Alle berichten van jan

Diensten wijk Loppersum 22 okt t/m 26 nov

Zondag 22 oktober  
Kostersdienst  Fam. Hielema
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Jeugd
Kind vd zondag Elize
KND  Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst  Els
Autodienst  P. Waijer
   
Zondag 29 oktober  
Kostersdienst  Fam. Flikkema
Collecten  1e Kerk in Actie 
   2e Hervormingsdag
   3e Jeugd
Kind vd zondag Veronique
KND  Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst  Lies
Autodienst  J. Ozinga
   
Zondag 5 november  
Kostersdienst  Geen
Collecten  1e Diaconie – Leger des Heils
   2e Kerk
Kind vd zondag Cheng 
KND  Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst  Janet
Autodienst  H. Meruma
   
Zondag 12 november  
Kostersdienst  Fam. Reinders
Collecten  1e Kerk in Actie
  2e Onderhoud gebouwen
   3e Jeugd
Tienerdienst  voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Marieke
KND   Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst   Corinne   
Autodienst  T. Oosterhuis
   
Zondag 19 november  
Kostersdienst  Mevr. van der Wal en Mevr. Kamminga
Collecten  1e Diaconie
   2e Kerk
   3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Jocelien
KND  Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst  Femke en Lotte
Autodienst  L. van Dijken
   
Zondag 26 november  
Kostersdienst  Fam. Bos
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Jeugd
Kind vd zondag Gerard
KND  Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst  Linda en Wout
Autodienst  D. Boersma

Uit de pastorie 12

Het was een mooie startzondag. Het begon met het ochtendgebed met als Bijbeltekst Zacheüs. Jezus wilde Zacheüs in huis ontmoeten en dat opende voor deze oppertollenaar de poort naar het leven. In het middagprogramma  stond wederzijdse ontmoeting centraal. Verschillende gemeenteleden hebben met veel enthousiasme groepen gemeenteleden thuis ontvangen en van de kant van de gemeenteleden  was er warme belangstelling voor wat zij lieten zien.  Tenslotte was er om 13:00 uur de heerlijke maaltijd in Zeerijp na een korte afsluitende viering.

Inmiddels zijn de catechisaties gestart. Elders kunt u de datums en tijden vinden. Ook de Johannesleeskring gaat weer verder. U kunt altijd mee gaan doen met deze gespreksgroep. Het Johannesevangelie is fascinerend.  Informatie over wanneer we bij elkaar komen kunt u krijgen bij Agnes Klunder en ondergetekende.

Ook de gespreksgroep Wiemersheerd gaat gewoon door.  De volgende keren zijn op 3 november en 8 december. Het begint om 9:45 in de grote vergaderzaal in Wiemersheerd en we stoppen om 11:00 uur.

Ik denk dat dit allemaal te maken heeft de kern van kerk zijn: Bezig zijn met evangelie van Jezus is God en ander ontmoeten.

ds. Marco Roepers

Gemeenteavond Maarland op 30 oktober

Op maandag 30 oktober a.s. houdt Maarland zijn jaarlijkse gemeenteavond. Het zal dan voornamelijk gaan over het Avondmaal. Over de wijze van vieren, de manier van het brood delen en wellicht nog over andere aspecten.

Verder zullen er de nodige mededelingen zijn over o.a. de restauratie van het orgel in de P&P kerk en de verbouwing van Eltatho. En natuurlijk kunnen er ook nog andere al of niet belangrijke zaken aan de orde komen. We hopen op een gezellig samenzijn vanaf 20.00  uur in Eltatho op 30 oktober. En natuurlijk sluiten we af met een drankje en een hapje.

Maarten Burggraaff

verslag kerkenraadsvergadering wijk maarland 12-09-2017

Na het welkom van de voorzitter vertelt ds. Tjalling Huisman over waar hij zich mee heeft beziggehouden tijdens zijn studieverlof: de verschillende beelden en uitleggingen van het Lam Gods.

De kerkenraad gaat akkoord met de diverse voorgestelde kerkordewijzigingen.

Tijdens de weeksluitingen in Wiemersheerd zal nu worden gecollecteerd voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, zo wordt meegedeeld door de diaconie.

De kerkrentmeesters melden een probleem in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Door breekwerk ten behoeve van de orgelrestauratie komt er zoveel stof vrij dat de kerk voorlopig niet kan worden gebruikt. De kerkdienst en het avondgebed van 15 oktober worden derhalve verplaatst naar de Mariakerk in ’t Zandt en de gezamenlijke dienst van 5 november wordt in de Vredekerk gehouden.

Er is begonnen met de verbouw van Elthato in Zeerijp en de pastorie in Leermens komt binnenkort in de verkoop.

De vergadering van de clusterkerkenraden wordt aangekondigd: op 10 oktober in Bierum. Op maandag 30 oktober wordt er een gemeenteavond gehouden met als thema: het Avondmaal.

