Alle berichten van jan

Gasberaad

Sinds november 2016 wordt het platform K&A vertegenwoordigd in het gasberaad door Jacobine Gelderloos, als onderzoeker verbonden aan de Protestants Theologische Universiteit. Het platform wil deelnemen aan het Gasberaad om te weten welke discussies er gaande zijn en hierin te participeren. We willen als platform in het gasberaad aandacht vragen voor de persoonlijke en sociale gevolgen van de bevingen en de bedreigingen van het landschap. Het gaat erom dat mensen recht wordt gedaan en dat er perspectief ontstaat op een duurzame en leefbare toekomst voor Groningen.

Via het gasberaad spreken we elke maand met de Nationaal Coördinator Groningen in de vergaderingen van de Maatschappelijke Stuurgroep. Zo kunnen we als kerken direct reageren op beleidsplannen. De versterkingsbijeenkomst op 6 april is hiervan een direct gevolg. Daarnaast versterken we de contacten met diverse belangenorganisaties, zoals CNV, natuur en milieufederatie, LTO en Groninger Bodem Beweging. Wilt u meer weten over het gasberaad?

http://gasberaad.nl/

Daarnaast werken we steeds intensiever samen met Stut en Steun: Steunpunt voor een ieder die schadelijke gevolgen ondervindt ten gevolge van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.

http://www.stutensteun.nl/

Hoop voor Groningen
Op 2 maart organiseerde het Platform Kerk en Aardbeving samen met de Christen Unie de avond Hoop voor Groningen. Zo’n veertig mensen uit de hele regio waren naar Appingedam gekomen. Opvallend was dat gemeenteleden uit dezelfde kerk elkaar tot hun verbazing hier tegen kwamen en ontdekten: “Hebben jullie dan ook schade?” Het werd weer eens duidelijk hoe weinig er over de schade gesproken wordt, terwijl de bevingen het leven nogal op zijn kop kunnen zetten. Hoe ga je daarmee om? Word je boos en verontwaardigd over het onrecht en de onmacht? Word je strijdlustig of moedeloos?

Bijbelse teksten bieden onverwachte aanknopingspunten. In Mattheus 25 (?) roept Jezus op om vredestichters te zijn: vrede in Groningen, waar relaties onder druk komen te staan omdat de een weg wil en de ander wil blijven. Vrede waar onbegrip ongeduldig maakt, waar onkunde solidariteit in de weg staat. En psalm 8: Van God is de aarde. Dat roept een verantwoordelijkheid om zorgvuldig en zorgzaam met de aarde en de bronnen om te gaan.

 Breien voor Groningen
De hele winter hebben mensen in heel Nederland gebreid voor Groningen. In november startte milieudefensie met het project ‘Breien voor Groningen’ en op 3 maart is het kleinste huisje van Groningen in Rottum ingepakt in een kleurige deken. De deken is een signaal dat we energiezuiniger moeten leven en andere energiebronnen moeten vinden om de gaswinning te kunnen verminderen. Maar het is ook een deken van solidariteit. Door samen te breien raken mensen met elkaar aan de praat, en kunnen verhalen, frustraties en ideeën worden gedeeld. Op deze manier wordt de sociale cohesie versterkt. Vanuit het hele land zijn breiwerken opgestuurd, want mensen waren blij om hun zorgen en gevoelens van solidariteit om te zetten in iets tastbaars. Op 26 januari was er in de energieneutrale kerk in Winsum een breicafé waar mensen uit de hele regio op af waren gekomen.

De breicafés waren een groot succes en mensen wilden graag doorbreien. En dat gaat gebeuren. Tijdens de formatieperiode wil milieudefensie blijven breien in heel Nederland onder het motto: Gas we breien er een eind aan. Wilt u meedoen of zelf een breicafé organiseren, kijk voor meer informatie: we breien er een eind aan

 Foto expositie Geraakte Groningers
In het kader van het thema Rottum gas(t)vrij is vanaf zaterdag 1 april de fotoexpositie Geraakte Groningers in het kerkje van Rottum te zien. Annet Eveleens uit Rottum is als fotograaf betrokken bij het project Breien voor Groningen. Het project inspireerde haar om mensen te portretteren die, de meesten letterlijk, geraakt zijn door de gevolgen van de gaswinning. Ze zijn in actie gekomen, omdat niets doen geen optie was. Dit geldt ook voor de mensen van het platfrom Kerk en Aardbeving en ook het platform is geportretteerd. Het breiwerk staat symbool voor verbinding en loopt als een rode draad door de expositie.

