image_pdfimage_print
Alle berichten van jan

Een gift voor het orgel

Onlangs gaven gemeenteleden Els en Klaas-Jan Pilon een feestje ter gelegenheid van hun 65e en 70- jarige verjaardag. En “omdat ze alles al hebben”, hebben ze toen hun gasten op dat feest gevraagd om een gift voor de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd en dat hebben ze onlangs overhandigd aan onze kerkrentmeesters. Die zijn, zoals u wellicht weet, nog steeds op zoek naar aanvullende financiën om de restauratie van dat beroemde orgel in de kerk te voltooien.                     Uiteraard zijn de kerkrentmeesters zeer ingenomen met deze mooie actie, die ervoor zorgt dat het resultaat van de restauratie er steeds fraaier zal gaan uitzien. Els en Klaas-Jan, vanaf deze plek nog van harte bedankt. Als u benieuwd bent naar de stand van zaken in de Petrus en Pauluskerk, bent u door de weeks vrijwel altijd welkom om het werk van de restaurateurs te bekijken. We durven het eigenlijk niet te vragen, maar als u er over denkt om binnenkort ook een feestje te geven…..

  De kerkrentmeesters van Maarland

Uit de pastorie 9-2018

Komende zondag 13 mei 2018 is de Tienerkerkdienst die samen met het team van de tienerdienstleiding en de tieners is voorbereid. De begeleiding is met orgel, piano en via Youtube. Video en speelse elementen hebben ook een plaats in de dienst. Het thema gaat over de vraag wie  je naaste of je medemens is. Het wordt een vrolijke dienst die gewoon anders is. Er is wel een preek en de bedoeling is dat die kort en to-the-point zal zijn.

Ds. Marco Roepers

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-03-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 20 maart 2018

Na het welkom door de voorzitter leest Els als bezinning een geestig verhaal over oud papier uit het boek “Misschien snap ik het wel niet” van Kees Steketee. Het verslag van de  vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconie-vergadering van 22 februari 2018.

De deelnemers aan het kloosterweekend zijn blij met de subsidie. Fijn dat Henk nog een jaar aanblijft als voorzitter van de diaconie!

Er wordt gesproken over de huurbedragen voor het gebruik van de kerken. Tjalling heeft er moeite mee dat gemeenteleden zouden moeten betalen voor een huwelijk of uitvaart in / vanuit de kerk. De plaatselijke commissies bepalen de huur, maar Maarland zou het  kunnen betalen voor gemeenteleden. Waar trek je de grens tussen meelevende gemeenteleden en diegenen die amper bijdragen aan de kerk? Dat is lastig, maar waarschijnlijk maken de laatstgenoemden geen gebruik van de kerk bij een uitvaart. Ook kiest men steeds vaker voor een crematie.

Op de volgende gemeente-avond zal dit aan de orde komen.

De schilder is begonnen aan het schilderwerk van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Na de zomervakantie zal de intonatie van het orgel gebeuren. De burgerlijke gemeente heeft tot nu toe niet bijgedragen aan de orgelrestauratie; het college van burgemeester en wethouders hebben het verzoek afgewezen. In de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering heeft Luuk Tuinstra ingesproken. Dat heeft effect gehad: de wethouder wil een gesprek met de kerkrentmeesters. Menno deelt mee dat een echtpaar uit Kampen het schilderij van Henk Helmantel heeft gekocht voor € 33.000,- Opbrengst voor het orgel! Dominee Tjalling geeft uitleg over de komende diensten. De vergadering in de Vredekerk is bezocht. Er is o.a. over 3 onderwerpen gesproken:

de kerkgang (waar men zich zorgen over maakt), de talstelling (waar men wel vanaf wil) en de gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk (die sommigen rommelig vonden).

Hieraan deden de kinderen van de avondmaalscatechese mee. Wij vonden het geen rommelige dienst maar de deelname van de kinderen hartverwarmend.

Twee diakenen zijn naar een vergadering van de missionaire werkgroep geweest: er komt een nieuwe musical en op 13 april aanstaande een running diner. Beide diakenen gaan uit de missionaire werkgroep en ze zoeken opvolging. Dat kan natuurlijk ook een gemeentelid zijn. We zullen uitkijken. Dominee Tjalling is naar een vergadering geweest van alle verenigingen in Zeerijp.

Er is een gezamenlijk moderamen-overleg geweest. In de clustervergadering over de Pinksterdienst blijkt dat alles voor die dienst geregeld is. Er wordt geprobeerd een ‘live-stream’ naar Wiemersheerd te regelen, zodat men daar de dienst ook kan ‘zien’. Er wordt gesproken over enkele nieuwe ambtsdragers. Vanuit de classis is gevraagd om een predikant, een ouderling en een diaken voor de nieuwe (grote) classis.