Om 22.30 uur wordt de vergadering besloten met het Gezamenlijk gezegd Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba 

Een vraag om uw emailadres
Als er een wijziging plaatsvindt betreffende een kerkdienst, bijv. een ander tijdstip of een ander kerkgebouw dan in het Kerkblad stond aangegeven, stuurt de kerkenraad een mailtje, een zogenaamde ‘mailbom’, aan de gemeenteleden die hun emailadres hiervoor hebben opgegeven.

Zo worden ze toch op de hoogte gebracht.

Als u uw emailadres (nog) niet hebt doorgegeven maar toch graag van belangrijke mededelingen op de hoogte gebracht wilt worden, mailt u uw adres dan even door aan Bert Jan Huizing, die de mail verzendt.

Zijn emailadres luidt: bjhuizing@planet.nl

Wippy Kempenaar, scriba

Over de diensten 22 okt t/m 26 nov

Zondag 22 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens  is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van de stichting Exodus; de stichting begeleidt gevangenen bij hun terugkeer in de samenleving. De tweede inzameling is voor het werk van het college van kerkrentmeesters ten behoeve van ons kerkenwerk.

Na afloop drinken we koffie in ’t Gebouwtje, daarmee nemen we afscheid van pastorie en ‘t gebouwtje.

Zondag 29 oktober, zesde van de herfst
Vandaag is er een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, aanvang 9.30 uur. Voorgangers zijn Gerda Potze en Marika Meijer van de Commissie Morgengebed, organist is Anjo de Haan. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 november, Dankdag
In verband met de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk, vindt deze dienst plaats in de Vredekerk in Loppersum. Het is een dienst voor jong & oud, waarin ds Marco Roepers voorgaat. De organist is Ab Gramsbergen die voor deze keer meeverhuist naar de Vredekerk. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De diaconie organiseert rond deze dienst weer een kledinginzameling voor het werk van het Leger de Heils. Ook de eerste inzameling is voor het Leger des Heils, de tweede voor het kerkenwerk.

U/je kunt vandaag voor de Voedselbank in Winsum houdbare levensmiddelen meenemen, de diaconie zet dozen neer en zorgt voor vervoer.

Zondag 12 november, eerste van de voleinding
In Leermens in de Donatuskerk is er vandaag een Maarlanddienst voor jong & oud, die aansluit bij het pannenkoeken eten met ouders en kinderen. Voorganger is ds Tjalling Huisman, achter het orgel Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het kerkenwerk.

Vrijdag 17 november, avondmaal Wiemersheerd
Vanavond is er om 19.00 uur weer een dienst van Schrift en Tafel in de Grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. U / jij bent van harte welkom, of je nu in Wiemersheerd woont of er buiten. De inzameling is voor het Ronald McDonaldhuis; dat geeft familie van zieke kinderen de mogelijkheid van verblijf vlakbij het ziekenhuis waar het kind wordt behandeld.

Zondag 19 november, tweede van de voleinding
Er is om 9.30 uur dienst in de Mariakerk van      ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, achter het orgel hoort u Wilko Middel spelen. De eerste inzameling is voor Inlia, dat vluchtelingen in nood helpt; de tweede is voor de kerk.

Zondag 26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we weer de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ter nagedachtenis zetten we een rode roos in de vaas op de liturgietafel. En een wit roosje voor kinderen die geboren zijn. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de Jacobuskerk van Zeerijp. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door ook Henk de Vries, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Onder de toren 8

Het stormt hier onder de toren zo hard dat ik mij niet meer kan voorstellen hoe mooi rustig het weer was op onze Startzondag. Het thema was Een open huis. Voor mij ligt een lijstje met alle mensen die hun huis toen hebben opgesteld. Het is een indrukwekkende opsomming, ieder huis met een geheel eigen invulling: van een rondleiding door een geheel nieuw huis op de plaats waar eerst een Jarino woning stond, tot een rondleiding door een melkveehouderij. Van een modeshow van jaren zestig kinderkleding tot het bekijken van een verzameling archeologische voorwerpen.

Ik kwam die morgen tot rust tijdens een pianoconcert in huiskamersfeer, daarna genoot ik van kunst in de Jacobuskerk. En achter de Jacobuskerk vond ik iemand die zo inspirerend kan vertellen over de zen van het maaien met de zeis dat ik er jaloers van werd. En zo was er nog veel meer! Ik begreep dat er een groepje jongeren ergens uitleg heeft gekregen over zitmaaierracen. Of zij zelf ook een race hebben gehouden, is mij niet bekend.