De expositie is tot 25 juni dagelijks te zien van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

 Versterkingsbijeenkomst op 6 april in Loppersum
Als Platform verwachten we dat het versterken van de sociale cohesie nog hard nodig gaat zijn. Over een paar maanden gaat in Loppersum, Overschild, OpwierdeZuid, Ten Post en ’t Zandt de versterkingsoperatie van start. Alle huizen in deze dorpen zullen versterkt moeten worden. Er zal ook bekeken moeten worden in hoeverre versterken haalbaar is, of dat huizen nieuw gebouwd moeten worden. Hoe dan ook, iedereen zal voor kortere of langere tijd zijn huis uit moeten…. wat gaat dat betekenen voor de sociale cohesie? Hoe zal dit de levensloop van mensen bepalen. En hoe zullen de dorpen eruit zien als de versterkingsoperatie achter de rug is? Wat zal er over zijn van het Hogeland, woar ik als kind nog niks begreep van pien of zörgen?

Daarom organiseert het platform voor pastores (en andere belangstellenden) uit deze vijf dorpen op 6 april een bijeenkomst op 14:00 uur in de Vredekerk in Loppersum. Gebiedscoördinatoren van de Nationaal Coördinator Groningen zullen vertellen wat de versterking concreet gaat betekenen. Evert Jan Veldman, predikant van de Nieuwe Kerk in Groningen, maar werkzaam in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp, vertelt over hoe de kerk destijds present probeerde te zijn in Roombeek. En dan volgt de vraag: wat kunnen we als kerken in het versterkingsgebied doen?

 Contextueel Bijbellezen
Ook op een andere manier willen we verkennen wat de eigen bijdrages van geloofsgemeenschappen in de situatie van gaswinning, schadeherstel, versterking in een krimpgebied zou kunnen zijn. Daarom willen we in diverse groepen experimenteren met contextueel bijbellezen. Dat betekent in een groep bespreken wat er in de context speelt, dat kunnen vragen zijn rondom de aardbevingen, maar ook thema’s als zorg, werk en relaties kunnen centraal staan. Vervolgens wordt gekeken welke Bijbelverhalen hierbij aansluiten. De Bijbeltekst wordt samen gelezen om te kijken welk licht de Bijbel op onze eigen context werpt en welke handelingsperspectieven zich openen.

We hopen dat contextueel Bijbellezen een manier is om in (inter)kerkelijke groepen het gesprek aan te gaan. Wat gebeurt er als mensen met verschillende perspectieven met elkaar in gesprek komen: boeren, burgers en buitenlui, werknemers van de NAM, aannemers en belangengroepen? Zo wil het thema van de aardbevingen in samenhang met alle andere dingen die een mens bezig kunnen houden bespreekbaar maken. Lijkt het u wat om een keer op deze manier aan de slag te gaan, neem dan contact op met : Jacobine Gelderloos (jkgelderloos@pthu.nl);

Liebrecht Hellinga of Marco Roepers.

Pelgrimage naar Bedum
Op 7 mei 2017 gaan we op pelgrimage door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets, op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die ook gewerkt heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland. Om 16:00 uur zal in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden waarin we een korte vesper houden.

De bedoeling van deze pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen.

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken GroningenDrenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

Voor algemene informatie:
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen  Drenthe)

Stichting
Op heel verschillende manieren probeert Platform Kerk en Aardbeving er aan bij te dragen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de toekomst. We willen mensen met elkaar in verbinding brengen en daarnaast ook de solidariteit in heel Nederland aanwakkeren. Daarom participeren we in het gasberaad, organiseren we bijeenkomsten en doen we mee aan diverse initiatieven. Om al die werkzaamheden te organiseren en te coördineren wil het platform graag iemand aanstellen. Er zijn concrete plannen om een stichting op te richten, zodat fondsen aangeschreven kunnen worden. Maar mocht u als lokale diaconie het werk van het platform willen ondersteunen, dan zouden wij daar bijzonder blij mee zijn.

 Wat kunnen kerken doen?
Praat met elkaar
en maak het thema bespreekbaar in uw gemeente zodat mensen niet tegenover elkaar komen te staan

Bid en werk voor een duurzame samenleving, die gedragen wordt door solidariteit, openheid en vertrouwen.

