Alle berichten van jan

Uit de pastorie 5

Een paar weken geleden heb ik gemeld dat ik een cursus of training contextueel bijbellezen ging volgen in Hydepark. Deze cursus is gegeven door mensen van Kerk in Aktie. Ik ging daar naar toe met Jacobine Gelderloos (onderzoeker Protestantse Theologische Universiteit Groningen) en Liebrecht Hellinga (predikant Baptistengemeente Appingedam). Contextueel bijbellezen is ontstaan onder invloed van de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika.  Mensen in armoedige omstandigheden en uitgebuit door de rijken daar, lazen de bijbel tegen deze achtergrond en werden heel erg bemoedigd en stonden op uit hun moeilijke omstandigheden. Bij Kerk en Aardbeving willen nu ook aan de slag gaan op deze manier. Wij gaan  mensen met elkaar in gesprek brengen rond de bijbel tegen de achtergrond van de aardbevingsproblematiek op  27 april 2017 om 20.00 uur in Open venster,  Scharreweersterweg 80, Appingedam. Dat is op Koningsdag, maar het viel niet mee om een datum te vinden. Bovendien is Koningsdag misschien niet eens zo’n slechte dag om met iets dergelijks te beginnen.

Lijkt u het u inspirerend om zoiets te proberen in een interkerkelijke groep (van baptisten tot rooms-katholieken en van vrijgemaakt gereformeerd tot doopsgezind) onder leiding van drie mensen die verschillend zijn, maar wel een bepaalde drive gemeen hebben met elkaar, meldt u dan aan bij ds. Marco Roepers, predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl of 0596-572929. We kunnen dan ook afspraken over het eventuele samen reizen naar Appingedam.

Ds. Marco Roepers

Palmpasen / kinderpaaswake voor de kinderen

Het is alweer bijna Pasen, en ook dit jaar gaan we weer palmpaasstokken versieren. We doen dat dit jaar voor het eerst tijdens de morgendienst. Alle kinderen worden op zondag 9 april vóór aanvang van de dienst verwacht in Elthato (het gebouw naast de Jacobuskerk) in Zeerijp. Tegen het einde van de dienst zullen de stokken feestelijk de kerk worden binnengedragen.

Nieuw dit jaar is de kinderpaaswake op Stille Zaterdag. Deze viering begint om 19 uur in de kapel van de Petrus en Pauluskerk. Centraal staan de verhalen over Noach, Jona en Jezus die de treurende discipelen aan elkaar vertellen in de donkere nacht. Ook zingen we toepasselijke liedjes. De viering duurt ongeveer drie kwartier. Je bent van harte welkom!

Nog even de details op een rijtje:

Palmpaasstokken versieren: Palmpasen, zondag 9 april om 9:30 uur Elthato, Zeerijp
Kinderpaaswake: Stille Zaterdag, 15 april om 19 uur Petrus en Pauluskerk, Loppersum

Hartelijke paasgroeten,
Hanneke Reinders
Linda van der Eide
Melson Zwerver

Gemeenteavond Wijk Loppersum 08-03-2017

Verslag van de gemeenteavond van wijk Loppersum op 8 maart 2017, na de dienst van Biddag voor gewas en arbeid

Deze avond wordt geopend door Geert Jan Reinders door iedereen welkom te heten, in het bijzonder Ina Blink. Zij zal ons later op de avond iets vertellen over het werk van Stichting Stut en Steun.

We vervolgen de vergadering met het bespreken van de kerkelijke financiën.

Ad Bakker vermeldt in zijn inleidend woord de namen van de leden die de kascontrole hebben gedaan; Jaap Korblet en Menze Dijkens. De laatste kan niet anders zeggen dan dat de hele boekhouding professioneel is bijgehouden en stelt voor om de boekhouder decharge te verlenen. Deze wordt aldus verleend door de gemeente en dit wordt ondersteund met een applaus voor Bouke van der Ploeg.

Verder kan Ad melden dat vandaag het nieuwe orgel is geplaatst. De bouwers waren om 8.00 uur aanwezig en vertrokken om 16.00 uur. Ad spreekt zijn waardering uit voor Bouke omdat hij het heeft aangedurfd om er meteen vanavond op te spelen. Wederom applaus voor Bouke.

De ‘Financiële Ontmoeting’ wordt vervolgens blad voor blad doorgenomen.

