Nieuwsbrief Platform Kerk en aardbeving

Wie zijn wij?

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Platform Kerk en Aardbeving. Sinds 2014 werken vrijwel alle kerkgenootschappen in Groningen samen om de slachtoffers van het aardbevingsdossier bij te staan. Zij worden daarbij ondersteund door de Protestante Theologische Universiteit Groningen (PTHU).

Het Platform geeft pastorale en diaconale ondersteuning aan bewoners, wisselt kennis en informatie uit en denkt na over de theologische en ethische aspecten van de problemen die door de aardbevingen ontstaan.

Lees hier de hele nieuwsbrief: nieuwsbrief
Benefietconcert Sonus Vita

Zondag 7 juli a.s. geeft het vocaal ensemble Sonus Vita haar jaarlijkse benefietconcert in de prachtige Mariakerk in ‘t Zandt.

Het gezelschap zal een muzikale reis maken door tijd en ruimte. In Duitsland zal de beroemde fami­lie Bach (met klinkende namen als Johann, Johann Christoph, Johann Michael én Johann Sebastian) hun gastheer zijn en in Engeland hopen gelauwer­de componisten als William Byrd, Thomas Tallis en Henry Purcell hen te ontvangen. Het overbekende Ave Verum zal in vijf verschillende composities klinken: Gregoriaans, in motetten van William Byrd, Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Elgar, Franz Liszt en Charles Gounod.

Blokfluitiste Anne-Marije de Haas uit Zwolle speelt solo op renaissancefluit, en barokfluit met orgelbe­geleiding door Anjo de Haan, die tevens de artistiek leider en dirigent van het koor is.

Het concert begint om 15.30 uur. De entree is gra­tis, en bij de uitgang wordt een collecte gehouden waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor de Mariakerk.
Diensten wijk Vredekerk 30 juni tm 21 juli

Zondag 30 juni  
Kostersdienst
Organist
Collecten 1e overstapdienstcommissie
  2e Kerk
Kind vd zondag Vera
KND Els
Oppasdienst Derk en Alfred
Autodienst D.J. Land
   
Zondag 7 juli  
Kostersdienst fam. Koens
Organist Bouke van der Ploeg
Collecten 1e Kerk
  2e Onderhoud Gebouwen
  3e Voedselbank
Kind vd zondag Veronique
KND Nathalie
Oppasdienst Derk en Alfred
Autodienst A. Flikkema
   
Zondag 14 juli  
Kostersdienst fam. Veenstra
Organist John Veldman
Collecten 1e Diaconie, Zeemanshuis
  2e Kerk
  3e Jeugd
Kind vd zondag Niels
KND Linda Winter
Oppasdienst Henriëtte
Autodienst A.Bakker
   
Zondag 21 juli  
Kostersdienst fam. Bakker
Organist Bouke van der Ploeg
Collecten 1e Kerk
  2e Onderhoud Gebouwen
  3e Soldiariteitsfonds
Kind vd zondag Lieke
KND Linda van der Eide
Oppasdienst Hanneke
Autodienst P. Wayer2019-04 uit de pastorie

Het kerkelijk seizoen loopt ten einde. De meeste activiteiten zijn al de zomerstop ingegaan. Op dit moment worden vooral ontspannende dingen ge­pland zoals de gemeentebarbecue op 29 juni. Die ontspanning is denk heel belangrijk en ook veel­zeggend. Geloven is immers in essentie leven van genade. Dat is een vorm van ontspanning als basis voor het leven. Gelovigen leven van vertrouwen dat God zorgt. Dat zijn we wel eens kwijt als we in het kerkelijk seizoen van alles regelen. In de zomer­maanden kunnen we dat weer opnieuw ontdekken in de ontspanning.

ds. Marco Roepers
Diensten wijk Maarland 30 tm 21 jul

Zondag 30 juni, tweede van de zomer

Vandaag is er de jaarlijkse overstapdienst: een aan­tal kinderen uit groep acht van de basisschool gaat naar de middelbare school. Ze stoppen met kinder­nevendienst en worden welkom geheten door de tienerdienst. De kinderen zijn: Jasmine Bijlholt, Anne Roggeveld en Elize Reinders.

Om 9.30 uur komen we samen in de Petrus en Pau­luskerk in Loppersum voor een gezamenlijke dienst. Het thema is: Je mag er zijn. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman. De muzikale begeleiding is in handen van organist Ab Gramsbergen, en van het duo Willem-Jan Stuut en Jack Hoogstra. Het eerste collectedoel wordt door de kinderen gekozen, de tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 7 juli, derde van de zomer

Twee diensten zijn er op deze zondag:
’s Morgens om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Jan Smid. De eerste collecte is voor het werk van de Ronald Mc­Donald huizen, de tweede voor het kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed, organist is Wilko Middel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de Ronald McDonald huizen.

