Sint Maarten

Afgelopen maandag werd Sint Maarten in Loppersum gevierd. Voor het eerst hebben wij (de gezamenlijke diaconieën) de P & P kerk open gesteld voor de kinderen.

 

 

 

 

Het werd een groot succes. Ruim 170 kinderen hebben gezongen onder de toren met oude sint maarten liedjes, maar ook nieuwe, zelfs Groningse liedjes kwamen voorbij. Als beloning voor het mooie zingen kregen de kinderen een klein engeltje en heel toepasselijk: een rolletje pepermuntjes. Al en al een groot succes en voor herhaling vatbaar. Met dank aan Henk Beukema, die voor mooie sfeerlampen had gezorgd naar de toren toe.

 

 

 

 

 

 

 

 
Gelegenheidskoor Vredekerk

Nu er geen koor meer aan de Vredekerk verbonden is, leek het ons goed om toch eens te kijken wat de mogelijkheid is om een gelegenheidskoor te beginnen. We hopen dat er mensen zijn die belangstelling hebben om op deze basis een bijdrage te leveren aan de muzikale basis van onze gemeente. De bedoeling is om af en toe, min of meer op projectbasis, wat liederen in te studeren voor een bepaalde dienst. Te denken valt aan wat mooie maar onbekende liederen uit het nieuwe liedboek. Zijn er mensen die hier aan mee willen doen? We zouden het graag weten, dan kunnen we de plannen verder uitwerken en er mee beginnen. U kunt u aanmelden bij mij (ds. Marco Roepers, 0596-572929, predikant@pknloppersummaarland.nl)
18-11-2018 Jeugddienst Weg met de Bijbel

Medewerking Huisband Ten Boer op zondag 18 november

Op zondag 18 november zal de christelijke praiseband  “Huisband Ten Boer”  zijn medewerking verlenen aan de dienst in de Vredekerk. De voorganger is ds. Marco Roepers en de dienst begint om 9.30 uur. Het thema zal zijn “Weg met de bijbel”.  Het belooft een verrassende en inspirerende dienst te worden met een speciaal gastoptreden. Dus kom vooral meezingen en luisteren op zondag 18 november!  

Downloaden (PDF, Onbekend)

Commissie Eredienst wijk Vredekerk
Uit de pastorie 12-2018

Tijdens het weekend van 13 en 14 oktober was het uitzonderlijk mooi weer voor oktober en toen hebben we “Uit de pastorie” wat letterlijker genomen. We zijn van vrijdag op zaterdag een nachtje gaan kamperen met een trekkerstentje op natuurkampeerterrein Wilgenheerd bij Wehe-Den Hoorn. Nog nooit hebben we zo laat in het najaar gekampeerd.  Het Joodse loofhuttenfeest (Soekot) valt ook in het najaar. Het wordt beschreven in Leviticus 23: 39-43. In de laatste verzen daarvan staat:

Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, 43 om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER , jullie God.”’

Tijdens dit feest wonen de Israëlieten buiten hun huis in een loofhut. De betekenis van het feest is wel eens vergeestelijkt (Het gaat om het hutje van waarden en normen als de maatschappij zijn beschaving verliest zoals in de Tweede Wereldoorlog) en zou iets anders zijn dan kamperen dat slechts een vorm van ontspanning is. Terwijl ik daar voor onze tent zat bij het vroeg invallende duisternis en ik opkeek naar de sterren, werd het mij duidelijk dat kamperen in zo’n klein tentje wel degelijk een spirituele dimensie heeft. Ik leefde ineens buiten en was afhankelijk van het weer. Ik kwam los van de gemakken en vaste gebruiken van thuis. Dat soort comfort vinden we onmisbaar, maar tijdens kamperen ontdek ik steeds weer dat dat ook een bevrijding kan zijn als je dat (even) niet meer hebt. Dat leven buiten, dichterbij de natuur en onder de sterrenhemel, brengt ons ook dichter bij God van wie we het leven ontvangen. En daar zit ook de crux van het loofhuttenfeest. Het is God van wie wij alles ontvangen en afhankelijk zijn. Dat ontdekte het volk tijdens de reis door de woestijn en dat wordt gevierd tijdens Soekot.