Er komt een opmerking over de leesbaarheid van het Voorwoord; door een iets te klein lettertype is dit moeilijk te lezen. Hier zal de volgende keer aandacht aan worden besteed.

Vervolgens wordt uitgelegd dat de post ‘traktement’ volgend jaar lager zal worden begroot. Op de vraag of er wel WOZbelasting wordt betaald wordt geruststellend “jazeker “ geantwoord.

Omdat er verder geen vragen over de financiën worden gesteld, vraagt de voorzitter of er misschien nog andere vragen leven bij de gemeente; we zijn nu immers tóch bij elkaar.

Dhr. Waijer vraagt waarom er niet meer zonnepanelen op het dak van het kerkgebouw liggen. Het blijkt dat het aantal wat er nu ligt, dekkend is voor het gebruik van het gebouw. Ook vermeldt Marco dat er nog 11 panelen op de pastorie liggen.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de spreker van vanavond: mw. Ina Blink, coördinator van Stichting Stut en Steun te Appingedam.

Zij begint met een dankwoord voor de uitnodiging voor een groep te mogen spreken; ze heeft gemerkt dat ondanks veel PRactiviteiten in de diverse media de Stichting Stut en Steun niet bij iedereen bekend is en het daarom fijn is om op deze manier haar bestaan onder de aandacht te mogen brengen.

Stut en Steun is een  gratis en onafhankelijk steunpunt (aan de Spoorbaan 1 te Appingedam) voor mensen die  schade hebben geleden als gevolg van de aardbevingen in ons gebied.

Het is een Stichting met een Stichtingsbestuur waarin in ieder geval één afgevaardigde zitting heeft van de Groninger Bodem Beweging én van het Groninger Gasberaad. De Stichting functioneert vanaf mei 2016 en heeft op dit moment zes medewerkers die elk ongeveer een 24uurs dienstverband hebben.

De Stichting is ontstaan uit de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad samen, met  het idee om een Kennisbank omtrent de aardbevingsproblematiek op te bouwen. Het bleek namelijk dat de GBB in de loop van de tijd werd bestormd met vragen, waardoor er een wens ontstond om een soort steunpunt op te zetten en de individuele vragen los te kunnen koppelen van het werk van de GBB.

Na vele gesprekken en onderhandelingen tussen de minister van Economische Zaken en de Nationale Coördinator kon middels een Stichting, een onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade worden opgezet.

Ina benadrukt dat de Stichting volledig onafhankelijk is, alleen het geld krijgt van de overheid, alleen een jaarrekening verschuldigd is aan de Nationale Coördinator, maar geen inhoudelijke verantwoording aan haar hoeft af te leggen.

Op dit moment zijn er ongeveer 70.000 schadegevallen bekend, maar daaronder vallen soms 3 à 4 meldingen van hetzelfde adres.

Stichting Stut en Steun heeft zich in het begin eerst bezig gehouden met de complexe zaken die op dat moment speelden, maar allengs kwamen ook de ‘normale’  schadegevallen aan bod. Op dit moment gaan de gesprekken vaker over de versterkingsperikelen die in de diverse gemeenten spelen. De Nationale Coördinator is immers begonnen eerst globale inspecties van woningen te houden, maar vervolgens komen de individuele inspecties van alle woningen met daarop volgend de besprekingen van deze inspecties, de voorstellen en de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Soms komt een gedupeerde met de vraag aan Stut en Steun om mee aan die tafel te komen omdat de materie niet altijd begrepen wordt. Dan neemt de Stichting de rol op zich als van een ondersteunende ‘buurvrouw’. Zij kan dan op haar manier naar de zaak kijken en de gedupeerde uitleggen, verder helpen of verwijzen.

Het team bestaat op dit moment uit 6 personen waaronder een bouwkundige, twee maatschappelijk werkers, een ervaringsdeskundige inwoner van het getroffen gebied.

Men kan voor eenvoudige vragen over schadeafhandeling bij het team terecht, en het leent zich ook zeer goed voor mensen die er alleen voor staan. Het gaat er vooral om mensen verder op weg te kunnen helpen in het hele proces, van bijvoorbeeld schademelding, afhandeling of versterking, die soms zeer moeizaam verloopt en waarbij het dus heel prettig kan zijn dat er daarvoor iemand met je meedenkt.

Stut en Steun doet geen afhandeling van schade, heeft niet de functie van jurist of advocaat, is géén partij, maar zal altijd helpen en doorverwijzen en heeft daarin een ondersteunende en adviserende rol.

