in memoriam over de heer Miske. Dominee Roepers kijkt terug op de goed bezochte lezing van Sander de Hosson en merkt op dat duidelijk is geworden dat medemenselijkheid buitengewoon belangrijk is in deze technologische tijd. De Pen is ter hand genomen door Margreet Geerdes, de partner van dominee Huisman.

Er komt weer een festijn dat bekend staat onder de  naam “running dinner”. Wij wensen u een goede veertigdagentijd en veel leesplezier.

Bert van der Vliet
van de redactie januari

Voor u ligt het eerste Kerkblad van het jaar 2018. We zijn begonnen aan een nieuw kalenderjaar. Voor de één zal het zijn met goede moed, voor de ander misschien met enige schroom.

De aardbevingsproblematiek houdt ons ook in dit nieuwe jaar bezig, door de beving op 8 januari bij Zeerijp is deze weer zeer actueel. En wat het jaar ons persoonlijk brengt, niemand die het weet. Kerkelijk brengt dit blad in ieder geval nieuws en activiteiten. Zo kunt u onder andere lezen over een nog te houden bijeenkomst in het Dorpshuis in Loppersum tijdens de week van gebed voor de eenheid. Wat fijn om dit, ondanks alle verschillen, gezamenlijk met alle vier kerken van Loppersum te kunnen organiseren. Ook De Kerk Draait Door organiseert weer een avond waarvoor deze keer Sander de Hosson, longarts en columnist van het Dagblad van het Noorden is uitgenodigd om zijn kijk op het leven met ons te delen. Achterin dit Kerkblad kunt u alvast een column van hem lezen. In de Pen beschrijft Willemien Gerrits een deel van haar leven. En ook Bertus Huizing deelt met ons zijn gevoel en de verwachting over een leven na de dood, besproken tijdens het Leerhuis: ‘Hoop in dood en sterven’. Het Platform Kerk en Aardbeving wil graag met ons nadenken over hoe wij als kerk van betekenis kunnen zijn in een gebied dat getroffen wordt door aardbevingen. Om mensen met verschillende achtergronden en verhalen met elkaar te verbinden. Achterin het Kerkblad kunt u ook de nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de generale synode, lezen. Veel leesplezier en namens de redactie wens ik u van harte in 2018 heil en zegen!

 

Agnes Klunder
Van de redactie december 2017

Het is al weer advent en de tijd schrijdt voort naar de viering van het kerstfeest, een feest dat zoals ds. Huisman schrijft van betrekkelijk recente datum is. Hij schrijft dat kerst hem een wat dubbel gevoel geeft. Voor velen is het een feest boordevol gezelligheid, voor anderen komt juist dat keihard aan. Een andere reden kan zijn dat de geboorte-verhalen in de Bijbel nogal wat verschillen. Bij twee evangelisten komt het geboorteverhaal in het geheel niet voor en bij de andere twee wordt de geboorte verschillend beschreven. Maar het gaat erom dat ze willen vertellen, hoe belangrijk Jezus is, dat hij het Licht der wereld is, waaraan je je eigen licht kunt ontsteken. Er komt misschien een gesprekskring over hoop na het sterven, een thema dat het eeuwige leven dat zo onvoorstelbaar is geworden in het huidige tijdsgewricht, aan de orde stelt. De Johannesleeskring leest verder en de spelletjesavond wordt vervolgd. Longarts Sander de Hosson, bekend van zijn columns in het Dagblad van het Noorden wordt op 1 februari in de Petrus en Pauluskerk geïnterviewd. De avond begint om 20.00 uur. Ds. Huisman wil in de 40-dagentijd graag met gemeenteleden mediteren.

Ook het cluster heeft weer vergaderd en daarvan vindt u een verslag, net als van de kerkenraad van Maarland. Ds. Huisman heeft een in memoriam geschreven over mevrouw Leeuw-Jager. Als ds. Huisman tijdens het Avondmaal in het koor van de  krk de kring rondkijkt, ziet hij behalve de aanwezigen ook de niet-aanwezigen door wat voor oorzaak dan ook. De kring blijft echter altijd voor ieder open. Ds. Roepers wijst nogmaals op de grote waarde van de eeuwenoude kerstliederen, die we in deze dagen in menige dienst kunnen meezingen. Titia Vriesema stelt zich in de Pen voor. Zij is met haar man sinds kort bij ons neergestreken en voelt zich hier al zeer thuis, wat onder andere resulteerde in de deelname aan de cantorij. U leest een verslag van het leerhuis ‘komen tot de kern’, dat onder de bezielende leiding van Gerda Potze bijeenkwam en tot slot is er nog een terugblik op de landelijke diaconale dag. Dit en nog veel meer leest u in dit  kerkblad.