Nodig ons uit om meer te vertellen over wat kerk met aardbevingen te maken heeft, om een breicafé mede te organiseren, om te experimenteren met contextueel Bijbellezen of gewoon voor een gesprek.

Organiseer een breicafé en breng mensen met elkaar in verbinding

Loop mee met de pelgrimage naar Bedum of bezoek de tentoonstelling in Rottum

Teken de petitie:

http://www.laatgroningennietzakken.nl/

Platform Kerk en Aardbeving

 

Diensten wijk Loppersum 14 mei t/m 18 jun

Zondag 14 mei  
Kostersdienst  Fam. Hielema
Collecten  1e Diaconie
   2e Kerk
   3e Solidariteitsfonds
Tienerdienst  voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Evelien
KND  Groep 1 t/m 8, Linda
Oppasdienst  Els
Autodienst  B. Hielema
   
Zondag 21 mei   
Kostersdienst  Fam. Flikkema
Collecten  1e Diaconie – voedselbank
  2e Kerk
  3e Jeugd
Kind vd zondag Melanie
KND  Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst  Siebren
Autodienst  A. Bos
   
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag  
Kostersdienst  Geen
Collecten  1e Diaconie – Make a Wish
   2e Kerk
KND  Geen
Autodienst  G. Bouwsema
   
Zondag 28 mei  
Kostersdienst  Fam. Reinders
Collecten  1e Kerk
  2e Onderhoud gebouwen
  3e Jeugd
Kind vd zondag Cheng
KND  Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst  Dinie
Autodienst  A. de Winter
   
Zondag 4 juni Eerste Pinksterdag  
Kostersdienst  Mevr. van der Wal en Mevr. Kamminga
Collecten  1e Diaconie
  2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag Jocelien
KND  Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst  Femke, Lotte en Corinne
Autodienst  D.J. Land
   
Zondag 11 juni  
Kosterdienst  Geen
Collecten  1e Diaconie
   2e Kerk
Tienerdienst  voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Mia
KND  Groep 1 t/m 8, Gerda
Oppasdienst  Lies
Autodienst  A. Flikkema
   
Zondag 18 juni  
Kostersdienst  Fam. Bos
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Marieke
KND   Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst  Henriëtte
Autodienst  A. Bakker

Uit De Pastorie 6

De meimaand is een bijzondere maand waarin  de natuur bont gekleurd is door de vele bloemen en de vogels zingen dat het een lieve lust is. Het is de maand om er op uit te trekken.

In gezang 977 “Ga uit, O mens en zoek uw vreugd” in het nieuwe liedboek, roept de dichter Paul Gerhardt op omdat ook te doen en al die pracht te bewonderen en te vieren dat God het leven heeft geschonken. De bloemen zijn immers met meer pracht bekleed dan koning Salomo en Gods goedheid weerspiegelt zich overal. Dat lijkt eenzijdig, want de natuur heeft ook een duistere kant. Aan het einde van het lied bezingt Gerhardt juist de hemel waarbij vergeleken deze aarde maar arm is. Dan lijkt hij weer juist op degenen die vinden dat dit leven niets is en dat de hemel het enige is dat telt. De crux van het lied zit in het vers waarin Gerhardt dicht: “God heeft zijn schepping goed gedaan / hoe zou ik zelf dan buiten staan. / Hij heeft de dood verdreven.” Dat gaat over Pasen, het feest waarin in de opstanding van Jezus de dood wordt overwonnen. Die hoop dat de dood verslagen is geeft Gerhardt de moed om door de duistere kant van de natuur heen te kijken en in het schone al iets van de hemel te ontwaren. Dat kunnen wij ook doen deze maand. Op 7 mei was de pelgrimstocht naar Bedum te voet en per fiets waarin wij konden zien hoe mooi Groningen is en hoe inspirerend. Ook op Hemelvaartsdag 25 mei is er voorafgaand aan de kerkdienst in Eenum de mogelijkheid om samen naar Eenum te lopen en te genieten van het landschap om ons heen.

Maar ook individueel kunnen we dat doen. Ikzelf geniet van 11 tot en met 14 mei van een kleine fietsvakantie. U kunt zich dan tot de wijkouderling, scriba of ds. Huisman wenden in geval van nood.

