Alle berichten van jan

Een coupé verder

Afbeeldingsresultaat voor Een coupé verderEen bijzonder boek heb ik gelezen: Een coupé verder. Als ondertitel staat er op de voorkant: ‘Over het drama van Baflo, wat eraan voorafging en wat erop volgde’.

Bijna iedereen weet dan waarover het gaat: over die Afrikaanse jongen die zijn vriendin heeft doodgeslagen en daarna op de vlucht ging en een politieman doodschoot.

Maar het bijzondere zit ‘m niet in de titel, het zit in de schrijvers van het boek. Want de vader van één van de slachtoffers heeft het boek samen met de dader geschreven: Eddy Hekman en Alasam Samarie.

Dat geeft meteen iets aan van de bijzondere inhoud van het boek. Eddy Hekman en zijn vrouw Lieuwkje zijn in contact gebleven met de man die hun dochter Renske heeft gedood, de man die nu net zo goed hun schoonzoon had kunnen zijn. Zij proberen hem eenmaal per maand op te zoeken in de gevangenis.

Over dat eerste bezoek schrijft Samarie:

De eerste ontmoeting met mijn schoonouders was heftig, emotioneel. We konden amper praten, we waren alleen maar aan het huilen. Het was voor mijzelf heel dubbel in de zin van: is het echt waar dat ze mij willen ontmoeten?….. Sinds mijn delict hebben mijn schoonouders en ik elkaar vaak gezien zodat het vier jaar later heel normaal is geworden dat ze mij bezoeken, ondanks wat ik hen heb aangedaan. Ze zijn gewoon bijzondere mensen, volgens de islam (Samarie is moslim, tjh) zullen ze zeker naar het paradijs gaan na hun dood. Daar geloof ik in.

Eddy Hekman zegt over dat eerste bezoek:

De opening naar een nieuwe manier van leven is met deze bezoeken gemaakt. Een opening om gezamenlijk het verdriet, de pijn en de herinneringen te delen. Een opening naar een toekomst niet gebaseerd op rancune en spijt, maar gebaseerd op het zoeken naar een manier om hier mee om te gaan.

Eddy en Lieuwkje Hekman staan Samarie bij in de processen, waarin hij terechtstaat.Bij het eerste proces legt Lieuwkje Hekman een verklaring af, waarin zij onder andere zegt

Renske en Alasam samen: twee jaar een hecht gegroeide band met ruimte voor elkaars verschillende achtergronden. en met een voortdurende vraag hoe hun toekomst vorm en perspectief te geven. Delen hun zorgen en plannen daarover met ons en hun vrienden. En dan vanuit het niets, het gebeuren op 13 april… .absoluut niet te rijmen met hoe wij Alasam kennen en met hoe Renske en Alasam met elkaar omgaan.

De ouders van Renske blijven in contact met Alasam vanuit de stellige overtuiging, dat zijn daden niet voortkomen uit zijn wil maar uit de psychische verwarring waarin hij geraakt was. Het kan een psychose zijn geweest, maar Eddy Hekman schrijft ook over het middel paroxetine. Dat is een antidepressivum, dat in verband wordt gebracht met onverklaarbare geweldsdelicten. Alasam Samarie gebruikte dat middel.

In hoger beroep spreekt Lieuwkje Hekman weer. Ze geeft aan dat zij en haar man verder willen vanuit de gedachte dat hun dochter Renske niets liever wilde dan een toekomst met Samarie opbouwen. Vanuit die gedachte willen ze Samarie bijstaan. Ze zegt dan:

Voor ons is dat geen kwestie van vergeving. Vergeving past ons niet en in die positie zitten wij niet.

Ik vind dat intrigerende zinnen. Want vanuit mijn begrip van vergeving zou ik juist zeggen dat het daar veel mee te maken heeft. Hun opmerking zou te maken kunnen hebben met de andere slachtoffers van het drama van  Baflo. Maar dat is niet meer dan een vermoeden.

Tot slot nog de titel van het boek: Een coupé verder, als u / je wilt weten wat dat met het verhaal te maken heeft, zal je het boek toch echt zelf moeten lezen.

Uitgeverij Passage, 2017, Eddy Hekman en Alasam Samarie, Een coupé verder

ds Tjalling Huisman

Terug

Na een heftige periode gaan wij op 17 augustus a.s. weer terug naar ons oude plekje op Zijlvest 23. Vanaf die datum kunt u daar weer bij mij terecht voor vragen en om munten af te halen. Ons telefoonnummer blijft hetzelfde.