Als redactie wensen wij u goede kerstdagen en een gezonde jaarwisseling toe.

Bert van der Vliet
Van de redactie november 2017

De meditatie van ds. Roepers gaat over de lofzang van Simeon, zoals die vertolkt is in het lied “Mit Fried und Freud fahr ich dahin“, een goede afsluiting van het jubileumjaar van de Reformatie.

Het vertrouwen op Gods belofte is belangrijk zowel voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin wij hen die ons zijn voorgegaan herdenken, als in de adventstijd. De ware aard van het geloof is dat je tegen alle verstand erop vertrouwt dat God zijn beloften gestand doet. U vindt berichten over de Johannesleeskring, de gespreksgroep Wiemersheerd, de catechisaties, de kinderkerstnachtdienst waarin weer een kerstspel van Marjolien Kippersluys opgevoerd zal worden en de kerstnachtdienst. Ds. Huisman doet verslag van de bijeenkomst van het cluster waarin zo’n 40 ambtsdragers probeerden het evangelie, het goede nieuws, toe te passen op de huidige tijd met zijn krimp en secularisatie. Ds. Huisman had het genoegen Pé Daalemmer ( Peter de Haan) te interviewen in “De kerk draait door”. Het is belangrijk dat we van andersdenkenden hun levensvisie ervaren. U kunt uitkiezen welke diensten u wilt bijwonen. Er is  een in memoriam van Trijntje Nienhuis Kooi.

Ds. Roepers breekt een lans voor het zingen van kerstliederen, ook in de adventstijd. Kerstmis is echt een feest van zingen. Hij maakt zich grote zorgen over het mogelijk niet doorgaan van de volkskerstzang. De Pen wordt geschreven door ons bekende gemeentelid  Cissy Bronts-Lodder, die haar wederwaardigheden van Scheemda tot Loppersum opgeschreven heeft. Jolanda Beereboom verhaalt van haar verblijf in Malawi, waar zij met andere mensen voor World Servants een school en een schoolhoofdwoning gebouwd heeft. Zij is zeer getroffen door de warmte en het enthousiasme van de mensen.

Wij als redactie wensen u veel leesgenot en een goede adventstijd.

Bert van der Vliet
Van de redactie oktober 2017

Je ziet dat het herfst wordt……maar af en toe voelt het nog als zomer. Lekkere temperaturen terwijl de natuur langzaam van kleur verandert. Prachtige goudgele tinten en bladeren die dwarrelen over de grond…

Behalve dat er een verandering in de natuur plaats vindt verandert ook het redactieteam van het Kerkblad. Renny Burema stopt als redactielid. Vele jaren heeft zij zich ingezet en geschreven voor het Kerkblad. Hartelijk dank voor je bijdrage Renny! Hetty Werkman heeft aangegeven te willen stoppen met het maken van het Kerkblad. Ruim 32 jaar heeft ze dit gedaan. Begonnen met het maken van het blad Ontmoeting van de gereformeerde kerk Loppersum, vervolgens het SOWKerkblad van de gereformeerde kerk Loppersum, gemeente Maarland en de gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze en uiteindelijk het huidig Kerkblad van de wijkgemeenten Loppersum en Maarland samen. Voor deze lange periode willen wij jou ook heel hartelijk bedanken Hetty! Zij blijft overigens wel lid van het redactieteam. Voor Renny ben ik bij het redactieteam gekomen en mag ik de taak van Hetty overnemen.

Wat vanaf heden ook verandert is het emailadres voor het aanleveren van kopij voor het Kerkblad. Het nieuwe emailadres is:

kerkblad@pknloppersummaarland.nl

Denkt u om het tijdig aanleveren van kopij? Omdat ik nog geen routine heb vergt het wat meer tijd om te redigeren.