Bedankje
Eind april is onze tuin weer grondig onderhanden genomen door vrijwilligers uit onze gemeente. We willen ze hier hartelijk voor bedanken. Het ziet er een stuk beter uit zo en we zijn er heel blij mee.

Ds. Marco Roepers

Verslag kerkenraadsvergadering wijk maarland 11-04-2017

Na de opening, bezinning en het verslag van de vorige vergadering deelt de diaconie mee dat ze nadenkt over een andere vorm van steun aan de voedselbank. Dit omdat de Doe en deeltuin niet wordt voortgezet.

De kerkrentmeesters melden dat het koororgel uit de Jacobuskerk binnenkort wordt geplaatst in de Petrus & Pauluskerk, vanwege de orgelrestauratie die zal aanvangen in laatstgenoemde kerk. Het ligt in de bedoeling dat Elthato in Zeerijp wordt verbouwd/ uitgebreid. De kerkenraad stemt in met het voorstel van de kerkrentmeesters om de pastorie en  ’t Gebouwtje in Leermens in eerste instantie bij inschrijving te verkopen.

Er zijn twee diakenen naar de burgertop van de Zorgcoöperatie Loppersum geweest, wat ze een zinvolle ochtend vonden.

Vóór aanvang van de dienst zal de ouderling of diaken van dienst bij de deur de mensen verwelkomen. Dat is, zeker voor gasten, prettig.

De morgengebedcommissie zou er graag één of meer leden bij willen.

Na het gezamenlijk gebeden Onze Vader wordt de vergadering rond 22.15 uur gesloten.

 Wippy Kempenaar, scriba

 

Diensten wijk maarland 14 mei t/m 18 jun

Ambtsdragers
In de dienst van 28 mei a.s., op Wezenzondag, neemt André Dallinga afscheid als ambtsdrager. Hij heeft er dan vijf drukke jaren als kerkrentmeester en als moderamen lid op zitten. Een bericht om vrolijk van te worden is dat Thea Steenwijk ja heeft gezegd op de vraag of zij ouderling wil worden. Hopelijk komt er naast Thea nog een nieuwe ambtsdrager bij. Een aantal zittende diakenen heeft in ieder geval aangegeven om langer te willen blijven. Dat is ook goed nieuws!

Zondag 14 mei, vijfde van Pasen
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen mee naar de kerk nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

De gezamenlijke dienst van vandaag is een dienst die wordt voorbereid met de Tienerkerkdienst. Het thema is kiezen, laat u / je verrassen door de keuzes van de tieners en de leiding van de tienerdienst!

We beginnen gewoon om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Bouke van der Ploeg.

Er is een inzameling voor het doel dat het jeugdwerk dit jaar heeft: KIKA, onderzoek naar de genezing van kinderen met kanker; en er is een inzameling voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 21 mei, zesde van Pasen
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk op ’t Zandt. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen worden gehouden voor De Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Donderdag 25 mei, Hemelvaart
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Dorpskerk van Eenum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist van de dag is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Make a wish, zij vervullen een laatste wens van ernstig zieken. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 28 mei, Wezenzondag
Vandaag is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, Bouko Tiggelaar bespeelt het orgel en ds Tjalling Huisman is voorganger. Hopelijk kunnen we in deze dienst een of twee ambtsdragers bevestigen, in ieder geval neemt er een ambtsdrager afscheid. André Dallinga stopt met zijn werk als kerkrentmeester.

Inzamelingen zijn er deze dienst voor Artsen zonder Grenzen en voor de eigen kerk.

De dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 4 juni, Pinksteren
Vandaag vieren we Pinksteren met alle kerken van het cluster samen: BierumHolwierdeKrewerd, SpijkLosdorp, ‘t ZandtGodlinze, Loppersum Maarland. Dit jaar vindt de dienst plaats in de Vredekerk  in Loppersum, hij begint om 10.00 uur. Thema van de dienst is: in vuur en vlam. Voorgangers in deze dienst zijn Jeltsje ElzingaBakker (kerkelijk werker van ’t ZandtGodlinze) en Gerard Knol (predikant van BierumHolwierdeKrewerd), het kinderverhaal wordt gedaan door ds Tjalling Huisman. De begeleiding van de samenzang is in handen van organist John Veldman en een combo van jongeren uit de gemeenten geleid door Anne Nijland.