Met vriendelijke groet,

Bouke van der Ploeg

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 15-06-2017

Geert Jan heet iedereen welkom op deze laatste vergadering van het seizoen. In het bijzonder Wippy Kempenaar van wijk Maarland.

Melson heeft als bezinningsonderwerp gekozen:

‘Het kan spannender’.

Hij noemt een aantal punten ter overweging over de kerkenraadsvergaderingen.

Hij vraagt zich af: ‘Waartoe zijn wij hier op dit moment samen in deze zaal?’ De agenda is al jaren dezelfde. Er is in de loop van de jaren weinig veranderd.

De vraag komt dan ook of de manier van vergaderen ook anders zou kunnen.

Je kunt je afvragen met welk doel we vergaderen.

Als het antwoord informatieverschaffing zou zijn, dan kan dat per mail.

Vergaderen we om ons een mening te vormen? Dan blijkt dat we er even over praten en we gaan weer verder naar het volgende punt op de agenda.

Als er besluiten genomen moeten worden, zou dit misschien meer gebundeld kunnen worden?

Gesprekken over zingeving voeren we op dit moment niet uitgebreid. Wat is onze visie en waar willen we naartoe en hoe bereiken we dat?

Als we vergaderen om het sociale aspect, dan zouden we vaker gezellige avonden kunnen plannen met hapjes en drankjes.

De vraag is hoe vaak moeten we in deze vorm bij elkaar komen en is elke maand wel nodig op deze manier. We zijn het al jaren zo gewend, maar misschien kan het anders. Bijvoorbeeld zoals in sommige vergaderingen elders, waar eerst een half uur bezinning is, of misschien is een vergadering zonder agenda mogelijk; ieder kan delen wat hij op dit moment belangrijk vindt.

Kortom, vragen om eens met elkaar over na te denken en om na de vakantie op terug te komen.

De vergadering wordt vervolgd met de opmerking uit de diaconie dat het collectedoel in Wiemersheerd nu het Zeemanshuis in de Eemshaven is geworden.

De Clusterpinksterdienst wordt geëvalueerd en de opmerkingen worden meegenomen naar de evaluatie van de voorbereidingsgroep.

Geert Jan bedankt Ad, als afgetreden ambtsdrager, voor zijn jarenlange inzet als kerkrentmeester. Hij ontvangt nog het boeket bloemen dat de andere afgetreden ambtsdragers al hadden ontvangen in de afscheidsdienst.

Na deze korte vergadering bedankt Geert Jan een ieder voor de aanwezigheid en inbreng en wenst ons allen een goede vakantietijd toe.

We bidden samen het Onze Vader en besluiten hiermee de vergadering.

Hierna vervolgen we de avond genoeglijk met een hapje en drankje samen met de partners en de wijkwerkers.

 

Regina Feitsma, scriba

Zendingsbusje

Woensdagmiddag 12 juli hebben we ons jaarlijks uitje gehad met de kinderen die met een zendingsbusje lopen. We zijn naar de NOVO in Uithuizen geweest, waar ze konden kiezen tussen een vogelhuisje timmeren of koekjes  bakken en taart versieren. Wat ze gemaakt hadden konden ze aan het eind van de middag mee naar huis nemen. We hebben een gezellige middag gehad.

Maar……omdat er een aantal kinderen stopt met lopen omdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan én in een gedeelte van het dorp werd al niet meer gelopen, hebben we als diaconie besloten om te stoppen met collecteren.
Na de zomer gaan we een ander manier bedenken en uitwerken  om de kinderen te betrekken bij het werk van de diaconie.

In het laatste half jaar hebben de volgende kinderen hun busje geleegd waarvan de opbrengst voor Edukans is:
-Gerard Beukema ( wijk 4): €85.98
-Anniek Mollema ( wijk 1) : €95.54
-Evelien vd Eide en Melanie Willems ( wijk 2) :€86.64
-Jasmine en Marieke Bijlholt ( wijk 7) : €60.04
De opbrengst van de busjes die nu ingeleverd worden zal tzt bekend worden gemaakt.

Wij willen hierbij alle kinderen bedanken voor het collecteren in de afgelopen jaren! 

Diaconie wijk Loppersum.

 

Ander collectedoel Wiemersheerd

Op de laatste gezamenlijke diaconievergadering is besloten, dat er voor een nieuw doel gecollecteerd zou worden tijdens de weeksluiting in Wiemersheerd.