De vergadering wordt om 22.15 uur besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Wippy Kempenaar-Wildeboer, scriba

Uit de pastorie 8-2018

Afgelopen donderdag 26 april was een bijzondere dag. Ik mocht maar liefst 3 keer meemaken dat een gemeentelid een lintje ontving: Als eerste Jopie van der Wal. Zij was naar de Vredekerk gelokt met als smoes dat de kerkenraad zich daar verzamelde om samen naar Brasserie Meer te gaan waar Ko Wiersema zijn lintje ontving. Dat laatste was waar. Ook Ko kreeg een lintje opgespeld. Tenslotte gingen we naar het gemeentehuis waar Hetty Werkman haar lintje kreeg. Elke keer was verschillend maar het was iedere keer weer bijzonder om mee te maken. Het waren de enige onderscheidingen in de gemeente Loppersum. Alle drie kregen een uitnodiging om op koningsdag het bezoek van de koninklijke familie mee te maken.   Hoewel ik alle drie de gehuldigden al persoonlijk gefeliciteerd heb, wil ik dat ook vanaf deze plaats nog een keer doen. Van harte gefeliciteerd met deze terechte onderscheiding.

Helemaal toeval dat mensen uit onze kerkelijke gemeente de enige onderscheidenen in de gemeente Loppersum waren, is het niet. Uit onderzoek, zo is mij tijdens een nascholing voor predikanten verteld, is gebleken dat mensen met kerkelijke betrokkenheid gemiddeld echt meer vrijwilligerswerk doen. Maatschappelijke betrokkenheid hoort bij een protestantse levensovertuiging.

Ook in onze tuin is er weer het nodige vrijwilligerswerk gedaan. Er is door gemeenteleden weer hard gewerkt waardoor het er veel beter uitziet. Ook bij de kerk is er heel veel gesnoeid en dat is door dezelfde mensen gedaan. Hartelijke dank daarvoor. We zijn er echt heel blij mee.

Ds. Marco Roepers

Pinksteren vieren we samen

Pinksteren vieren we samen!

Ook dit jaar vieren we als protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maar-land, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt- Godlinze, Pinksteren in één Pinksterdienst. Deze dienst vindt plaats op zondag 20 mei om 10.00 uur in de Vredekerk te Loppersum.

We nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren. In het volgend Kerkblad wordt u meer geïnformeerd over de inhoud van de dienst. Maar noteert u alvast deze datum.

Namens Cluster Hogeland-Oost,  Justus Wouda

Pasen

In verband met de Paascollecte kreeg ik van de Protestantse Kerk een schrijven waar boven stond dat de belangrijkste boodschap van Pasen is dat door de opstanding van Jezus de dood is overwonnen. Natuurlijk wordt al vanouds dit de essentie van Pasen genoemd en wordt wereldwijd  groots gevierd. De vele Paasliederen ken ik uit mijn hoofd. Toch toen ik dit bericht las knipperde ik even met m’n ogen. Hoezo de dood overwonnen. De dood is in al zijn grimmigheid overal volop aanwezig en naarmate mensen ouder worden, ik ervaar dit zelf, verlies je steeds vaker familieleden en vrienden. Met groot verdriet sta je dan steeds weer met lege handen. Toen Jezus van God en mensen verlaten aan het kruis de laatste adem uitblies, mogen we geloven dat zijn ziel terugkeerde naar zijn God en Vader. Waarom dan nog weer een lichamelijke opstanding? Als wij sterven mogen we vertrouwen dat ook wij in Gods Liefde en Licht worden opgenomen. Daarom zou je kunnen zeggen dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat was voor Jezus dood en vermeende opstanding toch ook al zo. Wat is er dan veranderd? We zouden, denk ik wel eens, met Pasen niet zijn dood maar zijn leven moeten gedenken en vieren. Jezus leeft, niet omdat Hij is opgestaan, maar Hij leeft omdat je hem tegenkomt overal waar mensen aandacht, zorg en liefde voor elkaar hebben. Dat is het wonder van Pasen. 

Bertus Huizing

Verslag gemeenteavond wijk Maarland 15-01-2018

Kort verslag van de gemeente-avond van Maarland op 15 januari 2018 in Elthato, Zeerijp.