Zondag 11 juni, Trinitatis
Op deze zondag vieren we de jaarlijkse overstapdienst van kinderen uit groep acht, die naar de middelbare school gaan. Het is een gezamenlijke dienst van wijk Loppersum en wijk Maarland, die plaatsvindt in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorgangers zijn de beide domies. De dienst begint om 9.30 uur.

Doel van de eerste inzameling in deze dienst wordt bepaald door de kinderen die overstappen. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

En natuurlijk kunt u / kun jij vandaag ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang ondersteunen en verfraaien, samen met organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Vroeg in de avond, om 19.00 uur, is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Dit avondgebed is de eerste in een serie van avondgebeden tijdens de zomerperiode. Het zijn korte vieringen, die worden voorbereid en geleid door de deelnemers aan de Commissie Avondgebed. Vanavond zijn de voorgangers Beppie Munting en Gerry Dallinga, organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Onder de toren 4

Na Pasen was ik voor het eerst twee dagen bij de vergadering van de landelijke synode van onze kerk. Als afgevaardigde van onze classis Noord Oost Groningen ga ik daar naartoe. Ik schrok wel even toen ik – natuurlijk weer te laat, want ja die trein en dan helemaal uit Zeerijp en ook nog eens de weg kwijt raken in het plaatsje Lunteren – de grote deur van de vergaderzaal opendeed: wat een gigantische ruimte! Voorin, op een podium achter tafels, het moderamen van de synode. Boven hen een groot scherm, waarop sprekers in beeld worden gebracht. Je kunt de synode overigens zo ook volgen, op synode t.v.

Ik merkte al snel dat er hard gewerkt wordt op een synodevergadering, er is weinig tijd ingeruimd voor lunch en avondeten, voor koffie en theepauzes. Er moet dan ook een grote hoeveelheid aan onderwerpen besproken worden. De sfeer was gewoon erg goed, je kunt met iedere aanwezige in de wandelgangen zonder problemen een praatje maken. Verder is er veel gebed: ’s morgens een morgengebed, ’s avonds een avondgebed, voor elke maaltijd een gebed van iemand van het moderamen. Je kunt alleen al in de gebeden de kleuren van onze kerk terug horen: iemand uit de Bond bidt met andere woorden dan iemand uit de Lutherse kerk.

Een thema dat al van tevoren veel stof deed opwaaien in de kranten, was de mobiliteit van predikanten. Door allerlei oorzaken blijven predikanten de laatste tijd langer in dezelfde gemeente. Dat is niet altijd goed. Vandaar dat er een voorstel lag om predikant en gemeente te stimuleren om wat meer beweging in het beroepingswerk te krijgen. Ik was niet van alle voorgestelde maatregelen gecharmeerd, ook niet van het voorstel om predikant en gemeente de mogelijkheid te geven na 12 jaar uit elkaar te gaan. Maar het bijzondere is dat je op zo’n synode samen bent als ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en predikanten. Naast mij zat een kerkrentmeester en juist zijn verhaal liet mij een andere kant zien. Toen heb ik toch maar voor gestemd.

domie Tjalling

Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Dit jaar gaan we weer samen pinksterfeest vieren in één gezamenlijke Pinksterdienst. Samen als Protestantse kerken van BierumHolwierdeKrewerd, Loppersum, Maarland, SpijkLosdorp en ’t ZandtGodlinze vieren we het pinksterfeest in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16, in Loppersum. Dit doen we op zondag 4 juni om 10.00 uur.

Het thema van deze dienst is: In vuur en vlam!

Onze voorgangers zijn Ds. Gerard Knol, ds. Tjalling Huisman en kerkelijk werker mw. Jeltsje Elzinga. Het orgel wordt bespeeld door John Veldman en het clustercombo o.l.v. Anne Nijland zal meewerken aan de dienst.

Tijdens de dienst is er voor de jongsten gelegenheid om naar de oppasdienst te gaan en er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 5 van de basisschool.

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank met wat lekkers, gebakken door gemeenteleden uit de verschillende kerken.

Voor meer informatie over de dienst kunt u contact opnemen met Neeltje Wiersma, neeltje@famwiersma.nl of tel. 0596582088

U/jij bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee te vieren!

Bij de overdracht van de kerken van ’t Zandt, Leermens en Zeerijp.

Zoals u waarschijnlijk al wel zult weten is de kerk van ’t Zandt per 1 januari 2017 definitief overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

De kerken van Leermens en Zeerijp zijn per 1 mei 2017 definitief overgedragen aan dezelfde stichting. Er zijn nu in deze drie dorpen plaatselijke commissies ingesteld om zorg te dragen voor deze gebouwen.