Het nieuwe collectedoel werd: het Zeemanshuis  en de afspraak ging per 1 juli in.

Echter op verzoek van een aantal bewoners zou men graag voor het Ronald mcDonald Huis willen collecteren.

De beide diaconieën van wijk Loppersum/wijk Maarland gaan hier graag in mee en hebben dan ook besloten dat de collecte voor dit doel per 1 augustus zal ingaan.

Uit de pastorie 9

Komende zondag 23 juli zal Gerjan Voshart belijdenis van zijn geloof afleggen. Dat betekent een bijzondere zondag voor zowel Gerjan als onze gemeente. Zo vaak komt het in onze gemeente niet meer voor dat jongeren deze stap zetten. Gerjan  voelt zich zo aangesproken door het geloof dat hij er zich graag openlijk voor uitspreekt in onze zondagse eredienst. Ik hoop en bid dat  meer mensen de waarde van het geloof zien. Het geloof maakt  de mens. Het doet een mens inzien wie hij is tegenover het aangezicht van God.  Wie je bent in de ogen van God, dat is diepste en grootste waarheid.  Dat maakt het geloof van fundamenteel belang. Het is prachtig dat Gerjans stap dat zichtbaar maakt en het is fantastisch dat Gerjan die in het midden van onze gemeenten (Loppersum en Maarland) gaat zetten.

Na zondag heb ik 3 weken (t/m zondag 13 augustus) vakantie. Voor contact met de kerk kunt u zich dan melden tot de scriba of uw wijkouderling.

Ds. Marco Roepers

Het boek van vergeving

Afbeeldingsresultaat voor Het boek van vergevingIemand leende mij Het boek van vergeving. Zo’n vijf jaar geleden heb ik ‘vergeving’ aan een studieverlof gewijd, dus ik ben nogal op dit onderwerp betrokken.

Het boek in geschreven door de Tutu’s: Anglicaans bisschop Desmond Tutu en zijn dochter Mpho Tutu, die priester is in dezelfde kerk. De ondertitel van het boek is: in vier stappen naar harmonie met onszelf en de ander.

Het is een prachtig boek, geschreven door twee mensen die ervaring hebben met hoe moeilijk en hoe heilzaam het is om te vergeven. Desmond Tutu was voorzitter van de Waarheids en Verzoeningscommissie in ZuidAfrika, die is ingesteld na de afschaffing van de ‘apartheid’. Als kind maakt hij mee hoe zijn vader zijn moeder mishandelde. Mpho Tutu maakte mee dat haar huishoudster Angela vermoord werd bij een roofoverval. Aan deze Angela is het boek opgedragen.

In het boek wordt eerst een aantal vooroordelen over vergeving opgeruimd, bijvoorbeeld: vergeving is een teken van zwakte. Wetenschappelijk onderzoek wordt genoemd waaruit blijkt dat vergeving gezondheid van lichaam en geest bevordert.

Daarna leggen de schrijvers het viervoudige pad van vergeving uit. Daarmee is het boek een zelfhulpboek, maar dan wel een van de goede soort. Haarfijn wordt uitgelegd hoe vergeving en wrok – het tegendeel daarvan – werken in de psyche van een mens. Steeds opnieuw wordt de mogelijkheid om te vergeven gelegd in de handen van het slachtoffer. Het slachtoffer bepaalt of en wanneer hij / zij wil / kan vergeven, het slachtoffer is de eerste die de vruchten plukt van het proces van vergeving.

Kort zal ik het viervoudige pad hier beschrijven.

De eerste stap is ‘het verhaal vertellen’. Het verhaal van dat wat je is overkomen vertellen aan iemand bij wie je je veilig voelt.

De tweede stap is ‘de pijn benoemen’. Stem geven aan de pijn die je gedaan is: de woede en het verdriet, de afkeer en de schaamte. Het is een fase van rouw, waarin het slachtoffer gaat beseffen dat zijn / haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

De derde stap is ‘vergeving schenken’. Het is de manier om vrij te worden en niet vast te blijven zitten in de eindeloze kringloop van je verhaal vertellen en de pijn benoemen. Het is de manier om je leven weer in eigen hand te nemen. Maar wel op je eigen tijd.

De vierde stap is ‘de relatie vernieuwen of loslaten’. Als je eenmaal vergeven hebt, kan dat betekenen dat je verder wilt met degene die jou iets heeft aangedaan. Maar de schrijvers zijn realistisch genoeg om te beseffen dat dat niet altijd kan, je kunt de relatie ook loslaten.