Zondag 14 juli, vierde van de zomer

In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds Marco Roepers, organist John Veldman.

Bij deze dienst is er de mogelijkheid om (houdba­re) levensmiddelen mee te nemen voor de Voedsel­bank Winsum. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat alles ter plekke komt.

De eerste inzameling is vandaag voor het Zeemans­huis in de Eemshaven, de tweede voor ons kerken­werk.

Zondag 21 juli, vijfde van de zomer

Een morgengebed is er in de Jacobuskerk in Zeer­ijp. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Gerda Potze, organist is Henk de Vries. Aanvang: 9.30 uur.

Collectes zijn er voor respectievelijk het werk van onze diakenen en het werk van onze kerkrent­meesters.
Nieuwe scriba Wijk Maarland

Iedereen die het hoort is blij: we hebben weer een scriba! Dianne Velvis is in de dienst van 16 juni be­vestigd als ouderling-scriba. Als kerkenraad heb­ben we in het scribaloze tijdperk een aantal taken anders verdeeld: roosters maken, de zondagse me­dedelingen verzorgen, het notuleren van kerken­raadsvergaderingen. Dat blijft zoals het is, want deze nieuwe taakverdeling werkt goed. Maar voor alle andere scribataken kunt u / kun jij Dianne aan­spreken, het mailadres is gelijk gebleven: scriba­maarland@gmail.com.
Het gesprek in de kerk op donderdag 27 juni

Het gesprek in de kerk is een nieuw initiatief in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het gesprek is een inter­view waarbij een gast vragen beantwoordt over zijn of haar leven en kijk op het leven. Levensvra­gen als ‘welke mensen zijn in jouw leven belang­rijk, zijn er keerpunten geweest in je leven en wat voor betekenis hebben die voor jou, zie je voor je­zelf een bedoeling in je leven?’ worden aan de gast gesteld. De geïnterviewde komt uit het dorp Zeer­ijp of omgeving.

Op donderdag 6 juni was Drewes Wildeman te gast, op donderdag 27 juni komt Ida Weistra.

Ida Weistra groeide op in Zeerijp. Na de middelba­re school werkte zij als verkoper in een muziek­zaak in Groningen. Vaak zongen of neurieden men­sen een muziekstuk, zonder te weten wat het was. Het was Ida’s taak het stuk te herkennen en de bij­behorende plaat te zoeken. Na haar huwelijk was zij in Zeerijp actief in kerk en dorp. Als leidster van de zondagsschool kende zij veel Riepsters en als ouderling van de Jacobuskerk kwam zij bij veel mensen over de vloer. Op feestjes en toneeluitvoe­ringen van school speelde zij accordeon. Omdat Ida zoveel jaren in Zeerijp heeft gewoond en met zo­veel mensen lief en leed heeft gedeeld, is zij een bron van informatie over het dorp waaraan zij haar hart heeft verpand.

De avond op donderdag 27 juni begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Jacobuskerk. De vragen worden afgewisseld met muziek: Roy Nikijuluw zal een paar liedjes zingen.

Na afloop van het interview om ongeveer kwart over negen, is er een drankje en een hapje verzorgd door Bert & Alie van het Dorpshuis; en natuurlijk de mogelijkheid om na te praten. De toegang is gra­tis, er staat wel een bus waarin je een financiële bijdrage kunt doen.

Het gesprek in de kerk is een initiatief van de Pro­testantse wijkgemeente Maarland, in samenwer­king met de Plaatselijke Commissie van de Jacobus­kerk en Het Dorpshuis Bij Jacobus.
Uitnodiging: Alpha-cursus met de PKN- en GKV Loppersum

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrij­blijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je…
…meer wilt weten over het christelijk geloof
…wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
…nieuwe mensen wilt ontmoeten van andere kerk­gemeenten
…je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals:Is er meer?

  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • Hoe relevant is het christelijk geloof?
  • Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus ga je in tien weken tijd bezig met het persoonlijk christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over een interessant christelijk thema. Daarna praat je in kleine groep­jes door.

De cursus duurt 10 avonden en zal beginnen half september. Lijkt het je wat? Meld je aan bij één van de onderstaande contactpersonen. Van harte wel­kom!

Meer informatie?
Contactpersonen: Jolanda Bijlholt, Marco Roepers, Gerjan Voshart
Tel. nr. 06-20689305
Van de redactie juni juli 2019

Voor u ligt een nieuwe Op de Hoogte. Een mooi blad met artikelen gericht op de praktijk van ons ker­kenwerk, op pastoraat en gemeenteopbouw. Als re­dactie hopen we dat Op de Hoogte als ondersteu­nend en inspirerend wordt ervaren. Natuurlijk ho­ren wij graag zulke geluiden maar ook kritische signalen zijn welkom. Daar trekken wij lering uit.