Op dit moment melden zich per week ongeveer 20 gedupeerden. Meestal blijkt dat men al in een traject zit, maar dat het vaak niet lukt om verder te komen. Dan kan Stut en Steun helpen.

Op de vraag waarom Ina dit werk zo leuk vindt om te doen, geeft ze aan “omdat er met verschillende maten wordt gemeten door de verschillende organisaties (schadeexperts, contraexperts,

CVW, NAM, wel of geen Cschade….) en er (nog) geen duidelijke algemene regelingen zijn, moet Stut en Steun iedere keer individuele acties ondernemen” en dat maakt het voor haar boeiend.

Ina heeft folders meegenomen die u in de hal van de kerk kunt vinden. Daarop staat alle informatie.

In het kort:
tel: 0502112044  open van 9.0017.00 (op afspraak)  emailadres: welkom@stutensteun.nl  website: www.stutensteun.nl  adres: Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam

Na deze voordracht bedankt Geert Jan Ina heel hartelijk en ontvangt zij onder een hartelijk applaus een mand met iets lekkers

Hierna sluit Geert Jan de avond en wenst iedereen wel thuis.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 16-02-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

Na welkom refereert Geert Jan aan de Fakkeloptocht van 7 februari jl. waar een groot deel van het moderamen ook aan meedeed. Het was indrukwekkend hoe een en ander verliep met zoveel mensen.

De wijkouderlingen hebben zich beraden op een nieuwe en praktischer wijkindeling. Er blijven nu 5 grotere over in plaats van de 14 kleine. Op deze manier is het bemannen van de wijken voor de ouderlingen overzichtelijker.

De kerkrentmeester meldt dat het plaatsen van het nieuwe orgel een maand is opgeschoven en zal nu op 8 maart zijn.

Het idee is opgekomen om op de gemeenteavond van 8 maart, iemand van ‘Stut en Steun’ uit te nodigen om te vertellen wat het werk aldaar inhoudt.

De kindernevendienst vraagt of het mogelijk is om de Kinderpalmpasendienst (9 april) te integreren in de gezamenlijke ochtenddienst te Zeerijp. Het is gebleken dat er in de middagdienst de afgelopen jaren steeds minder kinderen zijn, en daardoor ook steeds minder belangstelling is uit de gemeente.

De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Omdat er steeds minder kinderen zijn die met een zendingsbusje lopen, zal de diaconie met de ouders van de lopertjes om tafel gaan om te beraden welke mogelijkheden deze ouders  nog zien.

Na het afwerken van de agendapunten, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Maarland 14-03-2017

Na de opening volgt een bezinning over een Bijbelgedeelte en een uitleg uit het boekje Sterk & Dapper. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd.

De diaconie heeft haar beleidsplan 2017-2020 gemaakt, wat er prima uitziet.

Er wordt besloten dat er een afvaardiging blijft gaan naar elkaars vergaderingen (van de wijken Loppersum en Maarland). De kerkrentmeesters van beide wijken hebben een goed gezamenlijk overleg gehad.

Ook is er een overleg geweest van de ouderlingen met de bezoekmedewerkers. Het blijkt dat er behoefte is aan enkele bezoekers erbij.

In april 2015 zijn de kerken van Leermens,  ’t Zandt en Zeerijp overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Tot 1 januari dit jaar was Maarland de vaste huurder van de Mariakerk. Vanaf die datum huurt Maarland de kerk per keer voor de diensten. Er is een plaatselijke commissie gevormd in ’t Zandt die de exploitatie van de kerk verzorgt.

Per 1 mei 2017 beëindigt Maarland ook de vaste huur van de Jacobuskerk en de Donatuskerk, zodat er binnenkort ook plaatselijke commissies worden gevormd in Zeerijp en Leermens.

Deze korte vergadering wordt besloten om 21.40 uur met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba

Diensten Wijk Maarland 2 apr t/m 14 mei

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 2 april
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Feike Volbeda, achter het orgel hoort en ziet u Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Zesde zondag van de Veertigdagentijd, Palmpasen 9 april
Vandaag begint de Stille Week.

Na afloop van deze dienst zal de Paaskaars uit de kerken weggehaald worden. Tijdens de Paaswake wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen.

Tijdens deze Palmpasendienst kunnen de kinderen in Elthato (naast de kerk) Palmpasenstokken maken. Ergens in de dienst komen zij met de stokken de kerk binnen.