Om 20.00 uur heet de voorzitter, Maarten Burggraaff, de ± 30 aanwezigen hartelijk welkom en legt de indeling van de avond uit: in het gedeelte vóór de pauze zullen we het hebben over het Avondmaal en na de pauze krijgen we foto’s te zien met uitleg over de orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Dominee Tjalling Huisman begint met het lezen van het Avondmaalslied van Willem Barnard (Guillaume van der Graft). Avondmaal = Maaltijd van de Heer. De oudste tekst over het Avondmaal is te vinden in de Korintenbrief. De vorm van het Avondmaal draagt bij aan de betekenis:

het lopend ontvangen van brood en wijn stemt tot inkeer;
als brood en wijn door de banken gaan is dat anoniem;
aan tafels zitten of in groepjes kan als het om een kleine kerk gaat;
in de kring drukt gemeenschap uit.

Avondmaal is geen geschiedenisles; het is het gedenken van de Heer Jezus; verleden, heden en toekomst.

In onze gemeente wordt ongeveer 10 keer per jaar Avondmaal gevierd.

Hierna zien we het begin van de film van Ingmar Bergman: ‘Avondmaalsgasten’, waarna we praten over de herkenning met onze vieringen en de verschillen. In kleine groepjes proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

wat vind je mooi / waardevol;
wat zou je graag anders willen;
welke vragen heb je.

Er blijken de volgende bespreekpunten over te blijven:
liefst niet te lang Taizé-liederen zingen als de cantorij niet meewerkt;
met de tekst over ‘lichaam en bloed van Christus’ hebben sommigen moeite;
brood en wijn zouden kunnen worden binnengebracht;
af en toe eens individueel brood en wijn komen ‘halen’.

Dominee Tjalling neemt dit mee. Er wordt (nogmaals) afgesproken om elkaar aan te kijken bij het doorgeven van brood en wijn. Na de pauze zien we via de beamer foto’s vanaf het begin van de orgelrestauratie en krijgen we uitleg. Erg interessant om op deze manier hiervan op de hoogte te worden gebracht. Bij de rondvraag wordt gevraagd of de benaming van onze wijkgemeente ook kan worden: PKN-wijkgemeente Maarland in plaats van: hervormde wijkgemeente Maarland.

In de gezamenlijke moderamina-vergadering van 26 februari a.s. zal dit aan de orde komen. Ook wordt verzocht om een uitgebreider verslag van de kerkenraadsvergaderingen in het Kerkblad. Om 22.00 uur besluiten we de avond met een lied, waarna met een hapje en een drankje het vernieuwde Elthato wordt bewonderd.

Wippy Kempenaar-Wildeboer, scriba

Festival Terug naar het begin viert tienjarig lustrum

Intieme optredens in oude Groninger kerken, met deze formule trekt het festival Terug naar het begin jaarlijks nieuwe bezoekers naar de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Dit jaar viert het festival haar tienjarige bestaan, van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei 2018. Ter ere van dit lustrum is er een extra festivaldag in het leven geroepen. Met bijna vijftig acts op ruim dertig locaties is het aanbod groot. Al fietsend door het Groninger wierdenlandschap ontdekken bezoekers een mix van Groninger talenten en landelijke grootheden. De Petrus en Pauluskerk van Loppersum is het podium en decor voor de topcellisten van Cello Octet Amsterdam.

Uniek programma
Terwijl de twaalfde en dertiende -eeuwse kerken bezoekers het gevoel geven van een betoverende stap terug in de tijd, is de programmering van Terug naar het begin eigentijds. Van muziek tot theater en van literatuur tot beeldende kunst; alle artiesten nemen de intimiteit van de middeleeuwse kerkjes als uitgangspunt. Er is een intens programma ontstaan, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke verhalen, reflectie en geborgenheid. Zo vertelt performer/rapper Saman Amini in de kerk van Uitwierde het indringende verhaal over ontheemding en op de vlucht zijn; Het Houten Huis zorgt voor een theatraal stiltemoment voor jong en oud in de Centrumkerk van Delfzijl; in Centrum Kabzëel Appingedam speelt pianist Michiel Borstlap zijn nummers geheel in terug-naar-het-begin-stijl op de piano waarop hij heeft leren spelen in zijn jeugd. De Petrus en Pauluskerk van Loppersum is het podium en decor van voor het Cello Octet Amsterdam: een uniek en veelzijdig ensemble dat nationaal en internationaal een begrip is geworden. De topcellisten spelen Canto Ostinato van componist Simeon ten Holt. Voor velen is het luisteren hiernaar een ontroerende en meditatieve ervaring. De acht topcellisten navigeren het publiek door het stuk, gemeenschappelijk improviserend en voortdurend in contact met elkaar. De tiende editie wordt geopend door harpist van wereldformaat Remy van Kesteren en het collectief Blauwe Uur in de Nicolaïkerk van Appingedam. Ga voor deze en nog veel meer acts naar www.terugnaarhetbegin.nl.