Dit houdt nu in dat er huur moet worden betaald wanneer men gebruik maakt van deze kerken. Deze huur wordt per dagdeel berekend (’s morgens,  ’s middags en ’s avonds).

Voor ’t Zandt betekent dit bijvoorbeeld in de winter € 200, en in de zomer (mei, juni, juli, augustus en september ) € 150, per dagdeel.

Van de andere dorpen zijn de tarieven nog niet bekend.

Deze gelden niet alleen voor nietleden van de kerk, maar ook voor leden van de kerk (huwelijksinzegeningen, uitvaartdiensten enz.). Wanneer men van deze kerken gebruik wenst te maken, zal men zich moeten vervoegen bij de plaatselijke commissie.

Eveneens geldt dit ook voor de zondagen wanneer er kerkdiensten worden gehouden in bovengenoemde kerken. De kerkelijke gemeente moet dus ook huur betalen.

De kerk in Loppersum zal dit of begin volgend jaar worden overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Aangezien de Hervormde gemeente  hoofdhuurder wordt, zal er niet zoveel veranderen voor de kerkelijke gemeente Maarland. Er wordt dus geen plaatselijke commissie ingesteld, zoals dit wel het geval is bij de andere drie kerken. 

De kerkrentmeesters van Maarland

Uit de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 22 maart jl. kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Spijk.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Op deze vergadering hebben we de resultaten besproken van de “operatie mystery guest”: iedere gemeente heeft bezoek gehad van een aantal anonieme gastbezoekers vanuit een andere gemeente. Zij zijn met vragen op stap gestuurd en hebben van hun bevindingen een verslag gemaakt.

Die verslagen over de eigen kerkdiensten heeft iedere gemeente gekregen om te bespreken. Dit aan de hand van de vragen: wat valt je op & wat ga je daar mee doen?

De inleiding op de bespreking werd verzorgd door Jan Koning, die vertelde hoe zij het ervaren heeft om voor het eerst over de drempel van de kerk te stappen. Het was een persoonlijk verhaal, dat veel indruk maakte.

De bedoeling van “operatie mystery guest” was om onszelf als gemeenten een spiegel voor te houden: hoe komen we – in onze kerkdiensten  over op een buitenstaander? In de verslagen vonden de gemeenten veel herkenning van hoe het gaat in de plaatselijke kerkdienst. Ook noteerde iedere gemeente één of meer verbeterpuntjes.

Verder is er een voorstel van jeugdwerker Anne Nijland besproken voor een clustercombo. In de Pinksterdienst heeft een aantal jongeren onder leiding van Anne een deel van de liederen begeleid. Het voorstel is nu om elke gemeente eens per jaar de mogelijkheid te bieden om in de dienst gebruik te maken van het clustercombo. Dit voorstel wordt aan de kerkenraden voorgelegd. Het clustercombo is overigens niet persé een vaste groep, per dienst kan het verschillen hoe de samenstelling is. Jongeren die belangstelling hebben om mee te spelen, kunnen dat melden bij hun kerkenraad.

Ook kwam er nog het idee ter tafel om eens met alle kerkenraden van het cluster samen te komen. Het lijkt ons als clustervergadering goed dat de kerkenraden kennis met elkaar maken, we doen immers steeds meer samen. In eerste instantie zou het gaan om een eenmalige bijeenkomst, de vergaderdruk is tenslotte al hoog genoeg. Aan de kerkenraden is de beslissing of zij zo´n ontmoeting zinvol vinden.

Namens het cluster HogelandOost,
De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN BierumHolwierdeKrewerd)
De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. LoppersumMaarland)

Op Hemelvaartsdag wandelen naar Eenum

Op donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Als het niet regent, is er altijd wel een groepje mensen dat dan gaat wandelen naar Eenum voor de dienst daar. Als je / u mee wilt wandelen, dan op de volgende tijdstippen en plaatsen verzamelen:

Vertrek uit Zeerijp: om 8.15 uur voor de Jacobuskerk.

Vertrek uit Leermens: om 8.30 uur voor de Donatuskerk.

Vertrek uit Loppersum: om 8.15 uur voor de Petrus en Pauluskerk.

Bij aankomst in Eenum heeft koster Jantje Brik de koffie klaar staan.