Na een middaggebed, sloten we de Startzondag af met een lunch waaraan vele mensen iets hebben bijgedragen. Wat een leuk en inspirerend begin van een nieuw seizoen kerkenwerk!

domie Tjalling

Peter de Haan in de Petrus en Pauluskerk

Op donderdag 9 november om 20.00 uur komt Peter de Haan in de Petrus en Pauluskerk. Hij komt daar om geïnterviewd te worden over zijn kijk op het leven.

Tussendoor zal hij een aantal liedjes zingen.

Peter de Haan is van jongs af verbonden met Loppersum. Hij groeide op in het huis dat nu vastgebouwd is aan de oude supermarkt (naast Hogestraat 2). Als kind speelde hij wel in de brede dakgoten van de kerk, waarin hij nu geïnterviewd zal worden. Bekendheid kreeg hij door zijn samenwerking met Frank den Hollander, ze ontmoetten elkaar als student in de stad. Het duo Rooie Rinus en Pe Daalemmer werd zeer populair in de jaren tachtig. Hoewel ze in de jaren daarna niet meer zo vaak hebben opgetreden, is hun populariteit nog steeds groot.

De avond met Peter de Haan is een initiatief van onze gezamenlijke gemeenten. Vorig jaar hebben we ook zo’n avond georganiseerd met als gast Arnold Veeman.

De toegang is gratis, maar aan het eind van het programma kunt u een bijdrage geven om het mogelijk te maken nog zo’n avond te organiseren.

Van harte welkom!

De Kerk Draait Door:
Andries Broekhuizen, Agnes Klunder, Ko Wiersema, Ronald Dijkhuizen, Marco Roepers, Tjalling Huisman

Lutheravond zondag 29 oktober 2017

Op zondag 29 oktober 2017 is er een bijzondere Lutheravond in de Vredekerk. Het is dan bijna 500 jaar geleden dat de reformatie begon met de 95 stellingen van Luther. Het thema is dit keer: De vrolijkheid van Luther. De theologie van Luther wordt vaak niet met blijdschap geassocieerd, toch is het, ondanks alle aanvechting, een wezenlijk vrolijk geloof. Daar gaan we deze avond kennis mee maken, met beide zijden: zowel de aanvechting als de vrolijkheid. Dat doen we vanuit wat Luther zelf heeft geschreven. Daar horen zijn liederen natuurlijk bij. Want wat drukt deze stemmingen nu beter uit als zingen? Bovendien heeft Luther als liedschrijver de basis gelegd voor de reformatorische zangcultuur. Maar het blijft niet alleen bij liederen, ook vanuit andere teksten zullen we zoeken naar beide zijden van de medaille: de aanvechting en de vrolijkheid.

De avond begint om 19:00 uur in de Vredekerk en wordt georganiseerd door de Lutherwerkgroep NoordoostGroningen: Cantor/Germanist Eddy Mul uit Roodeschool, Wilma Aardse en  ds. Roepers. Ook Jeljer Vlieg, organist uit Groningen, zal zijn medewerking verlenen.

 Ds. Marco Roepers

Van de redactie oktober 2017

Je ziet dat het herfst wordt……maar af en toe voelt het nog als zomer. Lekkere temperaturen terwijl de natuur langzaam van kleur verandert. Prachtige goudgele tinten en bladeren die dwarrelen over de grond…

Behalve dat er een verandering in de natuur plaats vindt verandert ook het redactieteam van het Kerkblad. Renny Burema stopt als redactielid. Vele jaren heeft zij zich ingezet en geschreven voor het Kerkblad. Hartelijk dank voor je bijdrage Renny! Hetty Werkman heeft aangegeven te willen stoppen met het maken van het Kerkblad. Ruim 32 jaar heeft ze dit gedaan. Begonnen met het maken van het blad Ontmoeting van de gereformeerde kerk Loppersum, vervolgens het SOWKerkblad van de gereformeerde kerk Loppersum, gemeente Maarland en de gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze en uiteindelijk het huidig Kerkblad van de wijkgemeenten Loppersum en Maarland samen. Voor deze lange periode willen wij jou ook heel hartelijk bedanken Hetty! Zij blijft overigens wel lid van het redactieteam. Voor Renny ben ik bij het redactieteam gekomen en mag ik de taak van Hetty overnemen.

Wat vanaf heden ook verandert is het emailadres voor het aanleveren van kopij voor het Kerkblad. Het nieuwe emailadres is:

kerkblad@pknloppersummaarland.nl

Denkt u om het tijdig aanleveren van kopij? Omdat ik nog geen routine heb vergt het wat meer tijd om te redigeren.

Meditatie oktober 2017

MAALTIJD VAN DE HEER

Het vieren van het avondmaal heeft mij nooit veel gedaan. Ik vond het maar een wereldvreemde vertoning, tot die zondag in mijn nieuwe kerk in Amsterdam. In een kring staan we, voorin de kerk. Om mij heen zie ik een aantal al bekende gezichten, en een behoorlijke groep mensen van de straat: verslaafd, dakloos, illegaal. Het zit me niet lekker naast zo iemand te staan. Maar bijna op hetzelfde moment dat ik mijn tegenzin bespeur, word ik overvallen door een gevoel van verbondenheid. Opeens krijgen dat stukje brood en het slokje wijn zin, opeens ervaar ik iets van Jezus in het delen met al die mensen in de kring.