De zomer is inmiddels aangebroken. Na dit num­mer verschijnt de laatste nummer van deze jaar­gang. Deze behelst een langere periode namelijk van half juli tot half september.

Houdt u/jij er rekening mee met het inleveren van kopij? Dat kan nog steeds op ons e-mailadres: kerk­blad@pknloppersummaarland.nl.

Rest mij u/jij veel leesplezier toe te wensen met deze Op de Hoogte en alvast een fijne zomer!

Een hartelijke groet namens de redactie,

Agnes Klunder
meditatie juni juli 2019

Waartoe geploegd, als ‘t zaad niet valt in goede aarde

door ds. Marco Roepers

Het is onmiskenbaar dat veel kerkdiensten steeds slechter bezocht worden. Er zijn wel kerkdiensten die goed bezocht zijn, maar tussen die diensten zijn er verschillende met vrij weinig kerkgangers.
Soms moet ik dan ineens denken aan gezang 717 van het nieuwe liedboek (gezang 287 van het oude liedboek): Waartoe geploegd, als ‘t zaad / niet valt in goede aarde? / O God, of Gij ons haat? /Wat heeft ons werk voor waarde? / Met onkruid ruig en sterk / vecht iedereen zich moe / en de op­brengst van ons werk / valt straks een ander toe.
Soms bekruipt mij het gevoel dat men minder en minder openstaat voor het evangelie. Dat hoe ik ook probeer het uit te leggen en de waarde ervan over te brengen dat het niet landt. Ook de mensen in de kerk vernemen dat het op bepaalde terreinen het werk in de kerk steeds stroever gaat. Het wordt steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden.

Maar het lied gaat niet alleen over het werk van een dominee of het werk in de kerk. Het lied gaat over alle arbeid. Waarvoor werken wij eigenlijk? Om ons brood te verdienen, maar is dat alles? Want als dat de enige zin is, dan is ons werk be­hoorlijk zinloos. Dan maakt het niet uit wat we uitspoken als we maar betaald worden. Dat sluit aan op een bijbelgedeelte, op Prediker 1:

Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?

Dit gedeelte uit Prediker is heel geliefd omdat het blijkbaar verwoordt wat wij zo voelen: Dat ons werk niet veel zin heeft. Dat gevoel van zinloos­heid is een last, een vorm van lijden. In het lied is ook sprake van onkruid, ruig en sterk waar een ieder zich mee vermoeit. Dat verwijst naar Gene­sis 3 waar de mens na de zondeval te horen krijgt dat de akker waarvan hij moet leven, vervloekt is en dat dorens en distels er zullen groeien.

Het is een sombere inzet van het lied, maar het is wel herkenbaar. De laatste regel spreekt over een ander aan wie de opbrengst van ons werk toevalt. De dichter van het lied, Ad den Besten, legt uit dat die ander de dood is “die de enige wettige erfge­naam van al ons materieel en geestelijk goed is geworden”.

Het lied heeft het karakter van een gebed. De last van dit levensgevoel wordt bij God neergelegd. In het tweede vers verwoordt hij dat alleen maar le­ven om je brood te kunnen verdienen niet genoeg is. Het weegt niet op tegen al het verdriet dat mensen op hun levensweg tegenkomen.

Bij het begin van vers 3 is er een breuk in het lied als er de vraag klinkt aan God of hij zin in ons leven en werken wil leggen, of Hij een aarde wil geven zonder die vloek van Genesis 3. God, geef ons een wereld waar we echt gelukkig kunnen zijn. Een we­reld zonder lijden en verdriet. Dat verwijst naar de belofte van de nieuwe hemel en aarde, die we in de Bijbel zo vaak tegenkomen. Een belofte dat God zich ons bestaan zal toewenden en het zal transfor­meren.

Met Jezus’ komst begint die nieuwe toekomst al. Hij werd als een zaad in de aarde begraven. Ook van zijn leven leek de dood de enige wettige erfge­naam, maar zijn opstandig liet een geheel nieuwe werkelijkheid zien. Het evangelie is de verkondi­ging van die nieuwe werkelijkheid.

In het geloof krijgen wij al deel aan Jezus. Het ge­loof is een relatie krijgen met Jezus die al opge­staan is uit de dood en de vloek van de zinloosheid heeft verbroken. Niet dat wij die zinloosheid niet meer ervaren, maar we hebben hoop gekregen dat God zelf ons leven zin zal geven. Dat in die nieuwe werkelijkheid zal blijken dat al ons zwoegen en werken niet voor niets was. Het einde van het lied verwijst naar 1 Korintiërs 15:

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Als we het gevoel krijgen als predikanten of men­sen die werken in de kerk dat ons werk niet meer landt omdat er geen openheid meer is voor het evangelie, laten we dan zelf luisteren naar dat woord dat ons zegt dat ons werk in de Heer niet te­vergeefs zal zijn.