Bij vergeving speelt voor de beide Tutu’s ook het Afrikaanse begrip Ubuntu een rol. Een definitie van Desmond Tutu: Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.” Mensen zijn met elkaar verbonden. Als je erkent dat er een gedeelde menselijkheid is, dan besef je ook dat jij – net als een ander – een mengeling bent van goedheid en slechtheid.

Het boek van vergeving is een optimistisch boek, de toekomst is open. Je hoeft geen gevangene te blijven van je verleden, mensen kunnen in hun leven kiezen voor vrijheid, zelfs als ze gevangen zitten.

Dat geldt niet alleen voor de “grote dingen”, in de woorden van het boek: ‘Wanneer ik een vergevingsgezinde in plaats van een wraakzuchtige houding ontwikkel, vergeef ik niet alleen bepaalde daden maar word ik een vergevingsgezinder persoon…. Vanuit een vergevingsgezinde houding begin ik de wereld niet wrokkig maar met dankbaarheid te bezien.’

Uitgeverij Het Spectrum, 2014, Desmond en Mpho Tutu, Het boek van vergeving.

ds Tjalling Huisman

Uit de Pastorie 8

De zomer is gekomen, de tijd van vakantie en ontspanning. Ik wens iedereen die op vakantie gaat een goede reis en een plezierige tijd toe. Ook mijn vakantie komt eraan: die begint op 24 juli en eindigt op 14 augustus. In die tijd kunt u in plaats van mij contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling.  

Maar voor het zover is moet er wel het een en ander nog gedaan worden. Op 23 juli hebben we een bijzondere dienst. Gerjan Voshart zal dan belijdenis van zijn geloof afleggen. Dat is een belangrijke stap, niet alleen voor Gerjan maar ook voor heel de gemeente. Hij bevestigt hiermee zijn doop, die ook in de Vredekerk gebeurde in 1993. Hij laat zien dat het geloof belangrijk voor hem is en alleen dan, als het geloof belangrijk voor je is, is het ook echt geloof. De tekst voor die dienst komt uit Johannes 9, het gedeelte over de blindgeborene. Het gedeelte roept  de vraag op wie er eigenlijk echt ziet en wie niet. De liturgie is in  nauw overleg met Gerjan samengesteld. Het zal een feestelijke dienst worden waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

In de tijd voor de vakantie  heb ik ook nog een paar cursussen. De eerste is al afgerond en dat is de cursus over de 19e eeuwse theoloog J.H. Gunning jr. Ik heb daar al meer cursussen over gedaan omdat de vragen over geloven in een door wetenschap en techniek gedomineerde maatschappij in zijn theologie al centraal staan. De richting waarin hij zijn antwoorden zoekt, spreekt mij aan. De afgelopen cursus ging over Gunning en de donkere natuur. Gunning nam scherp waar dat de natuur een donkere grond had. Het lijden maakt er fundamenteel deel vanuit. Wij mensen hebben daar volop deel aan door ziekte en dood en ook door ons tekortschieten en onvolkomenheid. Technische en maatschappelijke vooruitgang zal ons hiervan niet kunnen bevrijden omdat het te fundamenteel in onze werkelijkheid en ook in ons mensen zit. Die donkere grond zit ook in God, maar hij overwint die grond vanaf het begin waardoor hij enkel licht is. En ook overwint hij die grond in de schepping door Jezus Christus en wij krijgen door het geloof hoop op de overwinning voor heel de schepping (mens en natuur samen) en hebben er daarmee ook al gelijk deel aan.

De andere cursus is de zomercursus over Luther van 10 tot en met 13 juli in het Dominicanenklooster in Huissen. Deze cursus staat in het teken van 500 jaar reformatie en van vele zijden wordt aandacht besteed aan de theologie. Sommigen voelen zich, net als ik, sterk verbonden met zijn theologie en anderen minder. Ook zullen de Lutherliederen aandacht krijgen en natuurlijk daarbij ook J.S. Bach die een trouwe aanhanger was van Luther. Al met al een boeiende en spannende cursus.

Op 17 september is de startzondag en ook daarvoor zijn de voorbereidingen al begonnen. Het thema is ‘open deur’ en we gaan daarbij  in groepjes bij gemeenteleden langs. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die hun deur willen openzetten om mensen te ontvangen en iets willen laten zien (verzameling, tuin) of horen (muziekverzameling, een huisconcertje). Elders in het Kerkblad kunt er meer over lezen. Wij hopen dat veel mensen zich hiervoor aanmelden bij Marijke Maas.