Kledingbank Maxima

Inzamelingsbakken Maxima in DAL-gemeenten

Door de plaatsing van inzamelingsbakken in Delfzijl-Noord, Appingedam en Loppersum is het vanaf nu voor inwoners van deze plaatsen mogelijk om de overbodig geworden kleding te doneren aan Kledingbank Maxima. De kledingbakken zijn gemaakt door het bedrijf Leerbouwen uit Farmsum, dat één van de bakken heeft gedoneerd.

Er is op dit moment een tekort aan herenspijkerbroeken en aan kinderkleding (basisschoolleeftijd).

Adressen inzamelingsbakken:
Delfzijl-Noord: Bewonersbedrijf aan de Waddenweg 16
Appingedam: Centrum Kabzëel, Dijkstraat 77
Loppersum: Zonnehuis Wiemersheerd aan De Schepperij 2.

 Van minima naar maxima
Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid in Nederland, nl. 8,5%. 

Ongeveer 1 op de 9 kinderen groeit op in een gezin met financiële problemen.

In 2012 is door een aantal vrijwilligers kledingbank Maxima gestart met als doelstelling mensen een stapje verder te brengen van minima naar maxima.

Maxima aan de Oude Schans 23 boven de bibliotheek in Delfzijl is voor mensen met een uitkering of een inkomen tot 110% van de bijstand uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  Inwoners uit de DAL gemeenten die bij Maxima willen winkelen nemen een bewijs van een uitkeringsinstantie en identiteitsbewijs mee.

 

Modezaak zonder kassa
Met mooie eigentijdse kleding doe je weer mee in de maatschappij. Ook voor kinderen is goede kleding erg belangrijk; je wilt op school niet buiten de groep vallen. Er is bij Maxima nieuwe en modieuze gebruikte kleding. Van kleding- en schoenenzaken worden regelmatig nieuwe restpartijen ontvangen. In het voorjaar is de lente-/zomercollectie en in het najaar de herfst-/wintercollectie. Er winkelen elk half jaar al bijna 1000 bezoekers bij Maxima in Delfzijl. Bezoekers kunnen uit elke collectie ongeveer 12 stuks kleding uitkiezen aan de hand van de kledingkaart. Voor 0-18-jarigen is er nieuw ondergoed, dankzij subsidies. Maxima is een modezaak alleen zonder kassa, geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. Kijkt u eens op www.kledingbankmaxima.nl > Delfzijl.

Diensten wijk Vredekerk 29 apr t/m 10 jun

Zondag 29 april   
Kostersdienst     Fam. van der Ploeg
Collecten    1e Diaconie
   2e Kerk
     3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Anniek
KND      Mariëlle
Oppasdienst     Janet
Autodienst     G. Bouwsema
   
Zondag 6 mei  
Kostersdienst  Fam. Koens
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Jeugd
Kind vd zondag Jasmine
KND  Jolanda
Oppasdienst  Henriëtte
Autodienst  A. de Winter
   
Hemelvaartsdag 10 mei  
Collecten  1e Diaconie-Make a wish
   2e Kerk
Autodienst  D.J. Land
   
Zondag 13 mei Tienerkerkdienst  
Kostersdienst  Fam. Veenstra
Collecten  1e Diaconie-Stichting Leergeld
  2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag Cheng
KND  Linda
Oppasdienst  Corinne
Autodienst  A. Flikkema
   
Pinksteren 20 mei   
Kostersdienst    Fam. Bakker
Collecten    1e Diaconie
     2e Kerk
    3e Jeugd
Kind vd zondag Veronique
KND    Nathalie
Oppasdienst    Femke en Lotte
Autodienst    A. Bakker
   
Zondag 27 mei    
Kostersdienst    Fam. Bos
Collecten    1e Kerk
       2e Onderhoud Gebouwen
       3e Voedselbank
Kind vd zondag Gerard
KND    Hanneke
Oppasdienst    Linda en Wout
Autodienst    P. Waijer
   
Zondag 03 juni    
Kostersdienst    Fam. Hielema
Collecten    1e Diaconie
       2e Kerk
       3e Jeugd
Kind vd zondag Anniek
KND    Mariëlle
Oppasdienst    Derk en Alfred
Autodienst    J. Ozinga
   
Zondag 10 juni     
Kostersdienst     Fam. Flikkema
Collecten    1e Diaconie
      2e Kerk
       3e Jeugd
Kind vd zondag Mia
KND      Jolanda
Oppasdienst     Siebren
Autodienst     H. Meruma