Voorganger vandaag in deze gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma. Achter het orgel hoort u Bouko Tiggelaar.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Voorafgaande aan de dienst kunt u / kun je houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en brengt ze erheen.

Stille Week

Als thema van deze Stille of Goede Week hebben we gekozen: de weg van bevrijding.

Witte Donderdag, 13 april
Om 19.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Bouko Tiggelaar, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor hulp voor mensen met en handicap in Myanmar (Veertigdagenproject) en voor de eigen kerk.

In de kring delen we brood en druivensap. Na het bidden van het Luthers avondgebed gaan we in stilte uiteen.

Goede Vrijdag, 14 april
Met die stilte beginnen we in de dienst van vandaag in de Mariakerk in ’t Zandt om 19.30 uur. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman. We lezen het lijdensverhaal uit het evangelie. Aan het einde van de dienst krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en aan de voet van het kruis te zetten. In stilte gaan we weer uiteen.

Paaswake, zaterdag 15 april
In de stilte van de Goede Vrijdag begint de dienst om 22.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens de dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen: Licht van Christus! We vieren Pasen en delen in het koor brood en druivensap. Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Paasmorgen, zondag 16 april
We vieren dit jaar Pasen om 10.00 uur (!!!!) in de Donatuskerk in Leermens. Weer bespeelt Ab Gramsbergen het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de drie doelen van het Veertigdagenproject: Jeugddorp de Glind, steun voor ouderen in Moldavië, hulp voor mensen met een handicap in Myanmar. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 23 april, tweede van Pasen
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is Wike Spoelstra, organist is Dennis Wubs.

De eerste inzameling is voor noodhulp aan Afrika, vanwege de hongersnood daar, de tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 30 april, derde van Pasen
Vandaag is pastor Marika Meijer onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen. In een dienst te Leermens, de Donatuskerk, om 9.30 uur ’s morgens.

De eerste inzameling is voor het werk van M.A.F. Flying for Life, deze organisatie verzorgt acute medische hulp in Afrika. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 7 mei, vierde van Pasen
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 14 mei, vijfde van Pasen
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen mee naar de kerk nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

De Gezamenlijke dienst van vandaag is een dienst die wordt voorbereid met de Tienerkerkdienst.

We beginnen gewoon om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Bouke van der Ploeg.

Er is waarschijnlijk een inzameling voor het doel dat het jeugdwerk dit jaar heeft: KIKA, onderzoek naar de genezing van kinderen met kanker.

Onder de toren 3

In februari heb ik een tweedaagse nascholing gevolgd over de theoloog Peter Rollins, die wel de nieuwe Bonhoeffer wordt genoemd. Rollins werkt een aantal gedachten van Bonhoeffer uit, gedachten die Bonhoeffer in 1944 in zijn gevangenisbrieven opschrijft. Die brieven zijn later gebundeld tot het boek Verzet en overgave. Eén van de gedachten van Bonhoeffer is uitgangspunt geworden van een boek van Rollins: “De vraag van Paulus of besnijdenis een voorwaarde is voor rechtvaardiging, betekent volgens mij voor deze tijd of religie een voorwaarde is voor het heil.”

Geïnspireerd door dit uitgangspunt probeert Rollins een vorm van christelijk geloven te beschrijven zonder religie. Maar niet alleen beschrijft hij dit, hij beoefent het ook in zijn kerkelijke gemeenschap in Belfast.

Of het hem lukt om te geloven zonder religie, dat betwijfel ik. Dat hangt ook van de vraag af wat je onder religie verstaat. Maar ik herken mij zeker in  Rollins verlangen om geloven dicht bij de aarde te houden. Dat zie je bijvoorbeeld aan hoe hij over de opstanding van Jezus schrijft: leven vanuit de opstanding is niet een of ander wegleven (van de ervaring) van dood en vergeefsheid die je vindt in de kruisiging, maar het is een manier van leven middenin dood en vergeefsheid  en echt het leven omhelzen.

Die visie lees ik terug in het Bijbelverhaal over Thomas en de betekenis van de wonden van Jezus. En ik hoor ‘m terug in de opmerking van Bonhoeffer dat het geloof in de opstanding niet het antwoord is op het probleem dood.

domie Tjalling

7 april Filmavond

Jesus Christ Superstar (1973)

De vierde en laatste film uit de serie Beelden van Jezus is het welbekende Jesus Christ Superstar. Deze film, gebaseerd op de rockopera van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber, heeft swingende, inmiddels klassieke liedjes. De hoofdrol wordt gespeeld door Ted Neeley, die dezelfde rol nog steeds speelt in de theaters en onlangs nog in Martiniplaza te zien was.