En zo is er gelukkig genoeg te beleven in en buiten de vakantie.

ds. Marco Roepers

Johan Reinders verlaat het College van Kerkrentmeesters

Het gebeurde ongeveer vijf jaar geleden bij het koffiedrinken in de Vredekerk. Predikant Marco Roepers vroeg Johan of het niet wat voor hem was om het kerkrentmeesterteam te komen versterken. Uiteindelijk wou hij dat wel doen maar dan niet als ouderlingkerkrentmeester.  Hij werd binnen het team met open armen ontvangen. Johan, werkzaam in de bouw, is iemand met gouden handen. Wat hij ziet dat kan hij ook maken en dat kwam goed van pas. Onze kerk ontkwam niet aan de aardbevingsschade en mede door zijn expertise werd de schade aan onze kerk op een juiste manier hersteld. Ook de toiletten werden vervangen door Johan,  deze zijn nu weer van deze tijd. Andere werkzaamheden die zijn verricht door het college van kerkrentmeester zijn de plaatsing van de nieuwe beamerinstallatie en het nieuwe scherm voor de beamer

Vanaf deze plaats willen wij Johan hartelijk danken voor al het werk dat hij als kerkrentmeester heeft verricht en wij wensen hem toe dat hij nu mag genieten van de vrije tijd die hij heeft gekregen door het team te verlaten. Wellicht mogen we ooit in de toekomst nog eens een beroep op hem doen. Johans plaats is nu ingenomen door Dirk Dwarshuis, in hem hopen we een waardige opvolger te hebben. Dirk, hartelijk dank dat je deze functie wilt overnemen. Je  bent van harte welkom en we wensen je heel veel succes.

Namens de kerkenraad, ds Marco Roepers

Diensten wijk Loppersum 16 jul t/m 17 sep

Zondag 16 juli  
Kostersdienst  Fam. Koens
Collecten  1e Diaconie
  2e Kerk
   03e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Elize
KND  Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst  Femke en Lotte 
Autodienst  T. Oosterhuis
   
Zondag 23 juli  
Kostersdienst  Fam. van Dijken
Collecten  1e Diaconie
  2e Kerk
   3e Ziekenhuispastoraat
Kind vd zondag Mia
KND   Groep 1 t/m 8, Margreet
Oppasdienst  Corinne
Autodienst  L. van Dijken
   
Zondag 30 juli  
Kostersdienst  Fam. Hielema
Collecten  1e Kerk
  2e Onderhoud gebouwen
   3e Jeugd
Kind vd zondag Jasmine
KND  Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst  Siebren
Autodienst  D. Boersma
   
Zondag 6 augustus  
Kostersdienst  Fam. Flikkema
Collecten  1e Diaconie 
   2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag Anniek
KND  Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst  Henriëtte
Autodienst  K. Wiersema
   
Zondag 13 augustus  
Kostersdienst  Fam. Reinders
Collecten  1e Diaconie – Kerk in Actie
   2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag geen
KND  geen
Oppasdienst  Lies
Autodienst  M.A. Bos
   
Zondag 20 augustus  
Kostersdienst  Geen koster nodig
Collecten  1e Diaconie
   2e Kerk
Kind vd zondag geen
KND  geen
Oppasdienst  Els
Autodienst  K. Doornbos
   
Zondag 27 augustus  
Kostersdienst  Mevr. van der Wal en Mevr. Kamminga
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
   3e St. Inlia
Kind vd zondag Jocelien
KND  Hanneke
Oppasdienst  Linda en Wout
Autodienst  J. Korblet
   
Zondag 3 september  
Kostersdienst  Fam. Bos
Collecten  1e Diaconie – Edukans
   2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag Veronique
KND   Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst  Hanneke
Autodienst  B. Hielema
   
   
Zondag 10 september  
Kostersdienst  Fam. Bakker
Collecten  1e Kerk
   2e  Vredeswerk
   3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Marieke
KND  Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst  Femke en Lotte
Autodienst  A. Bos
   
Zondag 17 september  
Kostersdienst  Fam. Bakker
Collecten  1e Diaconie
   2e Kerk
   3e Jeugd 
Kind vd zondag Cheng
KND  Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst  Corinne
Autodienst  G. Bouwsema