Ds. Marco Roepers
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 18-09-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 18 september 2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning met als thema: “Bezint eer gij begint.”

Per tweetal worden twee vragen uitgedeeld, te weten:

  • Hoe heb je tot nu toe de kerkenraadsvergaderingen en het kerkenwerk ervaren?
  • Wat zijn je verwachtingen en /of ideeën voor het komende seizoen?

Men ervaart over het algemeen de vergaderingen als erg plezierig en vindt dat je er vrijuit kunt spreken. Het kerkenraadswerk wordt door velen  als prettig en door sommigen als veel/druk ervaren. Het kost energie, maar het levert ook energie op! Er wordt waarde gehecht aan bezinningsmomenten en ook aan verdieping. Er wordt geopperd om per vergadering bijvoorbeeld de diaconie of de kerkrentmeesters de gelegenheid te geven om een half uur voor hen belangrijke zaken ter discussie te stellen. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Het plan van nascholing van Tjalling wordt besproken in oktober. Er is een vraag over de schoonmaak van de Petrus en Pauluskerk, wanneer deze is overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Wij, als vaste huurder, bepalen wat er gebeurt. In principe blijft alles onveranderd. Over het verslag van de gemeentevergadering van 18 juni 2018 zijn geen vragen.

Het verslag van het kerstnachtdienstoverleg van 3 juli 2018 gaat over de kerstavonddienst met de GKZ/G. Op de vragen hierin gericht aan de kerkenraad wordt positief gereageerd. Dit wordt meegenomen naar het volgend overleg. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering van 20 juni 2018. Vanuit de diaconie wordt gemeld dat er op 4 november een kledinginzameling is. Deze kleding wordt ingeleverd bij het Leger des Heils in Delfzijl. Het collectegeld wordt in de zondagsdiensten niet meer geteld. Na wat voors en tegens te benoemen, wordt dit geaccepteerd. Op 14 oktober gaat de avonddienst met het Collegium Musicum Loppersum niet door. Een van de diakenen heeft een vergadering van Inlia in Groningen bezocht. Het kerstavondoverleg is bezocht en hiervoor wordt een draaiboek gemaakt. Er is een vergadering van de avondgebedcommissie geweest. De avondgebeden worden wisselend bezocht. Twee leden stoppen binnen de commissie. Vanuit het overleg van “de kerk draait door” wordt gemeld dat op 8 november Jean Pierre Rawie naar de Petrus Pauluskerk komt. Ook worden de avonden over dementie van het Platform voor levensvragen en een avond vanuit Kerk en aardbeving genoemd. We bespreken een artikel over “kortere lijntjes door kerkenraadsvergadering” en de frequentie van vergaderingen. We bespreken de wijze van besluitvorming en kiezen daarom voor een andere vergaderstructuur, waardoor alles beter tot zijn recht komt. De vergaderfrequentie laten we voorlopig ongewijzigd. Er volgt uitleg vanuit de kindernevendienst bij de lijst van diensten waar kinderen bij betrokken worden. We bespreken het wel of niet vernieuwen van het informatieboekje. Het informatieboekje is zeer volledig en door de vele veranderingen ook maar kort up to date. Er wordt momenteel aan een aanpassing van een bestaande informatiefolder gewerkt.  Dit wordt eerst afgewacht.

De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba
10 en 11-11-2018 Jubileumconcerten koor Simi Jadech

Het koor Simi Jadech uit Appingedam bestaat dit jaar 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan zijn er twee jubileumconcerten gepland op 10 en 11 november aanstaande. Het zullen mooie avonden worden samen met Erwin de Vries. Wij zijn al jaren lid van dit enthousiaste koor en kunnen deze concerten dan ook van harte bij u aanbevelen.

 

 

Greet Boiten 
Henriëtte Brontsema
Janet Gorter
Bert Kuilema
Jannie Kuilema
11-11-2018 Koopvaardijdienst

Op zondag 11 november 2018 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het Zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven. Aanvang 16.00 uur. De voorganger is pastor S. Standhardt. Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Appingedam. De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman. De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar naast het Zeemanshuis. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.