Een mooie naam voor avondmaal vind ik het: Maaltijd van de Heer. De Heer is Jezus. Het is niet de maaltijd van de kerk of de maaltijd van domie. Nee, er is er maar één gastheer.

Natuurlijk doet deze maaltijd denken aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Maar ik moet ook altijd denken aan andere verhalen over Jezus die eet met mensen. Dat hij eet met die rotzak Zacheus, die zich dan bekeert. Dat hij eet bij een Farizeeër thuis en dan komt er een vrouw die in de stad bekend staat als zondares: Jezus’ voeten worden nat door haar tranen, zij droogt die met haar haren, ze kust ze en wrijft ze in met olie. Haar zonden worden haar door Jezus vergeven, want ze heeft veel liefde betoond. De Farizeeërs en de Schriftgeleerden mopperen: die man ontvangt zondaars en eet met hen!

Deze verhalen maken mij altijd bedachtzaam als ik de nodiging voor het delen van brood en druivensap uitspreek. Officieel kan alleen wie gedoopt is, deelnemen aan de Maaltijd van de Heer. Dat is de regel in onze kerk, en in de meeste kerken. Maar de verhalen over Jezus die eet met de mensen, zijn veel ruimhartiger. Dat brengt mij er toe om altijd ruimer uit te nodigen voor het avondmaal.

In de eerste Korintiërsbrief (11: 23 – 26) vind je het oudste bericht over de viering van het avondmaal. Uit het stuk kan je opmaken dat de eerste christelijke gemeente altijd brood en beker deelde als men samenkwam. Paulus schrijft:

Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieuit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

Het avondmaal is geen geschiedenisles, het is geen gebeuren uit het verleden dat we in herinnering roepen door er een toneelstukje van te maken. Natuurlijk herinnert het aan Jezus, maar het gaat over hier en nu. En het wijst vooruit naar de komst van Jezus, naar een wereld waarin er goed leven is voor iedereen.

Brood en beker, mijn lichaam en mijn bloed. Dat betekent dat met het brood en de beker, Jezus zelf aanwezig is. Zijn aanwezigheid kun je op vele manieren uitleggen en beschrijven. Maar één van de manieren waarop hij aanwezig is, is zeker dat je hem tegen kunt komen in de ander met wie je brood en beker deelt.

 

Voordat brood en beker rondgaan, wordt altijd het Onze Vader gebeden. Niet voor niets, het is het gebed van Jezus. Ik vind het een mooie gewoonte om elkaar daarbij een hand te geven. Dat betekent niet dat we elkaars vriend zijn. Nee, het kan zelfs betekenen dat je je vijand de hand geeft. De verslaafde naast wie ik ooit in de kerk van Amsterdam stond, kon mij net zo goed tijdens de koffie na de dienst bestelen; hij had nu eenmaal geld nodig voor zijn verslaving, de rotzak. Maar dat hand geven wijst vooruit, naar een wereld waarin we niet meer elkaars rotzak zijn.

 

Het gaat tijdens de Maaltijd van de Heer om de dood en het leven van Jezus. In leven en dood heeft hij zich aan ons en onze wereld verbonden. Volgens mij kun je daaraan zien wie God is: degene die op leven en dood met ons en onze wereld verbonden is. Vaak zie je daar niets van. Daarom vind ik het mooi als  – voordat brood en beker rondgaan – er voorbeden worden uitgesproken. Daarmee wordt de kring groter gemaakt: ook wie er niet is, wordt uitgenodigd mee te delen.

 

De vredegroet is voor mij een onmisbaar deel van de Maaltijd van de Heer. Je wenst mensen om je heen vrede, niet omdat je altijd vrede met hem of haar hebt. Het gaat om de vrede van Jezus of de vrede van Christus. Dat is iets dat boven onze positieve of negatieve gevoelens uit gaat, het is sterker dan onze slechte of goede bedoelingen. Het is meer dan wij ons kunnen voorstellen, meer dan wij kunnen bevatten. Maar we mogen er wel deel aan nemen.

Daarom vind ik de mooiste vorm om de Maaltijd van de Heer te vieren, de kring: je ziet elkaar staan, het zijn niet allemaal vriendinnen en vrienden in de kring. Maar je kunt beseffen dat in Christus, in Jezus er samenhang is: zin ondanks alle zinloosheid, vergeving ondanks boosheid en wrok, toekomst ondanks alle uitzichtloosheid.

ds Tjalling Huisman