Een mooie afsluiting van deze bijzondere serie films.

Vrijdag 7 april 2017.
Aanvang: 19:45 uur.
Entree is gratis.

Meer informatie:
Melson Zwerver, melson@melson.nl
0596851382

Tweedaagse wandeling

Vorig jaar hebben we een middag gewandeld op het Jacobspad, van Uithuizen naar Zeerijp. Het komend jaar willen we twee dagen gaan wandelen, op het Pieterpad. Het Pieterpad is geen pelgrimspad, maar daarmee willen we zeker niet het idee van een wandeling met betekenis opgeven. Integendeel, al wandelend kun je juist belangrijke dingen met elkaar gaan delen. Dat willen we dan ook zeker gaan doen.

We beginnen op vrijdag 23 juni, laat in de middag: met de auto vertrekken we naar Pieterburen. Die avond lopen we de eerste etappe van het Pieterpad, naar Winsum. In Winsum overnachten we in trekkershut of in tent. Na het ontbijt vertrekken we op zaterdag voor de tweede etappe van het Pieterpad naar Groningen. Daar eten we gezamenlijk (low budget) en daarna gaan we weer naar huis. De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden; als de kosten toch een staindeweg vormen om mee te kunnen, dan is er een subsidie mogelijk.

Wil je / wilt u meelopen, geef je dan zo snel mogelijk op maar in ieder geval voor 1 juni!

Opgave en informatie:
Ton Werkman, antonwerkman@kpnmail.nl;
(0596) 57 19 82 of

Tjalling Huisman, tjhuisman@kpnplanet.nl;
(0596) 57 13 93.

Meditatie maart 2017

De weg van bevrijding

Het thema van de diensten van Maarland en Loppersum tijdens de Stille Week is de weg van bevrijding. Pasen is het feest van bevrijding, maar het is geen bevrijding zonder slag of stoot. En bij dat proces, die weg staan wij stil in de Stille Week. Die weg tekent namelijk de bevrijding.

Het is een weg die Jezus heel wat heeft gekost. In Johannes 12: 27 drukt Hij dat heel scherp uit.

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.

Hetzelfde vers drukt ook uit dat het geen noodlot was, maar dat het juist de missie van Jezus was om dit offer te brengen. Heel het leven van Jezus stond in het teken van dit offer. Het begon al met de menswording van Jezus, waarin het Woord van God dat bij God was en God was (Johannes 1) mens werd zoals wij. Daarmee begon de afdaling van Jezus. Hij legde de Goddelijke status af om mens te worden en met de mensen mens te zijn. Hij werd zelfs de minste van de mensen. Treffend bracht hijzelf dit in beeld met de voetwassing waarin hij als Heer de voeten van de leerlingen wast. Daarmee bracht hij tegelijkertijd de betekenis van zijn offer in beeld. Hij maakt ons daarmee rein (Johannes 13:10, 15:3) Hij geeft zijn leven opdat wij zouden zien en geloven hoe groot en diep zijn liefde voor ons is. Zo leren wij God kennen als hij werkelijk is. God is liefde. God schenkt ons zijn Geestelijk eeuwig leven om niet, als gift. En dat geestelijke leven, leven in verbinding met God, is het echte leven. Dat leven is eeuwig. Zo bevrijdt God ons van de machten van zonde en dood.

Maar die bevrijding is ook een weg voor ons. Een weg van wedergeboorte: opnieuw geboren worden in het geestelijke leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven voor ons. Dat betekent dat die liefde van God ook in ons leven tot uitdrukking komt zodat wij offers brengen. Offers voor onze medemensen omdat wij bezield zijn door liefde van Jezus. En die offers doen ons pijn, net als Jezus dat liet zien, maar ze bevrijden ons ook omdat het nieuwe leven in Jezus ons in diepere verbinding brengt  met de mensen om ons heen en mensen veraf, ja met de hele schepping. Die weg is nooit af. We beginnen er steeds weer opnieuw aan. Ook deze stille week, wanneer wij de weg van bevrijding gedenken, maar vooral vieren: sterven en opstaan tegelijkertijd.

ds. Marco Roepers