Vervoer nodig? Neem dan even contact op met mevrouw A. Dijkman, tel 0596 591486 of stuur een mailtje naar  afjan8@gmail.com.

Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen
11-11-2018 Johannes de Heerdienst

Op 11 november begint om 9:30 uur een kerkdienst waarin de liederen van Johannes de Heer centraal staan. Voorganger is dominee Marco Roepers, organist is  Bouke van der Ploeg. Het gaat om de liederen waardoor de zangbundel van Johannes de Heer bekend geworden is. Deze liederen zijn  bijna allemaal door anderen dan Johannes de Heer zelf geschreven. Ze staan bekend om hun eenvoudige aansprekende melodieën en teksten. In deze dienst zingen wij ze en gaan we op zoek naar de bron van deze liederen.

Ds. Marco Roepers
Stichting Reformatiemuseum Elburg

De Stichting Reformatiemuseum doet nog een laatste poging voldoende geld bijeen te brengen om een museum over de Reformatie te realiseren. Zij zoekt dringend sponsoren die nog dit jaar een bedrag willen overmaken of toezeggen. De plannen voor de inrichting zijn een eind op streek, een zeer geschikt huurpand, op een prominente locatie in Elburg, is gevonden.  Nu het geld nog. Dit Reformatiemuseum -uniek in Nederland- zou een belangrijke educatieve en informatieve functie kunnen vervullen.  Begin december beslist het bestuur of het tot daadwerkelijke uitvoer van de plannen kan komen. Graag komt het bestuur in contact met personen die het beoogde museum een warm hart toedragen en een flinke financiële bijdrage kunnen leveren.  Als de realisatie van het museum niet doorgaat worden eventuele giften die nu gedaan worden geretourneerd.

 

Bankrekeningnummer:         NL43RAB00320345661

Website:                                www.reformatiemuseum.nl                     
Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-06-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 juni 2018

Na het welkom door de voorzitter wordt de bezinning met als thema: “De liefde van Christus” ingeleid door Tjalling. Hij omschrijft hoe hij dit ziet en aan de hand van stellingen en vragen wordt hierover gesproken. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Er is een brief gekomen van de redactie van het kerkblad. Hierin wordt gevraagd of we akkoord gaan met een nieuwe lay-out en een naamswijziging met ingang van het nieuwe seizoen. Dit is akkoord en wordt doorgegeven aan de redactie. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconievergadering. De jaarrekening en balans 2017 worden toegelicht. In de balans zijn voor het eerst de onbebouwde eigendommen meegenomen.

We nemen afscheid van 2 ouderlingen en 2 diakenen. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet en geeft ze als dank een mooi boek mee. Er zijn drie verslagen van de kerkrentmeesters; hier zijn geen vragen over. De overdracht van de Petrus en Pauluskerk naar de Stichting Oude Groninger Kerken verloopt stroef. Nog steeds is niet het exacte bedrag van de bruidsschat bekend die mee moet naar de Stichting Oude Groninger Kerken. Mocht deze te hoog uitvallen, dan wordt nog nagedacht over hoe we verder zullen handelen. Bij overdracht wordt de Petrus en Pauluskerk terug gehuurd.

Er wordt gezamenlijk over het plan van nascholing van Tjalling gepraat. Omdat hij zelf niet aanwezig is, kunnen we hem geen vragen stellen bij onduidelijkheden. We besluiten het onderwerp mee te nemen naar de volgende vergadering en hierover verder te praten met Tjalling zelf.

Over de Pinksterclusterdienst is niet iedereen even enthousiast. Over enkele andere diensten in mei en juni wordt nog even nagepraat. Twee diakenen hebben een vergadering van Inlia bezocht.

In een brief worden namen gevraagd van ambtsdragers, die men geschikt acht om als afgevaardigde te kunnen optreden in de classis. Er worden 2 nieuwe leden gezocht voor de missionaire werkgroep. Dit mogen ook gemeenteleden zijn. In de rondvraag komt het privacy beleid ter sprake. De scriba verstuurt een dag na de vergadering een mail met belangrijke zaken, wat betreft de nieuwe privacywetgeving. De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba